Y Llun o Dorian Gray

Llyfr Llun Dorian Gray.

Llyfr Llun Dorian Gray.

El Portread Dorian Gray hi yw'r unig nofel a gyhoeddwyd gan Oscar Wilde. Fe'i hystyrir yn un o weithiau llenyddol mwyaf dadleuol y XNUMXeg ganrif. Mae datblygiad ei stori yn troi o gwmpas tri chymeriad sy'n gynrychioliadol o'r frwydr rhwng da a drwg sy'n bodoli ym mhob person, anghydfod cynhenid ​​i ewyllys rydd. Mae'r llyfr hwn yn adrodd taith ysbrydol Dorian Gray, dyn ifanc deniadol sy'n cael ei demtio gan y cysyniad o ieuenctid a harddwch tragwyddol.

Roedd Oscar Wilde bob amser yn athrylith, a defnyddiodd ei brofiad personol ac integreiddio gwahanol arddulliau llenyddol i greu'r nofel hon. Yn ôl Svanhvít Helga Magnúsdótti o Brifysgol Gwlad yr Iâ (2011), yn y naratif mae adnoddau ffuglen Gothig, estheteg ac elfennau tebyg i adnoddau Ysblander o Goethe. Yn yr un modd, ymddengys bod cyfeiriadau at Lyfr Genesis yr Hen Destament yn ychwanegu pwyslais moesol at y gwrthdaro rhwng cyfiawnder a phechod.

¿Y Llun o Dorian Gray o Portread o Dorian Gray?

Mae'n gyffredin iawn gweld y teitl anghywir «Portread o Dorian Gray ". Mae hyn, wrth gwrs, oherwydd bod pobl yn ei sillafu fel maen nhw'n ei ynganu. Fodd bynnag, er nad yw eu clyw yn eu methu, nid dyna'r sillafu cyfatebol yn y cyfenw, ond "Grey."

Bywyd Oscar Wilde

Genedigaeth a theulu

Ganed Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde yn Nulyn, Iwerddon, ar Hydref 16, 1852. Ei dad oedd Syr William Wilde, llawfeddyg o fri; ei fam, yr awdur a'r bardd Jane Francesca Elgee (a arwyddodd o dan y ffugenw gobaith). Astudiodd ysgol gynradd yng Ngholeg y Drindod yn ei dref enedigol ac ar ôl troi’n 20 oed aeth i Goleg Magdalen yn Rhydychen, Lloegr, lle safodd allan am ei raddau rhagorol.

Ieuenctid

O oedran ifanc iawn, adeiladodd enw da iawn fel dandi ac fel sgyrsiwr ffraeth rhagorol. Yn ôl Øyvind Olsholt o’r porth llenyddol skoletorget.no (2003), roedd Wilde yn dirmygu trais a chwaraeon. Roedd hwn yn deimlad a fynegwyd yn feistrolgar ym mrawddeg nesaf ei waith Dynes ddibwys (1893):

"Boneddigion gwlad Lloegr yn carlamu y tu ôl i lwynog: yr annhraethol wrth erlid yr anfwytadwy."

Preswylfa Llundain

Dechreuodd breswylio yn Llundain ar ôl cwblhau ei hyfforddiant prifysgol. Wedi’i ddylanwadu gan literati fel y bardd Gwyddelig mawr, WB Yeats, a meistres Tywysog Cymru, Lillie Langtry, dechreuodd Oscar Wilde ysgrifennu straeon byrion, dramâu, a cherddi. Yn yr un modd, bu’n gweithio mewn papur newydd a theithiodd ar gylchdaith ddarllen i America (Douthat a Hopson yn Y llun o Dorian Gray, 2002).

Gweithiau cyntaf

Barddoniaeth eithaf cyffredin oedd ei gyhoeddiadau cyntaf. Fodd bynnag, buan y enillodd gydnabyddiaeth am ei ddramâu comig. Y cyntaf, Vera; neu, y nihilistiaid, am y tro cyntaf ym 1880. Fe'i dilynwyd gan gyflwyniadau o Ffan y Lady Windermere (1892), Dynes ddibwys (1893), Gwr delfrydol (1895) a Pwysigrwydd bod yn ffurfiol (1895), ei greadigaeth theatrig enwocaf. Ym 1884, priododd Oscar Wilde â Constance Lloyd, yr oedd ganddo ddau o blant gyda nhw.

