Anna Todd: Sách

Anna Todd: Sách

Anna Todd là một nhà văn người Mỹ nổi bật với sự khởi đầu đặc biệt của mình trong thế giới văn học. Vào năm 2013, nó bắt đầu…