Concursos literarios nacionais do mes de maio

Concursos literarios nacionais do mes de maio

Aquí estamos de novo un día máis cunha das entradas máis comúns na nosa páxina web Literatura actual. Son aproximadamente 4 certames literarios nacionais do mes de maio. Mire ben as bases que resumimos aquí para poder participar en cada unha delas e como sempre vos digo en cada un destes artigos, se participades, moita sorte!

Certame literario «El Fungible» 2016 (España)

 • Xénero: relato curto e novela
 • Premio: 9.000 euros e edición
 • Aberto a: máis de 15 anos
 • Entidade organizadora: Concello de Alcobendas
 • País da entidade convocante: España
 • Data de peche: 06/05/2016

Bases

 • O Concello de Alcobendas convoca o Certame Literario "O Fungible" co obxectivo de estimular a creatividade literaria de autores de fala hispana en todo o mundo. Estará composto por dúas categorías:
  XXV Certame de relatos novos e VIII Certame de novela curta.
 • Participación en Young Story: Todos os mozos de 15 a 35 anos con obras orixinais e inéditas que non foron premiadas, nin publicadas total ou parcialmente, poderán asistir ao XXV Certame de Relatos Novos. tema libre, escrito en castelán e cunha extensión mínima de 3 e un máximo de 10 páxinas tamaño DIN A-4, a dobre espazo, con letra 'Arial' de 11 puntos e escrita por unha cara.
 • Participación de Novela Curta: Poderán asistir ao VIII Certame de Novela Curta todas as persoas maiores de 18 anos con obras orixinais e inéditas que non foran premiadas, nin publicadas total ou parcialmente. As obras serán de tema libre, escritas en castelán e cunha extensión mínima de 45 e máximo 90 páxinas tamaño DIN A4, a dobre espazo, con letra 'Arial' con 11 puntos do corpo e escritos por un lado.
 • As obras, que non poderán levar ningunha sinatura ou sinal que revele a súa orixe, deberán enviarse (no caso de enviarse por correo ordinario) facendo constar no exterior do sobre a modalidade pola que se compite: Relato ou Novela. O envío deberá ir acompañado doutro sobre pechado, no exterior do cal aparece exclusivamente o título da historia e no interior, os datos do participante: nome, apelidos, enderezo, teléfono, DNI, data de nacemento e enderezo de correo electrónico.
 • Tamén se poden enviar traballos vía correo electrónico. Neste caso, deberá enviarse mediante unha única copia do traballo, en formato pdf, nunha mensaxe á dirección elfungible@aytoalcobendas.org, en cuxo 'Tema' aparece exclusivamente a modalidade e o título da obra. O participante tamén deberá enviar, e para cada obra, un documento gráfico de identificación persoal, adxuntando un ficheiro, sempre en pdf, que levará o nome da palabra "Depósito" máis o título do traballo, e que incluirá datos persoais e Contacto do autor: nome, apelidos, data de nacemento, teléfono e enderezo de correo electrónico No caso de menores, deberá xuntarse unha declaración asinada polos seus pais ou titores, na que se indiquen os seus datos persoais e se autorice a participación do menor no concurso.
 • Establécense os seguintes premios, que poden non competir na mesma persoa:Premio á mellor narración curta: 2.500 euros.
  Premio á mellor novela: 9.000 euros.
  Segundo premio ao relato finalista: 1.000 euros.
  Segundo premio á novela finalista: 3.000 euros.
 • o obras premiadas, así como o traballo finalista por categorías, publicaranse nun libro editado polo Concello de Alcobendas. Os autores do mesmo ceden ao Concello, exclusivamente e con poder de ceder a terceiros, para todo o mundo e durante o prazo legal máximo establecido, os dereitos de reprodución, distribución e tradución a todos os idiomas das historias. , en formato de libro, en calquera das modalidades de publicación. O Concello pode facer cantas edicións decida, cun mínimo de 1.000 e un máximo de 100.000 exemplares cada unha. No caso dos gañadores e finalistas, o importe dos premios considerarase como compensación pola transmisión de dereitos realizada e estará suxeito ás retencións fiscais establecidas pola lei.
 • A máximo de dúas obras por autor. Os gañadores das edicións anteriores do concurso non asistirán a este certame.
 • El O prazo remata o 6 de maio de 2016 ás 21:XNUMX horas.. As obras que cheguen despois desta data e hora serán consideradas despois do prazo, calquera que sexa a forma de entrega e data do mesmo. A organización non se corresponderá cos autores nin devolverá orixinais.
 • O xurado estará composto por dous escritores de renome. A súa composición non se fará pública ata o mesmo día en que se outorga o premio.
 • El sentenza do xurado Será definitivo e farase público en setembro de 2016, reservándose á entidade organizadora o dereito de modificar esa data segundo a súa conveniencia.

