Ein detholiad o 10 llyfr gorau'r flwyddyn 2018.

Mae 2018 wedi diflannu, ond mae'n gadael llawer o nofelau gwych i ni sy'n werth eu darllen.

Mae 2018 wedi diflannu, ond mae'n gadael llawer o nofelau gwych i ni sy'n werth eu darllen.

Daethom i ben y flwyddyn gydag a detholiad o ddeg llyfr gorau 2018, y dylid eu galw mewn gwirionedd, y deg llyfr sydd wedi dal ein sylw eleni sy'n ein gadael. Fe wnaethon ni ddewis deg, er efallai ein bod ni hefyd wedi dewis dwywaith cymaint. Byddai hanner wedi bod yn anodd iawn i mi.

Fel bob amser, Nid nhw i gyd sydd, ond nhw yw pawb sydd. Unrhyw un ohonyn nhw, dewis gwych, mae'n rhaid i chi ddewis y genre rydyn ni'n ei hoffi fwyaf. Bydd y stori yn addas ar ei chyfer.

Y wrach gan Camila Lackberg. Gol. Maeva.

Degfed rhandaliad y gyfres Troseddau Fjällbacka.

Mae diflaniad Linnea, merch bedair oed, o fferm ar gyrion Fjällbacka, yn deffro atgofion trasig. Ddeng mlynedd ar hugain o’r blaen, collwyd llwybr merch arall, Stella, ar yr un fferm, a ddarganfuwyd yn fuan yn farw. Yna cyhuddwyd dau berson ifanc yn eu harddegau o’i herwgipio a’i lofruddio, eu rhoi ar brawf a’u cael yn euog, ond fe wnaethant osgoi mynd i’r carchar oherwydd eu bod yn blant dan oed.

Mae un ohonyn nhw wedi arwain bywyd heddychlon yn Fjällbacka, a’r llall, actores lwyddiannus, yn dychwelyd am y tro cyntaf ar ôl y digwyddiad i chwarae rhan Ingrid Bergman mewn ffilm i’w saethu yn yr ardal.

Mae pobl Fjällbacka yn trefnu i chwilio am Linnea, a phan ddônt o hyd iddi o'r diwedd, yn farw, ger y pwll lle daethpwyd o hyd i gorff y ferch arall ddegawdau yn ôl, maent yn meddwl yn ofnadwy a allai merched eraill fod mewn perygl.

Er bod Patrik yn credu bod y gwir bob amser yn canfod ei ffordd er gwaethaf sibrydion ac ofergoeliaeth, mae ef a'i gydweithwyr yng ngorsaf yr heddlu yn ymchwilio i'r cysylltiad rhwng y ddau achos.

Ar gyfer hyn byddant yn cael help Erika, sydd wedi bod yn gweithio ers cryn amser ar lyfr am lofruddiaeth y ferch honno, a ddatryswyd yn ôl pob golwg flynyddoedd yn ôl.

Merched y Capten gan María Dueñas pan fydd y wybodaeth gennym. Planet Ed.

Efrog Newydd, 1936. Mae'r tŷ bwyd bach El Capitán yn cychwyn ar ei daith ar Fourteenth Street, un o amgaeadau trefedigaeth Sbaen sydd ar y pryd yn byw yn y ddinas. Mae marwolaeth ddamweiniol ei pherchennog, y tarambana Emilio Arenas, yn gorfodi ei ferched anorchfygol yn eu hugeiniau i gymryd drosodd y busnes tra bod y llys yn datrys casglu iawndal addawol. Wedi eu digalonni a’u haflonyddu gan yr angen brys i oroesi, bydd yr anian Victoria, Mona a Luz Arenas yn ymladd eu ffordd trwy skyscrapers, cydwladwyr, adfydau a chariadau, yn benderfynol o droi breuddwyd yn realiti.

Gyda darlleniad mor ystwyth ac amlen ag y mae'n symud, Merched y Capten yn datblygu stori tair merch ifanc o Sbaen a orfodwyd i groesi cefnfor, ymgartrefu mewn dinas ddisglair ac ymladd yn ddewr i ddod o hyd i'w ffordd. Teyrnged i'r menywod sy'n gwrthsefyll pan fydd y gwyntoedd yn chwythu yn ei herbyn a theyrnged i'r holl bobl ddewr hynny a fu'n byw - ac yn byw - yr antur, yn aml yn epig a bron bob amser yn ansicr, o allfudo.

