+7 nhetembo dzakanyorwa nevakadzi

Kune vadetembi vakawanda munyika

Nekuti pazviitiko zvakawanda vakanyaradzwa; nekuti nekuda kwezvikonzero zvinoramba zviripo nanhasi uye isu tisinganzwisise, ivo vachiri kufuratirwa kana vachienzaniswa nemurume murume; nekuti vane hunhu hwakaenzana nehwevakanyorwa nevanhu; nekuti iri zvakare zvinyorwa uye pano, mune ino yekunyora blog, isu takazvipira kutaura pamusoro pezvakanaka zvinyorwa ... Nezvikonzero izvi zvese uye zvimwe zvandingaramba ndichikupa, nhasi ndinokuunzira chinyorwa Nhetembo 5 dzakanyorwa nevakadzi.

Tongere wega ... Kana zvirinani zvakadaro, usatonge, ingonakidzwa ...

Mudetembi wechikadzi wekutanga pasi rose

Nhetembo zhinji dzakakurumbira dzakanyorwa nevakadzi

Kunyangwe vakadzi vakadzoserwa kunzvimbo yechipiri mune zvese hunyanzvi, chokwadi ndechekuti ndivo vaive vakamira mune dzimwe nguva. Uye chimwe chinhu chisingazivikanwe ndechekuti, nyanduri wekutanga, aive mukadzi, uye asiri murume. Tinotaura nezvazvo Enheduanna, mwanasikana waMambo Sargon I weAcad.

Enheduanna aive mupristakadzi waNannar, mwari wemwedzi weSumerian. Munguva yake, masimba ezvematongerwo enyika nechitendero aive mumwechete, ndosaka aigara achitora chikamu muhurumende yeUri.Aive zvakare, sekukuudza kwatakaita, mudetembi wekutanga pasi rose.

Enheduanna nhetembo inozivikanwa nekuve ye chinamato. Akainyora pamahwendefa evhu uye nemunyoro wecuneiform. Anenge ese nhetembo ainyorerwa kuna mwari Nannar, tembere, kana kunyange mwarikadzi Inanna, uyo aidzivirira imba yeAkkad (kwaaive).

Muchokwadi, imwe yenhetembo dzakachengetedzwa ndeinotevera:

Kukwidziridzwa kweEnheduanna kuna Inanna

INNANA UYE ZVINODZIDZISWA NAMWARI

Mukadzi wezvinhu zvese, mwenje uzere, mukadzi akanaka

vakapfeka kubwinya

anokudai denga nenyika,

shamwari yetembere yaAn

iwe unopfeka zvishongo zvikuru,

unoshuvira tiara yemupristikadzi mukuru

vane maoko akabata zvinhu zvinomwe,

wakavasanangura, ukaturika paruoko rwako.

Iwe waunganidza izvo zvinoyera uye uzviise

sunga pamazamu ako

INNANA UYE AN

Seshato wafukidza pasi nehuturu

semabhanan'ana paunoomba pamusoro penyika

miti nezvirimwa zvinowira munzira yako.

Uri mafashama ari kuburuka kubva

gomo,

Ah kutanga,

Lunar Mwarikadzi weDenga nePasi!

moto wako unotenderera uchitenderera

rudzi rwedu.

Mukadzi akatasva chikara,

Izvo zvichiri kukupa hunhu, matsvene mirairo

uye iwe sarudza

iwe uri mune yedu yese tsika huru

Ndiani angakunzwisisa?

INNANA UYE ENLIL

Madutu anokweretesa iwe mapapiro

muparadzi wenyika dzedu.

Anodiwa naEnlil, iwe unobhururuka pamusoro penyika yedu

iwe shumira zvirevo zvaAn.

Ah mukadzi wangu, ndichinzwa kurira kwako

zvikomo nemapani zvinokudza.

Patinomira pamberi pako

kutya, kudedera muchiedza chako chakajeka

dutu,

tinogamuchira kururamisira

tinoimba, tinovachema uye

tinochema pamberi penyu

uye tinofamba tichiuya kwauri nenzira

kubva kuimba yekugomera kukuru

INNANA UYE ISHKUR

Iwe unobvisa zvese muhondo.