Sgandal o amgylch The Picture of Dorian Gray

Yn ystod haf 1890, ymddangosodd rhifyn cyntaf yr unig nofel a ysgrifennwyd gan Oscar Wilde yn Lippincott's Monthly Magazine, Y Llun o Dorian Gray. Derbyniodd y llyfr feirniadaeth gref am fod yn warthus ac yn anfoesol, a ysgogodd ei adolygiad ynghyd ag ychwanegu rhagair a chwe phennod newydd. Gyda'r rhagarweiniad hwn, ceisiodd Wilde ragweld ac ymateb i'r beirniaid a labelodd ei waith fel "stori anfoesol."

Yn yr un modd, mae'r rhagair yn cyflwyno'n fyr praeseptau math o athroniaeth artistig: estheteg, amlygiad - a gadarnhawyd gan Wilde - gyda gwerth cynhenid. Mae'n safle chwyldroadol yn Lloegr Fictoraidd, yn seiliedig ar harddwch celf heb unrhyw bwrpas moesol neu wleidyddol arall. Yn y rhagair, mae Wilde hefyd yn cynghori darllenwyr i beidio â chwilio am ystyron "o dan wyneb" celf.

Oscar Wilde.

Oscar Wilde.

Mae nofel gyfoethog iawn yn ffurfiau llenyddol

Y Llun o Dorian Gray yn gymysgedd o rannau nofel Gothig, segmentau comedi moesau, a darnau arddangosfa theatrig sy'n ymwneud â'r berthynas rhwng celf ac uniondeb.. O ganlyniad, roedd yn anochel ennyn - o leiaf - anghysur ymhlith y gynulleidfa Fictoraidd anhyblyg, am y rheswm hwn, mae rhagair Wilde yn rhybuddio bod "amrywiaeth y farn ynghylch gwaith yn dangos bod y gwaith hwn yn newydd, yn gymhleth ac yn hanfodol."

Ail argraffiad a'r sgandal a sbardunodd

Lansiad ail argraffiad (1891) o Hanes Dorian Gray roedd yn cyd-fynd â'r cyfarfod cyntaf rhwng Oscar Wilde a'r Arglwydd Alfred Douglas (a alwodd yn "Bosie" yn annwyl). Pan feirniadodd Ardalydd Queensberry - tad yr arglwydd - y berthynas yn gyhoeddus, Dechreuodd sgandal a ddaeth i ben gyda threial ym 1895 am "anwedduster difrifol."

Defnyddiodd y llys Y Llun o Dorian Gray fel tystiolaeth oherwydd ei ddarnau niferus gyda gwrthdroadau cyfunrywiol. Cafodd Wilde ei fychanu yn gyhoeddus a'i ddedfrydu i ddwy flynedd o lafur gorfodol. Yn ystod yr amser hwnnw, ysgrifennodd lythyr hir digalon i'r Arglwydd Alfred o'r enw O profundis (Y dyfnderoedd, Yn Lladin). Wedi bwrw ei ddedfryd, gadawodd Loegr.

Blynyddoedd olaf Wilde

Ptreuliodd ei flynyddoedd olaf yn byw mewn tlodi rhwng yr Eidal a Ffrainc. Yn 1898 gwnaeth ei gyhoeddiad llenyddol olaf (o dan ffugenw), Baled y Carchar Darllen, cerdd am deimladau carcharor tuag at un arall sy'n mynd i gael ei ddienyddio.

Yn olaf, Bu farw Oscar Wilde o lid yr ymennydd ar Dachwedd 30, 1900., yn Paris. Cafodd ei drawsnewid yn Babyddiaeth ar ei wely angau.