Collwyd cariad y dydd gan Javier Castillo pan fydd y wybodaeth gennym. Swm Ed.

Am hanner nos ar Ragfyr 14, mae merch ifanc wedi'i chleisio yn ymddangos yn noeth yn y cyfleuster FBI yn Efrog Newydd. Bydd yr Arolygydd Bowring, pennaeth yr Uned Troseddeg, yn ceisio darganfod beth sy'n cuddio nodyn melynaidd gydag enw menyw sydd, yn ddiweddarach, yn ymddangos yn cael ei phen mewn cae. Bydd yr ymchwiliad yn ei blymio'n llawn i blot lle mae tynged, cariad a dial yn cydblethu mewn stori erchyll sy'n gysylltiedig â diflaniad merch sawl blwyddyn o'r blaen ac na allai fyth ddarganfod ble.

 patria gan Fernando Aramburu pan fydd y wybodaeth gennym. Golygyddion Tusquets.

Gwobr Naratif Genedlaethol

Gwobr Beirniaid Naratif

Gwobr Umbral Francisco am Lyfr y Flwyddyn

Y diwrnod y mae ETA yn cyhoeddi bod arfau wedi cael eu gadael, mae Bittori yn mynd i'r fynwent i ddweud wrth fedd ei gŵr, Txato, a laddwyd gan y terfysgwyr, ei bod wedi penderfynu dychwelyd i'r tŷ lle'r oeddent yn byw. A fydd hi'n gallu byw gyda'r rhai a aflonyddodd arni cyn ac ar ôl yr ymosodiad a darfu ar ei bywyd hi a bywyd ei theulu? A fydd hi'n gallu gwybod pwy oedd y dyn â chwfl a laddodd ei gŵr un diwrnod glawog, pan oedd yn dychwelyd o'i gwmni trafnidiaeth? Waeth pa mor slei bach, bydd presenoldeb Bittori yn newid llonyddwch ffug y dref, yn enwedig ei chymydog Miren, ffrind agos a mam i Joxe Mari, terfysgwr a garcharwyd ac a amheuir o ofnau gwaethaf Bittori. Beth ddigwyddodd rhwng y ddwy ddynes hynny? Beth sydd wedi gwenwyno bywydau eich plant a'ch gwŷr clos yn y gorffennol? Gyda'u dagrau cudd a'u hargyhoeddiadau diwyro, gyda'u clwyfau a'u dewrder, mae stori gwynias eu bywydau cyn ac ar ôl y crater a oedd yn farwolaeth Txato, yn siarad â ni am amhosibilrwydd anghofio a'r angen am faddeuant mewn cymuned wedi torri. gan ffanatigiaeth wleidyddol.

Talion wedi'i sgorio gan Santiago Díaz Cortés pan fydd y wybodaeth gennym. Planet Ed.

Beth fyddech chi'n ei wneud pe na bai gennych ond dau fis i fyw?

Mae Marta Aguilera, newyddiadurwr sydd wedi ymrwymo i'w masnach, yn derbyn newyddion a fydd yn newid ei thynged: mae tiwmor yn bygwth ei hiechyd a phrin fod ganddi ddau fis i fyw. Heb ddim i'w golli a neb i ateb iddo, mae Marta yn teimlo bod realiti yn lle bygythiol ac yn penderfynu meddiannu'r amser y mae wedi'i gadael yn dysgu CYFIAWNDER.
Mewn ras yn erbyn amser am ei bywyd ei hun ac yn erbyn yr arolygydd annioddefol Daniela Gutiérrez, bydd Marta Aguilera yn ceisio cymhwyso ei deddf ddial benodol.

Llyfrau gwych 2018 i'w darllen yn 2019.

Llyfrau gwych 2018 i'w darllen yn 2019.

Fi, Julia sgoriwyd gan Santiago Posteguillo. Planet Ed.

Gwobr Planeta 2018 gyda nofel ffeministaidd wedi'i gosod yn yr Ymerodraeth Rufeinig.