Ah mukadzi wangu pamapapiro ako

iwe unotakura iyo yakakohwewa uye iwe unorwisa

masked

mudutu rinorwisa,

Unodzvova sedutu rine simba

iwe unotinhira uye unoenderera mberi uchitinhira uye uchizvitutumadza

nemhepo yakaipa.

Tsoka dzako dzizere nekusagadzikana.

Nembira dzenyu dzekugomera

Ndanzwa rwiyo rwako rwekuchema

INNANA UYE ANUNNA

Oo mukadzi wangu, Anunna, iwo makuru

Vanamwari,

Achirova semaoko pamberi pako,

dzinoyerera dzakananga kumawere.

Havana hushingi hwekufamba

pamberi pekutarisa kwako kunotyisa.

Ndiani anogona kudzora moyo wako une hasha?

Kwete Mwari mudiki.

Moyo wako une hasha unopfuura

kuzvidzora.

Mukadzi, iwe sirika umambo hwechikara,

unotifadza.

Hasha dzenyu dzinopfuura kudedera

Iwe mwanasikana wedangwe waSuen!

Ndiani akambokuramba

kuremekedza,

Madam, mukurusa pasi pano?

INANNA NAEBIH

Mumakomo mausiri

kuremekedzwa

zvinomera zvakatukwa.

Washandura yavo

matikiti makuru.

Kwamuri nzizi dzakazara neropa

uye vanhu havana chavanganwa.

Hondo yemakomo iri kuuya yakanangana newe

nhapwa

pakarepo.

Varume vechidiki vane hutano vanoratidzira

pamberi pako

pakarepo.

Guta rekutamba rizere ne

dutu,

kutyaira majaya

akananga kwauri, nhapwa.

Dzimwe nhetembo dzemadzimai munofanira kuziva

Nakidzwa nekuverenga nhetembo dzakanyorwa nevakadzi

Vakadzi vagara vari chikamu chenyika, uye nekudaro, ivo zvakare vakave vagadziri. Vakagadzira zvinhu, vakaita hunyanzvi hwakawanda (zvinyorwa, mumhanzi, pendi, zvivezwa ...).

Kutarisa pane zvinyorwa, mukadzi asiya mucherechedzo padanho rake. Mune nhetembo, kune mazita mazhinji echikadzi anoonekera, senge: Gloria Fuertes, Rosalía de Castro, Gabriela Mistral ...

Asi chokwadi ndechekuti havasi ivo voga. Naizvozvo, pano tinokusiira vamwe nhetembo dzakanyorwa nevanhukadzi kuti iwe uwane.

«Ndinomuka» (Maya Angelou)

Unogona kunditsanangura munhoroondo

nenhema dzakamonyoroka,

Unogona kundizvuzvurudzira mumarara acho

Zvakadaro, seguruva, ndinomuka.

Kusazvibata kwangu kunokunetsa here?

Nekuti ndinofamba kunge ndine matsime emafuta

Kupomba mumba yangu yekutandarira.

Kungofanana nemwedzi nemazuva,

Nechokwadi chemafungu,

Kunge tarisiro inobhururuka yakakwira

Pasinei nezvose, ndinosimuka.

Ungada here kundiona ndichiparadzwa?

Uine musoro wako pasi uye maziso ako akaderedzwa?

Uye mapendekete akatsvedza kunge misodzi.

Kuneta nekuchema kwangu kwemweya.

Kuzvikudza kwangu kunokugumbura iwe here?

"Mhete" (Emily Dickinson)

Ndakanga ndine ringi pachigunwe changu.

Kamhepo kaive pakati pemiti kaisanzwisisika.

Zuva iri raive rebhuruu uye raidziya uye rakanaka.

Uye ndakarara pahuswa hwakanaka.

Pandakamuka ndakaratidza kushamiswa

ruoko rwangu rwakachena pakati pemasikati machena.

Mhete iri pakati pemunwe wangu yainge yaenda.

Ndine zvakawanda sei izvozvi munyika ino

Icho chitaurwa chegoridhe chine ruvara.

