ഒരു വാദപരമായ ഉപന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാം

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗിന്റെ പ്രസംഗ ഉദ്ധരണി

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗിന്റെ പ്രസംഗ ഉദ്ധരണി

എഴുത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആശയത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് വായനക്കാരനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് വാദപരമായ പാഠം. ഇതിനായി, വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രായോഗികവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറകളുടെ ഒരു പരമ്പര വിശദീകരിക്കേണ്ടത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചതും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നയാൾക്ക് വ്യക്തവും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമായ ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാ വാദമുഖങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഈ തരത്തിലുള്ള എഴുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമോ കാഴ്ചപ്പാടോ നന്നായി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ (അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ) കാണിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്: ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ, ഒരു അഭിപ്രായ ലേഖനം, ഒരു നിഷേധം, കാരണങ്ങളുടെ വിശദീകരണം, ഒരു വിമർശനാത്മക ലേഖനം തുടങ്ങിയവ.

ഒരു വാദപരമായ ഉപന്യാസം എഴുതുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

ഒരു ഭാവം സ്ഥാപിക്കുക

ഒരു വസ്‌തുത, ആശയം അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം ഒരു വിധത്തിലല്ല മറ്റൊരു വഴിയായിരിക്കണമെന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഏതൊരു വാദപരമായ പാഠത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. എന്നിരുന്നാലും, പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളോ പക്ഷപാതങ്ങളോ മുൻവിധികളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ന്യായവാദം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്, എന്നിരുന്നാലും, അതേ സമയം, അത് ഒരു നിലപാടിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം. ആ വീക്ഷണം ഏകവചനമായിരിക്കണമെന്നില്ല, അത് ഒരു തീമിന് ചുറ്റുമുള്ള രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ഥാനങ്ങൾ ആകാം.

ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ന്യായീകരിക്കുക

സാധാരണയായി, ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഖണ്ഡികയിൽ, തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം എന്താണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും വിശദീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു നിർദ്ദേശം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.. തുടർന്ന്, വിശകലനത്തിനുള്ള ന്യൂറൽജിക് കാരണങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ഒരു ന്യായീകരണം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

കാരണം ഇത് പ്രധാനമാണ് ഏറ്റവും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വാദങ്ങൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വ്യക്തമായ പ്രകടനത്തോടൊപ്പം വായനക്കാരന് വസ്തുനിഷ്ഠത നൽകുന്നു.. ഇഷ്യൂവറുടെ അഭിപ്രായവും ആശയപരമായ വിശ്വസ്തതയും തമ്മിലുള്ള അത്തരമൊരു സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നത് വാദപരമായ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയാണ്.

ഏറ്റവും സാധാരണമായ വാദപരമായ ഉറവിടങ്ങൾ

 • അംഗീകൃത രചയിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള പദാനുപദ ഉദ്ധരണികൾ (അധികാരത്തിൽ നിന്നുള്ള വാദങ്ങൾ);
 • കൃത്യമായ വിവരണങ്ങൾ;
 • ഉദാഹരണങ്ങൾ (സാദൃശ്യങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ) സൂചികയിലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പരാമർശങ്ങളും (പ്രസ്സ്, ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ)…;
 • പരാവർത്തനം;
 • അമൂർത്തങ്ങൾ;
 • സാമാന്യവൽക്കരണങ്ങൾ, കണക്കുകൾ, വിഷ്വൽ സ്കീമുകൾ.

വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളുടെ സാധ്യമായ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുക

ഭാവിയിലെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ചർച്ചകൾ ഒരു നല്ല വാദപരമായ വാചകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു വാക്കിൽ, ലേഖനത്തിന്റെ കാതൽ, ഇഷ്യൂവറുടെ സ്ഥാനം സാധൂകരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറം മറ്റ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് (കാഴ്ചപ്പാടുകൾ) ഹാനികരമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, എഴുത്ത് നിഷ്കളങ്കമാകും; അതിനാൽ, ഇത് വായനക്കാരന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും മാറ്റാനും സഹായിക്കുന്നില്ല.

അതിനനുസരിച്ച്, വ്യത്യസ്‌ത ഫലങ്ങളുടെ വിവരണത്തോടൊപ്പം ന്യായീകരണത്തോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നത് ഉചിതമാണ് മറ്റ് വീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് - സൗകര്യം കുറവാണ്. ഇതിനായി, വ്യത്യസ്ത തരം വാദങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പരിചിതരാകുന്നത് വളരെ ഉചിതമാണ് (മേൽപ്പറഞ്ഞ അധികാരത്തിന്റെ വാദങ്ങളും സാമ്യതകളുടെ വാദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ). അവ ചുവടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു:

 • കിഴിവ് വാദങ്ങൾ: ഒരു അനുമാനം അറിയപ്പെടുന്നതോ നിർദ്ദിഷ്ടതോ ആയ ഒരു പ്രമേയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
 • ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റുകൾ: ആമുഖം ഒരു അനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും സാമാന്യവൽക്കരിച്ച ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമാണ്.
 • അപഹരണ വാദങ്ങൾ: ഇത് വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയോ പരിഷ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അനുമാനമാണ്.
 • ലോജിക് യുക്തി: അനിഷേധ്യമായ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 • പ്രോബബിലിറ്റി ആർഗ്യുമെന്റുകൾ: സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
 • സ്വാധീനിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ: വായനക്കാരന്റെ വികാരങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമാണ്.