192 OC Mae sawl dyn yn ymladd dros ymerodraeth, ond mae Julia, merch brenhinoedd, mam Cesars a gwraig yr ymerawdwr, yn meddwl am rywbeth mwy: llinach. Mae Rhufain dan reolaeth Commodus, ymerawdwr gwallgof. Mae'r Senedd yn cynllwynio i ddod â'r teyrn i ben a gallai'r llywodraethwyr milwrol mwyaf pwerus lwyfannu coup: Albino ym Mhrydain, Severo ar y Danube neu Ddu yn Syria. Mae cyfforddus yn dal ei wragedd i atal eu gwrthryfel ac felly mae Julia, gwraig Severo, yn dod yn wystl.

Yn sydyn, mae Rhufain yn llosgi. Mae tân yn ysbeilio’r ddinas. A yw'n drychineb neu'n gyfle? Mae pum dyn yn paratoi i ymladd i'r farwolaeth am bŵer. Maen nhw'n meddwl bod y gêm ar fin dechrau. Ond i Julia mae'r gêm eisoes wedi dechrau.

Mae'n gwybod mai dim ond menyw sy'n gallu ffugio llinach.

Yn oes Casineb gan Rosa Montero pan fydd y wybodaeth gennym. Seix Barral.

Trydydd rhandaliad yng nghyfres Bruna Husky. Gwobr Genedlaethol Llenyddiaeth.

Dim ond un pwynt bregus sydd gan y ditectif atgynhyrchiol annibynnol, anghymdeithasol, greddfol a phwerus, Bruna Husky: ei chalon fawr. Pan fydd yr Arolygydd Lizard yn diflannu heb olrhain, mae'r ditectif yn mynd ati i chwilio'n daer am dreial am y cop. Mae ei hymchwil yn ei harwain at drefedigaeth anghysbell o'r New Ancients, sect sy'n gwadu technoleg, yn ogystal ag olrhain gwreiddiau gwe dywyll o bŵer sy'n dyddio'n ôl i'r XNUMXeg ganrif. Yn y cyfamser, mae sefyllfa'r byd yn dod yn fwyfwy argyhoeddedig, mae tensiwn poblogaidd yn cynyddu ac mae rhyfel cartref yn ymddangos yn anochel.
Bydd yn rhaid i Bruna wynebu ei hofn mwyaf, marwolaeth, mewn stori sy'n bortread cywir a disglair o'r amseroedd rydyn ni'n byw ynddynt.
Nofel ddwys yw The Times of Hate gyda gweithredu cyflym, lle mae themâu mawr Rosa Montero yn bresennol: treigl amser, angen eraill i wneud bywyd yn werth chweil, angerdd fel gwrthryfel yn erbyn y farwolaeth, gormodedd pŵer. ac arswyd dogmas.

Yr heliwr madarch gan Long Litt Woon. Gol. Maeva.

Ar ôl marwolaeth annisgwyl ei gŵr, mae Long Litt Woon yn darganfod byd rhyfeddol madarch ac yn ymuno â'r Madarch Pickers, grŵp sy'n ymroddedig i'w hastudio a'u casglu. Yn yr atgofion hyn mae hefyd yn mentro ar daith bersonol o hunan-wybodaeth a goresgyn poen. Mae Long yn adrodd stori sydd mor gadarnhaol ag y mae'n boenus, ac sy'n gwneud i'r darllenydd fynd i mewn i'w chwiliad personol a'i deimlo fel ei stori ei hun. Mae'r awdur nid yn unig yn dangos madarch fel bwyd neu wenwyn peryglus, ond hefyd yn egluro eu hanes a'u pwysigrwydd diwylliannol. Bydd y cyfarfyddiad rhwng y madarch a'ch proses alaru bersonol yn sbarduno newidiadau dwys yn eich bywyd, a bydd yn rhoi ystyr newydd a hunaniaeth newydd i chi.

Ordesa gan Manuel Vilas. Alfaguara.

Llyfr gorau'r flwyddyn yn ôl Babelia (El País)
Llyfr wedi'i argymell gan La Esfera (Y Byd)
Gwobr Llenyddiaeth Celfyddydau a Llythyrau (El Heraldo)

Nofel am sut i roi ein darnau toredig yn ôl at ei gilydd i ddeall pwy ydym ni.