IX Premio Xove de relato curto Ateneo Navarro (España)

 • Xénero: Historia
 • Premio: 1.500 euros
 • Aberto a: De 16 a 35 anos. Sen restricións por nacionalidade ou residencia
 • Entidade organizadora: El Corte Inglés e Ateneo Navarro, colabora o Concello de Pamplona
 • País da entidade convocante: España
 • Data de peche: 08/05/2016

Bases

 • Maio participa calquera escritor, novo ou experimentado, cunha única obra que deberá estar escrita en castelán ou en éuscaro, non sendo publicada nin premiada noutros concursos nin na edición deste ano pasado. A idade mínima dos participantes será de 16 anos e a máxima de 35.
 • Os traballos debe escribirse nun ordenador, con espazo 1.5, nunha fonte estándar, tamaño 12 só por un lado e terán unha temática libre e non poderán ter unha extensión inferior a cinco páxinas nin superior a dez.
 • As obras deben ir asinado baixo un pseudónimo na última páxina do documento. O nome do concurso debe citarse no exterior do sobre, pero non debe haber información sobre o autor. Os traballos poderán presentarse: Por correo electrónico a través do correo electrónico: ateneo@ateneonavarro.es. Nel deberán xuntarse dous ficheiros: a obra coa historia asinada co pseudónimo e outra cos datos do autor (nome e apelidos, data de nacemento, enderezo, teléfono, correo electrónico e fotocopia do DNI ou pasaporte). No caso de que o participante sexa natural ou residente en Navarra, deberá indicalo no asunto da mensaxe para optar ademais á categoría de Mellor Historia de Navarro. Formato físico: Tres copias do traballo (cada unha grampada) colocaranse nun sobre grande. Neste xuntarase outro sobre máis pequeno (pechado) cos datos do autor (nome e apelidos, data de nacemento, enderezo, teléfono, correo electrónico e fotocopia do DNI ou pasaporte) e entregarase a: El Corte Inglés de Pamplona : C / Estella, 9, 5o andar (libraría) de luns a sábado de 10 a 22 horas. Ateneo Navarro / Nafar Ateneoa: Avenida de Barañáin, nº 10-1º A, 31008 Pamplona (Navarra).
 • El prazo de entrega das obras rematarán o 8 de maio de 2016.
 • A organización do concurso resérvase o dereito de publicar os traballos finalistas en futuras antoloxías en formato físico e dixital.
 • A presenza dos gañadores ou persoas designadas na entrega de premios é esencial para poder recibilos.
 • Premios:
  1o premio: 1.500 euros.
  2o premio: 500 euros.
  Premio á mellor narración curta Navarro: publicación da súa obra.

