Cyfweliad â RG Wittener, crëwr Monozuki.

RG Wittener

Heddiw rydyn ni'n cael y pleser o gyfweld RG Wittener (Witten, yr Almaen, 1973), ysgrifennwr Sbaeneg o straeon a nofelau ffuglen wyddonol, ffantasi, ac arswyd; ac yn adnabyddus ers 2018 am ei lyfr Monozuki. Y ferch llwynog, hanes am ffantasi dwyreiniol.

RG Wittener, yr awdur a'i waith

Newyddion Llenyddiaeth: Yn gyntaf oll, ac i'r rhai nad ydyn nhw'n eich adnabod chi, a allwch chi ddweud ychydig wrthym pwy yw RG Wittener, eich gwreiddiau, a beth ydych chi'n ei wneud heddiw?

RG Wittener: Fy enw i yw Rafael Gonzalez Wittener, Cefais fy ngeni yn yr Almaen yng nghanol y saithdegau ac, yn ifanc iawn, symudodd fy nheulu i Madrid, lle rydw i wedi tyfu i fyny a byw.
Roedd fy nghysylltiad â llenyddiaeth yn ifanc iawn, oherwydd dechreuais ddarllen pan oeddwn yn bedair oed, roeddwn yn meiddio ysgrifennu fy nofel gyntaf pan oeddwn tua phymtheg oed a llwyddais i fod rownd derfynol gwobr stori fer Y Ffwng, a roddwyd gan gyngor dinas Alcobendas, gyda 25 mlynedd.
Fodd bynnag, roedd fy nghysegriad i ysgrifennu yn rhedeg rhwng llawer o bethau anarferol tan 2010, pan gyhoeddais am y tro cyntaf gyda thŷ cyhoeddi Grupo AJEC, sydd wedi darfod. Ers hynny, rydw i wedi cymryd rhan mewn blodeugerddi lluosog, fel Y Gorau o Steampunk Sbaenaidd o dŷ cyhoeddi Nevsky, i enwi un, fe wnes i feiddio rhoi tro ar y straeon clasurol mewn casgliad o straeon o'r enw Ddim yn lliw nac yn goch, a hyd yn hyn, fy mod yn cyflwyno y nofel i ti Monozuki. Y ferch llwynog, wedi'i olygu gan Gwasg Carmot.
Ar hyn o bryd rwy'n byw ac yn gweithio ym Madrid, ac ar fy nyddiau i ffwrdd nid yw'n anghyffredin gweld fy hun yn ysgrifennu yn un o'r caffis yng nghymdogaeth Maravillas.

AL: Beth wnaeth i chi fod eisiau bod yn awdur?

gwerwr: Yr un nofelau hynny yr oeddwn i wedi bod yn eu darllen ers pan oeddwn i'n fach oedd y rhai a'm gwthiodd i ysgrifennu. 20.000 o gynghreiriau o deithio o dan y dŵr, Y corsair du, Y stori ddiddiwedd, saga o dragonlance... Fe wnes i eu mwynhau yn fawr, ond roeddwn i hefyd yn hoffi eistedd o flaen llyfr nodiadau a dyfeisio fy mhen fy hun. O'r fan honno mae eisiau bod yn awdur proffesiynol yn rhywbeth sydd, rwy'n dychmygu, yn digwydd i lawer o'r bobl sy'n ysgrifennu'n organig. Rydych yn y pen draw yn coleddu'r syniad o ddod â'ch straeon i ddarllenwyr a chymryd cam mwy difrifol.
Er, gan nad wyf yn wael am arlunio, dechreuais trwy ganolbwyntio ar fyd comics ac adrodd straeon graffig; yn fwy fel cartwnydd nag fel ysgrifennwr sgrin. Dim ond o ganlyniad i gyhoeddi fy nofel gyntaf y deallais fy mod yn adrodd yn well trwy ysgrifennu na thrwy dynnu llun.