റെസല്യൂഷൻ

വാദത്തിന്റെ അവസാനം ഉയർന്നുവന്ന പ്രശ്‌നത്തിന്റെയോ സംഘർഷത്തിന്റെയോ സംക്ഷിപ്‌തമായ ക്ലോഷർ (അയഞ്ഞ അറ്റങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ) ഉൾപ്പെടുത്തണം. പൂരകമായി, വിശകലനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ഷണം അവസാന ഖണ്ഡികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ, വായനക്കാരന് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പനോരമ ലഭിക്കുന്നു - രചയിതാവിന്റെ സ്ഥാനം, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളും ഭാവിയിലെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളും - അത് അവനെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഒരു വാദപരമായ വാചകത്തിന്റെ ഘടന

ആമുഖം

രചയിതാവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വിശദീകരണം ഉൾപ്പെടുന്നു, വാചകത്തിൽ (പ്രാരംഭ തീസിസ്) പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ആശയത്തോടൊപ്പം അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രശ്നത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ സന്ദർഭം.

വാദത്തിന്റെ ബോഡി

ആശയത്തിന്റെ വികസനം മനസ്സിലാക്കുക, ഡാറ്റ, വിഷയത്തിൽ അധികാരമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾ, മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളുടെ സാധ്യമായ ഫലങ്ങൾ, രചയിതാവിന്റെ സമീപനത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യം.

തീരുമാനം

അന്തിമ വാദം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ പ്രധാന പോയിന്റുകളുടെ സമന്വയവും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ശുപാർശകളും (ബാധകമെങ്കിൽ). കാണാനാകുന്നതുപോലെ, അത് അതേപടി നിലനിർത്തുന്നു ഒരു ഉപന്യാസത്തിന്റെ ഘടന.

വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോഴും പ്രതിരോധിക്കുമ്പോഴും ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വൈദഗ്ധ്യമാണ്. തൽഫലമായി, ഈ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്നത്, വിശകലന വൈദഗ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവരുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ പോസിറ്റീവായി നേരിടാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, വാദം ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനമായി മാറുന്നു.

പ്രൊഫഷണൽ സ്കോപ്പിൽ, വാദവും സംവാദവും ഏതൊരു വിജയകരമായ ചർച്ചക്കാരനും അനിവാര്യമായ കഴിവുകളാണ്. ഈ രീതിയിൽ, വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ഡീൽ നേടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് (അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക്). അതുപോലെ, ഈ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആശയങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

പൊതു സംവാദത്തിൽ സമവായം

തർക്കവും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബഹുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പൊതു സംവാദം ഉചിതമായ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അസാധ്യമാണ്.. ആ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലാതെ, ചർച്ച അവിവേകവും യുക്തിരഹിതവും സുസ്ഥിരവുമാകും. വെറുതെയല്ല, പൊതുപ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹരിക്കാനും ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും പരിഷ്‌കൃതമായ അഭിപ്രായ കൈമാറ്റം അനിവാര്യമാണ്.

തീർച്ചയായും, ഏതൊരു പൊതു ഇടത്തിലും - രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് - എതിർവാദങ്ങൾ ചൂടുപിടിക്കാം. അതേ രീതിയിൽ, കൂടുതൽ പരിചയസമ്പന്നരായ സ്പീക്കറുകൾ പലപ്പോഴും വിരോധാഭാസത്തെ ഒരു വിഭവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ എതിരാളികളുടെ സ്ഥാനം തകർക്കാൻ വേണ്ടി. കൂടാതെ, ഒരു സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ചർച്ചയുടെ നിയമങ്ങളിൽ മുൻകൂർ സമവായത്തിലെത്തണം.

വാദമുഖം മുതൽ സംവാദം വരെ

നിർവചനം പ്രകാരമുള്ള സംവാദം വിവാദപരവും പ്രസക്തവുമായ ഒരു വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഈ രീതിയിൽ, ആശയങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് യുക്തിസഹമായ ഉത്ഭവത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ, വ്യക്തമായും, തർക്കത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാകണം. അതായത്, ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം അവലോകനം ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയെ അറിയുക, നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക.

സംവാദങ്ങളുടെ ഘടന - ആമുഖം, പ്രാരംഭ വിശദീകരണം, ചർച്ച, ഉപസംഹാരം - വാദപ്രതിവാദ പാഠത്തിൽ മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് സമാനമാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, ഒരു സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏറ്റവും യുക്തിസഹമായ ശുപാർശ, കൃത്യമായി, ഒരു വാദപരമായ വാചകം എഴുതുക എന്നതാണ്. കൂടാതെ, മോഡറേറ്ററുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്:

 • വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക;
 • പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഇടപെടലിന്റെ അവസരം നൽകുക;
 • ഇടപെടലുകളുടെ സമയം നിരീക്ഷിക്കുക;
 • മാന്യമായ ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുക;
 • സംവാദകർ അംഗീകരിച്ച വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

പ്രസിദ്ധമായ വാദമുഖങ്ങൾ (പ്രസംഗങ്ങൾ)

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ്

മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ്

 • എനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് (എനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്), മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ് ജൂനിയർ.
 • പ്ലാസ ഡി മായോയിൽ (മേയ് 1, 1952) തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ എവിറ്റയുടെ (മരിയ ഇവാ ഡ്വാർട്ടെ ഡി പെറോൺ) പ്രസംഗം.

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   സൂസന്ന പറഞ്ഞു

  ഐ ലവ് എറ്റോയ് ചരിത്രം എഴുതിയത് യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണ്. എന്റേത്. എനിക്ക് ഒരു എഡിറ്ററെ വേണം. ആരെങ്കിലും എന്നെ അത് എഴുതാൻ സഹായിക്കൂ.

 2.   അലീഷ്യ പറഞ്ഞു

  വളരെ നല്ല, സംക്ഷിപ്തവും മതിയായതുമായ വിവരങ്ങൾ.