Concursos literarios nacionais en maio

Concursos literarios nacionais

Como sabemos que tamén hai moitos escritores entre os nosos lectores, traémosche dous artigos que seguro serán bos para ti: "Concursos literarios nacionais en maio", este mesmo, e "Concursos literarios internacionais en maio", que estará xunto a isto.

Non quedes fóra da chamada.

II CONCURSO DE MICRORRELATOS DA FEIRA DO LIBRO ZAMORA 2015

 • Xénero: Historia
 • Premio:  200 € para librarías en Zamora, lote de libros e edición
 • Aberto a: A partir de 8 anos
 • Entidade organizadora:  Departamento de Cultura do Concello de Zamora, en colaboración coa Asociación de Bibliotecas de Zamora (AZAL) e a Biblioteca Pública Estatal de Zamora
 • País da entidade convocante: España
 • Data de peche: 07/05/2015 (mañá)

Bases

As obras terán un tema libre, escrito en castelán e a frase "libro da miña vida" debe aparecer no corpo da historia.

Non se aceptarán obras manuscritas.

O concurso ten 3 categorías:

 • Nenos de 8 a 12 anos.
 • Mozos de 13 a 17 anos.
 • Adultos, a partir de 18 anos.

La lonxitude de cada microrrelato será de 200 palabras como máximo, título á parte.

Os traballos que se presenten sen observar estas condicións serán descualificados polo xurado.

Descartaranse automaticamente as historias con erros ortográficos ou que atenten contra a dignidade de terceiros ou que conteñan comentarios ofensivos ou maleducados. Valorarase a calidade literaria.

Os traballos deberán ser orixinais e inéditos e non ter sido premiados en ningún outro certame. A responsabilidade do posible plaxio corresponderá exclusivamente ao autor de cada historia.

Os autores dos microrrelatos premiados e seleccionados outorgan aos organizadores o dereito de publicalos

Co fin de garantir a confidencialidade e o anonimato das obras, a presentación de orixinais realizarase na Asociación de Bibliotecas Zamorana (AZAL), situada na Praza de Alemaña nº 1, de 10 a 14 horas, de luns a venres. , como segue:

A obra incluirase nun sobre pechado, ao que chamaremos sobre principal no exterior do cal deberá figurar II Concurso de Microrrelatos Feira do Libro 2015, categoría á que se presenta (Infantil, Xuvenil ou Adultos) e a lema ou pseudónimo.

Noutro sobre pechado debe aparecer no exterior a mesma información que o sobre principal. E no seu interior incluiranse os datos persoais do autor (nome, idade, enderezo e teléfono de contacto), así como a autorización do pai, nai ou titor para menores.

A persoa que recolla os dous sobres na sede de AZAL deberá comprobar a idade do autor de cada relato, para incluír os dous sobres na categoría de idade adecuada.

Os organizadores nomearán un xurado, composto por libreiros e bibliotecarios, que seleccionará os 30 mellores relatos, 10 de cada categoría e designarán o primeiro premio de cada categoría.

El sentenza do xurado, que será definitiva, darase a coñecer na inauguración da Feira do Libro de Zamora, na praza Viriato o venres 29 de maio de 2015.

Os 10 microrrelatos seleccionados de cada unha das 3 categorías, 30 en total, publicaranse nun libro que se presentará na apertura da Feira, entregando un exemplar a cada un dos seleccionados, que lerán a súa historia antes do público asistente á inauguración.

Os 3 premios, un por cada categoría, recibirán 200 € para gastar nas librarías Zamora participantes na Feira e un lote de libros. Os seleccionados recibirán un agasallo. A Asociación de Bibliotecas Zamorana asume todos os premios.

CONCURSO LITERARIO A FUNGIBLE 2015 

 • Xénero: Historia e novela
 • Premio: 9.000 euros e edición
 • Aberto a:  maiores de 15 anos
 • Entidade organizadora: Concello de Alcobendas (Madrid)
 • País da entidade convocante: España
 • Data de remate: 08/05/2015

Bases

O Concello de Alcobendas convoca o «Certame literario EL FUNGIBLE» co obxectivo de estimular a creatividade literaria de autores de fala hispana en todo o mundo. Estará composto por dúas categorías: XXIV Certame de relatos novos e VII Certame de novela curta.

