Belen Martin

Kuv yog tus kheej ua haujlwm, tus kws qhia lus Spanish thiab kuv ib txwm sau tsawg dua qhov kuv xav tau tiag tiag. Kuv kawm lus Mev: Lus thiab Ntawv Sau ntawm Complutense University of Madrid, thiab tom qab ntawd kuv tau kawm Master's Degree hauv lus Mev ua hom lus thib ob nyob ntawd. Kuv nyiam kuv cov lus thiab kab lis kev cai Hispanic, thiab kuv yeej tsis hais tsis muaj qhov paub tsis meej lossis zaj dab neeg txaus ntshai. Ntxiv nrog rau kev sau ntawv, kuv kawm Criminology.