AL: Eich steil chi, fel y gwelir yn Monozuki. Y ferch llwynogMae'n syml, nid yn syml. Rydych chi'n llwyddo i gyfleu llawer gydag ychydig eiriau, a heb fod yn gywrain, nad yw llawer o awduron yn ei gyflawni. Mae yna bwriad esthetig y tu ôl i hyn, neu ai dim ond y math o ryddiaith rydych chi'n teimlo'n fwyaf cyfforddus ag ef?

gwerwr: Fel y dywedais eisoes, mae fy mherthynas â chomics wedi bod yn hir iawn. Ac oddi wrthi rydw i wedi etifeddu’r arfer o feddwl am olygfeydd fel cyfres o vignettes, fel fy mod, wrth ysgrifennu, yn ceisio cyfleu’r hyn y byddai’r darllenwyr yn ei weld ym mhob un o’r ergydion hynny. Er fy mod yn weledol iawn mewn naratif, Rwy'n osgoi estyn fy hun mewn disgrifiadau i gyflawni bod y canlyniad yn ddarllen rhugl, sef fy mhwrpas yn y pen draw. Rhywbeth rwy'n ceisio dilyn cyngor llenyddol sy'n dweud hynny dylech ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i'r stori a dileu'r affeithiwr.
Un o'r prif offer i gyfleu'r stori mewn ffordd mor gryno yw ceisio ei gael cyfoeth geirfaol yn yr hanes. Mae hynny'n golygu fy mod yn treulio amser da yn darganfod ar fwy nag un achlysur yr union air sy'n disgrifio'r hyn yr wyf am ei gyfleu, ac yn fy llawysgrifau gallwch weld llawer o anodiadau yr wyf yn gadael fy hun iddynt, o ran clirio'r testun, gwiriwch a oes term sy'n gweithio'n well.
Ar y llaw arall, mae hefyd yn wir hynny Ysgrifennwyd Monozuki gyda chynulleidfa ifanc mewn golwg Ac fe gafodd hynny hefyd ddylanwad penodol ar y canlyniad terfynol, wrth gwrs. Felly yn fyr byddwn i'n dweud mae swyddogaeth esthetig, ond yn anad dim swyddogaeth swyddogaethol.

AL: Wrth siarad am yr union nofel hon, beth arweiniodd chi at ei hysgrifennu? Beth oedd tarddiad stori Monozuki?

gwerwr: Dechreuodd Monozuki fel stori i blant, stori fer gyda chyffyrddiadau ecolegol, wedi'i hysgrifennu ar gais ffrind. Ar y foment gyntaf honno nid oedd Monozuki ac nid oedd ei bydysawd yn un o'r byd yr ydym i gyd yn ei adnabod.
Beth amser yn ddiweddarach, cododd galwad am straeon byrion mewn tŷ cyhoeddi a chredais y byddai ei blot yn fy ngwasanaethu'n berffaith fel sylfaen ar gyfer ysgrifennu stori hirach a dyna lle daeth Monozuki a'i fyd o ysbrydoliaeth Japaneaidd i'r amlwg. Ffrind, a oedd yn rhan o'r rheithgor, Dywedodd wrthyf fod potensial i’r stori ac argymhellodd fy mod yn rhoi mwy o le iddi, fy mod yn ei throi’n nofel. Er nad oeddwn yn gwybod yn iawn sut i wneud hynny, roeddwn yn ychwanegu darnau ac yn cyfoethogi cefndir ei fydysawd, ychydig fel her neu ymarfer llenyddol, heb wybod ble roedd yn mynd i ddod i ben neu a fyddai’n stopio ar ryw adeg. . Tan, un diwrnod braf, dywedais wrth olygydd tŷ cyhoeddi Carmot yr hyn yr oeddwn yn ei wneud, roedd hi'n hoffi'r hyn a ddarllenodd, a chyda'i help hi daeth y nofel i fod y llyfr y gallwch ei ddarllen nawr.