Poden asistir á XXIV Certame de relatos novos todos os mozos de 15 a 35 anos con obras orixinais e inéditas que non foron premiadas, nin publicadas total ou parcialmente con anterioridade. O autor é responsable da propiedade intelectual da obra presentada ao premio e da súa autoría, ademais de non ser unha copia ou modificación da obra doutra persoa. O incumprimento desta base será responsabilidade exclusiva do infractor.

As obras serán tema libre, escrito en castelán e cunha extensión mínima de 3 e un máximo de 10 páxinas tamaño DIN A-4, a dobre espazo, con letra Arial de 11 puntos e escrita por unha cara.

 • Participación de Novela Curta:

  - Poderán asistir ao VI Certame de Novela Curta todas as persoas maiores de 18 anos con obras orixinais e inéditas que non fosen premiadas, nin publicadas total ou parcialmente. O autor é responsable da propiedade intelectual da obra presentada ao premio e da súa autoría, ademais de non ser unha copia ou modificación da obra doutra persoa. O incumprimento desta base será responsabilidade do infractor.

  - As obras serán de tema libre, escrito en castelán e cunha extensión mínima de 45 e un máximo de 90 páxinas, tamaño DIN A4, a dobre espazo, con letra Arial de 11 puntos e escrito por unha cara.

As obras, que non poderán levar ningunha sinatura ou sinal que revele a súa orixe, deberán enviarse (no caso de enviarse por correo ordinario) facendo constar no exterior do sobre a modalidade pola que se compite: Relato ou Novela. O envío deberá ir acompañado doutro sobre pechado, no exterior do cal aparece exclusivamente o título da historia e no interior, os datos do participante: nome, apelidos, enderezo, teléfono, DNI, data de nacemento e enderezo de correo electrónico.

Tamén se poden enviar obras por correo electrónico. Neste caso, deberá enviarse mediante unha única copia do traballo, en formato pdf, nunha mensaxe ao dirección elfungible@aytoalcobendas.org, no que "Asunto" aparece exclusivamente na modalidade e no título da obra. O participante tamén deberá enviar, e para cada obra, un documento gráfico de identificación persoal, adxuntando un arquivo, sempre en pdf, que terá como nome a palabra Plica máis o título do traballo e que incluirá a información persoal e de contacto do autor: nome, apelidos, data de nacemento, teléfono e enderezo de correo electrónico.

Considerarase que o autor da historia ou novela é a persoa que aparece como tal e só el ou ela. Non se aceptarán textos escritos por máis dunha persoa nin tampouco aqueles nos que non se adxunta un sobre pechado (ou, no seu caso, un documento pdf con todos os datos de identificación).
No caso de menores, deberá xuntarse unha declaración asinada polos seus pais ou titores, na que se indiquen os seus datos persoais e se autorice a participación do menor no concurso.

Establécense os seguintes premios, que poden non competir na mesma persoa:

 • Premio á mellor narración curta: 2.500 euros.
 • Premio á mellor novela: 9.000 euros.
 • Segundo clasificado da historia finalista: 1.000 euros.
 • Segundo premio á novela finalista: 3.000 euros.

Os premios poden ser nulos.

Os traballos gañadores, así como o traballo finalista por categorías, publicaranse nun libro editado polo Concello de Alcobendas. Os autores do mesmo ceden ao Concello, exclusivamente e con poder de ceder a terceiros, para todo o mundo e durante o prazo legal máximo establecido, os dereitos de reprodución, distribución e tradución a todos os idiomas das historias. , en formato de libro, en calquera das modalidades de publicación. O Concello poderá realizar cantas edicións decida, cun mínimo de 1.000 e un máximo de 100.000 exemplares cada unha. No caso de gañadores e finalistas, o importe dos premios considerarase como compensación pola transmisión de dereitos realizada e estará suxeito ás retencións fiscais establecidas pola lei.

Os autores dos textos que se publicarán están obrigados a asinar o correspondente contrato de publicación, que incluirá a maior explotación posible deles, nos termos destas bases. Se o contrato non se asina por calquera motivo, o contido destas bases considerarase como un contrato de cesión de dereitos entre o Concello e os autores.

Poderanse presentar un máximo de dúas obras por autor. Os gañadores das edicións anteriores do concurso non asistirán a este certame.

O xurado estará composto por dous escritores de renome. A súa composición non se fará pública ata o mesmo día en que se outorga o premio.

El sentenza do xurado Será definitivo e farase público en setembro de 2015, reservándose á entidade organizadora o dereito de modificar esa data á súa conveniencia. Os participantes coinciden en que o seu nome e imaxe se utilizarán en publicidade para esta promoción.

