Y broblem tri chorff

Y broblem tri chorff.

Y broblem tri chorff.

Y broblem tri chorff yw enw llyfr cyntaf y drioleg Y cof am orffennol y Ddaear, Wedi'i greu gan yr awdur Tsieineaidd Cixin Liu. Mae'r teitl yn cyfeirio at y cyfyng-gyngor - bron bob amser heb ei ddatrys - ym maes mecaneg orbitol. Dewch yn ffenomen olygyddol yn y wlad Asiaidd.

Mae'r nofel hon yn cael ei hystyried yn gampwaith ffuglen wyddonol, yn ymwneud â chysylltiad cyntaf dynoliaeth â gwareiddiad allfydol. Ar ben hynny, mae'r greadigaeth lenyddol hon yn gwbl weledigaethol oherwydd ei ffocws ar rôl gwyddoniaeth mewn cymdeithas. Mae'r awdur yn cynnig persbectif eithaf eang yn ei dudalennau ar orffennol a dyfodol Tsieina mewn perthynas â geopolitig cyfredol. Mae ei effaith wedi bod yn gymaint fel y dylid ei gynnwys ymhlith y llyfrau Asiaidd gorau erioed.

Awtomatig Sobre el

Ganwyd Liú Cíxīn ar 23 Mehefin, 1963 yn Yangquan, Shanxi, China. Ers pan oedd yn fach fe’i hanfonwyd i fyw gyda’i fam-gu yn Henan, hyn oherwydd gormes yr awdurdodau yn ystod y Chwyldro Diwylliannol. Yn ei ieuenctid dychwelodd i'w famwlad i astudio peirianneg fecanyddol ym Mhrifysgol Cadwraeth Dŵr a Phwer Trydan Gogledd Tsieina. Yno, graddiodd ym 1988 ac aeth ar drywydd y proffesiwn hwnnw ar unwaith yng Ngwaith Pwer Yangquan.

Ar ddechrau'r 1990au, roedd gan lywodraeth China adnewyddiad gwyddonol a thechnolegol ymhlith ei blaenoriaethau, felly, roedd yr amodau'n ffafriol iawn i ddatblygiad testunau ffuglen wyddonol. Yn y cyd-destun hwnnw, Dechreuodd Cixin Liu ddatblygu ei straeon gyda chynnwys cymdeithasol cryf a dylanwad damcaniaethol amlwg gan Leo Tolstoy., Isaac Asimov ac Arthur C. Clarke.

Ffeithiau am drioleg y tri chorff

Y broblem tri chorff enillodd wobr Hugo 2015 i'r awdur am y nofel orau. Hwn oedd y tro cyntaf i'r wobr hon gael ei rhoi i gyhoeddiad nad Saesneg yw ei iaith wreiddiol, a oedd yn garreg filltir. Yn ogystal, derbyniodd y llyfr hwn Wobr Galaxy (China) yn 2006 am y cyhoeddiad ffuglen wyddonol orau, Gwobr Ignotus 2017 a Gwobr Kurd Lasswitz 2017.

Daeth ei gyfieithiadau mor boblogaidd nes dewisodd enwogion fel cyn-Arlywydd yr UD Barack Obama ar gyfer eu darlleniad Nadolig yn 2015. Yn yr un modd, dewisodd Mark Zuckerberg (arweinydd a chyd-sylfaenydd Facebook) Y broblem tri chorff fel llyfr cyntaf eich clwb llyfrau.

Rhandaliad rhif un y drioleg o Y cof am orffennol y Ddaear Ymddangosodd gyntaf yng nghylchgrawn Science Fiction World yn 2006. Yn 2008 fe'i rhyddhawyd ar ffurf llyfr, gan ddod yn un o'r gweithiau mwyaf poblogaidd yn Tsieina.. Dechreuodd ei ddosbarthu yn Sbaeneg yn ystod 2016 gan Ediciones B, wedi'i integreiddio i'w gasgliad NOVA. Yn 2018 rhyddhawyd ei addasiad i'r sgrin fawr.

Cixin Liu.

Cixin Liu.

Cwblheir trioleg y tri chorff gyda Y goedwig dywyll (2008) a Diwedd marwolaeth (2010). Cyn ennill enwogrwydd ledled y byd gyda'r gyfres hon, roedd Liú Cíxīn wedi cynhyrchu gweithiau ffug a ffuglen wyddonol eraill: Oedran yr uwchnofa (1999), Athro gwledig (2001) a Y sffêr llewychol (2004). Ei swydd ddiweddaraf yw Y Ddaear grwydrol, ac yn dyddio o 2019.