Crynodeb o'r Llun o Dorian Gray

Basil a harddwch amhosibl Dorian

Tra yng nghartref ei fodryb - Lady Brandon - yr arlunydd enwog Mae Basil Hallward yn cwrdd â Dorian Gray. Dyma ddyn ifanc diwylliedig a chyfoethog wedi'i gynysgaeddu â "harddwch amhosibl" mae hynny'n swyno dychymyg artistig yr arlunydd ar unwaith. Am y rheswm hwn, mae Dorian yn eistedd i gael ei bortreadu sawl gwaith. Mae Basil yn ei edmygu fel petai'n arwr neu ffigwr mytholegol Gwlad Groeg.

Ar ddechrau'r nofel, mae'r artist yn cwblhau'r portread cyntaf o Dorian fel y mae. Ond (mae'n cyfaddef i'w ffrind yr Arglwydd Henry Wotton) nid yw'r paentiad yn bodloni'r artist yn llwyr oherwydd ei fod yn datgelu cymaint o deimladau Basil tuag at Dorian. Mae'r Arglwydd Henry - sy'n enwog am syfrdanu ei ffrindiau gan ei ddathliadau rhemp o ieuenctid, harddwch, a mynd ar drywydd pleser hunanol - yn anghytuno, gan gredu bod y portread yn gampwaith.

Arglwydd Henry

Pan fydd Mae Dorian yn ymddangos yn yr astudiaeth, mae Basil yn cyflwyno ystum ymddiswyddiad iddo i'r Arglwydd Henry. Cred Basil y gallai'r Arglwydd Henry fod yn ddylanwad gwael ar y dyn ifanc Dorian. Dim ond yn y sgwrs gyntaf y cadarnhawyd amheuaeth, lle mae'r Arglwydd Henry yn cynhyrfu Dorian gyda'i syniadau smyg am ansawdd fflyd harddwch ac ieuenctid.

Dechreuad y felltith

Yna mae Dorian yn melltithio ei bortread allan o bryder am ymddangosiad sy'n pylu gyda threigl amser. Mewn ffit o ing, mae'n addo ei enaid i'r unig bortread a all oresgyn effaith enwog oed. ac mae hynny'n caniatáu ichi aros yn ifanc am byth. Mae Basil, mewn ymgais i'w ddyhuddo, yn rhoi'r portread hwnnw iddo.

Ymddangosiad debauchery ar gyfer y cnawdol ac ymddangosiad Sibyl

Dros y pythefnos nesaf, mae dylanwad yr Arglwydd Henry yn tyfu'n gryfach. Mae'r dyn ifanc yn ildio i'r "hedoniaeth newydd" ac yn ceisio arwain bywyd sy'n ymroddedig i chwilio am foddhad cnawdol. Yn yr eiliadau hynny, mae Dorian yn cwympo mewn cariad â Sibyl Vane, actores ifanc sy'n perfformio yn theatrau cymdogaethau tlawd Llundain. Mae Dorian wrth ei fodd gyda'i berfformiadau, mae hi, yn gyfnewid, yn ei alw'n "dywysog swynol."

Ar y pwynt hwnnw, mae James Vane - brawd Sibyl - yn anghymeradwyo'r berthynas gynyddol ac yn mynnu nad yw Dorian yn addas iddi. Serch hynny, Mae Sibyl yn cael ei gario i ffwrdd gan emosiynau. Mae hi'n anwybyddu sylwadau negyddol am Dorian ac yn penderfynu rhoi'r gorau i weithredu oherwydd nad yw bellach eisiau esgus ar y llwyfan, oherwydd "nawr mae'n teimlo rhywbeth go iawn."

Seibiant a chymod amhosibl

Yn anffodus, actio yw'r ansawdd y mae Dorian yn ei garu amdani, felly. yn dod â'r ymgysylltiad i ben yn y ffordd greulonaf. Ar ôl y toriad, mae Dorian yn dychwelyd adref ac yn sylwi ar newid yn y portread a baentiwyd gan Basil: nawr mae'n gwenu â dirmyg.

Yn ofni canlyniad annymunol ei ymddygiad sâl a phechadurus a adlewyrchir gan y cynfas, mae'n penderfynu cymodi â Sibyl drannoeth.

