Tsamba dzeshuwa kubva kuna James Joyce

Chimwe chinhu chakabata pfungwa dzangu kwaiuya kune tsamba pakati James joyce Uye mukadzi wake Nora Barnacles. Kushushikana kwakanyanya kunoitwa nemavara akadaro kunobata muganho uripakati pezvairehwa nezvakajeka panzvimbo dzakawanda. Uye dzimwe nguva, inobata muganho pakati pezviri pachena nezviri zvakare, zvakanyanyisa kujekesa.

Iroticism uye hunhu hwevanyori ndiyo poindi yavanowanikwa zvakanyanya, uye kunyanya mumhando iyi yemakambani, uko kudanana kunoratidzika kunge kunotimanikidza kuva padhuze, kuchitipa "yakasviba" kuyedza (sekutaura kwaJoyce mune dzetsamba dzake) yeavo vane zita rakakwidziridzwa nekuda kwe "rucheno"

Pano ini ndinogovana newe mamwe mavara.

Mbudzi 22, 1909 - 44 Fontenoy Street, Dublin

Anodiwa, teregiramu yako yaive mumoyo make husiku ihwohwo. Pandakakunyorera tsamba dzekupedzisira, ndakapererwa. Ini ndaifunga kuti ndanga ndarasa rudo rwako uye kukudzwa kwako ... pamwe nekukodzera. Tsamba yako mangwanani ano inotapira kwazvo, asi ndiri kumirira tsamba yaungangonyora mushure mekutumira teregiramu.

Ini handisati ndashinga, mudiwa wangu, kujairana newe, kudzamara wandipa mvumo zvakare. Ndine manzwiro andisingafanire, kunyangwe tsamba yako yakanyorwa mune yako yekare, inozivikanwa, yakaipa misindo. Ndiri kureva kuti paunotaura nezve izvo zvauchazoita, kana ndikakuteerera pane imwe nyaya.

Ndiri kuda kutaura chinhu chimwe chete. Unoti unoda kuti hanzvadzi yangu ipfeke zvipfeko zvemukati zvako. Kwete, mudiwa, ndapota. Ini handidi chero munhu, kunyangwe mukadzi kana musikana, kuti aone zvinhu zvako. Ndinoda kuti uve wakangwarira uye kuti usasiye dzimwe mbatya dzako dzakarara, ndinoreva pavakangosvika kumba vachibva kuimba yekuwachira. O, ndinoshuva kuti dai iwe waizochengeta izvo zvese izvo zvinhu zvakavanzwa, zvakavanzika, zvakavanzika. Ndinoda kuti iwe uve nezvakawanda zvemukati zvemukati zvemarudzi ese, zvemarudzi ese ane mavara akapfava, akachengetwa, ayinwa uye anonhuhwirira.
Zvinotyisa sei kuva kure newe! Wakagamuchira here murombo wako mudiwa zvakare mumoyo mako? Ini ndichave ndisingashiviriri tsamba yako, asi zvakadaro ndinokutendai neteregiramu yako ine rudo.
Usandikumbire kuti ndikunyorere tsamba refu zvino, mudiwa. Zvandakanyora zvakandishungurudza zvishoma. Ndaneta kukutumira mazwi Miromo yedu yakanamirwa, maoko edu akabatanidzwa, maziso edu achikundikana mumufaro unosiririsa wemba yaizondifadza zvakanyanya.
Ndiregererewo mudiwa wangu. Ini ndaida kuve ndakachengetedzwa zvakanyanya. Asi zvakadaro ndinokushuva uye ndinokushuva uye ndinokushuvira.

Zvita 2, 1909 - 44 Fontenoy Street, Dublin

Mudiwa wangu, pamwe ndinofanira kutanga nekukumbira ruregerero rweyako inoshamisa tsamba yandakakunyorera usiku hwapfuura. Pandakanga ndichinyora, tsamba yako yakazorora pedyo neni, uye maziso angu akanga akatarisa, sezvazviri nanhasi, pane rimwe izwi rakanyorwa pairi. Pane chimwe chinhu chinonyadzisa uye chinosemesa nezvechitarisiko chaicho chemakadhi. Zvakare kurira kwayo kwakafanana nechiito chaicho, chipfupi, hutsinye, chisingadzivisike uye chadhiabhorosi.

