Cerddi canu

Cerdd Sung o Serrat

Mae'n anodd iawn adolygu pob un o ganeuon pob un o gantorion presennol a blaenorol ein hoes. Yr hyn nad yw mor anodd yw sylweddoli faint o ganeuon sy'n ymddangos fel barddoniaeth a faint o gerddi cydnabyddedig ac anhysbys sydd wedi dod yn ganeuon. Mae'r llenyddiaeth a cherddoriaeth maent yn gelf sydd â chysylltiad agos; mae rhywfaint o farddoniaeth ym mhob cân a gallai bron pob barddoniaeth ddod yn gân.

Heddiw, rydyn ni am adolygu'r tair cerdd gân hyn. Ydyn nhw'n swnio'n gyfarwydd?

«I lwyfen sych», wedi'i ysgrifennu gan Antonio Machado a'i ganu gan Serrat

"I lwyfen sych" Mae'n dwyn y teitl cân sy'n cael ei chanu gan yr adnabyddus Joan Manuel Serrat ac wedi ei ysgrifennu bron yn gyfan gwbl gan y bardd Sbaenaidd Antonio Machado. Mae Serrat yn benthyca llawer mwy o gerddi gan y bardd Sevillian adnabyddus hwn: «Caneuon», «Y saeta», «Y pryfed», «Llefain ac adnodau ar farwolaeth Don Guido» y "Portread". Mae pob un yn cael ei ganu yn y 70au gan y canwr Catalaneg.

I'r hen lwyfen, wedi'i hollti gan fellt
ac yn ei hanner pwdr,
gyda glawogydd Ebrill a haul mis Mai,
mae rhai dail gwyrdd wedi dod allan.

Llwyfen canmlwyddiant ar y bryn ...
Mwsogl melynaidd
llyfu rhisgl gwyn
i'r boncyff pwdr a llychlyd.

Cyn imi eich bwrw i lawr, llwyfen Duero,
gyda'i fwyell y torwr coed, a'r saer
Rwy'n eich troi chi'n fwng cloch,
gwaywffon wagen neu iau wagen;
cyn coch yn y cartref, yfory,
llosgi o ryw gwt truenus.

Cyn i'r afon i'r môr eich gwthio
trwy gymoedd a cheunentydd,
llwyfen, rwyf am nodi yn fy mhortffolio
gras eich cangen werdd.

Mae fy nghalon yn aros
hefyd tuag at y goleuni a thuag at fywyd,
gwyrth arall o'r gwanwyn.

"Cyn eich caru chi, cariad", wedi'i ysgrifennu gan Pablo Neruda a'i ganu gan Pedro Guerra

"Cyn dy garu di, cariad" Barddoniaeth ddewisol y Chile oedd hi Pablo Neruda gan y canwr Sbaenaidd rhyfel peter. Cerdd ramantus lle maent yn bodoli ac o ddanteithfwyd a harddwch eithafol. Nid Pedro Guerra yw'r unig un sy'n sylweddoli posibiliadau'r geiriau a ysgrifennwyd gan Neruda. Mae llawer o artistiaid eraill yn canu cerddi Chile. Yn eu plith mae'r ymadawedig Delwedd deiliad Antonio Vega canodd hynny «Nid wyf yn dy garu heblaw am fy mod yn dy garu di», «Ode i'r gitâr» gan Ffrind Vicente, "Mae'r gwynt yn cribo fy ngwallt" canu gan fflamenco Michael Poveda o "I gau i fyny" gan y Mecsicanaidd Julieta Venegas.

Cyn dy garu di, gariad, doedd dim byd yn eiddo i mi:
Fe wnes i chwifio trwy'r strydoedd a phethau:
dim yn cael ei gyfrif neu nad oedd ganddo enw:
roedd y byd o'r awyr yr oeddwn i'n ei ddisgwyl.

Roeddwn i'n nabod neuaddau ashen,
twneli lle mae'r lleuad yn byw,
hangarau creulon yn ffarwelio,
cwestiynau a fynnodd y tywod.

Roedd popeth yn wag, yn farw ac yn fud,
wedi cwympo, gadael a dadfeilio,
roedd popeth yn ddieithriad estron,

roedd popeth yn perthyn i eraill a neb,
nes eich harddwch a'ch tlodi
llanwodd yr hydref ag anrhegion.

"Tierra luna", wedi'i ysgrifennu gan Mario Benedetti a'i ganu gan Eugenia León

Cerdd Sung gan Mario Benedetti mewn lliw

Ni fyddaf byth yn stopio cymeradwyo'r geiriau Uruguayaidd Mario Benedetti a theitl y gerdd hon «Lleuad y Ddaear» nid oedd yn mynd i fod yn llai. Byddai'r un peth yn meddwl Eugenia Leon pan yn yr 80au penderfynodd ei ganu. Cerddi eraill gan Benedetti a ganwyd yw: "Gadewch i ni wneud bargen", "Amddiffyn llawenydd" y "Mae'r de hefyd yn bodoli", y tri yn llais Joan Manuel Serrat o "Rwy'n dy garu di" y "Eto" gan Nacha guevara.

