Llyfrau Roald Dahl

Llyfrau Roald Dahl.

Llyfrau Roald Dahl.

Roedd Roald Dahl yn nofelydd, bardd, ysgrifennwr straeon byrion a sgriptiwr o dras Norwyaidd.. Enillodd enwogrwydd ledled y byd diolch i weithiau poblogaidd iawn fel Iago a'r eirin gwlanog enfawr (1961), Charlie a'r Ffatri Siocled (1964), Straeon yr annisgwyl (1979), Y gwrachod (1983), Matilda (1988) neu Trot y Dŵr (1990). Fe'i ganed yn Llandalf (Caerdydd), ar Fedi 13, 1916, cafodd fywyd yn llawn eiliadau epig a oedd yn ysbrydoliaeth. Mae ei effaith wedi bod yn gymaint nes bod hyd yn oed Emma Watson yn argymell ei ddarllen.

Ond nid oedd popeth yn hawdd, roedd marwolaeth anwyliaid hefyd yn ddigwyddiad cylchol iddo. Bu’n ymwneud â gwahanol ddadleuon tan ei ddyddiau olaf, yn enwedig oherwydd ei ddatganiadau gwrth-Israel, neu oherwydd y problemau a gododd yn ystod addasiadau ffilm rhai o’i greadigaethau llenyddol. Fodd bynnag, cofir amdano am ei etifeddiaeth ddeallusol enfawr, yn ogystal ag am ei allgaredd. Ymhlith eu cyfraniadau yn sefyll allan mae'r geiriau a ddyfeisiodd a gafodd eu cynnwys yng ngeiriadur Saesneg Rhydychen.

Bywyd Roald Dahl

Plentyndod

Harald Dahl a Sofie Magdalene Hesselberg oedd ei rhieni. Pan oedd Roald bach yn 3 oed, bu farw ei chwaer Astrid o lid y pendics. Ychydig wythnosau'n ddiweddarach bu farw ei dad o niwmonia. O dan yr amgylchiadau, y peth rhesymegol i'r fam weddw fyddai dychwelyd i'w mamwlad yn Norwy, ond arhosodd ym Mhrydain. Gwnaeth hyn oherwydd dymuniad ei gŵr oedd addysgu eu plant yn ysgolion Prydain.

Addysg gynradd

Hyd nes ei fod yn wyth oed bu Dahl yn astudio yn Ysgol Eglwys Gadeiriol Llandalf, Yna mynychodd Ysgol breifat San Pedr yn nhref arfordirol Weston-super-Mare am chwe blynedd. Ar ei ben-blwydd yn dair ar ddeg, cofrestrwyd y glasoed Roald yn Ysgol Repton yn Swydd Derby, lle roedd yn gapten ar dîm ysgol y pumdegau ac yn gweithio fel cynorthwyydd ffotograffiaeth.

Roald Dahl.

Roald Dahl.

Genedigaeth yr enwog Charlie a "Boy"

Tarddodd ei arhosiad yn Repton gynllwyn stori enwog ei blant Charlie a'r ffatri siocled (1964)Fel cwmni lleol weithiau byddai'n anfon blychau o losin i'w blasu gan y myfyrwyr. Arferai hefyd dreulio gwyliau haf gyda'i berthnasau yn Norwy, a fyddai'n ysbrydoli ysgrifennu. Bachgen: straeon plentyndod (1984). Er y gall ymddangos fel gwaith hunangofiannol, roedd Dahl bob amser yn ei wadu.

Addysg Uwch

Ar ôl ysgol uwchradd, cymerodd gwrs archwilio yn Newfoundland gyda'r Gymdeithas Archwilio Ysgolion Cyhoeddus. Yn ddiweddarach, ym 1934, parhaodd â'i astudiaethau yn y Deyrnas Unedig gyda'r Royal Dutch Shell, cwmni olew. Ddwy flynedd yn ddiweddarach anfonwyd ef i Dar-es-Salaam (Tanzania heddiw) i gwblhau ei hyfforddiant yn y Shell House, lle roedd yn cyflenwi tanwydd o dan berygl cudd llewod a phryfed ymosodol iawn.

