Jo Nesbø Arbennig. Gyda chrëwr Harry Hole ym Madrid. Argraffiadau

Lluniau o (c) Mariola Díaz-Cano ac (c) Getafe Negro

Jo Nesbo oedd y dyddiau hyn yn Getafe Du, yn ei Rhifyn XII caeodd hynny ddoe ac mae hynny wedi bod fel gwlad westai Norwy. Mae awdur mawreddog nofel ddu, tad y comisiynydd Twll Harry, cymryd rhan mewn sawl act yn 3 diwrnod gyda chynhadledd i'r wasg wedi'i chynnwys i gyflwyno Cyllell, ei lyfr diweddaraf, a chwpl o gyfarfodydd gyda darllenwyr. Yr eitem arbennig hon yw fy cronicl cronolegol cyffredinol a fy argraffiadau mwy penodol amdano, heb amheuaeth un o fy awduron mwyaf eilunaddolgar. Peidiwch â'i golli.

23/10/2019 - Jo Nesbø gyda Lorenzo Silva (Sefydliad Mutua Madrileña)

Trasiedïau a buddugoliaethau, Mark Twain, athroniaeth, seicopathiaid ac "ydw, rwyf erioed wedi cymryd pethau i'w hysgrifennu."

Mewn gorlawn awditoriwm Sefydliad Mutua Madrileña digwyddodd y sgwrs hon rhwng Nesbø a Silva am y cyflwr dynol yn y nofel drosedd. Awr a chwarter y gallwch ei weld yma ac roedd yn cynnwys atebion i gwestiynau gan y cyhoedd. Wrth gwrs buont yn sgwrsio am randaliad diweddaraf eu cyfres Harry Hole, Cyllell, ond hefyd am y sylfaen trasiedi glasurol mae hynny yn y cyfan.

Dyna efallai oedd y y foment fwyaf perthnasol neu ddifrifol lle bu Nesbø yn dadlau ynghyd â chymedrolwr gwych fel Lorenzo Silva ar ddylanwad crefydd a moesoldeb yng nghymdeithas heddiw. Ac maen nhw'n rhoi'r acen ar rym egni a phrofiadau negyddol (trechu a drama) mae hynny bob amser yn tueddu i drechu'r rhai positif (buddugoliaethau a hapusrwydd) oherwydd bod y canfyddiad am yr olaf yw -or mae'n ymddangos- byrrach.

Yr acen honno yw'r un sy'n sefyll allan am y hanfod ei gymeriad a'i fywyd ffuglennol, sydd eisoes ar y trywydd iawn am ddiwedd lle nad yw ei blismon sydd eisoes yn gytew iawn yn debygol o heneiddio (yn y rhandaliad diweddaraf hwn mae Harry Hole eisoes yn hoff o 50). Y. ar gyfer y greadigaeth honno rhaid iddo hefyd aros yn driw i'w egwyddorion a ddim yn teimlo'n gyflyredig gan beth maen nhw'n ei feddwl neu y gallant ei ofyn eich darllenwyr.

Cwestiynau ac atebion

Aeth sylw gyda digon o jôc - Nordig, ond jôc - at gwestiwn Silva yn ei gylch beth sydd gan awduron Sgandinafaidd yn gyffredinol am y llwyddiant y maent wedi'i gyflawni. Yno, rhoddodd Nesbø naws ddifrifol ac atebodd eu bod i gyd yn cwrdd unwaith y flwyddyn i cynllunio concwest y byd.

Roedd mwy o gwestiynau am eich darlleniadau, sydd o bob math, ond bellach yn canolbwyntio mwy athroniaeth oherwydd bod ei merch yn ei hastudio (roedd hi wedi dod gydag ef i Madrid ond nid oedd yno). Neu’r rhai a effeithiodd fwyaf arno pan oedd yn ifanc, sef y rhai hynny Mark Twain-Tom Sawyer ac anturiaethau Huckleberry Finn-.