XXV Certame Literario Villa de Grazalema

 • Xénero: Poesía
 • Premio: 500 € e edición
 • Aberto a: sen restricións
 • Entidade organizadora: Concello de Grazalema
 • País da entidade convocante: España
 • Data de peche: 12/05/2016

Bases

 • Un só Modalidade española: Poesía. Cunha única categoría. Todas as obras inéditas, de libre medida e rima, cunha extensión mínima de cen versos nun só poema e cuxo tema xira en torno a Grazalema e os seus arredores, poden asistir ao mesmo.
 • Modo de envío: Os traballos enviaranse tanto en papel como por correo electrónico. O primeiro enviarase, nun único exemplar, ao seguinte enderezo: Concello de Grazalema.
  Delegación de Cultura.
  XXV Certame Literario Villa de Grazalema.
  Praza de España, 1. 11610 Grazalema (Cádiz). será grapado pero non atado. Os traballos non deberán levar ningunha indicación da identidade do seu autor, que empregará un lema ou pseudónimo e incluirase no sobre o correspondente depósito selado, co nome, enderezo, NIF e teléfonos do concursante, así como unha declaración xurada de que o traballo presentado é orixinal e inédito. O título da obra e o lema empregado especificaranse no exterior do depósito.

  La enviarase copia electrónica a: cultura.grazalema@dipucadiz.es indicando no asunto "XXV Certame Literario Villa de Grazalema". O traballo inserirase nun anexo PDF. O título e o lema da obra deberán indicarse no correo.

 • Os traballos débense enviar tanto as copias en papel como as electrónicas, antes do 13 de maio de 2016.
 • A único premio, que está dotado de 500,00 € e a publicación da obra.
 • O xurado poderá declarar deserto o premio, así como establecer un segundo premio, se o considera oportuno, debido á calidade dos traballos. O segundo premio que non se dotará economicamente poderá publicarse, previa autorización do autor.
 • A composición do xurado non se coñecerá ata despois da decisión do Concurso, que se verificará a partir do 15 de xuño de 2016
 • A entrega do premio terá lugar nun evento significativo, que se anunciará no seu momento, sendo imprescindible a presenza do autor nese evento.

Premio de novela Café Xixón 2016 (España)

 • Xénero: Novelaa
 • Premio: 20.000 €
 • Aberto a: Sen restricións
 • Entidade organizadora: Concello de Xixón
 • País da entidade convocante: España
 • Data de peche: 15/05/2016

Bases

 • Poderán escoller "Premio de novela Café Xixón" novelas inéditas escritas en lingua española que non foron premiadas con anterioridade en ningún outro concurso. O autor é responsable da autoría e orixinalidade da novela presentada ao premio, así como de non ser copia ou modificación da obra doutra persoa.
 • As obras deben ter un extensión mínima de 150 páxinas (aproximadamente 2.100 espazos / páxina, tamaño DIN A 4).
 • A presentación de orixinais pódese facer de dúas maneiras: a) A través de Internet, cubrindo o formulario correspondente na Oficina Virtual do Concello de Xixón / Xixón (http://www.gijon.es/cafegijon/) e achegando o orixinal en formato electrónico (pdf, doc, txt ou rtf). Unha vez enviado o formulario telemático, a Oficina Virtual devolve un documento xustificativo, coa data e hora de presentación. Os concursantes que envíen a súa novela a través de Internet e participen baixo un pseudónimo, tamén deberán enviar por correo un fideicomiso nun selado. sobre, co pseudónimo e título no exterior e cos datos identificativos (nome, apelidos, enderezo e número de teléfono) no seu interior, na dirección inferior.

  b) Por correo: Enviarase a novela impresa por duplicado, indicando na parte exterior do paquete "Premio de novela Café Xixón", ao seguinte enderezo:

  Fundación Municipal de Cultura, Educación e Universidade Popular do Concello de Xixón / Xixón
  c / Jovellanos, 21
  33201 Xixón / Xixón - Asturias

