Beth yw haikus?

Cerddi byrion yw Haikus

Llenyddiaeth fer mae bwlch sy'n ehangu o hyd yn dechrau cael ei wneud yn rhagfynegiadau darllenwyr ac awduron newydd diolch i ofod Rhyngrwyd sy'n caniatáu inni achub yr holl ficro-straeon, penillion a cherddi hynny i ennyn delwedd, teimlad neu esgus syml i ddianc.

Un o'r enghreifftiau gorau o'r dwymyn hon ar gyfer y meicro ac yn sicr y bydd llawer ohonoch chi'n gwybod eisoes, yw'r haiku (俳 句), a elwir hefyd yn haiku, math o cerdd hynafol Japan yn seiliedig yn gyffredinol ar cyfansoddiad o dri phennill o sillafau 5, 7 a 5, Cyfieithiad gorllewinol o'r 17 metrig mwyar duon a ddefnyddiwyd gan yr haiku gwreiddiol. Mae rhai o'r gofynion eraill y mae'r math hwn o lenyddiaeth ddwyreiniol yn gofyn amdanynt yn cynnwys yr un a elwir yn kigo (季 語), gair sy'n cyfeirio at amser penodol o'r flwyddyn neu'r bwriad cyson hwnnw i ddod yn agosach at natur.

Ers yn yr ail ganrif ar bymtheg daeth haiku yn boblogaidd fel math o fynegiant o grefydd Zen Japan diolch i'r meistr BashöMae llawer o awduron wedi parhau i addasu'r mesurydd gwreiddiol tra bod eraill wedi ei addasu ychydig, gan roi genedigaeth i haikus gan gyfeirio at themâu eraill ac yn cynnwys penillion gyda mwy o sillafau.
Sut y dechreuodd yr haikus

Mae a wnelo tarddiad haikus â chrefydd yn China Hynafol. Bryd hynny Bwdhaeth, Conffiwsiaeth a Taoiaeth, daethant yn boblogaidd iawn fel ffordd o estyn allan at eraill a datgelu meddyliau. Fodd bynnag, roedd yn yr unfed ganrif ar bymtheg mewn gwirionedd pan ddechreuon nhw fod yn fwy adnabyddus diolch i Matsuo Bashoo, un o ffigurau mwyaf cynrychioliadol y cerddi hyn.

Yn ôl pob tebyg, mae'r haiku yn amrywiad o'r Haikai, sef cerddi o 36, 50, neu 100 o benillion a gyfansoddwyd mewn grŵp, hynny yw, rhwng sawl person, yn brif fardd a'r myfyrwyr a oedd ganddo. Roedd yn rhaid i'r cyntaf ysgrifennu 3 pennill, o 5-7-5 sillaf. Hokku oedd yr enw ar y rhain. Ar ôl yr ail, roedd yn rhaid iddo wneud dau bennill o 7-7 ac yn y blaen y lleill i gyd, gan roi ffurf gyflawn i'r Haikai a oedd fel petai wedi'i ysgrifennu gan un llaw yn unig.

Sut i ysgrifennu haiku: yr elfennau

Mae yna sawl elfen mewn haiku

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu gwneud haikus, yn gyntaf oll dylech wybod beth yw elfennau hanfodol (a beth sy'n nodweddu) haikus. Mae rhain yn:

Y metrig

Mae haiku yn cynnwys tri pennill. Y cyntaf o 5 sillaf, yr ail o 7 a'r drydedd o 5. Yn gyfan gwbl, rhaid cael 17 sillaf. Dyma'r haiku clasurol, er y caniateir y dyddiau hyn amrywio ychydig rhwng yr adnodau. Nawr, mae'r cyfanswm yn dal i fod yn 17.

Kigo

A kigo mewn gwirionedd mae'n cynnwys tymor y flwyddyn, o fewn yr haiku. Nid yw'n golygu bod yn rhaid i chi enwi'r mis y mae ynddo, neu os yw'n wanwyn, haf, cwymp neu aeaf. Ond rhywbeth sy'n ei gynrychioli: eira, tân, dail, blodau ...

Natur

Mae yna lawer o haikus, ac maen nhw i gyd o themâu amrywiol, ond mae'r clasuron yn defnyddio natur fel elfen sylfaenol yn eu creadigaethau. Felly os ydych chi eisiau ysgrifennu mor agos at y "gwreiddiol" â phosib, meddyliwch am natur.

Creu teimlad

Nid yw haiku yn gyfuniad o eiriau sy'n ffitio'n dda a dyna ni. Dylent ennyn diddordeb y darllenydd a gwneud iddynt deimlo rhywbeth wrth ei ddarllen. Dyna pam ei bod mor anodd ysgrifennu haikus sy'n dda iawn, oherwydd mae'n rhaid i chi ddewis y geiriau penodol a rhoi emosiwn iddynt fel bod pobl yn profi teimladau gyda nhw.