Monozuki

Clawr «Monozuki. Y ferch llwynog.

AL: Gan fod gennych brofiad yn y ddau achos, beth yn eich barn chi yw'r y prif wahaniaethau rhwng ysgrifennu stori fer a nofel?

gwerwr: Gorwedd y prif wahaniaeth yn y ddisgyblaeth ysgrifennu sy'n ofynnol i ysgrifennu nofel. Mae yna lawer o straeon am sut roedd awduron clasurol yn arfer canolbwyntio ar ysgrifennu, neu achosion modern fel Stephen King a'i ddwy fil o eiriau y dydd cyn gadael y swyddfa. Enghreifftiau sydd ddim ond yn dod i ddweud wrthym, yn fyr, bod yn rhaid canolbwyntio 99% o'r hyn rydych chi'n ei ysgrifennu neu'n crwydro yn ystod yr amser hwnnw ar y nofel, ei chynllwyn, ei chymeriadau, os yw'r adroddwr yn gywir ..., ac ati, nes i chi gadewch i ni roi'r pwynt olaf. Hyd yn oed os oes gennych rythm ysgrifennu da, rhaid i chi wybod y bydd nofel yn cymryd sawl mis i ni yn ei phroses gyfan: cynllunio, crynodeb, ysgrifennu, ailysgrifennu, amrywiol ddiwygiadau ..., a beth y ffordd orau i osgoi cael eich gadael yn y canol yw ysgrifennu bob dydd.
Y stori, ar y llaw arall, yn gofyn i chi am fwy o gywirdeb ac nad ydych chi'n afradloni yn y naratif. Mae'n rhaid i chi ddal y darllenydd ar y llinell gyntaf a'i gadw'n gaeth tan y dudalen olaf. Er mwyn cyflawni hyn mae'n bwysig iawn eich bod chi'n gwybod beth rydych chi am ei ddweud, ym mha naws rydych chi'n mynd i'w wneud a pha fath o deimladau rydych chi'n bwriadu eu deffro yn y darllenydd. Os nad ydych yn siŵr ble rydych chi'n mynd i godi'r gorlan, mae'n anodd i'r canlyniad terfynol fodloni'ch disgwyliadau eich hun. Felly, er fy mod weithiau'n gallu ysgrifennu drafft o stori mewn ychydig oriau, yr hyn rwy'n ei wneud pan nad oes gennyf yr ysfa honno i chwydu stori sy'n llosgi fy nychymyg, yw paratoi crynodeb byr a syml o beth yw'r stori. mynd i ddweud A beth yw'r diweddglo sydd gen i mewn golwg

I'R: Pa rai o'ch gweithiau ydych chi fwyaf balch ohonynt? ac oherwydd?

gwerwr: Fy nofel gyntaf, Cyfrinach y duwiau anghofiedigRoedd yn ddiffiniol cyn ac ar ôl yn fy nyheadau fel ysgrifennwr, ynghyd â chaniatáu i mi gwrdd ag amryw awduron yr wyf bellach yn rhannu cyfeillgarwch â nhw. Mae hynny'n ei gwneud hi'n bwysig iawn i mi.
Ond Monozuki. Y ferch llwynog Dyma'r nofel rydw i'n fwyaf balch ohoni ar hyn o bryd, am yr hyn y mae'n ei gynrychioli o ran cynnydd ansoddol ym mhob agwedd.

