මාරියා ඉබනේස්

මම ඉපදුණේ එංගලන්තයේ හෙන්රි කුමරු ලෙසයි. ඔහු එංගලන්තයේ කුමාරයෙක් වන අතර මම පුස්තකාලයාධිපතිවරයෙකි. ස්තූතියි කර්මය. (කරදරයකින් තොරව).

මාරියා ඉබීස් 16 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2014 ක් ලියා ඇත