Dyfyniadau enwog gan Gabriel Garcia Márquez yn One Hundred Years of Solitude

Gabriel Garcia Marquez.

Gabriel Garcia Marquez.

Mae'r chwiliad gwe "ymadroddion enwog gan Gabriel Garcia Márquez Un Can Mlynedd o Solitude" yn gyffredin. A bod y gwaith hwn yn gosod y safon, a hyd yn oed heddiw, fwy na 60 mlynedd ar ôl ei gyhoeddi, mae'n parhau i roi siarad i bobl. Heb os, mae Gabriel García Márquez yn un o gynrychiolwyr amlycaf realaeth hudol a llenyddiaeth America Ladin yn gyffredinol. Nid yw'n syndod bod "Gabo" wedi ennill Gwobr Llenyddiaeth Nobel 1982. Am y rheswm hwn, mae'r erthygl hon yn cyflwyno detholiad gyda'r ymadroddion gorau o Can mlynedd o unigrwydd (1967), ei gampwaith.

Mae'r nofel hon yn cael ei hystyried gan ysgolheigion fel testun o arwyddocâd cyffredinol. Mae'n fwy, y papur newydd Iberaidd El Mundo ei chynnwys yn y "rhestr o'r 100 nofel orau yn Sbaeneg yr XNUMXfed ganrif". O'i ran ef, y papur newydd Ffrengig Le Monde Mae'n ei grybwyll ymhlith "100 llyfr gorau'r 100fed ganrif." Yn yr un modd, ar gyfer Clwb Llyfrau Norwy mae'n un o'r “XNUMX llyfr gorau erioed”.

Awtomatig Sobre el

Hyfforddiant genedigaeth, plentyndod ac academaidd

Gabriel Jose de la Concordia Garcia Marquez (Mawrth 6, 1927 - Ebrill 17, 2014) ei eni yn Aracataca, adran Magdalena, Colombia. Gabriel Eligio García oedd ei rieni, a Luisa Santiaga Márquez, ei fam. "Gabito" gadawyd ef yng ngofal ei neiniau a theidiau mamol yn ei dref enedigol. Ond ym 1936 bu farw ei dad-cu a daeth ei mam-gu yn ddall, felly, dychwelodd at ei rhieni yn Sucre.

Mynychodd ei flynyddoedd cyntaf yn yr ysgol uwchradd yn ysgol yr Jesuitiaid San José (heddiw, Instituto San José). Bryd hynny dechreuodd gyhoeddi cerddi yn y cylchgrawn colegol Ieuenctid. Wedi hynny, rDerbyniodd ysgoloriaeth gan y llywodraeth i astudio yn y Liceo Nacional de Zipaquirá, ger Bogotá. Yno, enillodd ei radd baglor ac yna dechreuodd astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Genedlaethol Colombia.

Dylanwadau a swyddi cyntaf

Mewn gwirionedd, nid dewis galwedigaethol oedd gyrfa'r gyfraith ond yn hytrach ymgais i blesio ei rhiant. Ers gwir ddymuniad García Márquez oedd dod yn awdur. Hefyd, yn ystod yr amser hwnnw fe'i marciwyd yn sylweddol gan awduron fel Franz Kafka a Borges.

Fel hynny, yn ffurfweddu arddull a oedd yn cymysgu straeon gwallgof ei nain â nodweddion steil a ysbrydolwyd gan Metamorffosis, er enghraifft. Yn ystod mis Medi 1947 cyhoeddodd ei stori fer gyntaf Y gwyliwr. Yn y cyfamser, parhaodd â'i yrfa yn y gyfraith tan yr hyn a elwir yn Bogotazo, a ddigwyddodd ar Ebrill 9, 1948 ar ôl llofruddiaeth Jorge Eliécer Gaitán.

Ei yrfa newyddiadurol a'i briodas

Ar ôl cau'r Brifysgol Genedlaethol am gyfnod amhenodol, Aeth Márquez i Brifysgol Cartagena a chael swydd fel gohebydd yn El Universal. Ym 1950, gadawodd ei radd yn y gyfraith yn bendant i ymarfer newyddiaduraeth yn Barranquilla. Ym mhrifddinas Adran Atlántico priododd Mercedes Barcha ym mis Mawrth 1958.

