Arferion Atomig: Crynodeb

Arferion Atomig

Arferion Atomig o Arferion Atomig (2018) yn llyfr y mae'r cyhoeddwr yn ei gyhoeddi yn y post Sbaeneg Diana (Grŵp Planet). Yn Saesneg y cariodd ef allan Ty Hap Pengwin. Mae ei actor, James Clear, wedi chwyldroi gyda'i lyfr yr holl bobl a oedd yn meddwl bod newid arferion yn dasg amhosibl ers amser ei gyhoeddiad bedair blynedd yn ôl. Hyd yn oed heddiw mae'r llyfr yn parhau mewn siopau llyfrau fel un o'r gwerthwyr gorau ac mae'n hawdd dod o hyd iddo ar unwaith mewn siopau a chanolfannau siopa.

Arferion Atomig Mae'n werthwr gorau cydnabyddedig iawn ac yn cael ei werthfawrogi gan arbenigwyr mewn rheoli amser, cynhyrchiant a datblygiad personol.. Gellir cymhwyso ei ddull i unrhyw faes o fywyd. Mae ar gyfer pawb sy'n poeni am ddysgu sut i wella eu bywydau, sut i gynhyrchu arferion da ac arferion da yn eu bywydau bob dydd, i'r amheuwyr, i'r rhai sydd wedi rhoi cynnig ar bopeth ac wedi taflu'r tywel i mewn neu i'r rhai nad ydynt wedi gwneud hynny. eto wedi dechrau.. Bod ail gyfle bob amser. Ac yma rydyn ni'n dweud wrthych chi'r pwysicaf o'i ddarllen fel eich bod chi'n cael eich calonogi. Mae llawer o haf o'n blaenau o hyd.

Y llyfr: Atomic Habits

Grym arferion

Nid yw arferion ar eu pen eu hunain yn gwneud dim. Yn gyntaf, Mae James Clear yn egluro nad yw'n hawdd dilyn arferion da, llawer llai eu cynnal ac mae'n sôn am hyn tan ddiwedd y llyfr.. Fel yn unrhyw un o'r mathau hyn o lyfrau, peidiwch â disgwyl un ateb hawdd.

Yn ail, nid yw arferion ynysig yn cynnig newidiadau, gweladwy, o leiaf. Felly y peth "atomig" hwn. Gall newid neu gam bach arwain at rywbeth gwych yn y tymor hir. Y broblem hefyd yw ein bod yn aros cyn gynted â phosibl i gael canlyniadau.

Mae'r rhain yn syniadau sylfaenol yn y llyfr. Fodd bynnag, gall y ffaith o ddechrau gweithred ac yna parhau ag ef roi newidiadau i ni ar y lefel wybyddol sy'n hyrwyddo ailadrodd. sef, os ailadroddwn lawer gwaith daw gweithred yn arferiad.

Gronyn bach iawn yw atom, felly mae'n weithred ynysig. Ond os yw'r atomau'n crynhoi ac yn uno, maen nhw'n dod yn fater, yn organeb, a hyd yn oed yn ffurfio galaethau. Mae'r un peth yn digwydd gydag arferion. Gall arferiad ddod yn annistrywiol a Arferion atomig yn ganllaw ar gyfer gwna ni cryf yn ein harferion beunyddiol.

arferion a hunaniaeth

Ai ni yw'r rhai sy'n gwneud yr arferiad neu a yw'r arferiad yn ein gwneud ni? Sut mae hyn? Wel, mae James Clear yn esbonio mai'r hyn rydyn ni'n ei wneud o'i le yw ein bod ni'n canolbwyntio ar y canlyniadau y byddem ni'n eu cael pe baem ni'n cyflawni ein harferion yn llwyddiannus. Ond lle mae'n rhaid i ni ganolbwyntio yw newid ein hunaniaeth. sef, mae'n rhaid i ni greu arferion yn seiliedig ar hunaniaeth, nid yn y canlyniadau.

Mae Clear yn cynnig y dylem ganolbwyntio arno quién rydym am fod, nid i mewn Que rydym am gael. Mae hyn yn cynnwys graddfa ein gwerthoedd, y canfyddiad sydd gennym ohonom ein hunain a'n credoau. Os delweddwn ein hunain gyda chydlyniad rhwng beth rydym a beth rydym yn ei wneud yna bydd y newid yn digwydd mewn ffordd llawer mwy hylifol a, y pwysicaf, bydd yn para mewn amser.

