Harry Hole. 20 mlynedd gyda'r heddwas carismatig o Jo Nesbø. ARBENNIG

ARBENNIG HARRY HOLE

Twll Harry mae e nôl. Mae ei filoedd o ddilynwyr wedi mynd i’r strydoedd heddiw, Mawrth 23, i gael gafael arnyn nhw Syched. Fe'i cyhoeddir la unfed nofel ar ddeg yn y gyfres gan Jo Nesbø am ei gymeriad mwyaf clodwiw ac un o'r rhai mwyaf penodol a charismatig o'r genre. Mae pwy sydd wedi gwirioni yn ei eilunaddoli a phwy sydd, wyddoch chi, am chwaeth, y lliwiau. Rwy'n ystyried fy hun yn Chwaer Fawr Urdd Harry Hole ar gyfer Gogoniant Tragwyddol, felly dywedir y cyfan.

Hefyd eleni mae'n 20 ers cyhoeddi ei nofel gyntaf yn eich gwlad wreiddiol, Yr ystlum. Yma daeth gyda'i drydydd teitl, Robin. Ac rydym yn cofio hynny yn Hydref mae gennym y Addasiad ffilm de Y Dyn Eira, gan y Swede Tomas Alfredson a gyda Michael Fassbender yn brif gymeriad. Felly mae'n mynd arbennig hwn. Ar gyfer cefnogwyr Hole ac, wrth gwrs, Jo Nesbø, y bydd y dydd Sadwrn 25 hwn yn Barcelona ar ei daith gyflwyno.

Yn gyntaf oll dywedwch hynny Rwyf wedi darllen popeth gan Nesbø yn ychwanegol at gyfres Harry Hole. Beth sy'n cael ei gyhoeddi yn Sbaeneg -Cyfres Doctor Proctor y Headhunters- a'r hyn sy'n dal ar goll, fy mod wedi gallu ei gael yn Saesneg -Y mab, Gwaed ar eira y Haul ganol nos-. Ac rwy'n hoffi pob un ohonynt. Gobeithio y bydd y teitlau hynny'n cael eu rhyddhau cyn bo hir.

Jo Nesbo

Jo Nesbo (Oslo, 1960) yn awdur Norwyaidd main a wiry. Hanner hanner cant o Fawrth, mewn chwe diwrnod bydd yn 57 oed. Mae ganddo lygaid clir, oer a digynnwrf, ac wyneb trionglog cath blond a chrafog sy'n hoffi dringo creigiau i oresgyn ei ofn o uchder. Beth bynnag, arwydd o beidio â gwneud sŵn, pe bawn i'n pasio heibio. Ond mae ganddo hefyd wyneb seicopath, pimp diniwed sy'n cuddio anghenfil di-enaid â meddwl diabolical a chreawdwr yr erchyllterau mwyaf.

Gall pob un ohonom ddychmygu erchyllterau ar ryw adeg oherwydd creulondeb a gwneud drwg rydym yn eu cymryd fel safon. Mae'r rhai ohonom sy'n darllen ac yn caru'r nofel drosedd yn ei hadnabod i raddau annisgwyl, er bod realiti bob amser yn rhagori ar ffuglen. Ond mae'r dyn hwn yn eu dychmygu a'u hysgrifennu gyda chelf a meistrolaeth heb ei hail. Ac ers pan oeddwn i'n fach. Yn yr ysgol roedd yn rhaid iddyn nhw ysgrifennu traethodau ar bynciau fel taith maes. Wel, yn ei un ni ddaeth neb yn ôl yn fyw, a arweiniodd at i'r athrawon fynd ychydig yn ddigalon gydag ef.

Hynny yw, roedd y bachgen eisoes yn tynnu sylw at ffyrdd tywyll iawn, ond yna byddai'n taflu mwy o'r pêl-droed. Amddifadodd anaf anamserol i'r gewynnau yn y pengliniau Norwy o'r chwedl a fyddai wedi bod yn ymosodwr enwocaf iddynt. O ffieidd-dod, treuliodd ychydig flynyddoedd militar ac yna, yn smart fel yr oedd hefyd gyda rhifau, fe astudiodd Gweinyddu Busnes ac Economeg wrth gerdded ar fwy o swyddi.