Roedd gan y cwpl ddau o blant: Rodrigo (1959) a Gonzalo (1964). Yn 1961, symudodd Gabriel García Márquez gyda'i deulu i Efrog Newydd, lle bu’n gweithio fel gohebydd i Prensa Latina. Fodd bynnag, oherwydd ei agosrwydd a'i adroddiadau ffafriol tuag at ffigur Fidel Castro, derbyniodd feirniadaeth gref gan anghytundebwyr Ciwba.

Cysegriad llenyddol

Ymfudodd García Márquez a'i deulu i Ddinas Mecsico ar ôl derbyn bygythiadau gan y CIA. Yn nhiroedd Aztec sefydlodd ei breswylfa a threuliodd y rhan fwyaf o weddill ei oes, er gwaethaf cael cartrefi yn Bogotá, Cartagena de Indias a Paris.

En metropolis Mecsico a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 1967 ei waith cysegru: Can mlynedd o unigrwydd.

Etifeddiaeth Can mlynedd o unigrwydd

hwn llyfr daeth yn deitl enwog o fewn realaeth hudol America Ladin diolch i'w gyfuniad meistrolgar o elfennau dichonadwy, darnau ffug a digwyddiadau allosodedig o hanes Colombia. Am y rheswm hwn, daeth tref Macondo, a oedd yn llewyrchus i ddechrau, ac yna'n cael ei difodi o'r diwedd, yn fyd-enwog.

Yn y senario hwnnw, Archwiliodd García Márquez bynciau fel unigrwydd, llosgach, ffantasi, rhyfeloedd, masnacheiddio a gwleidyddiaeth. Nid oes ychwaith ddiffyg chwilfrydedd a materion cariad rhwng prif gymeriadau stori sy'n rhychwantu saith cenhedlaeth a ddisgrifir mewn cyfnod cylchol. (Er, o fewn fframwaith hanesyddol adnabyddadwy).

Rhai o bethau ychwanegol am Can mlynedd o unigrwydd

 • Gwerthodd hanner miliwn o gopïau yn ystod ei dair blynedd gyntaf,
 • Mae wedi ei gyfieithu i bum iaith ar hugain.
 • Fe'i hystyrir y llyfr sy'n gwerthu orau yn y byd a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Sbaeneg.