Ond mae'r difrod yn anadferadwy, yn y prynhawn canlynol mae'r Arglwydd Henry yn hysbysu Dorian bod Sibyl wedi cyflawni hunanladdiad. Wedi'i chymell gan yr Arglwydd Henry, mae Dorian yn penderfynu ystyried marwolaeth fel math o fuddugoliaeth artistig, lle mae'n personoli trasiedi ac mae'n gadael unrhyw deimladau o alar ar ôl. Wrth gwrs, mae Dorian yn penderfynu cuddio ei bortread mewn ystafell ar ben ei dŷ er mwyn cuddio’r newidiadau oddi wrth eraill.

"Beibl newydd" Dorian

Yn ddiweddarach, mae'r Arglwydd Henry yn trosglwyddo Dorian iddo llyfr gyda disgrifiadau troellog o ffermydd dinesydd Ffrengig o'r XNUMXeg ganrif. Daw'r testun hwn yn "Feibl newydd" Dorian. O ganlyniad, mae'n penderfynu mentro i fywyd sy'n llawn pechod a llygredd, heb ddifaru gan safonau moesol na chanlyniadau ei weithredoedd. Yr unig orchymyn yw cronni profiadau cyffrous yn anniwall.

Dyfyniad Oscar Wilde.

Dyfyniad Oscar Wilde.

Treigl anobeithiol amser ac enw da dadfeiliedig Dorian

Mae deunaw mlynedd yn mynd heibio. Mae enw da Dorian yn dirywio yng nghylchoedd cymdeithasol Llundain oherwydd y sibrydion gormodol ynghylch ei ymddygiad truenus ac anonest. Er gwaethaf popeth, mae'r uchelwyr yn parhau i'w dderbyn oherwydd ei fod yn parhau'n ifanc a hardd. Er bod yr wyneb yn y paentiad yn y portread yn edrych yn wywedig ac yn gudd.

Basil, nodweddion newydd y portread Doriaidd a marwolaeth

Ar noson dywyll a niwlog, daw Basil Hallward i dŷ Dorian i'w wynebu ynghylch sibrydion am ei enw da. Maent yn dechrau dadlau. Yn y foment honno, Mae Basil yn sylwi ar bydru enaid Dorian, sy'n dangos y portread erchyll iddo.

Mae'r arlunydd yn gofyn iddo ailystyried. Ond mae Dorian yn gweiddi "mae'n rhy hwyr i gosbau" ac, mewn ffit o ddicter, mae'n lladd Basil. I gael gwared ar y corff, mae Dorian yn llwgrwobrwyo ac yn gofyn am help gan feddyg dirgel. Y noson ganlynol, mae Dorian yn mynd i storfa opiwm, lle mae'n cwrdd â James Vane, sy'n ceisio dial am farwolaeth ei chwaer Sibyl. Mae Dorian yn llwyddo i ddianc i'w blasty. Yno, mae eto'n gweld James yn edrych trwy ffenest wrth wasanaethu rhai gwesteion.

Edifeirwch a "newid" Dorian

Unwaith eto mae ofn ac euogrwydd yn gorlethu Dorian. Er bod y teimlad hwn yn diflannu pan fydd Vane yn cwympo'n farw oherwydd ergyd heliwr yn ddamweiniol. Mae digwyddiadau diweddar yn gyrru Dorian i geisio newid yn ei ffordd o fyw, ni all barhau i lawr llwybr anlladrwydd mwyach. Er nad yw'n gallu cyfaddef ei droseddau ... nawr mae'r paentiad yn datgelu mynegiant gwahanol: rhagrith.

Marwolaeth

Yn olaf, Ni all Dorian ddwyn wyneb ei lun ei hun; wedi ei gythruddo, mae'n defnyddio'r un gyllell y lladdodd Hallward â hi i ddinistrio'r paentiad. Mae ei weision yn clywed damwain. Wrth fynd i wirio, maen nhw'n cael y portread o'r Dorian Gray ifanc a hardd yn gyfan. Wrth ymyl y llun, roedd corff hen ddyn wedi ei anffurfio'n ofnadwy gyda chyllell yn sownd yn ei frest.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)