Madzimambo eSini, naAna Huang

Madzimambo eSini, naAna Huang

Madzimambo eChivi, naAna Huang, ndiro zita remabhuku matsva akatevedzana akatangwa nemunyori. Parizvino kune mabhuku mana akaburitswa uye rechishanu rinotarisirwa kubuda muna2025.

Asi, Chii chinonzi Madzimambo eChivi? Ndedzipi pfungwa dzako pachirongwa ichi? Ana Huang ndiani? Zvese izvi ndizvo zvatinotaura newe pazasi. Totanga here?

Mabhuku mangani anoumba Madzimambo eChivi, naAna Huang

madzimambo okutanga ebhuku rechivi

Chinhu chekutanga chaunofanira kuziva pamusoro peMadzimambo eChivi, naAna Huang, ndechokuti hatisi kunyatsoreva bhuku rimwe chete, asi mana (ikozvino). Madzimambo eChivi ndiro zita renhevedzano ine mabhuku mana: Mambo wehasha, Mambo wekuzvikudza, Mambo wemakaro naMambo weSimbe.

Imwe neimwe yakadhindwa nekufamba kwenguva, uye kubva pane izvo zvinoita sekunge munyori haasati aitwa nazvo. Kurongeka kwekuvaverenga ndekwekutevera:

 • Mambo weHasha (Madzimambo eChivi 1 series)
 • Mambo weKuzvikudza (Kings of Sin 2 series)
 • Mambo weKukara (Madzimambo eChivi 3 series)
 • Mambo weSimbe (Kings of Sin 4 series)

Kana tikafunga kuti, zvakashandurwa, "kutsamwa, kuzvikudza, makaro uye nungo", zviri pachena kuti Pachave nemamwe mabhuku matatu ekupedzisa zita renhevedzano, "Madzimambo ezvivi." Muchokwadi, muna 2025 Mambo weShanje akatoziviswa paAmazon.

Zvinyorwa zveMadzimambo eSin, naAna Huang

chivharo chekumashure Mambo weHasha

Chaizvoizvo Hatigone kutaura nezve chidimbu cheMadzimambo eChivi tisina kutaura takasiyana nezverimwe remabhuku. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti bhuku rega rega rinotaura nyaya yevaviri, saka rimwe nerimwe rakazvimirira. Uyezve, muSpain zita racho rinoshandurwa, pamwe chete nezita rezvinyorwa. Iwe unofanirwa kuzvitsvaga senge Zvivi zvakatevedzana uyezve bhuku reumwe neumwe wavo.

El Kutanga ndiMambo wehasha. iyo panguva yekunyora chinyorwa ichi chiri mukutanga kutengeswa nekuti chinobuda muna Chikumi 2024. Mazwi ayo anoti:

"Ndiye mukadzi waasina kumboda ... uye utera hwaasina kuona huchiuya.
Relentless. Meticulous. Arogant.
Hapana chinopukunyuka kutonga kwebhirioni Dante Russo, kungave kuri pabasa rake kana muhupenyu hwake.
Haana kumboronga kuroora… asi nhema dzinomumanikidza kuti aroorwe naVivian Lau, mugari wenhaka yehumambo hwezvishongo uye mwanasikana wemuvengi wake mukuru.
Haana basa kuti akanaka sei kana kuti anoyevedza sei. Achaita zvose zvaanogona kuti azvisunungure kubva pakubiridzirwa uye kuzvipira kwake.
Dambudziko riripo nderekuti zvaave naye haachada kumuregedza.
Elegant. Ambitious. Cuts.
Vivian Lau ndiye mwanasikana akakwana.
Kuroora Russo zvinoreva kuvhura mikova yenyika iyo isingakwanise kutenga kunyange mhuri yake. Dante ari kure nemurume waaifungidzira pachake, asi basa rakasimba kudarika chero zvishuwo zvake.
Kuda kubata kwake kwaisambove chikamu chechirongwa…
Uye kudanana nemurume wake wenguva yemberi, kana.

Mamwe mabhuku asara ari kuwanikwa muChirungu chete, haasati abudiswa muchiSpanish uye hatinyatsozivi zuva raanogona kubudiswa.

Ongororo dzeMadzimambo eSin, naAna Huang

Tichifunga kuti hapana bhuku kubva kuMadzimambo eChivi akatevedzana naAna Huang ratoburitswa muSpain, Isu takashandura mamwe wongororo kubva kuChirungu saka iwe une zano rezvaunotarisira kana kuti vamwe vaverengi vakazvifarira here kana kuti kwete. Pano tinokusiira iwe muenzaniso:

"Muchidimbu, hype yese bhuku iri rinenge yakakosha.
Ndakada mavara kubva paminiti 1, vakandisiya ndichida zvimwe.
Zvakare nzira iyo munyori anokuzivisa nayo kune mamwe mavara anowanikwa mune mamwe mabhuku ake.
Ini ndatova neiyo inotevera munhevedzano, ini zvirokwazvo ndinokurudzira.