Darlleniad agos-atoch o hanes diweddar Sbaen.

Mae realiti a ffuglen yn gymysg yn y nofel hon wedi'i hysgrifennu â llais dewr a thramgwyddus sy'n dweud wrthym stori wir, anodd lle gallwn ni i gyd gydnabod ein hunain.

O'r rhwyg ar brydiau, a bob amser o'r emosiwn, mae Vilas yn dweud wrthym am bopeth sy'n ein gwneud ni'n agored i niwed, am yr angen i godi a symud ymlaen pan nad yw'n ymddangos yn bosibl, pan fydd bron popeth sy'n ein huno ag eraill wedi diflannu neu ni wedi ei dorri. Dyna pryd y gall cariad a phellter penodol - hefyd yr un y mae eironi yn caniatáu inni - ein hachub.

Addysg gan Tara Westover. Lumen Ed.

Llyfr Gorau'r Flwyddyn gan y New York Times.

Llyfr Gorau y Flwyddyn gan Amazon.

Wedi'i geni ym mynyddoedd Idaho, mae Tara Westover wedi tyfu i fyny mewn cytgord â natur wych ac wedi ymgrymu i'r deddfau a sefydlwyd gan ei thad, Mormon ffwndamentalaidd yn argyhoeddedig bod diwedd y byd ar fin digwydd. Nid yw Tara na'i brodyr a'i chwiorydd yn mynd i'r ysgol nac yn gweld meddyg pan fyddant yn sâl. Maen nhw i gyd yn gweithio gyda'u tad, ac mae eu mam yn iachawr a'r unig fydwraig yn yr ardal.

Mae gan Tara ddawn: canu, ac obsesiwn: gwybod. Mae'n gosod troed mewn ystafell ddosbarth am y tro cyntaf yn ddwy ar bymtheg oed: nid yw'n gwybod y bu dau ryfel byd, ond nid yw union ddyddiad ei eni ychwaith (nid oes ganddo ddogfennau). Yn fuan mae'n darganfod mai addysg yw'r unig ffordd i ddianc o'i gartref. Er gwaethaf dechrau o'r dechrau, mae'n casglu'r nerth i baratoi ar gyfer arholiad mynediad y brifysgol, croesi'r cefnfor a graddio o Gaergrawnt, hyd yn oed os oes rhaid iddo dorri cysylltiadau gyda'i deulu i wneud hynny.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Drysau Alfredo meddai

  a dweud y gwir? Ordesa de Manuel Vilas, yw'r gwaethaf i mi ei ddarllen eleni. Mae'n ymddangos yn anhygoel eich bod chi'n gadael i'ch hunan gael ei ddylanwadu gan yr hunan-hyrwyddiad y mae cyhoeddwyr yn ei roi i rai o'u llyfrau. Nad yw ymgyrch farchnata yn dylanwadu ar eich darllen.

  1.    Ana Lena Rivera Muniz meddai

   Helo Alfredo:
   Pryd bynnag y bydd rhestr yn cael ei gwneud, mae'n ddetholiad personol, ac rydych chi eisoes yn gwybod, o ran chwaeth a barn, eu bod i gyd yr un mor ddilys ... Os gwnawn y prawf a gofyn i 100 o bobl yn y sector wneud y rhestr hon, bydd gennych 100 o wahanol restrau, a bydd pob un yn meddwl bod gan y 99 arall lyfrau i'w sbario ac i'w diffygio. Diolch i'r amseroedd rydyn ni'n byw ynddynt, mae cymaint o lenyddiaeth y gallwn ni i gyd ei ddewis yn ôl ein dewisiadau. Diolch am ein darllen, am roi eich barn ac am rannu: Blwyddyn Newydd Dda! Ana Lena.

 2.   Tous Xisca meddai

  O'r 10 yr wyf wedi'u dewis, roedd un: «Pàtria» ond y casgliad o totiau tote. Mae'n gampwaith, mae'n wych oherwydd persbectif eglwys gadeiriol a byd-eang seva. Ni ddefnyddir llyfrau D'aquest i ysgrifennu molts, ond i fod yn l'any.

bool (gwir)