Siarc gorffenedig y Bag. Ar unwaith, chwaraeodd y gitâr a chyfansoddi caneuon i'w fand, Dywed derre, a ffurfiodd gyda chydweithwyr a brawd bach, y galwodd Odin yn rhy gynnar i Valhalla ychydig flynyddoedd yn ôl. Roedden nhw'n ddrwg i gynddaredd nes eu bod yn llai drwg, fe wnaethon nhw daro cae a dechrau teithio o amgylch y wlad.

Ond un diwrnod y plentyn, dim byd yn blentyn mwyach, cael fy llosgi rhag gweithio yn y swyddfa yn y bore a dal awyrennau i ganu yn y nos yn y ffau gamblo ar ddyletswydd. Felly dywedodd ei fod yn cymryd hoe. Aeth cyn belled ag y gallai ac, yn rhesymegol, dyna'r Gwrthgodau. Yn gynharach, roedd ffrind cyhoeddwr wedi gofyn iddi ysgrifennu rhywbeth am hanes a llwyddiant ei band. Ond nid oedd ganddo unrhyw fwriad i ysgrifennu dim o hynny.

Mae Harry Hole yn cael ei eni

Ac i mi mae'n rhaid mai ef oedd ef jet lagged neu droi wyneb i waered wrth iddo nesáu at dir cangarŵ. Hynny, neu ei fod yn ddigon ffodus i wneud hynny cyffwrdd ag ysbrydoliaeth ddwyfol dim ond unwaith yn y bywyd hwn y daw hynny atoch chi. Felly dechreuodd daro'r allwedd ac ailgydiodd yn y duedd gynnar i faich y staff mewn ffuglen.

Fel prif gymeriad Dyfeisiodd ewythr nad oedd ganddo, mewn egwyddor, unrhyw beth i'w wneud ag ef ac a ddaeth i ben fel y CYMERIAD y mae pob awdur yn breuddwydio ei greu. A'r cyntaf. Fe roddodd iddo ddwy flynedd ar bymtheg ar hugain a physique mawreddog o viking i Defnyddio: 194 centimetrau tal, wrth gwrs blond ac ysgafn bob amser yn fflysio, clustiau mawr, gwallt wedi'i dorri â brwsh ac, mewn theori, ymddangosiad anneniadol. Gwisgodd ef yn ddiofal gyda buchod, crysau t, siacedi neu gotiau a Esgidiau Dr. Martens. A chyda'r edrychiad a'r maint hwnnw, mae'n well gennych ddychmygu bwystfil drwg o'r rhai sy'n newid y palmant os byddwch chi'n ei groesi.

Yr enw a roesoch iddo, Harry, fe'i benthyciodd oddi wrth ei hoff chwaraewr pêl-droed a apellidoAr pennaeth heddlu lleol o dref ei nain, lle arferai dreulio'r haf yn blentyn.

Ar y Harry Hole hwnnw crogodd a bywgraffiad gyda theulu lle mae ei fam ar goll. Ei dad, OlavNid yw'n gorffen goresgyn colli ei wraig na derbyn proffesiwn cymhleth ei fab. A'i chwaer iau, soswedi Syndrom Down a'u gwendid ydyw. Fe roddodd yr ofnau i'r tywyllwch eisoes codwyr.

Ychwanegodd gyfres o hits hanfodol anodd ei dreulio a chymeriad gyda chymaint o ddeallusrwydd â dyfeisgarwch. Mae Harry yn ystyfnig, unig, gwrthgymdeithasol, yn llawn gwrthddywediadau, hyd yn oed yn wyllt ac yn greulon weithiau gydag ef ei hun yn fwy na gydag eraill. Ond hefyd danfonwyd heb gadw lle iddynt a'r hyn y mae'n ei gredu ac yn dod o a haelioni a rhamantiaeth gwaethygu a threchu.