Un hwyliog oedd erioed wedi cael rhywbeth i ysgrifennu. Dywedodd ie, er na ddywedodd beth, iddo ddechrau ysgrifennu i weld sut oedd hi, ac mai'r bore wedyn yr hyn a ddaeth allan oedd a sbwriel go iawn. Un da ​​arall oedd ei ystum betrusgar a chryno "ie" os yw rhywbeth da yn mynd i ddigwydd i Harry yn achlysurol. Ac un arall am ei barn am y fersiwn wedi methu sinematograffig o Y Dyn Eira.

Daeth y sgwrs i ben gyda'r ateb olaf i un arall o ie â rhywbeth o seicopath, hynny hefyd roedd yn "ie" er bod cymhwyso bod proffesiynau eraill yn llawer mwy tueddol o gael seicopathïau.

Daeth y ddeddf i ben gydag a sirioldeb mawr ac yna roedd a llofnod byr gyda rhai darllenwyr a oedd yn cario neu â llyfrau. Y. os oes rhaid i chi roi ond yr union foment honno oedd hi. Efallai y cyhoeddus neu fel petai wedi mynd gan Lorenzo Silva neu ddim yn gwybod llawer am Nesbø. A gadewch i ni ddweud nad oedd yr oedran cyfartalog a fy llygad craff fel darllenydd y genre hwn a'r awdur penodol hwn yn adio llawer.

Neu efallai, sut nad oeddem yn disgwyl y llofnod hwnnw (a gyhoeddodd Silva a gofyn iddo beidio â bod yn rhy hir, ond nododd Nesbø nad oedd ganddo unrhyw broblem ac y byddai hefyd yn tynnu lluniau), y ciw a ffurfiwyd Nid yn union iddi hi, ond i dychwelyd clustffonau i'w cyfieithu ar yr un pryd. Felly roedd a eiliad ddiffygiol, ond y gallai'r cefnogwyr mwyaf pybyr achub ar y cyfle i'w gyfarch a pheri gydag ef.

24/10/2019 - Cynhadledd i'r wasg a sgwrs yn Espacio Mercado (Getafe)

Roedd yn drueni methu â mynychu’n bersonol, ond ni roddodd amser materol imi. Bore trannoeth roedd Nesbø yn rhoi cynhadledd i'r wasg yn y Gwesty Iberostar De Las Letras, a adroddir yn eang yn y cyfryngau. Ac yn y prynhawn cymerodd ran mewn a bwrdd crwn am Newyddion Nordig eisoes yn y Getafe Market Space, eto gyda Lorenzo Silva a'i gydwladwr Ruth Lille Graven (awdur Yn y fjord dwfn) a Gwlad yr Iâ Ragnar Jonasson (Cysgod ofn).

25/10/2019 - Cyfarfod yn Llyfrgell Pedro Salinas

Eisoes fore Gwener mynychodd Jo Nesbø gyfarfod gyda darllenwyr yn y Llyfrgell Gyhoeddus Canolfan "Pedro Salinas" Beth gyflwynodd yr ysgrifennwr? Anamaria Trillo. Roedd golygydd Reservoir Books a phennaeth y wasg a chyfathrebu Ramdon House hefyd yn bresennol, yn ychwanegol at agregau diwylliannol o'r llysgenhadaeth noruega, sydd hefyd y cyfieithydd Cyllell.

Roedd mewn a amgylchedd Mucho agosaf, er hefyd mewn llai o amser. Ond fe'i defnyddiwyd yn dda iawn yn enwedig yn rownd cwestiynau ac atebion i'r awdur, yr oedd eto amdano tynged Harry Hole. Hefyd am ei hoff deitl o'r gyfres, sef Robin, am gynnwys profiadau personol ei deulu, ei dad yn benodol.