Mudiwa, usatsamwe nezvandanyora. Unonditenda nezita rakanaka randakakupa. Hongu mudiwa, "ruva rangu rakanaka remusango remasheji" izita rakanaka! Ruva rangu rebhuruu rakasviba, rakanyoroveswa nemvura! Sezvauri kuona, ndichiri nechimwe chinhu chemunyori. Ini zvakare ndinokupa iwe rakaisvonaka bhuku: icho chipo chedetembo kumukadzi waanoda. Asi, parutivi rwake uye mukati merudo rwemweya urwu rwandinokunzwira iwe, kune zvakare chikara chesango chinoongorora chakavanzika uye chinonyadzisa chikamu chake, chimwe nechimwe chezviito zvake uye hwema. Rudo rwangu kwauri runonditendera kuti ndinamate kumweya werunako rwekusingaperi uye hunyoro hunoratidzwa mumaziso ako kana kukudzikisa pasi pasi pangu, pamazamu ako akapfava, uye ndikutore kubva kuseri, senguruve yakatasva nguruve, yakudzwa mukunhuwa kwechokwadi kuchikwira kubva pachiuno chako, kukudzwa mukusanyara kusiri pachena kwehembe yako yakatendeuka uye yako chena girlish bhurukwa uye mukuvhiringidzika kwematama ako akapfava uye nevhudzi rakasviba.

Izvi zvinondibvumidza kuputika misodzi yekunzwira tsitsi uye kukuda iwe nekuda kwekurira kwechimwe chord kana mimhanzi cadence kana kurara pasi nemusoro wangu kumakumbo angu, muswe kumuswe, ndichinzwa minwe yako ichipuruzira uye uchinanzva machende angu kana kunzwa uchikwiza bundu rako kwandiri uye nemiromo yako iri kutsva inoyamwa jongwe rangu apo musoro wangu unoita nzira yawo pakati pezvidya zvako zvakawandisa uye maoko angu anokwezva rakakombama rakakombama remagaro ako uye rurimi rwangu zvinonanzva bonyora rako rakakora tsvuku bonde. Ndakafunga nezvako ndoda kusvika pakufenda kana uchinzwa izwi rangu richiimba kana kugunun'una kumweya wako kusuwa, kushuva uye chakavanzika chehupenyu uye panguva imwe chete ndafunga nezvako uchiita zvidhoma nemiromo nerurimi, uchinditsamwisa neruzha runonyadzisa nekupuruzira nekuita pamberi pangu chiito chakasviba uye chinonyadzisa kwazvo chemuviri. Uchiri kurangarira musi wawakakweva hembe dzako ndikati rega ndirare pasi pako kuti ndione kuti wakazviita sei? Ipapo wakanyara kutonditarisa mumaziso.

Iwe uri wangu, mudiwa wangu, uri wangu! Ndinokuda. Zvese zvandakanyora pamusoro inguva imwechete kana maviri ehutsinye hwakaipa. Kudonha kwekupedzisira kwourume kwakabayiwa nekunetsekana pabonde rako zvese zvisati zvapera uye rudo rwangu rwechokwadi kwauri, rudo rwemavhesi angu, rudo rwemaziso angu, nekuti maziso ako anoyedza zvinoshamisa anouya achivhuvhuta mweya wangu semhepo munhuwi. Jongwe rangu richiri rakaomarara, richipisa uye richizungunuswa mushure mekupedzisira, yekudyara kwoutsinye kwaakakupa paanonzwa rwiyo rwakadzikama ruchisimuka, rwekunamata nekunamata zvine rukudzo mukuremekedzwa kwako, kubva kumadziro erima emoyo wangu.

Nora, mudiwa wangu akatendeka, musikana wangu ane maziso anotapira ane ziso rinotapira, iva hure rangu, mudiwa wangu, chero chaunoda (wangu mudiki handjob mudiwa! Bitch yangu bitch!) Iwe unogara uri wangu wakanaka ruva remusango remasheji, ruva rebhuruu rima rakasviba nemvura.