 • Os orixinais deben incluír o nome e apelidos do autor, así como o enderezo do seu domicilio e teléfono. Tamén se pode introducir baixo un pseudónimo, caso no que se incluirá o correspondente depósito cerrado, co nome, apelidos, enderezo e número de teléfono do seu autor, así como o título da obra e, no exterior, o pseudónimo empregado e o título da obra.
 • O período de admisión de orixinais rematará o 15 de maio de 2016Non obstante, os que foron asasinados-selados por correos ese mesmo día son admitidos.
 • O xurado, composto por personalidades relevantes do mundo da literatura, será nomeado polo concello de Xixón / Xixón. A composición do mesmo darase a coñecer con motivo do fallo, que se fará público en setembro de 2016 nos locais do propio Café Gijón. A túa decisión será inapelable. O organizador do premio resérvase o dereito de facer públicos ou non os títulos e autores das novelas finalistas.
 • Para a concesión do "Premio de novela Café Gijón", empregarase o procedemento de eliminación mediante votación secreta. Cada un dos membros do xurado deberá escoller, no primeiro deles, tantas obras como membros do mesmo. Na segunda votación, cada un dos membros elixirá un menos que nos anteriores, etc. para a eliminación en cada votación dunha das obras acadarase a concesión do premio na última rolda. No caso de que dúas ou máis obras obteñan o mesmo número de votos, celebraranse os votos secundarios necesarios para o desempate.
 • La O importe do "Premio de novela Café Xixón" establécese en 20.000 €, aportado polo Concello de Xixón / Xixón. Esta cantidade non implicará en ningún caso a cesión ou limitación dos dereitos de propiedade da obra premiada, incluídos os derivados da propiedade intelectual.

Fuente: writers.org


O contido do artigo adhírese aos nosos principios de ética editorial. Para informar dun erro faga clic en aquí.

3 comentarios, deixa os teus

Deixa o teu comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados con *

*

*

 1. Responsable dos datos: Miguel Ángel Gatón
 2. Finalidade dos datos: controlar SPAM, xestión de comentarios.
 3. Lexitimación: o seu consentimento
 4. Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros salvo obrigación legal.
 5. Almacenamento de datos: base de datos aloxada por Occentus Networks (UE)
 6. Dereitos: en calquera momento pode limitar, recuperar e eliminar a súa información.

 1.   Eu morrín dixo

  ¡Ola!

  Sigo os anuncios de concursos todos os meses e nunca me animaron a participar en ningún, pero quizais máis tarde animaríame e sería moi bo que anunciades estas datas con algunha antelación, porque a principios de maio di que hai un concurso de relatos ou novela cuxo final é ... a principios de maio. Ben, a verdade é que non hai tempo para atreverse a participar. Pero se estes anuncios fosen con polo menos un mes de antelación, como recordatorio, podería animarnos a participar nun.

  Grazas! Se non, é un traballo fantástico de compilación.

  1.    Carmen Guillen dixo

   Ola Morri! Primeiro de todo, grazas por pasar e deixar o teu comentario.

   Os concursos que poñiamos ao comezo, é dicir, os que normalmente teñen a primeira ou a segunda semana do mes como último día de participación adoitan ser case todos coa opción de enviar manuscritos por correo, polo que levaría tempo prepararse un escrito perfectamente rematado e participa ... Di o seguinte: «non hai tempo para atreverse a participar» ... E non puiden deixar de sorrir ao ler esta frase túa ... Atrévete a participar agora! Non poñas excusas porque se o envío se pode facer por correo electrónico como digo na maioría dos casos, o tempo non debería ser unha escusa para participar ou non nun concurso literario ...

   De todos os xeitos, agradecemos este comentario e si, debemos dar máis tempo, non un mes como vostede solicita (porque se poucos días non son suficientes cremos que un mes é moito e pode pasar o contrario, esquecendo de participar) pero se polo menos unha semana entre o día no que se publica este tipo de artigo e o final dos concursos ...

   O dito: Atrévete a participar! 😉

 2.   Julia dixo

  Penso igual que os compañeiros anteriores, por exemplo véxoo hoxe e hai dous concursos que xa pecharon os prazos ... Creo que non che custaría nada subilos un pouco máis de antelación. Só é unha suxestión ... Saúdos!