Eiliadau doniol - Wynebau Harry Hole

Roedd yna rhai, fel pan gododd gyda bocs o siocledi bod ganddo ar y bwrdd ac eisiau eu rhannu gyda phawb. Neu’r atebion i gwpl o gwestiynau a sylwadau eto am y ffilm.

A dywedodd cynorthwyydd nad oedd hi wedi hoffi unrhyw beth chwaith oherwydd yr addasiad neu oherwydd y tebygrwydd corfforol null o'r actor Michael Fassbender fel a Harry bod eich holl ddarllenwyr yn gwybod ei fod yn mesur 1,94, mae'n wallt moel ac mae bron bob amser yn cyd-fynd Martens Doc. Felly - gwnaeth sylw cellwair - o leiaf gallent wedi rhoi'r esgidiau hynny. Chwarddodd Nesbø ac, unwaith eto gyda choegni Nordig, atebodd hynny y cwestiwn (deall yn well y nonsens) Nid oedd a oeddent yn rhoi'r esgidiau arno ai peidio, er iddo ganmol gwaith Fassbender a phawb yn gyffredinol.

Roedd yno pan wnes i gystadlu, y Mae gen i am amser hir ymgeisydd fy hun, unigryw ac na ellir ei drosglwyddo, hynny yw, fel y mae delwedd Harry ar gyfer pob darllenydd. Fy un i yw actor adnabyddus o'r tiroedd hynny, Trond Espen Seim, data a ddarganfyddais mejor Acen Llychlynnaidd / Eingl-Sacsonaidd y llwyddodd Mr Nesbø i'w datrys yn y diwedd. "Ah, ie, yr actor o Norwy, ie, ie ...". Y syndod, yn enwedig i mi, oedd iddo ddal i gyfrif hanesyn gwnaeth hynny i mi gyrraedd fy Valhalla mwyaf dymunol:

"Os yn wir, cafodd ei enw ei siffrwd, ond cyn y prosiect hwnnw. Mae'n ddyn tal (tua 1,90 ac mae bellach wedi troi 48 Hydref) ac, wel, mae hefyd yn olygus iawn. Hefyd fy enw i yw un diwrnod oherwydd mae gennym ffrind yn gyffredin. Roeddwn i mewn rhyw le cyhoeddus, yn eithaf bywiog o'r hyn a glywais yn y cefndir, a dywedodd wrthyf ei fod wedi fy darllen ac eisiau bod yn Harry Hole. Dywedais wrtho yn iawn, ond beth os oedd yn sicr y gallai yfed digon neu gymaint fel Harry. Yna atebodd fi: «Wel, wn i ddim, ond gan Dduw dwi'n trio"".

Mwy o lofnodion a sgôp golygyddol ar fwy o lyfrau Nesbø

Daeth y digwyddiad i ben gyda chyfarchion a mwy o lofnodion i'r mynychwyr. Roedd un wedi dod â'i 12 llyfr o'r gyfres a lofnododd Nesbø yn amyneddgar.

Roeddwn i'n siarad â Llenwi Jaume, a atebodd fi pryd y cânt eu cyhoeddi y teitlau Nesbø sydd ar goll: Gwaed ar eira (Gwaed yn yr eira) A Haul ganol nos (Haul ganol nos), sydd wedi bod mewn ieithoedd eraill ers amser maith. Fy mod i eisoes wedi eu darllen, maen nhw'n fyrrach ac, er o straeon annibynnol i'r gyfres Hole, maen nhw hefyd rhagorol, bob amser yn fy marn ostyngedig.

Wel, yn gyntaf yn yr arfaeth ar gyfer y gwanwyn 2020 a Segundo para diwedd y flwyddyn honno. Felly, wrth i ni aros am randaliad nesaf Harry, byddwn yn parhau i gael rhai darlleniadau da gan Nesbø.