AL: A allwch chi ddweud wrthym am eich dylanwadau llenyddol ac all-lenyddol?

gwerwr: Ydych chi'n siŵr bod lle yma i mi siarad am bawb?
Yn nhermau llenyddol, roedd yr awduron a'm gwnaeth yn ddarllenydd, a'r rhai cyntaf yr oeddwn am eu dynwared wrth ysgrifennu fy straeon fy hun Verne, Salgari, Ac Asimov. Byddai'r rheini'n cael eu huno yn eu glasoed Brenin, Margaret Weiss y Lovecraft. Yn ddiweddarach, fel oedolyn, fe'u dilynwyd gan awduron eraill yr wyf wedi'u hedmygu ac yr wyf wedi bod eisiau dysgu oddi wrthynt: Neil Gaiman, Terry Pratchett, Shirley Jackson, Vladimir Nabokov, Jon Bilbao, Joe Abercrombie, Joyce Carol Oates y Greg egan, yn enwedig.
Gadawodd fy mherthynas hir gyda’r comic y gallu i ddelweddu golygfa mewn vignettes, a gosodiad cryf iawn i arwyr cam-drin a gwrth-arwyr ar ôl blynyddoedd o ddarllen y X-Men. Er, yn ychwanegol at gomics archarwyr, dros amser rwyf hefyd wedi cael fy swyno gan weithiau fel anturiaethau Valerian, v ar gyfer Vendetta, Y Deg Uchaf, Hellboy, Fables neu, yn ddiweddar iawn, Anghenfil.
O ran fy nghyfeiriadau allgyrsiol, rwyf bob amser yn dod o hyd iddynt mewn ffilm a theledu, mewn cynhyrchu clyweledol. Rwy'n credu y byddai'r rhestr yn ddiddiwedd ... a'r mwyaf amrywiol! Matrics, Fringe, Ysbryd yn y Shell, Babi miliwn o ddoleri, Heb faddeuant, Mononoke y Dywysoges, Estroniaid, Sherlock, Doctor Who, i enwi ond ychydig. Weithiau mae hyn oherwydd ei thema, adegau eraill oherwydd ei ddatblygiad gweledol, eraill oherwydd ei gymeriadau ... Mae pob un ohonynt, yn ymwybodol neu'n anymwybodol, wedi dylanwadu ar yr hyn rwy'n ei ysgrifennu.

AL: Mae'n ymddangos eich bod chi'n hoffi'r Animeiddiad JapaneaiddPa gyfresi neu ffilmiau sydd wedi eich marcio? Ydych chi'n argymell unrhyw? Beth ydych chi'n ei feddwl o'r cyfrwng hwn fel cerbyd i adrodd straeon?

gwerwr: Rwy'n bwyta llai o anime nag y gallai ymddangos ac, ar hyn o bryd, rwy'n bell o'r amser pan ddilynais gyfresi bob dydd, ond mae'n gyfrwng rwy'n ei hoffi'n fawr. Fel plentyn roeddwn yn rhithwelediad â Mazinger Z. a Gorchymyn-G. Yna mi wnes i fyw ffyniant Dawns y Ddraig, Marchogion y Sidydd a'r holl gyfresi rhamantus hynny sy'n gysylltiedig â phêl fas, pêl foli, ac ati. Daeth y cyfan i ben gyda Akira ac yn nes ymlaen, Ysbryd yn y Shell a ffilmiau nodwedd o GhibliFel Mononoke y Dywysoges y Castell Symudol Howl, yn enwedig.
O ran argymhellion, mae arnaf ofn na fyddaf yn darganfod unrhyw beth newydd i fwyaf o gefnogwyr y genre: Glas perffaith, paprika, Planedau, Fy nghymdogion yr Yamada, a'r Dywysoges Mononoke uchod, Ghost in the Shell, a Chastell Symudol Howl.
Mae gan animeiddio, ac nid anime yn unig, bŵer naratif gwych. Mae gennych ryddid llwyr i drin cynlluniau ac amser ei hun, sy'n eich galluogi i drosi geiriau'n ddelweddau bron yn llythrennol. Gellir dal unrhyw fydysawd rydych chi'n ei ddychmygu mewn anime. Ac, wrth gwrs, mae'n ffordd fwy na dilys o adrodd straeon. Gyda'i quirks iaith dechnegol a gweledol, ond cystal â'r lleill.

