ജുവാൻ ഓർട്ടിസ്

ഉഡോൺ (യൂണിവേഴ്‌സിഡാഡ് ഡി ഓറിയന്റ്, ന്യൂക്ലിയോ ന്യൂവ എസ്പാർട്ട, വെനിസ്വേല) എന്നതിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസവും ബാച്ചിലറും ഭാഷയും സാഹിത്യവും പരാമർശിക്കുക. ചരിത്രം, സ്പാനിഷ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യങ്ങൾ, സംഗീതം (ഹാർമണി, ഗിത്താർ പ്ലേയിംഗ്) എന്നിവയുടെ കസേരകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ബിരുദം, ഭാഷയും സാഹിത്യവും പരാമർശിക്കുക, (ഉഡോൺ). സാഹിത്യം, ചരിത്രം, സംഗീതം എന്നിവയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ. ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കവിതയിലും നഗര വിവരണങ്ങളിലും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. എന്റെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഇവയാണ്: "ട്രാൻസെന്റ്", കഥകൾ; "കരയിലെ ശരീരങ്ങൾ", കവിതാസമാഹാരം. ഞാൻ ഒരു ഉള്ളടക്ക സ്രഷ്ടാവ്, ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ജുവാൻ ഓർട്ടിസ് 391 മെയ് മുതൽ 2019 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്