Intsomi, sinengxaki: ubuhlanga

Ubuhlanga yingxaki eluhlobo lwemini kuzo zonke iinkalo ngaphandle kwento abafuna ukuba siyikholelwe. Uncwadi alusindiswanga.