Zvita 3, 1909 44 Fontenoy Street, Dublin

Musikana wangu anodikanwa wemasisita: kune imwe nyeredzi iri padhuze nepasi, nekuti ini ndichiri kubatwa nekurwiswa kwehusimbe uye mhuka chishuwo. Nhasi ndaiwanzo mira zvine mutsindo mumugwagwa ndichishevedzera, pese pandaifunga nezvetsamba dzandakakunyorera husiku nezuro husiku hwapfuura. Vanofanira kunge vakataridzika zvinotyisa mukutonhora kwezuva. Zvimwe hauna kufarira hutsinye hwavo. Ndinoziva kuti iwe uri munhu akanaka kwazvo kupfuura mudiwa wako wausingazive uye, kunyangwe zvaive zvako, iwe musikana mudiki anotyisa, wakatanga kunyora kundiudza kuti iwe waisashivirira kuti ndikubate, zvakadaro ndinofungidzira kuti tsvina yemusango nekunyadzisa yemhinduro yangu yadarika miganho yekuzvininipisa. Pandakagamuchira tsamba yako yekutaura mangwanani ano ndikaona kuda kwaunoita Jim wako anozvidzika, ndakanyara nezvandakanyora. Nekudaro, ikozvino husiku, hwakavanzika uye husiku hwehusiku, hwawira pasi zvakare uye ini ndiri ndega ndinokunyorera uye tsamba yako yakapetwa pamberi pangu patafura. Usandikumbira kuti ndiende kunorara, mudiwa. Rega ndinyore kwauri, mudiwa.

Sekuziva kwako mudiwa, handimboshandisa mazwi anonyadzisa kana ndichitaura. Hauna kumbobvira wandinzwa, iwe, uchitaura izwi risina kukodzera pamberi pevamwe vanhu. Kana varume vepano vachitaura nyaya dzakasviba kana dzakafumuka pamberi pangu, handitombo kunyemwerera. Uye zvakadaro iwe unoziva kundishandura kuita chikara. Ndiwe, iwe, wakatsveta ruoko rwako mubhurugwa rangu ndokunyatsosundira hembe yangu parutivi ndokubata jongwe rangu nezvigunwe zvako zvirefu, zvichitekenyedza uye zvishoma nezvishoma wakazvitora zvese, zvakakora uye zvakaomarara sezvazvaive, neruoko rwako Nawe akandipa handjob zvishoma nezvishoma kusvika ndasvika pakati peminwe yako, usingamire kuzembera pamusoro pangu, kana kunditarisa nemaziso ako akadzikama uye matsvene. Miromo yako ndiyo yaivewo yekutanga kutaura izwi rinonyadzisa. Ndinoyeuka zvakanyanya usiku ihwohwo ndiri pamubhedha muPola. Ndaneta nekuvata pasi pemurume, husiku humwe wakabvarura hanzu yako yekurara zvinechisimba ukakwira pamusoro kuti undikwire ndisina kupfeka. Iwe unoisa jongwe rako mubeche rako uye ndokutanga kundikwira kumusoro nekudzika. Pamwe ini ndakanga ndisina horny zvakakwana, sezvo ini ndichirangarira iwe wakasendamira kumeso kwangu uye zvinyoro nyunyuta, "Fuck me, mudiwa!"

Nora mudiwa, ndanga ndichifa zuva rese kuti ndikubvunze mubvunzo kana miviri. Nditendere, mudiwa wangu, nekuti ndakakuudza zvese zvandakaita muhupenyu hwangu; Saka, chii chandingakubvunza iwe, zvakare. Handizive kana iwe uchavapindura. Kana iye munhu ane moyo wandinoshuvira kumira nepfuti pfuti akaisa ruoko rwake kana maoko pasi pesiketi dzako, akangokukwesha kunze, kana akanamira munwe kana zvigunwe? Kana zvikaitika, ivo vakakwira kumusoro zvakakwana kuti vabate jongwe iro kumagumo kwatete vako? Yakubata iwe kubva kumashure here? Akanga achikutsvinyira kwenguva yakareba uye wakauya here? Akakukumbira kuti ubate uye wakazviita here? Kana iwe usina kuibata, yakauya pauri uye wakazvinzwa here?