25/10/2019 - Cyfarfod â darllenwyr ac arwyddo yn Casa del Libro

Oedd y gweithred agosaf. Gyda'r pum enillydd, dod o bob rhan o Sbaen, o'r marathon darllen a alwyd wythnos yn ôl gan y cyhoeddwr. A chyda cwpl o aelodau o Wedi gwirioni ar Jo Nesbø (Rwy'n cyfrif fy hun am fy mod wedi ei greu, wrth gwrs) yn ffodus iawn i gael fy ngwahodd.

wedi troi mas cyfarfod hamddenol a mwd comodo. Yn ôl y naws, y cwestiynau a'r sylwadau, ac yn enwedig gan y ffordd fwy uniongyrchol lle atebodd Nesbø bopeth.

O'i esboniadau i pam am ryw berfedd i mewn Cyllell, beth ydyn ni'n gwneud sylw heb eu datgelu o gwbl oherwydd nad oedd rhai wedi ei orffen eto. Ei ailadrodd yn peidiwch â chael eich dylanwadu gan y safbwyntiau, yr awgrymiadau na'r ddwyster honno o'ch darllenwyr yn wyneb ffawd i'r cymeriad hwn neu'r llall. A'i bwyslais ar hynny pwynt y broses greu Beth mae'n ei olygu i fynd â chi at hynny sefyllfa y efallai eich bod wedi dychmygu ai peidio, ond bob amser heb i chi sylwi. Neu yn hytrach, eich bod chi'n rhybuddio y trin ond hefyd bob amser cael eich cario i ffwrdd a chwympo ynddo.

Popeth am beth, wrth ddarganfod y cyrchfannau hynny, maen nhw'n eich synnu i'r un graddau eich bod chi'n eu deall A pheidiwch ag osgoi dweud, "O yn sicr, mae'n wir." Gydag ymddiswyddiad a derbyniad, ond hefyd gydag emosiwn wedi mwynhau er gwell neu er gwaeth.

Roeddem yn gallu sgwrsio ag ef, gofynnodd i ni o ble roeddem ni'n dod a nododd sut y mae fel arfer yn cofio data ac felly'n helpu ei hun o bêl-droed, er enghraifft. Ah, mae hwn o safle o'r fath, oherwydd gallwch chi fod yn un o ddilynwyr tîm o'r fath ... Gadewch i ni gofio ei fod gamer proffesiynol yn ei glasoed tan y gewynnau 19 blynedd.

Roedd cwpl o fy nghwestiynau yn ie y gerddoriaeth y mae'n gwrando arni neu'n ei hoffi (yn chwarae, cyfansoddi ac yn canu yn ei fand Dywed derre) mae hefyd yn eiddo Harry. Atebodd hynny ie maen nhw'n rhannu llawer, er ei fod yn difaru nad oedd Harry yn hoffi ei fand. Ac aeth swrth meddal gyda "Wna i byth wrando arnoch chi" pryd Rydym yn eich annog i fwrw ymlaen ag un nesaf Harry oherwydd ni all ein gadael gyda'r diweddglo hwnnw o Cyllell.

Daeth y cyfan i ben ar ôl llofnodion a lluniau gyda phawb a oedd yno, er ei fod ychydig o gyhoeddus, y Gwir. Casa del Libro yn Gran Vía yw'r siop flaenllaw ym Madrid, ond y safle tyngedfennol i'r gweithredoedd hyn ac, yn anad dim, pan mae gyda phobl o safon Nesbø, nid dyma'r mwyaf eglur. Yn ychwanegol at y cyhoedd bach yna roedd. Nid oedd yr amser y mwyaf priodol ychwaith, ond mae'r agenda Nesbø oedd cymhleth. Felly yr iawndal oedd yr agosrwydd hwnnw moethus gydag ef.

Fy argraffiadau o Jo Nesbø - Carisma symlrwydd

Maen nhw'n dweud hynny mewn pellteroedd byr yw lle gallwch chi werthfawrogi pobl yn well. A hefyd hynny ni ddylech fyth ymddiried mewn ymddangosiadau. Yn y bôn y mae. Yn yr achos hwn, fodd bynnag, mae'r ffactorau Mas personol. Ac yn nodi'n benodol eisoes: mwynglawdd.