James Clear mae'n sôn am roi arferion ar waith drwy gydol ei lyfr, ond hefyd am gael gwared ar arferion sy'n niweidiol. Felly, dylai diffinio ein hunain ein helpu i gaffael arferion newydd a da a rhoi diwedd ar rai hen a drwg. Dywed yr awdwr fod "cynnydd yn gofyn dad-ddysgu yr hyn a ddysgwyd."

Fodd bynnag, ni ddylem roi ein holl ymddiriedaeth a hygrededd ein hunain mewn un hunaniaeth. Ar ddiwedd y llyfr, mae Clear yn rhybuddio hynny ni all rhan o'n hunaniaeth fonopoleiddio popeth ydyn ni, oherwydd os oherwydd amgylchiadau bywyd rhaid inni ehangu a thyfu mewn gwelliant parhaus, gall ein anhyblygrwydd achosi colli hunaniaeth a suddo ni. Er mwyn osgoi sefyllfa fel hon, James Clear yn argymell diffiniad llai aerglos. Er enghraifft, os ydych chi'n feddyg, peidiwch â dweud "Rwy'n feddyg," ond "Fi yw'r math o berson sy'n helpu pobl ac yn cydymdeimlo â nhw o dan unrhyw amgylchiadau."

Dyn yn dringo

Y Pedair Cyfraith

Arferion Atomig Fe'i rhennir yn 20 pennod, casgliad ac atodiad. Mae'r tair pennod gyntaf yn rhai rhagarweiniol ac mae'r tair olaf yn ein hatgoffa i wella unwaith y bydd yr arferion dymunol wedi'u cyflawni. Yn ystod y rhan fwyaf o'r darlleniad, mae'r Pedair Cyfraith Newid Ymddygiad yn cael eu hesbonio., oherwydd rydym yn cofio bod caffael arferion yn cael ei roi gan y newid persbectif a mabwysiadu hunaniaeth yr unigolyn. Yn yr un modd, Mae arferion yn datblygu trwy bedwar cam: 1) signal; 2) hiraeth; 3) ymateb; 4) gwobr. Y cyfreithiau yw:

 • Y Gyfraith Gyntaf: gwnewch hi'n amlwg. Mae'n cyfateb i'r signal.
 • Ail Gyfraith: gwnewch hi'n ddeniadol. Mae'n perthyn i'r hiraeth.
 • Trydydd Gyfraith: cadwch hi'n syml. Ai'r ateb.
 • Y Bedwaredd Gyfraith: Ei gwneud yn Fodlon. Mae'n ymwneud â'r wobr.

Mae James Clear yn ei esbonio fel hyn: pan fyddwch chi'n dod yn ymwybodol y gallwch chi newid rhywbeth yn eich trefn arferol gallwch ddefnyddio gwahanol signalau i'ch helpu i roi arferiad ar waith. Bydd amser a gofod yn hanfodol (ar amser penodol ac mewn gofod dymunol gallwch chi ddechrau arfer newydd). Nesaf rydych chi eisiau dechrau gweithio a chymhelliant fydd eich ffrind gorau i ddechrau gweithio; bydd eich arfer yn dod yn ddeniadol trwy ei gysylltu â gweithredoedd deniadol eraill.

Yn yr un modd, os gwnewch yr arferiad yn hawdd i'w weithredu, bydd yn llawer mwy tebygol y byddwch yn ei wneud. Y mae y ddeddf ddiweddaf yn perthyn i'r boddlonrwydd a gynnyrchir trwy ailadrodd yr arferiad dros amser. Y pleser o wneud yr arferiad fydd ei wobr ei hun.

Gellir gwrthdroi'r pedair deddf hyn. Hynny yw, yn union fel y gellir gwneud arferiad yn amlwg, yn ddeniadol, yn syml ac yn foddhaol, gellir mynd ar drywydd y gwrthwyneb hefyd os ydym am gefnu ar arferiad: ei wneud yn anweledig, yn anneniadol, yn anodd ac yn anfoddhaol.

Ymarferion ymarferol

Nesaf byddwn yn datgelu rhai o’r technegau y mae James Clear yn ein hannog i’w defnyddio i greu rheolweithiau newydd yn llwyddiannus. Gallwch ddod o hyd iddynt yn eu gwefan ac oddi yma hefyd rydym yn eich annog i danysgrifio i'w cylchlythyr yn wythnosol.