Mimwe mibvunzo, Nora. Ndoziva kuti ini ndaive murume wekutanga kukubata iwe, asi murume akambokukanganisa here? Iye mukomana wawaifarira akambozviita here? Ndiudze izvozvi, Nora, pindura chokwadi nezvokwadi uye kutendeka nekuvimbika. Pawakave naye husiku mukati merufu rwehusiku, minwe yako haina kumbobvira yambosunungura mabhatani ake kana kutsvedza mukati semakonzo? Wakambomubvisira, mudiwa, ndiudze chokwadi, iye kana chero mumwe munhu? Hauna kumbobvira wakambonzwa here jongwe remurume kana mukomana pazvigunwe zvako kusvikira wabhedhenura bhurugwa rangu? Ukasagumbuka usatya kundiudza chokwadi. Darling, mudiwa manheru ano ndine chishuwo chakashata chemuviri wako zvekuti dai wanga uri pano padivi pangu uye kunyangwe ukandiudza nemiromo yako kuti iyo hafu yemitsipa-ine vhudzi rakatsvuka mudunhu reGalway yakakusvota pamberi pangu, ndingadai ndichiri mhanya kwauri wakafa nechishuwo.

Mwari Wamasimba Ose, mutauro rudzii uyu wandiri kunyorera mambokadzi wangu ano ziso rebhuruu? Ucharamba kupindura mibvunzo yangu isina hunhu uye yekutuka? Ndinoziva kuti ndiri kuisa njodzi yakawanda nekunyora seizvi, asi kana uchindida, iwe unonzwa kuti ndinopenga nechishuwo uye kuti ndinofanira kukuudza zvese.
Mudiwa, ndipindure. Kunyangwe pandakaziva kuti nemiwo makanga matadza, pamwe ndaizonzwa ndakatobatana nemi. Zvisinei, ndinokuda. Ini ndakanyora ndikataura zvinhu kwauri kuti kuzvikudza kwangu kusazombonditendera kuti nditaure kune chero mukadzi zvakare.
Wangu mudiwa Nora, ndiri kufemera mhinduro dzako kune idzi tsvina tsamba dzangu. Ndiri kukunyorera zvakajeka, nekuti ikozvino ndinonzwa kuti ndinogona kuchengeta izwi rangu kwauri. Usatsamwa, mudiwa, mudiwa, Nora, ruva rangu remusango remadziro. Ndinoda muviri wako, unohuhuvira, ndinohurota nezvazvo.

Taura neni vadikani miromo yandatsvoda nemisodzi. Kana izvi zvisirizvo zvandanyora zvichikugumbura, ita kuti ndidzorezve pfungwa dzangu zvakare nekukanda, sezvawakaita kare. Mwari ndibatsirei!
Ndinokuda Nora, uye zvinoita sekunge ichi chikamuwo cherudo rwangu. Pamusoroi! Pamusoroi!


Izvo zviri muchinyorwa zvinoomerera pamisimboti yedu ye tsika dzekunyora. Kuti utaure chikanganiso tinya pano.

Makomendi gumi, siya zvako

Siya yako yekutaura

Your kero e havazobvumirwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa ne *

*

*

 1. Inotarisira iyo data: Miguel Ángel Gatón
 2. Chinangwa cheiyo data: Kudzora SPAM, manejimendi manejimendi.
 3. Legitimation: Kubvuma kwako
 4. Kutaurirana kwedata
 5. Dhata yekuchengetedza: Dhatabhesi inobatwa neOccentus Networks (EU)
 6. Kodzero: Panguva ipi neipi iwe unogona kudzora, kupora uye kudzima ruzivo rwako

 1.   Joseph Leonard Arango v akadaro

  Ndinofunga tsamba dzako dzinonakidza uye dzinofarira.Ndinofunga uri munhu anonyatsojekesa zvaari kuda uye iwe ungazvizadzisa nekuti tsamba dzako dzinonakidza. ndatenda nekuve senge heres

 2.   Joaquin martinez akadaro

  Pavanosiya mabhuku vanyori vakasuwa ... Mudiki Joyce ... uye gilada deified ulises !!!

 3.   Galatea akadaro

  Zvakanakisa. Uye ndinokutendai nekugovana idzi tsamba apo rudo rwemasvirirwo iri nhetembo.
  G.

 4.   Marie akadaro

  Zvinondizadza nemufaro kuona kuti shasha yemabhuku inoisawo sei mazwi ake ese mukushandira kwerudo rwake, rwezvishuwo zvake zvepedyo ... izvo nenzira iri chikamu chekutanga.