AL: Eich arfer chi o peidiwch ag ysgrifennu'n llinolSut ydych chi wedyn yn llwyddo i gysylltu'r gwahanol olygfeydd, ac i'r darllenydd brofi'r stori fel bloc solet, di-dor?

gwerwr: Y gwir yw, Ar ôl fy nofel gyntaf, rwyf wedi bod yn gadael ysgrifennu aflinol o'r neilltu fel system weithio.. Gyda Monozuki fe wnes i ei ddefnyddio eto, ond dim ond i ychwanegu golygfeydd at y plot gwreiddiol. Yn fy achos i, rwyf wedi dod i'r argyhoeddiad ei bod yn weithdrefn sy'n rhoi gwell canlyniadau i mi os byddaf yn mynd ati i ysgrifennu trelar ar gyfer y llyfr: datblygu'r rhannau hynny sydd gennyf yn gliriach, fel eu bod yn ddiweddarach yn fy helpu i wneud hynny siapio'r elfennau'n fwy niwlog pan fyddaf yn dechrau ysgrifennu'n llinol.
Wrth gwrs, mae ysgrifennu nofel gyfan fel hyn yn fy ngorfodi, yn gyntaf oll, i gael crynodeb wedi'i ddiffinio'n dda, os nad yw'n ddiffiniol ac anghyffyrddadwy, ac yna adolygu'n ofalus iawn nad yw parhad holl elfennau'r naratif yn cael ei effeithio. Rhywbeth sy'n gwneud y broses o adolygu'r llawysgrif hyd yn oed yn bwysicach ar ôl ei gorffen. Ond dyna'r pris i'w dalu yn gyfnewid am gael y moethusrwydd o ysgrifennu yn ôl yr hwyliau sydd gennych chi'r diwrnod hwnnw a gallu penderfynu beth i'w wneud. Er enghraifft, os nad wyf am fynd i olygfa actio ond yn hytrach ymchwilio i ramant y prif gymeriadau neu ddisgrifio eu byd, rwy'n ei wneud.

RG Wittener

RG Wittener.

AL: Allech chi roi rhywfaint o gyngor i awduron newydd sy'n dyheu am ddilyn yn ôl eich traed?

gwerwr: Ni allaf fod yn rhy wreiddiol, oherwydd mae'n ddarn o gyngor y byddwch chi'n ei ddarllen mewn unrhyw manu

AL: ysgrifennwch bopeth y gallwch, os yw'n ddyddiol, yn well, a darllen popeth. Ymarfer yw'r hyn sy'n caniatáu ichi wella a, phan adolygwch yr hyn yr ydych wedi'i ysgrifennu fisoedd yn ôl, byddwch yn dod o hyd i destunau gwych ymhlith mwyafrif y byddwch chi'ch hun yn gwybod bod yn rhaid i chi eu cyffwrdd i gyrraedd lefel dda.

AL: Beth ydyw? yr hyn rydych chi'n ei fwynhau fwyaf, a'r hyn rydych chi leiaf, o'r proffesiwn ysgrifennu.