Ei ymrestriad yn yr Ail Ryfel Byd

Pan ddechreuodd yr Ail Ryfel Byd ym 1939, symudodd Roald Dahl i Nairobi i ymrestru yn y Llu Awyr Brenhinol. Ar ôl cwblhau hyfforddiant o bron i wyth awr gyfan, dechreuodd hedfan ar ei ben ei hun a rhyfeddu at fywyd gwyllt Kenya (defnyddiodd rai o'r profiadau hynny ar gyfer ei lyfrau yn ddiweddarach). Yn 1940 parhaodd â'i hyfforddiant uwch yn Irac, gwnaed ef yn swyddog a'i orchymyn i'r 80vo Carfan yr RAF.

Damwain angheuol bron

Roedd ei deithiau cyntaf yn cynnwys cludo tanwydd ar fwrdd Gliator Gladiator yn bennaf. Yn un ohonynt, ar Fedi 19, 1940, dioddefodd ddamwain - bron yn angheuol - yn glanio yn Libya oherwydd camgymeriad yn y lleoliad dynodedig (rhwng llinellau Prydain ac Eidaleg). Penderfynwyd ar hyn mewn ymchwiliad RAF dilynol. Prin fod Roald Dahl wedi dianc o'r awyren losgi gyda phenglog wedi torri, trwyn wedi torri a dall.

Charlie a'r Ffatri Siocled.

Charlie a'r Ffatri Siocled.

Adferiad gwyrthiol

Er gwaethaf i feddygon ragweld na fyddai byth yn hedfan eto, fe adferodd Roald ifanc ei weledigaeth wyth wythnos yn ddiweddarach. o'r ddamwain a rhyddhawyd ef ym mis Chwefror 1941, gan ddychwelyd i'w ddyletswyddau hedfan. Erbyn hynny, roedd y 80fed garfan eisoes yn agos at Athen yn brwydro o dan amgylchiadau anffafriol iawn yn erbyn lluoedd yr Echel. Yn dal i fod, ar ôl deufis, croesodd Dahl Fôr y Canoldir i ymuno â nhw.

Roedd y rhagolygon yn hollol llwm: 14 Corwynt a 4 Blanheims Bryste Prydeinig ledled y diriogaeth Hellenig yn erbyn mwy na mil o longau'r gelyn. Yn ystod ei longau bomio ymladd cyntaf yn Chalcis, wynebodd Dahl chwe bomiwr ar ei ben ei hun, gan allu saethu i lawr un i ddianc yn ddiweddarach yn ddianaf. Cipiwyd yr holl brofiadau rhyfelgar hynny yn ei lyfr hunangofiannol Hedfan ar eich pen eich hun.

Cyhoeddiadau cyntaf, priodas a phlant

En 1942 fe'i penodwyd yn ddirprwy atodiad awyr yn Washington. Yn y ddinas honno byddai'n gwneud ei gyhoeddiad cyntaf, a alwyd i ddechrau Darn o gacen (pyslyd hawdd). Yno, adroddodd fanylion ei ddamwain ar fwrdd y Gloster Gladiator, ond yn y diwedd fe’i rhyddhawyd o dan y teitl Saethu i lawr dros Libya. Yn 1943 ymddangosodd rhyddiaith gyntaf ei blant, Y Gremlins, wedi'i addasu i'r sinema sawl degawd yn ddiweddarach.

Yr actores Americanaidd Patricia Neal oedd ei wraig rhwng 1953 a 1983, gyda hi roedd ganddo bump o blant, yn eu plith, yr awdur Tessa Dahl. Yn anffodus, ym 1962 bu farw ei ferch saith oed Olivia o enseffalitis difrifol a achoswyd gan firws y frech goch. Dioddefodd Theo, eu hunig fab, o hydroceffalws oherwydd damwain yn ystod ei blentyndod. O ganlyniad i'r digwyddiad hwn, daeth yn rhan o'r ymchwil a arweiniodd at ddyfeisio falf Wade-Dahl-Till, dyfais a ddyluniwyd i liniaru hydroceffalws. Un arall o'i ferched, Ophelia, oedd cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Parthners in Health, sefydliad dielw sy'n cefnogi trigolion ardaloedd tlotaf y byd gyda gofal meddygol.