"Kana paine munhu aitsvaga akasarudzika anopenga Akapfuma Asia, Gossip Girl, New York Corporate, New York nyaya yerudo, iyi ndiyo nhevedzano!
Iwo mavara akagadziridzwa uye akakwenenzverwa zvekuti zviri nyore kurasika muchokwadi chavo.
Ndiri munhu anofarira nyaya dzinotendwa, saka zvanga zvakanaka kuona imwe nzira yechokwadi kana inotendwa yehupenyu hwemagariro epamusoro muNew York.
Ini ndinodawo pfungwa yevarume MCs inomiririra zvivi zvinouraya zvakasiyana. Inopa nyaya kubata kwengano uye fantasy. (Kunyangwe ini ndingade bhuku munhevedzano kuti risazopedzisira rave muHEA chete yemutambo.)

"Nezviyero zvinosvika zviuru gumi uye ongororo dzakanaka, ndaitarisira zvakawanda kubva mubhuku. Ndinofunga kuti rakafanana nebhuku risati rasvika pashanduro yaro yekupedzisira uye dai rikanyorwa patsva rikagadziridzwa, raizosvika pakugona kwaro. Kana, ndiani anoziva, ane mavara asina kusimba, asingawirirani zvakanyanya, aneshungu zvakanyanya uye ane udyire, akafanana zvakanyanya nevanhu venyama neropa uye izvo zvinoodza moyo manyepo chaiwo engano dzerudo pachadzo.
Kubva pakuona kwekusikwa kwezvinyorwa, protagonist, mukusuma kwebhuku, ane zvese zvingave zvinoshamisa: runako rwekunze, dingindira rine chekuita netsika dzechinyakare dzekumabvazuva: munhu anokudza uye anonzwa kukudzwa kuremekedza vabereki vake, ona kusimba mukungwara, kwemuchato wakarongeka, uyo kana ukaongororwa mberi ungatipa chiono chemuchato wakavakwa kwete pakunyepedzera kwerudo, asi pakugara pamwe nekuremekedzwa kwezuva nezuva, rudo nekuyemura, Mulan yemazuva ano inoita seyatakaona. pakutanga: akangwara, akangwara, akasimba, anotapira uye akatarisana nechidimbu cheakaremara, akasarudzika uye anozvitutumadza patrician anoshatisa kudanana kwakawanda kwerudzi. Asi, sezvo rondedzero inofambira mberi, apo iye anosangana nomutambi mukuru ndokuzviisa pasi pokuzvikudza kwake, anova akashata zvikuru somunhu, anorasikirwa nechimiro chake, mipimo yake, uye anova chokusimira pamukova kwaari, kuvabereki vake amene, uye kumamiriro ezvinhu. Iyo heroine inotaura mitauro mitanhatu, inotamba violin zvakakwana, vabereki vake vane umambo hwezvishongo uye anosarudza kuva murongi wepati ... Chii chinoparadza zvinhu kusimbisa unhu hwemunhu. Kuve musikana mutsva akapfuma anonzwisisa chokwadi chechokwadi chake chezvido uye simba, anogona kunge ari munhu akakura uye anonakidza uyo anogona kupikisa kuzvikudza kwababa vake nemukomana wake nenzira yakabatana uye yakangwara. Ex wake mukomana akanaka, aisakodzera kudzingirirwa saiye, aimuda uye anomuda zvisingaite, asi anomusiya nekuti haana kupfuma zvakakwana uye paanoita zvese zvaanogona kuti ararame zvinoenderana naye mune zvemari. uye anodzoka kuzomutsvaka, anomurambazve nokuda kwechikonzero chimwe chetecho somurume asingamukodzeri. Chikonzero chakapihwa chekuzviisa kune muchato wekureruka chinotarisana nekuteerera kuvabereki vake uye tsika dzemhuri, asi hunhu uhu hunounzwa nenzira yakasarudzika uye yakaipa zvekuti, pane kugadzira dhirama rinodiwa, ivo vanonetesa hunhu uye ivo ita kuti asakura uye asava nesarudzo. Haagutsikane semudiwa wemumwe wevanomuperekedza, kana wekutanga kana iyezvino, uye zvikonzero zvekugamuchira kwake mamiriro anonyadzisa akadaro anopedzisira ave kuwana maropafadzo ekuzvipira kune zvaari. Ndingadai ndakagara na ex. Angadai akatiza mumamiriro ezvinhu anogumbura aya, asi akanga asingadi. Chikonzero chako hachina kugutsikana. Uye zvinonyadzisa, pakanga paine nzvimbo yehunhu hune simba.
Mutambi mukuru anodada, akashatirwa, ari classist, haana kukura, ane hutsinye uye haafadze. Haasi Mr. Darcy, kunyange zvazvo achizviona se "umambo" uye anongozvikudza, anozvidza maH zvakanyanya kure neanorwisa; a Mr. Gray, zvisinei kuti angave ari cliché, shure kwemabhiriyoni ake uye tsika dzake, anoramba achifunga nezvaAna uye izvi zvinomudzikinura uye kumuda. Iye munhu asina kukwana, anotonhora, asina shamwari chaidzo, anoshandisa vamwe uye asingade chero munhu. Anozviona semukuru kwaari uye nemukoma wake, anofambira mberi zviri nani sehunhu kupfuura mukoma, uye nguva yese yaanopokana, kunyangwe akakanganisa mutsika, anotsiva uye anoparadza vanhu. Period. Kunyange kana pakupedzisira akademba kumushandisa nekumusiya oedza kumuhwinha, hazvitendeseki nekuti kuchinja kwake rudo kunongoerekana kwaitika uye hakuenderane nekuti anoramba ari manyawi aagara ari. Chiitiko chenguva yekutanga yavanoungana chakasimba, asi hapana manzwiro anobatanidzwa, chishuwo chekuti chero murume angaratidza chero mukadzi ari pamubhedha wake, chinhu, chaave chaizvo, mukadzi waanogara kubva kwaari. anoda kubvisa munhu waasingade kana kuremekedza. Hapasisina zviono zvepedyo pakati pavo uye hapana mukana wekuona bonde richishanduka kuita rudo. Kunze kwehupfumi hwake, imba yake yepamusoro izere nemabasa ehunyanzvi, zita rake rekupedzisira uye mhuri yake yechivanhu, haana chinhu chakaita semunhu.
Kana matambudziko aya agadziriswa uye shanduko yevatambi vakuru ikagadziridzwa zvirinani, nyaya yaizova nani; Ichiri kuratidzika senyaya isina kukwana kwandiri. Kushandiswa kwemaonero anopikisa, uko maonero emumwe nemumwe anogona kushandura zviri nani chirongwa, kuvanza zviri nani uye kuburitsa chokwadi nekuratidza hurongwa, hunofanirwa kunge huchinakidza pane kungotsanangura zvinoitika.
Asi chandinofunga chinoita kuti rondedzero iome zvakanyanya inyaya yekuti baba vake vakamanikidza kuzvipira kwake nenzira yakashata: hapana nzira yekudzikinura baba ava, hapana nzira yemurume, kunyange asina kufanirwa naye seuyu, kuyemura mukadzi anozviisa pasi pababa kudai, hapana nzira yekuregerera pasina kunzwisisa kuti chaive chikoshero chei pachivanhu uye kuti, murondedzero, chaive chisipo, chaive chishuwo chisingachinjiki. Hakuna magumo anofadza akadaro.