Ond yn anad dim, Nesbø wnaeth hynny anrhagweladwy. A'r ffordd y mae Harry yn esblygu trwy gydol y gyfres yw'r hyn sy'n eich cael chi. Plot, uwchradd, ac ati. maent yn gweithio oherwydd ei fod ef ac ar yr un pryd maent yn ei ategu. Wrth gwrs, os na fydd yn eich bachu chi, ni fydd yn ei gyflawni mwyach waeth pa mor anodd rydych chi'n ceisio. Mae hynny'n digwydd hefyd. Ond os yw wedi eich hela, ni fydd yn gadael ichi fynd, hyd yn oed os bydd yn diflannu un diwrnod trwy ras ei arglwydd dad.

Mae personoliaeth o'r fath yn troi allan i fod yn Arolygydd heddlu Oslo ac alcoholig anobeithiol. Ac mae gan un bryder i swyddogion gorfodaeth cyfraith o unrhyw genedligrwydd (ffug neu real) a anafwyd neu sydd â diffygion ar y tu allan neu'r tu mewn. Felly darganfyddodd sbesimen fel Harry Hole a rhoddodd y gorau iddi yn anobeithiol hefyd.

Cyfres Harry Hole

Gyda hyn i gyd gosododd Nesbø y nofel gyntaf o Harry Hole yn y wlad benodol honno sydd Awstralia, fel rhybudd cyntaf bod ei gymeriad hefyd yn mynd i fod fel hyn. Fe osododd arno erlid llofrudd cyfresol, cwympo mewn cariad ag ef mor ddwfn â thrasig, a gwneud iddo gyfrif ychydig o'r hits gwael hynny. Ar yr un pryd aeth ag ef trwy'r uffern honno o alcohol lle bydd yn gwneud iddo fynd a dod, pryd bynnag y mae eisiau, am naw llyfr arall. Ysgrifennu'r un cyntaf hwnnw ar ei ben ei hun cymerodd bum wythnos a'i deitl Yr ystlum.

1. Yr ystlum - 2. Chwilod duon - 3. Robin

Y pwynt yw, i mi, mae Harry Hole yn gymeriad sydd wedi llwyddo i gynrychioli'r natur ddynol gymhleth ac amwys gyda pherffeithrwydd yn ymylu ar yr absoliwt. Rwyf hyd yn oed yn ei ddiffinio fel y perffeithrwydd amherffeithrwydd ac, ymhellach, gyda'r hud i gael beth pe bai Twll yn real, byddech chi am ei groesi, byddech chi'n mynd ar ôl ac yn rhoi eich hun ar gael iddo am yr hyn sy'n drydydd. A beth fydd yn cael ei wneud AM BETH FYDD YN CAEL EI WNEUD (mae pawb yn deall yr hyn maen nhw ei eisiau). Gelwir hynny carisma.

Hynny, neu fynd ag ef adref i'w fabwysiadu a'i dorri: mae'r ci hwn yn eiddo i mi. Ni fyddaf yn caniatáu i'w dad ei roi trwy gynifer mwyach anffodion, damweiniau ac artaith. Mae'r Harry druan hwnnw'n digwydd i bopeth. Curiadau, boddi, eirlithriadau sy'n ei gladdu yn fyw, anffurfio, anffurfiadau, hitch llwyr i'r Jim Beam, i opiwm ac ambell i ergyd o gyffuriau anoddach, bron yn cael eu lladd a'u saethu.

Hynny heb sôn mwynhau / dioddef cariad / torcalon Nid yw'n ei wneud yn wallgof gan wyrth (nid ef, ond rydych chi'n gwneud hynny). Mewn geiriau eraill, y peth lleiaf yw ei fod yn yfed. Nid oes llawer o is i ddioddef cymaint o chwiplash, er Harry ewch yn ddrwg na da, rhowch law iddo bob amser nad yw byth yn ei egluro neu'n credu ei fod yn ei haeddu a ... hyd yn oed os yw pawb ei eisiau, y cyntaf, ei ddarllenwyr.

