کارمن گیلن

مانند بسیاری از حریفان ، یک مانیتور آموزشی و با سرگرمی های مختلف ، از جمله خواندن. من از یک کلاسیک خوب قدردانی می کنم ، اما وقتی چیز جدیدی در ادبیات به دست من می رسد ، به گروه نزدیک نمی شوم. من همچنین از راحتی و سهولت "کتابهای الکترونیکی" قدردانی می کنم ، اما من یکی از کسانی هستم که ترجیح می دهم با احساس مقاله ، مثل همیشه کار را بخوانم.