 • Cadw golwg ar arferion.
 • Fformiwla Bwriad Gweithredu: Gwnaf [CONDUCT] am [TIME] at [PLACE].
 • Fformiwla Cronni Arfer: Ar ôl [CYNHREFN PRESENNOL], fe wnaf [ PRESENNOL NEWYDD].
 • La rheol dwy funud Mae'n cynnwys dewis un weithred neu'r llall ar un adeg o'r dydd. Gall hynny olygu gwneud rhywbeth cadarnhaol sy’n cyd-fynd â’ch hunaniaeth ac sy’n gyson, neu roi’r gorau iddi a pheidio â gwneud yr hyn yr oeddech yn gwybod bod yn rhaid i chi ei wneud y diwrnod hwnnw. Fodd bynnag, ar ôl i chi ei gychwyn (am ddau funud) byddwch wedi gwneud yr hyn yr oedd gwir angen i chi ei wneud. Dyma'r dewisiadau da a drwg.
 • Fformiwla cronni arferion ynghyd â hanes arfer: Ar ôl [CYNHREFN PRESENNOL], rydw i'n mynd i [COFRESTRWCH FY HABIT].
 • Gwnewch gontract o arferion. Yn y modd hwn, byddwch yn creu contract gyda rhywun arall. Bydd yr ymrwymiad gyda chi a gyda pherson arall o'ch dewis a bydd hynny'n eich helpu yn eich tasg.

hawdd neu hawdd

Casgliadau: beth i'w wneud â'ch arferion pan fyddwch eisoes wedi'u caffael?

Wrth gwrs, i gyflawni rhagoriaeth mewn maes mae angen i chi weithio'n galed. Fodd bynnag, nid yw arferiad ynddo'i hun weithiau'n dwyn y ffrwyth a ddymunir. Ac y mae hynny unwaith y bydd arfer wedi'i weithredu a'i awtomeiddio'n llawn yn ein dydd i ddydd, mae angen inni ei adolygu o bryd i'w gilydd. A dyma mae'r awdur yn argymell ei wneud. Oherwydd gellir gwneud gwelliannau bob amser i'n helpu i barhau i symud ymlaen pan fyddwn yn meddwl nad ydym yn gallu goresgyn ein hunain mwyach.

Ar y llaw arall, credwn weithiau mai dim ond pobl dalentog all gyflawni gogoniant. Ond nid yw dawn na deallusrwydd o lawer o ddefnydd os na weithredwn. Wrth gwrs rydym yn cael ein cyflyru gan, er enghraifft, ein bioleg a geneteg, a hefyd gan ein personoliaeth. Am y rheswm hwn, rhaid inni geisio hunaniaeth yn ôl ein galluoedd, ac arferion sy'n ein helpu i'w ddatblygu ar sail yr hyn sydd hawsaf i ni, yr hyn sy'n creu llai o wrthwynebiad. Mae cysylltiad cynhenid ​​rhwng hyn a'r Drydedd Ddeddf (cadwch hi'n syml). Nid yw geneteg wrth gwrs yn bopeth, ond rhaid inni dderbyn y rhoddion a roddwyd i ni a manteisio arnynt yn y ffordd orau.

Ac yn olaf, ac yn sicr y pwysicaf, rôl cymhelliant mewn arferion. Mae'n hawdd mynd i lawr i'r gwaith pan fydd rhywun yn llawn cymhelliant. Gall unrhyw un ei wneud. Ond dim ond y bobl fwyaf rhagorol (ym mha beth bynnag a wnânt) sy'n gallu parhau i weithio pan nad ydynt yn teimlo felly. Mae goresgyn y diflastod o ailadrodd yr un arferiad yn gwneud gwahaniaeth yn union. Daw James Clear i'r casgliad bod hyn yn gwahanu amaturiaid oddi wrth weithwyr proffesiynol.

Rhai nodiadau am yr awdur

Mae James Clear (Hamilton, Ohio) yn arbenigwr mewn creu arferion hirdymor. Bu'n rhaid iddo oresgyn ei newid hunaniaeth ei hun pan ddaeth ei yrfa fel chwaraewr pêl fas i ben ac roedd angen iddo ddiffinio ei hun eto. Ystyrir ef yn feincnod yn ei faes ac mae'n cydweithio mewn gwahanol gyfryngau, yn ogystal â thraddodi darlithoedd.

Y rhan fwyaf o'i amser mae'n ysgrifennu ac mae ganddo gylchlythyr diddorol ar wefan sy'n derbyn dwy filiwn o ymweliadau'r mis. Eu cylchlythyr yn dod allan bob dydd Iau3-2-1 dydd Iau) ac yn ychwanegu awgrymiadau a syniadau newydd i wella ein harferion a'n bywydau, yn fyr. Eich llyfr, Arferion Atomig (336 tudalen) wedi gwerthu dros bedair miliwn o gopïau ledled y byd a gellir ei ategu gyda dyddiadur arfer (240 tudalen) y gallwch eu prynu yma.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.