Ana Huang, munyori

Ana Huang akaberekerwa muFlorida muna 1996 uye ave munyori werudo ane mukurumbira. Mwanasikana wevakatamira kuChina uye nekuti aifanira kuvandudza Chirungu chake, akatanga kuverenga uye akatanga kufarira mabhuku. Akadzidza International Relations paYunivhesiti yeShanghai. Iye zvino, anogara muNew York.

Akanyora bhuku rake rokutanga paaiva nemakore gumi nematanhatu. ndokuiisa kuWattpad kwayakabudirira zvikuru. Naizvozvo, akatanga kuzviburitsa muma ebook nemapepa. Uye kubva ipapo vaparidzi vakamucherechedza. Iye zvino ndiye munyori weinonyanya kutengesa nhevedzano maererano neUSA Nhasi, Vaparidzi Vhiki yega yega, Globe uye Mail neAmazon.

Mabasa naAna Huang

mambo wehasha

Paunenge wakamirira bhuku rekutanga muMadzimambo eChivi akatevedzana, unogona kutarisa mamwe mabhuku emunyori. Zvikurukuru, list iri sezvinotevera:

 • Twisted Love
 • Twisted Games
 • ruvengo rwakamonyana
 • Manyepo Akamonyoroka

Uchashinga here kuverenga Ana Huang's Kings of Sin akatevedzana? Wakambozviita nechero chirungu here?


Siya yako yekutaura

Your kero e havazobvumirwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa ne *

*

*

 1. Inotarisira iyo data: Miguel Ángel Gatón
 2. Chinangwa cheiyo data: Kudzora SPAM, manejimendi manejimendi.
 3. Legitimation: Kubvuma kwako
 4. Kutaurirana kwedata
 5. Dhata yekuchengetedza: Dhatabhesi inobatwa neOccentus Networks (EU)
 6. Kodzero: Panguva ipi neipi iwe unogona kudzora, kupora uye kudzima ruzivo rwako