Nid ydych chi'n cyrraedd Jo Nesbø a'i nofelau pan ydych chi'n 20 oed. Nid yw yr un peth â 30. Roeddwn i eisoes yn cyflawni amrywiol 40 pan wnes i ddarganfod. Mae'n rhaid i chi gael ailddechrau fel darllenydd yn gyffredinol a nofel drosedd yn benodol. Oherwydd mae'n rhaid i chi gael llawer gasged, perfedd, nerfau dur a dygnwch epig i sefyll o flaen, er yn ffigurol, anifail llenyddol fel Twll Harry.

Ond a yw hynny Mae Harry yn bodoli ac mae eisoes yn ffrind inni, dim byd yn cael ei argymell, ie. Mae Nesbø eisoes wedi dweud hynny fwy o weithiau: "Mae'n un o'r cydweithwyr hynny rydych chi'n mynd i ffwrdd â nhw am y penwythnos ond nid ydych chi'n eu galw eto ddydd Llun." Ac am yr union reswm hwnnw rydyn ni'n teimlo ein bod ni'n ei garu, rydyn ni'n cydymdeimlo ac yn teimlo'n fwy truenus amdano.

Gadawyd llawer o bethau yn yr inc i ddweud, yn hytrach na gofyn, i Nesbø. Un oedd os ydych chi'n gwybod hynny, ddim ar hyn o bryd ar ôl darllen Cyllell ond ymhell cyn hyn, mae ei greadur wedi rhagori arno. Oherwydd ei fod wedi. Am ei bwer o atyniad, diddordeb a dibyniaeth. Oherwydd y pen mawr emosiynol y mae'n ein gadael bob tro rydym wedi darllen pennod arall mor ofnadwy ag y mae'n feistrolgar yn ei fywyd ffug ond real iawn. O, sut mae'n digwydd mewn rhai achosion, oherwydd yno llawer o ddarllenwyr y maent yn ei adnabod fel Harry. Ac mae'r Rwy'n ei gael. Pam?

Oherwydd bod mae'n hawdd iawn cynysgaeddu Harry â symlrwydd ei grewr. Dyma'r union un sy'n darparu y carisma hynny mae ganddyn nhw y ddau. Ac ar yr un pryd, ac mae'r hud, rhannu hefyd a yr un paradocs.

Mae Harry yn greadigaeth berffaith o amherffeithrwydd dynol, gydag amlen gorfforol enfawr hyd yn oed os yw'n bapur. Ac mae'n troi allan hynny mae Nesbø real iawn yn hollol groes: bregus a bron yn ddiymadferth, fel y gallai dorri ar unrhyw foment gydag unrhyw ymdrech neu symud yn sydyn. Ac mae hefyd yn cyd-fynd â hi golwg swil ac annibenBeth ydych chi am ei ddangos? oer ond beth sy'n trosglwyddo cynhesrwydd pan fydd gennych chi ychydig fodfeddi. Yn union fel y mae'n ei wneud y tôn isel ac araf o'r llais hwnnw o synau i mewn i ieithoedd y rhannau hynny.

Ymddengys fod pob un ohono yn a set o fwriadau i geisio mynd heb i neb sylwi. Ond cael y gwrthwyneb: dal chi am y symlrwydd hwnnw mae'n trosi i celf a phwer digyffelyb i fod wedi creu bydysawd, straeon a chymeriadau unigryw. Nid yw rhywun ffuglennol fel Harry Hole ond wedi gallu dod allan o feddwl fel un Jo Nesbø. Hynny yw ni allai neb heblaw Jo Nesbø fod wedi ei ddyfeisio. Ond nac i lleuad meddyg proctor, na dialydd etifedd fel Sonny Loftus a gwrth-arwyr mwy rhamantus fel Olav (Gwaed yn yr eira) neu Jon (Haul ganol nos). Nid wrth gwrs gwneud eich hun cymeriadau chwedlonol fel Macbeth.