Crynodeb o Y broblem tri chorff

Enigma mecaneg orbitol

Nid oes gan y broblem tri chorff, fel y'i gelwir, ym maes mecaneg orbitol unrhyw ddatrysiad cyffredinolYn fwy na hynny, mae bron bob amser yn anhrefnus. O dan y rhagosodiad hwn, mae Liu yn disgrifio planed - Trisolaris - mewn orbit o system solar teiran, Alpha Centauri. Mae'r amrywiad disgyrchiant rhwng y tair seren yn cynhyrchu yn y byd hwn hinsawdd drychinebus a ffenomenau tectonig anrhagweladwy sydd wedi dinistrio ei gwareiddiad amseroedd dirifedi.

Chwyldro, llofruddiaeth, dechrau newydd

Dechrau Y cof am orffennol y Ddaear yn ôl-fflach sy'n gosod y darllenydd yng nghanol y Chwyldro Diwylliannol Tsieineaidd, pan fydd rhai ffanatics yn llofruddio athro ffiseg Ye Zhetai yng ngolwg Ye Wenjie, ei ferch ifanc. Ar ôl goroesi uchder y terfysgoedd, mae hi'n dod yn seryddwr. Fodd bynnag, mae gwasanaethau cudd-wybodaeth y gyfundrefn yn ei nodi fel menyw "wrthgyferbyniol".

Costa Roja, y rhaglen ddosbarthedig

Gyda'r bygythiad o amser carchar, mae Ye Wenjie wedi'i aseinio i Red Coast, rhaglen filwrol ddosbarthedig. Mae'r amgylchedd gwaith yn eithaf anghyfforddus oherwydd y diffyg ymddiriedaeth rhyngddi hi ac arweinwyr yr ymchwiliadau. Fodd bynnag, mae angen gwybodaeth y seryddwr ifanc am exoplanets a systemau sêr pell. Wedi ymddiswyddo, mae hi'n gweithio'n galed, yn aros am gyfle i ddial marwolaeth ei thad.

Wang Maio a grŵp Frontiers of Science

Heddiw, yr arbenigwr nanoddeunyddiau Mae Wang Maio yn ymdreiddio - ar gais yr heddlu - i grŵp o'r enw Frontiers of Science. Mae'n glwb dadlau dirgel sy'n cynnwys sawl gwyddonydd blaenllaw o bob cwr o'r byd sy'n canolbwyntio ar bennu datrysiad i broblem y tri chorff. O bosibl, mae'r ateb yn herio terfynau gwyddoniaeth gonfensiynol.

Corff Tri

Mae gwybodaeth ragarweiniol gan yr heddlu yn dangos tebygolrwydd uchel bod Ffiniau Gwyddoniaeth yn gysylltiedig ag olyniaeth o hunanladdiadau honedig gwyddonwyr ledled y byd. Yn ddiweddarach, Mae ymholiadau Wang yn datgelu elfen allweddol: Three Body, rhaglen dechnoleg VR multiplayer aruthrol a ddefnyddir gan aelodau Frontiers of Science. Mae'r feddalwedd hon yn efelychu Daear gyda hinsawdd sydd wedi'i newid yn anesboniadwy.

Yn Three Body mae hyd y tymhorau (a hyd yn oed y dyddiau) yn anrhagweladwy. Mae'r amrywiadau mewn tymheredd yn radical oherwydd diflaniad yr haul am flynyddoedd neu, i'r gwrthwyneb, mae'n ymddangos bod y brenin seren yn agosáu at y blaned. Yno, dim ond trwy aros mewn math o gyflwr segur dadhydradedig y gall bodau dynol oroesi ar adegau o dywydd eithafol.

O ganlyniad, mae darogan llwybr yr haul yn rhesymegol yn fater o bwys lle mae Wang yn arsylwi ac yn cymryd rhan, fel y cymeriadau eraill yn y gêm, gan gymhwyso ei syniadau i'r cyfyng-gyngor yn aflwyddiannus. Mae awdur y gwaith yn manteisio ar y sefyllfa i gyfeirio at gampau mawr hanes gwyddonol ac yn gwneud allosodiad damcaniaethol i geisio gweld a fyddai datganiadau’r gorffennol yn ddefnyddiol ym mhroblem y tri chorff.

