සිල්වියා සෙරෙට්

හිස්පැනික් වාග් විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් ලබා ඇති අතර සාහිත්‍යය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වයි. මගේ ප්‍රියතම ක්‍රීඩාව: සෑම දෙයක් ගැනම මගේ හැඟීම් ලොවට පැවසීම. මගේ උපක්‍රමය: කතන්දර කියන්න. දැනට මම ActualidadLiteratura හි කර්තෘ ලෙස සේවය කරමි.