Бүлэг

Actualidad Literatura-д бид уран зохиолын бүх мэдээ, редакцийн мэдээг авч үздэг. Шагнал, уралдаан, зах зээл дээрх хамгийн сүүлийн үеийн нээлтүүд гэх мэт.

Шинэ, сонгодог бүтээлүүдийн тойм, эссэ, тогтсон, шинэ зохиолчдын ярилцлага гэх мэт бусад талыг орхигдуулахгүйгээр аль болох их хамруулахыг хичээдэг.