"Mamirionea" (Juana de Ibarbourou)

Bata ruoko rwangu. Handei kunaya

vasina shangu uye vakapfeka zvakapfeka, vasina amburera,

nevhudzi mumhepo uye muviri uri mukiss

oblique, inozorodza uye diki, yemvura.

Rega vavakidzani vaseke! Sezvo isu tiri vadiki

uye isu tese tinodanana uye tinofarira mvura,

tichafara nemufaro wakapusa

yeimba yeshiri dzinozvambararira pamugwagwa.

Kunze kune minda nemugwagwa weacacia

uye chechishanu chinoshamisa cheuyo murombo ishe

mamioneire uye akafuta, uyo ane goridhe rake rese,

Ini handina kukwanisa kutitengera imwe yechuma

zvisingaite uye zvakakurisa izvo Mwari zvaakatipa:

iva anoshanduka-shanduka, uve mudiki, uzere nerudo.

"Iyo caprice" (Amparo Amorós)

Ini ndoda kuve-set uye kufamba

mundege yakavanzika yega

kutora mutumbi kusuku

kuna Marbella uye anoonekwa husiku

pamapati anoburitswa nemagazini

pakati pevakuru, vatambi-vakomana, vasikana vakanaka uye maartist;

roora nzeve kunyangwe akashata

uye ndipe mifananidzo yangu kumuseum.

Ndatora nguva yekuenda

pabutiro reVogue rekupfeka

anopenya mitsipa nemadhaimani

mumitsipa inoshamisa kwazvo.

Vamwe avo vakaipisisa vakazviwana

zvinoenderana nekusaina murume akanaka:

avo vakapfuma nevakuru vanobvuma

kana ukadaro unogona kuvadzivisa

kukusunga iwe ane rudo Kurd

nokudaro kukwirisa nyaya inosemesa.

Amai, amai, zvakadaro-seti ini ndinoda kuve

uye kubva nhasi ndichaenda kuzvikumbira!

"Iyo Manor Bindu" (Sylvia Plath)

Matsime akasvava, maruva anopera.

Zvinonhuwira zvekufa. Zuva rako riri kuuya.

Mapeya anowana mafuta senge mashoma maBhudha.

Huru yebhuruu, remora kubva mudhamu.

Uye iwe uri kuyambuka nguva yehove,

mazana emakore anodada enguruve:

chigunwe, huma, paw

simuka pamumvuri. Nhoroondo inodyisa

iwo maburi akakundwa,

korona idzo

uye gunguo rinonyaradza nguo dzake.

Shaggy heather iwe nhaka, nyuchi elytra,

kuzviuraya, mapere anopfidza,

maawa matema. Nyeredzi dzakaoma

kuti yero ivo vava kutokwira kudenga.

Mhungu patambo yayo

gungwa rinoyambuka. Makonye

vanosiya dzimba dzavo voga.

Shiri diki dzinosangana, dzosangana

nezvipo zvavo kumiganhu yakaoma.

"Sentimental self-euthanasia" (Gloria Fuertes)

Ndakabuda munzira
kwete kupinda munzira,
yekusadaidzira
mamwe mavhesi anojekesa.
Ndakapedza mazuva mazhinji ndisina kunyora,
ndisina kukuona,
pasina kudya asi kuchema.

"Gunun'una nezverombo rakanaka" (Sor Juana)

Mukundidzingirira, nyika, chii chauri kufarira?
Ndinokukanganisa sei, ini ndichingozama
isa runako mukunzwisisa kwangu
uye kusanzwisisa kwangu mune tsvarakadenga?

Handikoshese pfuma kana hupfumi,
uye saka zvinogara zvichindifadza
isa upfumi mukunzwisisa kwangu
kupfuura kunzwisisa kwangu mune fuma.

Uye ini handifungidzire runako rwapera
Izvo zvakapambwa zvevanhu zvemazera
uye handifarire hupfumi fementida,

kutora zvakanakisa muchokwadi changu
shandisa zvisina maturo zvehupenyu
Kupfuura kudya upenyu pasina.

"Rudo rwakanyarara" (Gabriela Mistral)

Kana ini ndakakuvenga iwe, ruvengo rwangu rwaizokupa iwe
mumashoko, kudzikamisa uye chokwadi;
asi ini ndinokuda uye rudo rwangu haruvimbike
kune uku kutaura kwevarume, kwakasviba kudaro.