Ysgrifennwch haikus: sut i wneud hynny

Ysgrifennwch haikus

Nawr eich bod chi'n gwybod yr elfennau, mae'n bryd eu rhoi ar waith. Yn gyntaf oll, peidiwch â digalonni os nad yw'r rhai cyntaf yn dod allan, neu'n ddrwg, oherwydd mae'n rhaid i chi symud ymlaen i wella. Fodd bynnag, mae yna rai pethau y gallwch chi eu gwneud.

Darllen haikus

Pan fydd awdur eisiau ysgrifennu, rhaid iddo gael sylfaen yn gyntaf, a chyflawnir hyn trwy ddarllen nofelau a gweithiau sy'n gysylltiedig â'i angerdd. Mae'r un peth yn wir am haikus. Os ydych chi am eu hysgrifennu, yn gyntaf mae'n rhaid i chi ddarllen llawer i weld hanfod nhw.

Peidiwch â bod ofn cael eich dylanwadu gan awdur. Yn y rhai cyntaf a fydd yn digwydd, ond fesul tipyn byddwch chi'n diffinio'ch personoliaeth eich hun ac yn gwneud creadigaethau sy'n hollol wreiddiol.

Wele

Beth ydych chi'n ei deimlo pan welwch y dŵr glaw yn cwympo? A phryd ydych chi'n gweld codiad haul neu fachlud haul? Weithiau, nid yw pethau bob dydd yn gwneud inni deimlo unrhyw beth, ac eto rydym yn eu gweld. Felly, mae ystyried edrych am yr emosiwn hwnnw sy'n ein gwneud ni'n ein helpu i wneud haikus.

Er enghraifft, gall diwrnod cymylog olygu tristwch i rai, ond i eraill mae'n hapusrwydd; gall annwyd olygu caledwch, ond hefyd agosrwydd at eraill.

Yn dweud rhywbeth

Peidiwch â cheisio dod o hyd i benillion sy'n ffitio os nad ydyn nhw'n cyfrif. Dyma'r peth gwaethaf y gallwch chi ei wneud. Rhaid i chi greu stori fach iawn yn y tair pennill hynny sy'n cyffroi a'i fod, ar ben hynny, yn gyfan mewn stori.

Dewis haikus enwog

Mae yna lawer o haikus enwog

I orffen, dyma ragor o enghreifftiau o haikus enwog fel y gallwch ymgyfarwyddo â nhw.

Pam y bydd

Beth ydw i'n heneiddio y cwymp hwn?

Mae adar yn mynd trwy'r cymylau.

Cwt hyd yn oed

ym myd symud,

Tŷ dol ydyw.

Diwedd y flwyddyn.

Yr un het bob amser

a'r un sandalau gwellt!

Basho Matsuo

Yn y glaw haf

Y llwybr

Diflannodd

Bwson Yosa

Torrais gangen

a chliriodd yn well

Trwy'r ffenestr.

Masaoka shiki

Llosgodd y nenfwd:

ahora

Gallaf weld y lleuad

Mizuta Masahide

Er gwaethaf y niwl

mae'n brydferth

Mount fuji

Basho Matsuo

Mewn rheswm

dim ond amheuon fydd yn dod i mewn

mae ganddyn nhw allwedd.

Mario Benedetti

Ar ei ben ei hun yn y gwely

Rwy'n clywed mosgito

Yn llifo alaw drist

Mae'r plant yn dod -

maen nhw'n mynd â fi allan o'r gwely

ac mae'r blynyddoedd yn mynd heibio.

Ar gyfer fy swydd

Yn y sinc

Cân yr uguisu

Ymwelais â'i fedd yn Kiso.

Byddai agor y drws yn dangos y Bwdha

Blaguryn blodau

Maen nhw'n pwyntio â'u llaw -

Y plant ar tiptoe

y lleuad maen nhw'n ei hedmygu.

Chigetsu Hawaii

Mewn dŵr

ofni ei fyfyrio

y Firefly.

Bore eira.

Ar hyd a lled

olion traed clocsiau.

Haf.

Trwy'r cymylau

mae llwybr byr i'r lleuad.

Ddim yn ddeilen sengl

Nid yw'r lleuad hyd yn oed yn cysgu

Yn yr helyg hwn

Den Sute-jo

Ceffylau Galloping

Maent yn arogli eu pasternau

Persawr o fioledau

Roza

Edau y wialen bysgota

Y lleuad yn yr haf

Eira

fy adlewyrchiad gwelw

mewn dŵr.