  Uye vanababa, ndapota, musapomera murume uyu ... hapana chimwe chaakaita kunze kwekuratidza kudzika kwakadzika kwehunhu hwake kumukadzi iyeye akamutora muchivande ...

  Hatigoni kuzviramba .. urwu ndirwo rudo zvakare.

 5.   Senile akadaro

  Ini ndinogovana mazhinji emakomendi pano akafumurwa uye ayo andisingagovane ndinoremekedza….
  kune vanhu vasingade chimwe chinhu chingoti pasa uye hapana chimwe chinhu chausingatore chinhu nekuzvipfekedza wega kunyora kuti usiye wave yako yakaipa 😉
  iwo mavara akatonyorwa uye nguva
  nenzira yavari amai, vakakura kushandisa icho chikamu cheumwe neumwe munhu, tora ese eroticism kuyerera, kufambira mberi pabonde uye pfungwa dzakavhurika kune zvitsva zviitiko
  Izvo zvakakosha kana iwe uripo uine «H» kana usina «H» tsamba inonzwisiswa =
  Nenzira, kana paine mwana, iwe mbichana uchitarisa iyi imhosva yevabereki, ivo vanorega iyo cabreria iende mahara
  aaahh !!! Kana vakacherekedza, usaise maperiods, usasiya makoma kana chero chinhu, nekuti ndinoziva kuti iye kana iye anoverenga izvi achaziva zvandaireva nekuita xdd
  mhoro
  Senile

 6.   rosemary inotapira akadaro

  Tsamba idzodzo dzine zvakawanda zvekushuvira, ini ndirikuda ruchiva rwese irworwo, kupenga kuya kwekuda kutora mukadzi iyeye asiri wake ... ndinoida.

 7.   Alejandra akadaro

  Ndine shungu nezvese zvine chekuita neshungu nebonde .... idzi tsamba dzinopisa kwazvo ... munyori akanaka kwazvo

 8.   Fernando akadaro

  Ndiani mupfungwa dzavo chaidzo anogona kutonga aya makadhi akanaka? Chero ani anozviita, haazive hunhu hwevanhu, haana kurarama mutauro wakashama werudo uye erooticism. Vanoratidzika kunge vakanaka mbichana uye vakatendeka kwandiri. Ini handiwani chero chinosemesa mune chimwe chinhu chakanakisa, nhetembo uye zvakajairwa sevanhu bonde.

 9.   Ali akadaro

  Vakadzi vese vangade murume anotida kuti atsanangure manzwiro ake, rudo rwaanonzwa uye neshungu dzinogona kumutswa kusvikira ave murume wemusango azere neshungu uye nehunyoro panguva imwe chete. Ndinoda matauriro anoita Joyce zvido zvake nerudo rwake.

 10.   Manuel akadaro

  Maonero angu ndeekuti ane mavara ane njodzi uye kuti zviri pachena kuti aifarira Joyce chete nemudiwa wake. Kunyanya, ini handifunge kuti vanobatsira munyori zvakanyanya nekuti vanogona kugadzira imwe pfungwa kupfuura iyo yataive nayo yemunyori mukuru. Vamwe vanotovaita sevanonyadzisira. Sezvandambotaura, ivo havabatsire munyori mukuru zvakanyanya uye vaive pachena vepedyo muhunhu. Handifunge kuti angadai akaifarira kuti iziviswe!

 11.   Juan akadaro

  Ini ndinonzwa kumwe kushushikana pandinoona kuti panongova nematsamba matatu chete, mushure mekuaverenga ini ndave nekudiwa kweakawanda.

 12.   Victor akadaro

  Rudo ane nzira imwe churu yekutaura uye James aive shasha, kuvimbika mumatauriro ake uye nzira yekusimudzira kunamata kwake zvidhori kune mumwe wake zvinoita kuti tishamise kana isu tanga tisina kuita zvakafanana.

 13.   Fernando akadaro

  Zvepabonde zvakasikwa chaizvo uye zvakajairika. Aya mavara haasi ekuona zvinonyadzisira zvachose. Zvingave zvinonyadzisira kana James Joyse anyora tsamba idzi kuti atengese uye awane pundutso kubva kwadziri. Aingovanyora muhukama nemukadzi waaida.