Iwe ungade iyo ikashandurwa kuita mhere,
uye inouya kubva pakadzika zvekuti haina kugadzirisa
rwizi rwayo rwunopfuta, rwapera simba,
pamberi pehuro, pamberi pechipfuva.

Ini ndakafanana nedziva rizere
uye ini ndinoratidzika kwauri setsime remvura.
Zvese zvekunyarara kwangu kwainetsa
zvinova zvinotyisa kupinda kupinda murufu!

"Akarasika caress" (Alfonsina Storni)

Iyo caress pasina chikonzero inoenda kubva kuminwe yangu,
inobuda muminwe yangu ... Mumhepo, painopfuura,
iyo caress inodzungaira isina kwainoenda kana chinhu,
iyo yakarasika caress ichaitora ndiani?

Ndinogona kuda manheru ano netsitsi dzisingaperi,
Ndaigona kuda wekutanga kusvika.
Hapana anouya. Dzinongova nzira dzemaruva.
Iyo yakarasika caress inotenderera… roll…

Kana mumaziso vakutsvoda iwe manheru ano, mufambi,
kana kugomera kunotapira kuchizunza matavi,
kana ruoko rudiki ruchimanikidza minwe yako
izvo zvinokutora iwe nekukusiya iwe, izvo zvinokuwana iwe uye zvinosiya.

Ukasaona ruoko irworwo, kana iwo muromo unotsvoda,
kana iri mhepo iyo inonyengera kunyepedzera kwekutsvoda,
o, mufambi, ane meso akafanana nedenga,
Mumhepo yakanyungudutswa, uchandiziva here?

"Vanoti zvirimwa hazvitaure" (Rosalía de Castro)

Vanoti zvinomera hazvitaure, kana matsime, kana shiri,
Kana iye anofambisa nerunyerekupe rwake, kana nekupenya kwake nyeredzi
Ivo vanozvitaura, asi hachisi chokwadi, nekuti nguva dzose pandinopfuura,
Nezvedu vanogunun'una uye vanoshevedzera vachiti:
-Panoenda mukadzi anopenga achirota
Nechitubu chisingaperi chehupenyu neminda,
Uye munguva pfupi, nekukurumidza, bvudzi rake richava grey,
Uye iye anoona, achidedera, kutonhora, kuti chando chinovhara meadow.

Kune musoro wachena pamusoro wangu, uye kune chando mumafuro;
Asi ini ndinoenderera mberi nekurota, murombo, asingarapike wekurara,
Nechitubu chisingaperi chehupenyu chiri kudzikira
Uye nekusingaperi kutsva kweminda nemweya,
Kunyange hazvo dzimwe dzakawoma uye kunyange dzimwe dzakapiswa.

Nyeredzi uye matsime nemaruva, usanyunyuta nezve kurota kwangu,
Pasina ivo, sei kukuyemura iwe kana maitiro ekugara usina ivo?


Izvo zviri muchinyorwa zvinoomerera pamisimboti yedu ye tsika dzekunyora. Kuti utaure chikanganiso tinya pano.

Mhinduro, siya zvako

Siya yako yekutaura

Your kero e havazobvumirwi ichibudiswa.

*

*

  1. Inotarisira iyo data: Miguel Ángel Gatón
  2. Chinangwa cheiyo data: Kudzora SPAM, manejimendi manejimendi.
  3. Legitimation: Kubvuma kwako
  4. Kutaurirana kwedata
  5. Dhata yekuchengetedza: Dhatabhesi inobatwa neOccentus Networks (EU)
  6. Kodzero: Panguva ipi neipi iwe unogona kudzora, kupora uye kudzima ruzivo rwako

  1.   Ana Maria Serra akadaro

    Sarudzo yakanaka yevanyori nenhetembo. Iko kufamba panguva yenguva dzekare madingindira kubva echikadzi kutarira uye chokwadi, ichigara ichishanda, inoratidzirwa zvinoenderana nehunyanzvi hwese nguva. Makorokoto.