Popeth rydyn ni'n ei gasglu

ar y traeth ar lanw isel-

yn symud

Dim plentyn i ddod yn agos

Waliau papur

Maen nhw'n oer

Yn y gwastadedd a'r mynyddoedd

Mae popeth yn ymddangos yn ansymudol

Bore 'ma eira

Os ydyn nhw'n cau yn y bore

y clychau'r gog yn eu blodau.

Mae hyn oherwydd casineb dynion!

Yn y gwanwyn glaw

Popeth

Maen nhw'n harddach

Cangen sy'n blodeuo o'r goeden eirin

yn rhoi persawr

i'r un sy'n ei dorri.

O fioled y cymylau

I borffor yr irises

Mae fy meddwl yn cael ei gyfarwyddo.

Diffoddwyr Tân. Diffoddwyr Tân!

Wrth yr afon

tywyllwch yn mynd heibio.

Amseroedd

Hototogisu, hototogisu!

ac mae'n gwawrio.

Wedi gwylio'r lleuad

Rwy'n gadael y bywyd hwn

Gyda bendith

Mae'r dŵr yn crisialu

Mae'r pryfed tân yn mynd allan

Nid oes unrhyw beth yn bodoli

Chiyo-Ni

Unigrwydd.

Cymylau ar gopa'r mynydd

Ac mae'r ceiliog rhedyn yn neidio yn y cwm.

Huyemaruko Shizuku

Torri'r gwellt

O dan sêr gwywedig

Mae fy mhladur yn taro bedd

Hiramatsu Yoshiko

Mil o bysgod bach gwyn

Fel petai'n berwi

Lliw y dŵr

Konishi Raizan

Rydych chi'n petruso, rosebush.

Onid ydych chi am adael

O'r had?

Carmelo Urso

Lleuad fach,

cofiwch y cariad hwnnw heddiw

yn pasio trwodd.

Freddy Ñáñez

Neithiwr fe wnes i orchuddio
fy mhlant sy'n cysgu
a sŵn y môr.

Watanabe Hakusen

Mae'r gwlith yn ffoi.
Yn y byd budr hwn
Nid wyf yn gwneud unrhyw beth.

Kobayashi issa

Y gwaethaf o'r adlais
yw ei fod yn dweud yr un peth
barbariaethau.

Mario Benedetti

Pell tril.
Nid yw'r eos yn gwybod
mae hynny'n eich consolio.

Jorge Luis Borges

Wedi'i wneud o aer
rhwng pinwydd a chreigiau
mae'r gerdd yn egino.

Octavio Paz

Y Bwgan Brain
yn edrych yn ddynol
pan mae'n bwrw glaw.

Natsume Seibi

Mynd trwy ei ffabrig
y lleuad glir iawn hon
a yw'r pry cop yn effro.

Jose Juan Tablada

Amrantiad bach
yn llusgo dros y blodau
golau'r lleuad

Ar hyd a lled
mae'r blodau'n rhuthro
ar ddŵr y llyn

Awel ysgafn
prin yn crynu
cysgod wisteria

Y chrysanthemum gwyn
ni all y llygad ddod o hyd
yr amhuredd lleiaf

I arogl eirin
mae'r haul yn codi
ar y llwybr mynydd

Gwanwyn, gan Bashö

Glaw neithiwr
gorchuddiwyd y bore yma
gan y sbwriel.

Io Sogui

Mae'r hydref yma:
glaw tawel
glanhewch y grawnwin.

Cesar Sanchez

Ydych chi'n meiddio rhannu eich haikus eich hun neu'ch hoff haikus?


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

7 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Roberto Soto meddai

  Ysgrifennodd Borges "barbarities"? Edrychwch, rydych chi'n dwp.

 2.   patto meddai

  Dim ond y grefft o ddweud beth mae rhywun yn ei deimlo, ei ddiffinio, ei gyfrif, ei gyfrif, yw barddoniaeth, dim ond un o'r rhai nad ydyn nhw'n deall y gerdd yw hi. Nonsense rydyn ni i gyd yn ysgrifennu, yn enwedig y rhai sy'n esgus mesur yr hyn rydyn ni'n ei ysgrifennu.
  y grefft o ysgrifennu
  dilyn celf
  I deimlo

 3.   anhysbys meddai

  mae'r ffordd yn hir ond mae'n dod yn fyr mae hwn yn haiku

 4.   Carlos meddai

  Haiku Benedetti yw'r union orau oll

  Grande Benedetti. Byddaf yn cael fy annog i ysgrifennu un a'i anfon

  1.    Juan Haiku meddai

   Mae'r ffordd yn hir? Beth Carlos? Beth sy'n bod?

 5.   Cariad cariad cariad meddai

  Yn ddiangen
  gorchuddir pob cysgod
  o'i ddistawrwydd.

 6.   Marco Ortega meddai

  Plu'r golomen
  ddrysfa ryfedd
  Mae'n hanner dydd