Ymadroddion gorau Un Can Mlynedd o Solitude

 • "Roedd y byd mor ddiweddar fel nad oedd enwau ar lawer o bethau, ac i sôn amdanyn nhw roedd yn rhaid i chi bwyntio'ch bys arnyn nhw."
 • "Nid ydych chi'n marw pan ddylech chi, ond pan allwch chi."
 • “Y peth hanfodol yw peidio â cholli cyfeiriadedd. Bob amser yn ymwybodol o’r cwmpawd, parhaodd i dywys ei ddynion tuag at y gogledd anweledig, nes iddynt lwyddo i adael y rhanbarth swynol ”.
 • «Yn y diwedd, collodd bob cysylltiad â'r rhyfel. Daeth yr hyn a oedd unwaith yn weithgaredd go iawn, angerdd anorchfygol ei ieuenctid, yn gyfeirnod anghysbell iddo: gwagle.
 • "Gofynnodd pa ddinas oedd honno, ac fe wnaethant ei ateb gydag enw na chlywodd erioed, nad oedd iddo unrhyw ystyr o gwbl, ond a oedd â chyseiniant goruwchnaturiol yn y freuddwyd: Macondo."
 • "Roedd unigrwydd wedi dewis ei atgofion, ac wedi llosgi pentyrrau dideimlad o sothach hiraethus yr oedd bywyd wedi cronni yn ei galon, ac wedi puro, chwyddo a thragwyddo'r lleill, y mwyaf chwerw."
 • “Cafodd ergyd pistol ei thanio yn y frest a daeth y taflunydd allan o’i gefn heb daro unrhyw ganolfan hanfodol. Yr unig beth oedd ar ôl o hynny i gyd oedd stryd gyda’i enw ym Macondo ”.
 •  "Yna cymerodd yr arian a gronnwyd mewn blynyddoedd hir o waith caled, cafodd ymrwymiadau gyda'i gleientiaid, ac ymgymerodd ag ehangu'r tŷ."
 • "Nid yw cyfrinach henaint da yn ddim mwy na chytundeb gonest gydag unigrwydd."
 • "Roedd hi bob amser yn dod o hyd i ffordd i'w wrthod oherwydd er na allai hi ei garu, ni allai fyw hebddo bellach."
 • "A dweud y gwir, nid oedd yn poeni am farwolaeth, ond bywyd, a dyna pam nad oedd y teimlad a brofodd wrth ynganu'r ddedfryd yn deimlad o ofn ond o hiraeth."
 • “Dyna beth oedd yn byw arno. Roedd wedi cylchu'r byd chwe deg pump o weithiau, wedi ymrestru mewn criw o forwyr di-wladwriaeth. "
 • "Fe wnaethon nhw addo sefydlu magwrfa ar gyfer anifeiliaid godidog, nid cymaint i fwynhau buddugoliaethau na fyddai eu hangen arnyn nhw bryd hynny, ond cael rhywbeth i dynnu eu sylw ar ddydd Sul diflas marwolaeth."
 • "Roedd yn teimlo'n angof, nid gydag anghofiad adferol y galon, ond gydag un arall mwy creulon ac anghildroadwy yn anghofio ei fod yn gwybod yn dda iawn, oherwydd mai anghofio marwolaeth ydoedd."
 • "Ond peidiwch ag anghofio, cyhyd â bod Duw yn rhoi bywyd inni, y byddwn yn parhau i fod yn famau, ac ni waeth pa mor chwyldroadol ydyn nhw, mae gennym ni'r hawl i ostwng eu pants a rhoi croen iddyn nhw ar y diffyg parch cyntaf."
 • "Fel yr holl bethau da a ddigwyddodd iddyn nhw yn eu bywydau hir, roedd siawns i'r ffortiwn di-rwystr hwnnw."
 • "Dim ond ei fod yn gwybod bryd hynny bod ei galon syfrdanol am byth yn ansicr i ansicrwydd."
 • "Roedd ganddo'r rhinwedd prin o beidio â bodoli'n llwyr ond ar yr adeg iawn."
 • “Mewn amrantiad darganfuodd y crafiadau, y welts, y cleisiau, yr wlserau a’r creithiau yr oedd mwy na hanner canrif o fywyd bob dydd wedi’u gadael arni, a chanfu nad oedd y trechiadau hyn yn ennyn teimlad o drueni ynddo hyd yn oed. Yna gwnaeth ymdrech olaf i chwilio ei galon am y man lle roedd ei serchiadau wedi pydru, ac ni allai ddod o hyd iddo.
 • “Agorwch eich llygaid yn llydan. Gydag unrhyw un ohonyn nhw, bydd eich plant yn dod allan â chynffon mochyn ”.
 • "Gostyngwyd y byd i wyneb ei groen, ac roedd y tu mewn yn ddiogel rhag pob chwerwder."
 • "Yn rhy hwyr rwy'n argyhoeddi fy hun y byddwn wedi gwneud ffafr fawr ichi pe bawn wedi gadael ichi gael eich saethu."
 • “Bu’n bwrw glaw am bedair blynedd, un mis ar ddeg a dau ddiwrnod. Roedd yna adegau o drizzle pan oedd pawb yn gwisgo eu dillad esgobyddol ac yn llunio wyneb ymadfer i ddathlu'r sgamp, ond buan iawn y daethant i arfer â dehongli'r seibiau fel cyhoeddiadau o wrthgyferbyniad ”.
 • "Roedd wedi gorfod hyrwyddo tri deg dau o ryfeloedd, a thorri ei holl gytundebau â marwolaeth a wal fel mochyn yng nghartref gogoniant, i ddarganfod bron i ddeugain mlynedd yn hwyr freintiau symlrwydd."
 • "Y tro diwethaf iddyn nhw ei helpu i gyfrif ei hoedran, ar adeg y cwmni banana, roedd hi wedi ei gyfrifo rhwng cant a phymtheg a chant dau ddeg dwy flynedd."
 • "Y gri hynaf yn hanes dyn yw cri cariad."
 • "Ni ddylai unrhyw un wybod ei ystyr nes ei fod wedi cyrraedd can mlynedd."

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Chwech i Rodríguez Hernández meddai

  Mae rhai o'r ymadroddion a ddewiswyd o harddwch anghyffredin. Mae eraill yn hyperbolig ac eraill yn llawn ffraethineb neu hiwmor neu'r ddau.