Dyfyniad Roald Dahl.

Dyfyniad Roald Dahl.

Ail briodas a marwolaeth

Ysbrydolodd ei hwyres, model ac awdur Sophie Dahl (merch Tessa) un o brif gymeriadau Cawr o natur dda (1982). Roedd hi'n briod am yr eildro ym 1983, gyda Felicity Ann d'Abreu Crosland, ffrind gorau ei wraig gyntaf. M.anogwyd ar Dachwedd 23, 1990, yn ei gartref yn Swydd Buckingham, oherwydd lewcemia.

Ymhlith yr anrhydeddau postmortem a dderbyniwyd mae agor Oriel Blant Roald Dahl yn Amgueddfa Sir Bucks. ac Amgueddfa Roald Dahl - Canolfan Hanesyddol a agorwyd yn 2005 yn Great Missenden. Yn yr un modd, mae'r Sefydliad sy'n dwyn ei enw wedi parhau ag ymrwymiad yr awdur o Gymru mewn meysydd fel niwroleg, haematoleg a llythrennedd y boblogaeth mewn rhanbarthau bregus.

Llyfrau mwyaf adnabyddus Roald Dahl

Charlie a'r ffatri siocled

Lansiad trydydd llyfr plant Roald Dahl - ar ôl Y Gremlins y Iago a'r eirin gwlanog enfawr- Roedd yn golygu trobwynt yn ei yrfa lenyddol. Felly, nid yw'n syndod bod y gwaith hwn wedi'i addasu'n llwyddiannus ar gyfer y sgrin fawr ddwywaith (1971 a 2005). Cyhoeddwyd y stori ym 1964 yn canolbwyntio ar Charlie Bucket, bachgen o deulu tlawd iawn sy'n byw gyda'i rieni a'i neiniau a theidiau, yn mynd yn llwglyd ac yn oer.

Mae lwc y prif gymeriad yn newid pan fydd yn ennill un o'r pum tocyn euraidd sy'n caniatáu taith trwy ffatri siocled y dref.. Mae'r lle ar gau fel arfer er mwyn osgoi ysbïo ac mae'n eiddo i'r miliwnydd ecsentrig Willy Wonka. Trefnodd yr ecsentrig hwn i gyd i ddewis etifedd ymhlith y pum cyfranogwr. Ar ôl cyfres o ddigwyddiadau theatraidd, enwir Charlie yn enillydd ac mae'n symud i'r ffatri gyda'i deulu cyfan.

Straeon yr annisgwyl

Mae'n gasgliad meistrolgar o 16 stori fer a ddaeth i'r amlwg ym 1979. Yn flaenorol, roedd y straeon wedi'u cyhoeddi mewn gwahanol gyfryngau print. Mae hiwmor du, suspense a intrigue yn elfennau cyffredin ym mhob un ohonynt. Mae eraill yn ymwneud yn benodol â dial (Arglwyddes turton, Nunc Dimittis) neu ddrwgdeimlad (Oen Rhost, Yr Esgyniad i'r Nefoedd). Ac, yn yr un modd ag yn straeon eu plant, maen nhw fel arfer yn gorffen gyda chwedl foesol.

Y gwrachod

Fe’i cyhoeddwyd ym 1983. Achosodd ei addasiad ffilm (1990) a gyfarwyddwyd gan Nicolas Roeg ddadlau oherwydd bod y newidiadau a wnaed, gan nad oeddent yn gweddu i’r nofel ac roeddent yn anfodlon ar Dahl lawer. Mae'n stori sy'n cael ei hadrodd yn y person cyntaf gan rywun a gafodd gyfarfyddiadau â chwpl o wrachod "nad ydyn nhw fel y rhai yn y straeon". Roedd y cyntaf eisiau rhoi neidr iddo; gyda'r ail roedd yn waeth byth.