Y gwir yw bod y rhai sydd wedi dod o hyd iddo nawr yn ffodus i ddechrau Yr ystlum. I. Rwy'n argymell eich bod chi'n dilyn trefn y teitlau. Bydd eich darlleniad yn esblygu fel y gyfres a'r cymeriadau, a byddant yn mwynhau mwy. Ond y gweddill y gwnaethon ni ei gyfarfod yn y drydedd stori, Robin, lle mae cymeriadau'n ymddangos a fydd yn dod yn gyffredin yn y gyfres (nes bod Mr. Nesbø eisiau, wrth gwrs).

Cyffyrddiad sengl

Dechreuwch Robin mae yna cyffyrddiad arbennig. Rydyn ni'n ei weld o'r olygfa gyntaf ac anhrefnus o'r wyliadwriaeth mewn car lle mae dau heddwas sy'n gymdeithion. Dynes a dyn y mae'n rhaid iddi eu rheoli trwy ei disgwyliad cyson a'i greddf o'r hyn sy'n digwydd, a hi anrhagweladwy canys pa beth bynnag a ddigwydda iddo ei wneuthur.

Yna gallant fod y deialogau, rhai ag a hiwmor arbennig iawn mae hynny'n bodoli trwy gydol y gyfres. Neu gall fod yn hynny ansefydlogrwydd ond hunan-sicrwydd yn dangos Harry, ei capacidad i weld y bydd yn datrys y broblem neu'r achos yn ei ffordd ei hun. Neu efallai ei fod yn gyfiawn ymadrodd neu un o'r ystumiau hynny, fel y dywedais. Ond rydych chi'n gwybod beth y teimlad eu darllen a'u dychmygu yw nueva. Gall Harry rannu nodweddion gyda'r nifer o blismyn rydych chi'n eu hadnabod eisoes. Ond mae'n wahanol. Mae ganddo rywbeth UNIGRYW nad wyf yn credu y gellir ei ddiffinio'n dda. Neu efallai nad yw'n rhywbeth, ond POPETH.

Mae'n anodd iawn rhagori mewn genre fel y nofel drosedd. Mae cymaint o ystrydeb, cymaint o ffyrdd wedi teithio eisoes, cymaint o heddweision blaenllaw gwych ... Ond pan fyddaf yn gorffen Robin, Roeddwn i wedi llosgi gyda Harry Hole Anaml iawn y byddaf yn bwyta. Byddwch yn ofalus, gydag ef, gyda'r llwyddiant hwnnw yn y ffordd o gael eich adeiladu. Mae'r plot yn dal i fod yn glasurol, fwy neu lai wedi'i ddarllen eisoes mewn cymaint o rai eraill, ond fe mae'n newydd sbon.

4. Nemesis - 5. Seren Diafol - 6. Y Gwaredwr

Felly rydych chi'n cael y gyfres ac rydych chi'n ei difa mwy na darllen. Rydych chi'n dod i adnabod Harry yn fwy. Rydych chi hyd yn oed yn heneiddio gydag ef o'i dridegau cynnar hyd at ei bedwardegau cynnar Heddlu. Iawn, ef a'r holl uwchradd uwchradd rhagorol eraill sy'n ei amgylchynu. Ond o Y Gwaredwr, rydych chi'n dechrau meddwl bod y llyfr nesaf YN WELL.

Ar ôl gorffen Y llewpard, y mae eich tudalennau rydych chi wedi bod yn troi bron yn sigledig yn barod, rydych chi wedi gwirioni cymaint nes eich bod chi'n troi'r nefoedd a'r ddaear i ddod o hyd i'r ystlum hwnnw, Chwilod duon, Ffantasma y Heddlu —Pan heb ei gyhoeddi yn Sbaeneg eto. Fe wnes i ddod o hyd iddyn nhw a'u darllen yn Saesneg, ond byddwn i wedi ei wneud hyd yn oed yn Norwyeg a gyda chyfieithydd crappy. Heddlu GORFFEN CHI. A chyda'r emosiwn yn eich corff am ddyddiau lawer yn ddiweddarach, rydych chi'n dod i'r casgliad eich bod chi wedi darllen eich hun mewn ychydig dros bum mis un o'r cyfresi du gorau erioed.