gwerwr: Yr hyn rwy'n ei hoffi fwyaf am ysgrifennu yw siaradwch â darllenwyr yn nes ymlaen. Rwyf eisoes wedi mynychu sawl trafodaeth clwb llyfrau, ac mae'n gyfoethog iawn gweld sut maen nhw wedi dehongli'r olygfa hon neu'r olygfa honno, ateb cwestiynau am yr hyn a'ch ysbrydolodd ryw elfen o'r stori, darganfod bod cyfeiriadau na wnaethoch chi eu gweld tra roeddech chi ysgrifennu, neu'n gwybod beth mae wedi gwneud iddyn nhw deimlo'n gyffredinol. Nid yw pob sylw yn gadarnhaol, wrth gwrs, ond gallwch chi ddysgu oddi wrth y rheini hefyd.
Mae ochr arall y geiniog yn derbyn yn ôl pa feirniadaeth. Mae ysgrifennu nofel yn gofyn am lawer o amser ac ymdrech, ac mae'n rhoi eich croen a'ch enaid, ac nid yw bob amser yn hawdd derbyn sylwadau gan bobl nad ydynt wedi gwneud darlleniad ymwybodol neu sydd â rhagfarnau sylfaenol penodol. Mae angen tymheru nerfau a chymryd barn pobl eraill mewn cam. Yn fy achos i, rwy'n ceisio adolygu'r hyn maen nhw'n ei ddweud am bob gwaith, gweld a yw'r feirniadaeth yn cytuno â phobl eraill wrth siarad am hyn neu'r pwynt hwnnw, a tybed beth allwn i ei wneud yn ei gylch. Os credaf fod y feirniadaeth wedi'i seilio ac y gallai fod yn newid er gwell, ceisiaf ei chymhwyso.

AL: Gadael llenyddiaeth o'r neilltu, pa hobïau sydd gennych chi?

gwerwr: Sinema yw fy mhrif hobi. Os ydw i mewn hwyliau, gallaf fynd i'r ffilmiau hyd at ddwy neu dair gwaith mewn wythnos. Hefyd, bob blwyddyn rwy'n ceisio cadw diwrnodau yn fy ngwyliau haf i fynychu'r Zinemaldia yn San Sebastián. Heblaw am hynny, o hyd Darllenais gomics, Rydw i'n chwarae gemau bwrdd pan gaf y cyfle, a Rwy'n hoffi casglu corlannau ffynnon.

AL: Sut mae'r RG Wittener o ddydd i ddydd?

gwerwr: Mae fy niwrnod o ddydd i ddydd yn eithaf diflas: dwi'n codi llawer yn gynnar, dwi'n mynd i'r gwaith, dwi'n dod adref i fwyta ac rwy'n dosbarthu'r prynhawn y gorau y gallaf rhwng ysgrifennu, dal i fyny ar gyfresi teledu neu ddarlleniadau, a chymdeithasu.

AL: Un apwyntiad yr ydych chi'n ei hoffi yn arbennig.

gwerwr: "Nid yw dyn yn gwybod beth y gall ei wneud nes iddo geisio". "Charles Dickens."

AL: Un gair mae hynny'n eich diffinio.

gwerwr: Tenacious. Mae gen i tatŵ ar fy mraich, rhag ofn y byddaf byth yn ddiog.

AL: Ac yn olaf, a allech chi ddweud rhywbeth wrthym am eich prosiect nesaf?

gwerwr: Nid yw fy mhrosiect diweddaraf yn rhy gyfrinachol. I'r rhai nad ydynt yn fy nilyn ar rwydweithiau cymdeithasol, bydd yn ddigon i ddarllen fflap Monozuki a darganfod ei fod yn a ail ran. Y gwir yw nad oedd yn rhywbeth oedd gennyf mewn golwg pan roddais ddiwedd ar y nofel, ond perswadiodd fy golygydd fi i roi mwy o aer i fydysawd Monozuki mewn mwy o lyfrau. Mae'r nofel gyntaf yn cau ei hun ac nid oes angen darllen yr ail ran hon i ddeall y gyntaf, ond bydd pawb sy'n mwynhau byd Monozuki yn hapus i wybod bod yr anturiaethau'n parhau a bod y plot yn dod yn ddiddorol iawn.

AL: Diolch yn fawr iawn am y cyfweliad, Wittener. Mae wedi bod yn bleser.

gwerwr: Diolch yn fawr iawn i chi ac i Actualidad Literatura am roi'r cyfle hwn i mi, ac rwy'n gobeithio gallu ailadrodd un diwrnod yn y dyfodol.

Gallwch ddilyn RG Wittener en Twitter, Instagram, neu darllenwch eich blog personol.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)