A participación neste concurso implica a plena aceptación das decisións do xurado, así como das súas bases, reservándose os organizadores o dereito a interpretalas.

CONCURSO DE LITERATURA V CENTENARIO SANTA TERESA DE XESÚS 

 • Xénero:  Poesía e historia
 • Premio:  500 euros e diploma
 • Aberto a:  sen restricións
 • Entidade organizadora: As Universidades Católicas de Ávila, San Pablo CEU, Cardenal Herrera CEU, Abat Oliba CEU, Universidade Católica de Valencia, Francisco de Vitoria e San Jorge de Zaragoza
 • País da entidade convocante: España
 • Data de peche: 15/05/2015

Bases

www.congresosantateresa2015.es

As Universidades Católicas de Ávila, San Pablo CEU, Cardenal Herrera CEU, Abat Oliba CEU, Universidade Católica de Valencia, Francisco de Vitoria e San Jorge de Zaragoza organizan un concurso de literatura (poesía e relato) con motivo do congreso interuniversitario "Santa Teresa de Xesús, Mestre de Vida ”, que se celebra con motivo do V Centenario do nacemento de Santa Teresa de Xesús.

Os traballos deberán estar inspirados nun dos catro bloques temáticos do congreso.

1. Podes participar calquera autor dun escrito orixinal e inédito e non presentado a ningún outro premio nas datas que coincidan con esta convocatoria. Non é un requisito esencial que sexan persoas / equipos do ámbito universitario.

2. Os traballos deberán estar inspirados nun dos catro bloques temáticos do congreso:

 •  Santa Teresa e a nova evanxelización.
 • Unidade de Vida: Mundo Interior.
 • Unidade de Vida: Fóra do Mundo.
 • Santa Teresa, validez e perspectiva de futuro.

As obras deben ser escrito en castelán, ou presentado no seu idioma orixinal e traducido ao castelán.

4. Os traballos presentaranse ao concurso en formato dixital (pdf, preferentemente) ao enderezo de correo electrónico maestradevida@gmail.com. A extensión das obras será a seguinte: na categoría de relatos curtos, non superará as 10 páxinas cun espazo de 1,5 liñas e en letra Times New Roman cun tamaño de 11 puntos; No modo de poesía, o poema ou o conxunto de poemas non superarán os 200 versos, presentados con espaciado de 1,5 liñas e en letra Times New Roman cun tamaño de 11 puntos.

5. La prazo de recepción das obras serán o 15 de maio de 2015.

6. O formulario de inscrición debidamente cuberto e asinado deberá enviarse co traballo. O formulario de rexistro pode escanearse e enviarse ao mesmo enderezo de correo electrónico, así como unha declaración xurada na que se garante que é o titular da autoría da obra presentada.

7. A participación neste concurso implicará a transferencia no ámbito do Congreso dos dereitos de emisión dos traballos presentados. En ningún caso se devolverán os traballos recibidos, que serán depositados no arquivo da organización.

8. Un comité de selección e un xurado competente serán os encargados de seleccionar as obras gañadoras.

9. Tanto o comité de selección como o xurado estarán formados por persoas relevantes e as súas decisións serán inapelables.

10. Os premios daranse a coñecer durante a celebración do Congreso Interuniversitario "Santa Teresa de Jesús: Mestra de Vida". O xurado poderá outorgar os seguintes premios:

 • Primeiro premio á mellor historia: Importe do premio: 500 euros e diploma.
 • Primeiro premio ao mellor poema ou conxunto de poemas: Importe do premio: 500 euros e diploma.
 • Segundo premio á mellor historia: Importe do premio: 250 euros e diploma.
 • Segundo premio ao mellor poema: Importe do premio: 250 euros e diploma.

O contido do artigo adhírese aos nosos principios de ética editorial. Para informar dun erro faga clic en aquí.

Sexa o primeiro en opinar sobre

Deixa o teu comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados con *

*

*

 1. Responsable dos datos: Miguel Ángel Gatón
 2. Finalidade dos datos: controlar SPAM, xestión de comentarios.
 3. Lexitimación: o seu consentimento
 4. Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros salvo obrigación legal.
 5. Almacenamento de datos: base de datos aloxada por Occentus Networks (UE)
 6. Dereitos: en calquera momento pode limitar, recuperar e eliminar a súa información.