Harry a phopeth arall

Mae nid yn unig oherwydd y prif gymeriad, ond oherwydd y dilyniant mewn ansawdd naratif ac plot. Am sut rydych chi'n gweld caboli'r arddull a thechneg. Wrth gwrs, rydych chi wedi cael eich trin ar fympwy Mr Nesbø, ond nid oes ots gennych yn union yr un peth. Dyma'r hyn rydych chi ei eisiau: dal i ddarganfod y tro 180 gradd hwnnw rydych chi'n ei synhwyro ond ddim yn meddwl sy'n bosibl. Neu ie, ond nid ydych chi am ei gredu am fwy na Mae Harry yn dangos i chi ei fod yn cwympo ganwaith i'r un camgymeriadau ac erchyllterau, sy'n alluog o'r gorau a'r gwaethaf.

Mae'n eich siomi, mae'n eich tristáu, mae ei wendid yn eich cynhyrfu, sut mae'n baglu'n annealladwy pan fydd ganddo bopeth, deallusrwydd, sagacity, greddf, dyfalbarhad ... Ond does dim ots. Mae ei allu i atyniad a hudo yn gwneud ichi gwympo gydag ef a hefyd codi gydag ef, maddau iddo hyd yn oed y gwaethaf, rhannu'r holl ergydion hynny. Mae rhai mor wirioneddol annisgwyl â diweddglo blodeugerdd Y Gwaredwr neu, yn fy marn i, y mwyaf ofnadwy o'r gyfres gyfan sy'n digwydd yn Heddlu. Ac wrth gwrs does dim diffyg golygfeydd dychrynllyd ac ysgytiol yn yr holl lyfrau.

Yn ogystal, fe'ch rhybuddir. Rydych chi'n ei weld yn dod oherwydd gwnaethoch ei ddal tric i Nesbø. Ond na, rydych chi'n mynnu nad yw hyn yn mynd i ddigwydd, na, nad yw'n ... Ond mae'n digwydd. Ac nid ydych chi am ddal ati i ddarllen. Rydych chi wedi ei gredu, rydych chi'n meddwl ei fod WEDI DIGWYDD YN WIR. Y cysur (wn i ddim os y lleiaf) yw hynny Heddlu Mae hefyd yn mynd â'r gacen gyda'r Harry mwyaf disglair, mwyaf mewn cariad a hapusaf.

Nid ydych erioed wedi ei ddarllen fel hyn, bron gyda'r naïfrwydd o'r dechrau, bob amser gydag ansicrwydd ond, am newid, gydag optimistiaeth sy'n teimlo'n rhyfeddol, er ei fod yn eich dychryn hyd yn oed yn fwy. Mae hyn yn mynd i fynd yn ddrwg, yn sicr. Yna byddwch chi'n cyrraedd y diwedd ac ... O, mae hynny'n dod i ben ... Beth bynnag, hefyd yn anhygoel ar ôl cymaint o ddiod ddrwg ar ôl y dwys Y Dyn Eira, Y llewpard y Ffantasma. Yn arbennig yn Ffantasma rydych chi wedi'i weld yn dod yn Harry tywyllaf, mwyaf peryglus ac allan o reolaeth.

7. Y Dyn Eira - 8. Y llewpard - 9. Ffantasma

Cymeriadau arferol

Beth bynnag, beth rydych chi'n cydymdeimlo gyda phopeth. Gyda Harry a chyda'r garfan o uwchradd, o'r rhai da i'r rhai drwg gwaethaf.

Mae yna'r penaethiaid Bjørn Møller a Gunnar Hagen. Mae cymdeithion yn hoffi Ellen, Jack Halvorsen, Bjorn Holm neu'r darling ar unwaith Beate Lonn, Y seiciatrydd Alaw Ståle, ffrindiau fel gyrrwr tacsi gwallgof o Øystein a geek tresko, yr ansefydlog ond dawnus Bratt Katrineneu Unigedd Kaja, pelydr o obaith yn Y llewpard.