Pan fyddaf wedi blino ar y drefn
o gael ei drechu a'i ladrata,
pan fyddaf wedi blino ar yr adfail hwn
Symudaf i'r lleuad ifanc

O! Earth-Moon, Earth-Moon,
Rwy'n gwisgo'r adenydd euraidd heddiw
ac awyr uwchben, fel meteor,
Rwy'n mynd.

O! Earth-Moon, Earth-Moon,
y tu ôl oedd yr ast lwc,
y tu ôl i'r meirw a'r rhyfel,
Hwyl fawr!

Beth amser fy mywyd o hyd
gweler ffrwydro yn y gorffennol
fy blaned drist a gonest
a feddyliodd ei hun yn wâr.

O! Earth-Moon, Earth-Moon,
byd anhrefnus a phwdr,
o fyny yma rwy'n ffarwelio
Hwyl fawr!

"Mae'r gwynt yn cribo fy ngwallt", wedi'i ysgrifennu gan Pablo Neruda a'i ganu gan Miguel Poveda

Gwrandewch ar yr adnodau hyn yn y naws fflamenco sydd mor nodweddiadol o Michael Poveda mae'n harddwch go iawn. Mae Miguel Poveda yn canu o bulerías i coplas, ac er bod ei yrfa gerddorol wedi symud ymlaen lawer, o hyd o bryd i'w gilydd mae'n cysegru rhai o'i gyfansoddiadau i benillion hynafol.

Mae'r gwynt yn cribo fy ngwallt
fel llaw mamol:
Rwy'n agor drws y cof
ac mae'r meddwl yn diflannu.

Maen nhw'n leisiau eraill rydw i'n eu cario,
mae fy nghanu o wefusau eraill:
i'm groto o atgofion
mae ganddo eglurder rhyfedd!

Ffrwythau tiroedd tramor,
tonnau glas môr arall,
cariadon dynion eraill, gofidiau
nad wyf yn meiddio cofio.

A'r gwynt, y gwynt sy'n cribo fy ngwallt
fel llaw mamol!

Collir fy ngwir yn y nos:
Does gen i ddim nos na gwirionedd!

Yn gorwedd yng nghanol y ffordd
rhaid iddynt gamu arnaf i gerdded.

Mae eu calonnau'n pasio trwof i
wedi meddwi â gwin a breuddwydio.

Rwy'n bont lonydd rhwng
eich calon a'ch tragwyddoldeb.

Pe bawn i'n marw'n sydyn
Ni fyddwn yn stopio canu!

 "Rwy'n dy garu di", wedi'i ysgrifennu gan Mario Benedetti a'i ganu gan Nacha Guevara

Fel y dywedasom o'r blaen, mae Nacha Guevara hefyd wedi bod yn un o'r cantorion lwcus i roi llais a rhythm i gerddi Benedetti. Ymhlith sawl un, gwnaethom ddewis yr un hon ar gyfer harddwch ei lawysgrifen.

Eich dwylo yw fy nghares
fy cordiau bob dydd
Rwy'n dy garu di oherwydd dy ddwylo
maen nhw'n gweithio dros gyfiawnder

Os ydw i'n dy garu di, mae hynny oherwydd eich bod chi
fy nghariad fy nghynorthwyydd a phopeth
ac yn y stryd ochr yn ochr
Rydym yn llawer mwy na dau

dy lygaid yw fy sillafu
yn erbyn y diwrnod gwael
Rwy'n dy garu di am dy edrych
beth sy'n edrych ac yn hau dyfodol

eich ceg sydd yn eiddo i chi a minnau
nid yw eich ceg yn anghywir
Rwy'n dy garu di oherwydd dy geg
yn gwybod sut i sgrechian gwrthryfel

Os ydw i'n dy garu di, mae hynny oherwydd eich bod chi
fy nghariad fy nghynorthwyydd a phopeth
ac yn y stryd ochr yn ochr
Rydym yn llawer mwy na dau

ac am eich wyneb diffuant
a'ch cam crwydro
A'ch dagrau am y byd
oherwydd eich bod chi'n bobl rydw i'n dy garu di

a chan nad halo yw cariad
na moesol gonest
ac oherwydd ein bod ni'n gwpl
pwy a ŵyr nad yw hi ar ei phen ei hun

Rwyf am i chi yn fy baradwys
hynny yw dweud hynny yn fy ngwlad
mae pobl yn byw yn hapus
hyd yn oed os nad oes gen i ganiatâd

Os ydw i'n dy garu di, mae hynny oherwydd eich bod chi
fy nghariad fy nghynorthwyydd a phopeth
ac yn y stryd ochr yn ochr
Rydym yn llawer mwy na dau.

