Joaquin Garcia

ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຂ້ອຍຖືກລ້ອມຮອບດ້ວຍຕົວອັກສອນ. ຄວາມຮັກຂອງການອ່ານ, ປະຫວັດສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ລວມທັງ ໝົດ ນີ້?

Joaquin Garcíaໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 27 ບົດນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