Hud a chyflawniad yw ei wneud, yn enwedig gyda'r cop alcoholig trychinebus hwnnw, ond heb ei drechu eto, i syfrdanu cymaint o ddarllenwyr o'r holl fyd. Os ydyn nhw straeon cyffredinol ein bod ni i gyd yn eu cydnabod a'u rhannu, ond mae'n rhaid i chi wybod sut i'w cyfrif. Neu mae'n rhaid i chi ddweud wrthyn nhw am y ffordd y gwnaeth. Gyda'r edrychiad tawel hwnnw a hynny breuder twyllodrus corfforol.

Oherwydd bod mae popeth yn y bydysawd Nesbø i greu argraff o waith da gostyngedig. Wrth gwrs, gadewch i ni weld a yw'n llwyddo i'w wneud un diwrnod gyda'r ddau ffrind hynny y mae'n dweud nad yw wedi gallu bachu eto.

Diolch

Dw i eisiau Diolch i Getafe Du, eich comisiynydd Lawrence Silva a rheolwyr RRSS, i Llyfrau Cronfeydd Dŵr, ei olygydd, Jaume Bonfill, a thîm marchnata a chyfathrebu Tŷ ar Hap (Mil o ddiolch bob amser i Eva Cuenca). Ac wrth gwrs y gwasanaeth dehongli, yn ogystal â staff Tŷ'r llyfr. Am ei sylw, caredigrwydd a pha mor hawdd y gwnaethant bopeth i gwrdd â Mr. Nesbø.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

3 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Arantxa meddai

  Cronicl cyflawn iawn sy'n cyfuno'r holl agweddau sefydliadol yn unig â'r rhan lawer mwy ymhlyg honno, sef y teimladau a'r emosiynau a adawodd Mr Nesbø ar ôl.
  Rwyf wedi caru'r disgrifiad hwnnw o "freuder ffug" i gyfeirio at yr anifail hwnnw o'r llythrennau sy'n ein Jo eilunaddoledig.
  Mae'r gallu i greu Harry (ac yn arbennig i fyw gydag ef am gymaint o flynyddoedd) yn awgrymu cryfder mewnol goruwchnaturiol, ie syr ...
  Diolch Mariola, am wneud i ni gymryd rhan ychydig ym mhob un o'r eiliadau a oedd yn byw yn Getafe Negro gyda'r athro gwych.
  Fel y dywedwch, nid ydych yn cyrraedd 20 na 30 ... ond pan gyrhaeddwch yno ni allwch fyth adael.
  I mi, am deimlo’n syllu’n agos, am rannu enaid Harry Hole ac am fwynhau prynhawn bythgofiadwy gyda chi, bydd am byth yn un o uchafbwyntiau fy mywyd.

  1.    Mariola Diaz-Cano Arevalo meddai

   Ugh, Arantxa, i'm emosiwn am eich geiriau. Gydag ysbryd y dyddiau hyn fy mod yn adnabod fy hun yn dda iawn, gallaf hefyd ddweud wrthych fod eiliadau fel y rhain sy'n gwneud y bywyd hwn yn werth chweil, gadewch i ni ddweud yn hytrach ast sy'n gyffredinol. Ac ar ôl y flwyddyn arbennig o hyll rydw i wedi bod ynddi, yr emosiynau hyn yw'r gorau i mi dynnu fy hun at ei gilydd. Felly rwy'n hapus iawn bod yr eiliad benodol hon yr ydym wedi'i chyd-daro a'i rhannu. Gobeithio ac mae mwy. Diolch.

 2.   ailin meddai

  Cronicl hynod o gyflawn. Mae wedi bod yn bleser llwyr eich darllen chi a gallu cymryd rhan, o bell, yn y cyfarfod gwych hwn. ♥ Diolch biliwn. 😘