 14.   Erika akadaro

  Mhoro! Ndinoda kuziva kana paine imwe mhando yekusanganisa panowanikwa mavara ese, ndinonzwisisa kuti hongu, ndinobva kuMexico uye ndaifanira kuona danho rine chekuita netsamba uye izvo zvakamutsa kufarira kwangu kuziva zvakawanda, ndokumbirawo upindure!

 15.   Palonia Zvakanaka akadaro

  Kwandiri ivo havasi "Varombo Nora, murombo James Joyce." Varombo ndivo vakanganwika, avo vakafa uye vanoramba vari mukusazivikanwa zvachose. Uye ini handibvumirane nazvo: "Havana kufanirwa nazvo." Ini ndinofunga vanokodzera, iye nekuchengeta mumoyo make rudo rwakadzama, rwevanhu, rwesango, izvo zvakamukurudzira kuti agone kudurura mazwi akakurisa aya pabepa uye iye nekukwanisa kumutsa kuda kwakadai. mune murume ane zviwanikwa zvakawanda zvekugona kuratidza ake akakurisa uye akashatisisa manzwiro eganda remudiwa wake. Kuchave nevazhinji vanovhiringidzwa neaya mazwi, asi vamwe vazhinji, isu tichada mavara iwayo, tichaadya uye tichaachengeta mundangariro medu nekushingairira kwekukwanisa kuona paradhiso yekunze, asi zvisina kunaka kupfuura vedu vapenyu.

 16.   Rachel Sierra akadaro

  kwandiri, kusaona chero chinhu nezve bonde uye manzwiro avanoburitsa akaipa makadhi akanaka

 17.   Rigail Martial akadaro

  Joice, iye mugadziri weINNER MONOLOGO mune rake ULISYSS, haana kunyora tsamba dzake kuti isu tiverenge, akazvinyorera iye waanoda kuti averenge. Zvemukati zvaro ndezvavo chete sekuda kwavo kwakadzika uye kwevanhu rudo. Asi kana nekuda kwechimwe chikonzero, vauya kwatiri, vachiseka hukama hwekunyorerana, ngatiregei kuva vanyengeri vebonde, nekuti, ndiani zvakanyanya kana zvishoma, anofanirwa kufamba nenzira inokanganisa yerudo, nhasi kana mangwana. Kana zvisiri, iti, pazuva rekutanga rerufu, kuti hauna kuona rudo rwepanyama muhukuru hwayo hwese.

 18.   Camila akadaro

  Anoziva kutamba chaiko panodiwa isu vakadzi

 19.   Maria akadaro

  Kushamisika uye kushamisika! Ndakaverenga zvisinganzwisisike zvirevo ... hongu zvisingaite ... zvinoitika kuti vanozvibvumira kubvunza uye kunyange kutarisa zvinonyadzisira. Ini ndinoona iwo mavara akakura (ramba uchifunga kuti anga ari ega), chisungo pakati paJoyce naNora chaive pachena kuti chaive chepedyo kwazvo neZVAKAZIVA NEZVINONYANYA kufunga. Ini ndinofunga maonero mazhinji ndeevanhu vane hunyengeri uye vane hunhu hwakachipa.

  Ndakavada… vakatendeseka, vane rudo, vane rudo… Joyce murume anofarira Nora. Nei uchibvunza uye kuratidza maonero neupenzi uye nekusaziva? Vhura pfungwa dzako! Dhiabhori haauye kuzovatsvaga. Iwe haudi zvine ruchiva, hauzive maitiro ekuvimbika ...
  Imwe pfungwa inoratidza kushushikana kwayo kuti mwana anozovaona ... sekumupira kwandinoita kuti zuva rega rega vana vese vanoona mamiriro ezvinhu anotyisa (nhepfenyuro yeTV semuenzaniso), kushungurudzwa kubva kuvanhu vepedyo ... zvakadaro; hupenzi hwevanhu, unyengeri nekusaziva vane vamiririri vavo pano .... edza kugadzirisa izvo zvinhu.

 20.   Sergio quintana akadaro

  Tizvipe mutero isu kana mukadzi anotida nekunyora iyo mitsara haangasimuke mukunakidzwa kunofadza? Izvi zvakanaka, zvinoshamisa, ndiwo mutauro wakashama weakanakisa eroticism anopisa, erudo runopisa, avo vasingade zvinzvimbo zvavo vanokudzwa; imwe neimwe ine mashiripiti avo mukati uye vanoitumira.