 "Words for Julia", wedi'i ysgrifennu gan José Agustín Goytisolo a'i ganu gan y grŵp Los Suaves

Ers Paco Ibanez bydd yn ymdrin â'r geiriau hyn gan yr ysgrifennwr Goytisolneu, mae yna lawer o grwpiau sydd wedi ymuno i'w gwmpasu. Os ydych chi'n hoff o Los Suaves, byddwch chi'n hoffi ei fersiwn ef o'r gerdd wych hon: "Geiriau i Julia".

Ni allwch fynd yn ôl
oherwydd bod bywyd eisoes yn eich gwthio
fel udo diddiwedd.

Mae'n well byw fy merch
gyda llawenydd dynion
na chrio o flaen wal ddall.

Byddwch chi'n teimlo'n gornelu
byddwch chi'n teimlo ar goll ac ar eich pen eich hun
efallai eich bod am beidio â chael eich geni.

Rwy'n gwybod yn iawn beth fyddan nhw'n ei ddweud wrthych chi
nid oes pwrpas i fywyd
sy'n berthynas anffodus.

Felly cofiwch bob amser
o'r hyn a ysgrifennais un diwrnod
meddwl amdanoch chi fel dwi'n meddwl nawr.

Dyn yn unig fenyw
a gymerir felly fesul un
maen nhw fel llwch dydyn nhw ddim byd.

Ond pan siaradaf â chi
pan fyddaf yn ysgrifennu'r geiriau hyn atoch
Dwi hefyd yn meddwl am ddynion eraill.

Mae eich tynged mewn eraill
eich dyfodol yw eich bywyd eich hun
eich urddas yw pawb.

Mae eraill yn gobeithio y byddwch chi'n gwrthsefyll
bydded i'ch llawenydd eu helpu
eich cân ymhlith ei ganeuon.

Felly cofiwch bob amser
o'r hyn a ysgrifennais un diwrnod
meddwl amdanoch chi fel dwi'n meddwl nawr.

Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi na throi i ffwrdd
gyda llaw peidiwch byth â dweud
Ni allaf ei gymryd bellach ac yma rwy'n aros.

Mae bywyd yn brydferth y byddwch chi'n ei weld
fel er gwaethaf y difaru
bydd gennych gariad bydd gennych ffrindiau.

Fel arall nid oes dewis
a'r byd hwn fel y mae
eich treftadaeth chi fydd hi i gyd.

Maddeuwch imi, nid wyf yn gwybod sut i ddweud wrthych
dim byd arall ond rydych chi'n deall
fy mod yn dal ar y ffordd.

A chofiwch bob amser
o'r hyn a ysgrifennais un diwrnod
meddwl amdanoch chi fel dwi'n meddwl nawr.

"Fydda i ddim yn ifanc eto", penillion a ysgrifennwyd gan y bardd Jaime Gil de Biedma ac a genir gan Loquillo

Jaime Gil de Biedma Byddwn i'n ysgrifennu'r gerdd hon "Fydda i byth yn ifanc eto" ymhlith llawer o rai eraill yn ei lyfr "Pobl y ferf." Roedd Loquillo yn ei hoffi a phenderfynodd roi sylw iddo flynyddoedd lawer yn ôl (mwy nag 20)… Er nad hwn yw'r olaf, mae Miguel Poveda hefyd wedi ei ganu.

Roedd y bywyd hwnnw'n ddifrifol
mae un yn dechrau deall yn nes ymlaen
fel pob person ifanc, des i
i fynd â bywyd o fy mlaen.

Gadewch farc roeddwn i eisiau
a gadael i gymeradwyo
heneiddio, marw, roedden nhw'n gyfiawn
dimensiynau'r theatr.

Ond mae amser wedi mynd heibio
ac mae'r gwirionedd annymunol yn gwau:
heneiddio, marw,
hi yw unig ddadl y gwaith.

Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r penillion a'r gerddoriaeth. Os ydych chi'n hoffi'r math hwn o erthygl lle rydyn ni'n cyfuno'r ddau gelf: llenyddiaeth a cherddoriaeth, mae'n rhaid i chi ddweud wrthym a byddwn yn hapus i ddod â fersiynau newydd i chi, llawer mwy cyfredol a chan awduron tramor. Ydych chi'n gwybod mwy o gerddi wedi'u canu yr ydych chi am eu rhannu gyda ni?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

5 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Ricardo Radowski meddai

  Diolch am y cerddi a'r caneuon hyn
  Roedd hi'n barti bythgofiadwy i mi

 2.   Maes Elias Triana Daza meddai

  Mae'r cerddi rydw i newydd eu darllen yn fy nghludo i ddimensiwn arall, Diolch

 3.   Rachel meddai

  Diolch;
  fe helpodd fi lawer

 4.   jimena tenezaca meddai

  jsajs gêm dda

 5.   diana rangel meddai

  Helo, Diana ydw i ac rydw i eisiau i chi ysgrifennu cerdd gyda'r enw Erika, os gwelwch yn dda, diolch

bool (gwir)