Mae yna hefyd y scoundrels hynny fel y bastard mireinio Tom waaler a'r cain a'r ofnus Michael Bellman gyda'r llygoden fawr honno yw ei acolyte Truls Berntsen. Ac lladdwyr mwyaf gwrthun, y sefyllfaoedd amhosibl, Y troseddau mwyaf erchyll neu'r llwyfannu mwyaf trawiadol. Rydych chi'n eu hoffi POB UN Ac ni allwch ei helpu

Ac fel: Rakel Fauke a'i mab Oleg, neu y mwy o gariad go iawn, yn llawn cynnwrf, rhwystrau a thrychinebau, ond aruthrol a dwfn. Yr ie ond na yn gyson ac yn gaethiwus, yn ddinistriol ac yn ogoneddus ar yr un pryd.

A phan mae drosodd

Felly pan wnes i orffen, yn gyntaf roeddwn i'n wag, yna roeddwn i'n teimlo cwlwm ing i ddeall Harry yn llawn. Roeddwn i wedi rhedeg allan o fy Jim Beam ac roeddwn i'n aros am ben mawr o gyfrannau epig, fel yr oedd. Yn olaf, erfyniais ar Thor i roi'r ergyd morthwyl i Nesbø. “Malwch ei ben!” Dywedais wrthyf fy hun gyda fy gwythïen fwyaf Hole heb ei rhyddhau. Felly mae popeth yn aros fel y mae, hynny yw, PERFECT.

Ond na, mae drws annifyr iawn yn cael ei adael ar agor. Oes, mae yna fwy o Harry. Nawr i mewn Syched. Ac mae'r cwestiynau'n dychwelyd, yr ansicrwydd ynghylch ei ddyfodol. Mwy o cabal. Sut y bydd yn aros y tro hwn? Ai hwn fydd yr olaf, y rownd derfynol? A fydd Mr Nesbø yn gallu cael gwared ar ei geiliog o'r holl wyau euraidd? Cadarn ddim, neu ie? Beth bynnag. Bron nad ydych chi am ei ddychmygu bellach, rydych chi'n meddwl na fyddwch chi'n ei wrthsefyll. DIM MWY.

Ond ie, byddwn yn gwrthsefyll ac rydym yn edrych ymlaen at ddarllen y stori newydd hon thema fampir. Unwaith eto gyda llawer o waed, plotiwch droadau ac eiliadau nad ydyn nhw fel maen nhw'n ymddangos, felly Nesbø. Rydym yn cwrdd eto â'r cymeriadau arferol ac y mae rhai newydd. Bydd yr adolygiad yn fuan, oherwydd mae 23 tudalen eisoes ac mae pethau'n addo LOT. Felly ni fydd unrhyw beth yn para yn fy nwylo.

Felly ...

... mynd gyda rhywun -Er ei fod yn ffug- mae hynny'n gwneud ichi deimlo, gyda chymaint o wirionedd, anobaith, ofn, dioddefaint, cynllwyn, syndod, arswyd, aberth, diffyg rheolaeth, cyfeillgarwch a chariad gyda'r dwyster sy'n golygu bod Harry Hole yn pleser na chyflawnir yn aml.

Hynny o teilyngdod y mawrion yw bachu cymaint fel y byddech chi'n mynd i uffern gydag ef. Ac mae Mr. Nesbø. O'r mwyaf. Yn anfeidrol ddiolchgar am wneud inni fwynhau cymaint.

mwy o wybodaeth:


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   nurilau meddai

  I ddarllenydd brawdoliaeth Harry Hole mae'r erthygl hon yn rhyfeddod, yn gyntaf oherwydd yr angerdd, yr edmygedd a'r cywirdeb y mae wedi'i ysgrifennu ag ef, ac yn ail oherwydd fy mod i'n teimlo fy mod i'n cael fy adnabod yn llwyr. Gadawodd Mr Nesbo ers amser maith i mi gynhyrfu gyda Harry, un o'r mil o ramantwyr olaf. Diolch yn fawr iawn Mariola.

  1.    Mariola Diaz-Cano Arevalo meddai

   Beth ydych chi am i mi ddweud wrthych nad ydych chi'n ei wybod eisoes? Diolch am eich sylw.