Dychweliad Ye Wenjie

Fodd bynnag, gan fynd o fod yn gêm aml-chwaraewr aruthrol yn unig, mae'n ymddangos bod gan yr un hon ganlyniadau uniongyrchol ar y cyfranogwyr go iawn. Felly, mae Wang yn dechrau chwilio am atebion ymhlith gwyddonwyr amrywiol, gan gynnwys Ye Wenjie oedrannus. Maent yn datgelu iddo hynny Mae Three Body mewn gwirionedd yn fath o blatfform cyfathrebu a ddefnyddir gan wareiddiad estron, y Trisolariaid.

Y darganfyddiad

Yna, mae Wang yn ffurfio cynghrair â Shi Quang, plismon sinigaidd (sy'n deilwng o bob diffyg ymddiriedaeth) sydd â diddordeb llwyr mewn gwyddoniaeth i barhau â'i ymchwiliadau. Maen nhw'n darganfod mai estroniaid fyddai gwir achos hunanladdiadau gwyddonwyr ledled y byd, gan mai ei amcan yw cyrydu sicrwydd bodau dynol gan wyddoniaeth ac amddifadu dynoliaeth o unrhyw bosibilrwydd o gynnydd.

Mae Wang yn datblygu arfau nanotech wedi'u gosod gan commando brwydr (wedi'i ymgynnull gan Shi Quang) ar radar crwydrol Frontiers of Science. Ar y foment honno, daw dwy garfan o fewn y grŵp i’r amlwg: y cefnogwyr hynny o oresgyniad y Trisolariaid i wella gwareiddiad dynol trwy rym, gan wynebu’r rhai sydd am gael gwared â dynoliaeth yn llwyr.

Datgelir hefyd fod y "difodi pro" wedi rhwystro negeseuon cryptig y garfan arall i'r Trisolariaid.. Mae Wang yn trosglwyddo'r holl wybodaeth newydd hon i Ye Wenjie, sy'n cadarnhau hen amheuon heb edrych yn synnu. Erbyn hynny, roedd hi wedi darganfod ffordd newydd o drosglwyddo tonnau radio ar bellteroedd rhyngserol gan ddefnyddio priodweddau plygiannol pelydrau'r haul.

Y realiti amrwd

Mae Ye Wenjie yn dibynnu ar ei ddarganfyddiad diweddar i anfon neges i gyfeiriad Alpha Centauri. Yn y neges hon, mae'n gofyn am help i ryddhau'r Ddaear rhag awtistiaeth comiwnyddiaeth, lliniaru tlodi a dod â rhyfeloedd i ben. Ond nid yw llywodraethwyr Trisolaris hefyd yn credu mewn dyluniadau democrataidd. Felly, daw neges cymorth yn esgus perffaith dros gyfiawnhau “difodi pro” Trisolarianos.

Yn olaf, mae'r Trisolariaid yn cyhoeddi i'r holl ddynoliaeth eu bodolaeth a'u cynlluniau goresgyniad. Mae'r estroniaid yn dangos eu dirmyg yn agored trwy alw bodau dynol yn "chwilod". Mae'r rhybudd estron yn plymio Wang i anobaith llwyr, ond mae Shi Quang yn ei dawelu trwy nodi, mewn ffordd debyg i oroesiad pryfed yn wyneb technoleg uwchraddol pobl, y bydd dynoliaeth yn gallu gwneud hynny.

Diweddglo i feddwl amdano

Mae pennod gyntaf Y cof am orffennol y Ddaear yn cau gyda Ye Wenjie yn cerdded ar ei ben ei hun trwy adfeilion hen gyfleuster yr Arfordir Coch. Yno, mae'r seryddwr yn myfyrio ar ganlyniadau ei gweithredoedd ac yn cofio ei gorffennol wedi'i oresgyn gan dristwch. Yna, yn ôl pob tebyg, mae'n cymryd ei fywyd ei hun.

Dyfyniad gan Cixin Liu.

Dyfyniad gan Cixin Liu.

Mae hwn yn waith myfyriol iawn sy'n ein gwahodd i feddwl am yr hyn ydyn ni mewn gwirionedd fel rhywogaeth mewn bydysawd mor helaeth.. Mae hefyd yn gadael sawl anhysbys yn yr awyr, gan gynnwys "Ydyn ni wir yn barod am gyfarfyddiad agos?" Neu "Ydyn ni'n wirioneddol yn wareiddiad datblygedig?" Y gwir yw y bydd mwy nag un yn amau ​​ar ôl darllen y llyfr hwn. Bydd yr atebion yn dibynnu ar bob darllenydd, mae'r gwir o flaen ein llygaid.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)