Matilda.

Matilda.

Ochr yn ochr, mae'r rapporteur yn sôn am y ddamwain car angheuol a ddioddefodd ei rieni, y cafodd ei fagu gan ei nain yn Norwy. Mae'r nani yn disgrifio iddo beth yw nodweddion nodweddiadol gwrach ac yn ei rybuddio am ymosodiadau blaenorol y rhain ar 5 o blant yr oedd hi'n eu hadnabod. Ond mae adnabod y sorceresses yn gymhleth, maen nhw'n gwisgo fel menywod cyffredin wrth gwblhau eu cenhadaeth gudd: dinistrio plant y byd.

Matilda

Rhaid i'r gwaith hwn gan Dahl a gyhoeddwyd ym 1988 fod y mwyaf cyfarwydd i Millennials, hyn oherwydd y ffilm nodwedd ddienw boblogaidd (1996) a gyfarwyddwyd gan Danny DeVito. Y prif gymeriad yw Matilda Wormwood, merch bump oed hynod ddeallus, darllenydd brwd ac yn ddyfeisgar iawn. Mae hi'n ferch i rieni sy'n eithaf diog ac anwybodus am ei rhinweddau.

Ei athro, Mae Miss Honey, gan sylwi ar ei rhinweddau rhyfeddol, yn gofyn i'r Prif Trunchbull fod Matilda yn mynychu dosbarth mwy datblygedig. Mae'r pennaeth yn gwrthod, gan ei bod hi mewn gwirionedd yn berson drwg sy'n mwynhau cosbi plant am ddim rheswm. Yn y cyfamser, mae Matilda yn datblygu pwerau telekinesis, gan allu symud gwrthrychau gyda'i syllu.

Mae Miss Honey yn chwilfrydig am alluoedd y ferch ac yn ei gwahodd i'w chartref. Yno mae Matilda yn sylwi bod ei hathro yn wael iawn ac yn dioddef dan ofal ei modryb, sydd (datgelir yn ddiweddarach) Mrs. Trunchbull. Felly mae Matilda yn dyfeisio cynllun i gael Mrs. Trunchbull allan o'u bywydau am byth. Pan fydd hi'n llwyddo, mae Matilda yn cael ei chalonogi gan blant eraill ac yn symud ymlaen i ddosbarth mwy datblygedig.

O ganlyniad, mae'r afradlondeb bach yn colli ei phwerau telekinesis oherwydd mae'n rhaid iddi ddefnyddio ei holl ymennydd i lwyddo yn ei phynciau newydd. Yn y diwedd, mae Matilda yn byw o dan warcheidiaeth Mêl Mrs. (nad oes raid iddo ddelio â Ms. Trunchbull mwyach) ar ôl i rieni'r ferch gael eu harestio am ddwyn ceir.

Etifeddiaeth artistig a llenyddol Roald Dahl

Yn gyfan gwbl, Roald Dahl cyhoeddi 18 stori i blant, 3 llyfr rhyddiaith i blant, 2 nofel i oedolion, 8 blodeugerdd o straeon, 5 cofiant llyfryddiaethol a drama. O ran y byd clyweledol, lluniodd Dahl 10 sgript ffilm, gan gynnwys y rhandaliadau enwog Dim ond dwywaith rydyn ni'n byw yn (1967), Chitty Chitty Bang Bang (1968) a Byd ffantasi (1971), ymhlith eraill.

Cymerodd ran hefyd fel cynhyrchydd a / neu westeiwr mewn 7 rhaglen deledu yn y Deyrnas Unedig ac yn yr Unol Daleithiau.. Addaswyd ei weithiau yn 13 ffilm nodwedd a gafodd dderbyniad da iawn gan y cyhoedd, megis Iago a'r eirin gwlanog enfawr (1996), Y gwych Mr Fox (2009) a Y BFG (2016 - teitl Saesneg gwreiddiol o Cawr o natur dda). Yn ogystal, mae ei greadigaethau wedi'u trosglwyddo i 9 cyfres a siorts teledu.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.