വ്യാപാരത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ: അന്റോണിയോ എസ്കോഹോറ്റാഡോ

കച്ചവടത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ

കച്ചവടത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ

കച്ചവടത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ. സ്വത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ചരിത്രം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ അന്വേഷണമാണ്. സ്പാനിഷ് ഉപന്യാസി, തത്ത്വചിന്തകൻ, നിയമജ്ഞൻ, എഴുത്തുകാരൻ അന്റോണിയോ എസ്‌കോഹോറ്റാഡോ എന്നിവരാണ് ഈ കൃതി എഴുതിയത്. അതിന്റെ ദൈർഘ്യം മൂന്ന് വാല്യങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: അവയിൽ ആദ്യത്തേത് 2008-ലും രണ്ടാമത്തേത് 2013-ലും മൂന്നാമത്തേത് 2016-ലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് പ്ലാനറ്റയാണ്.

അക്കാലത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർദ്ധക്യത്തോടൊപ്പം കുറച്ചുകൂടി വിവേകവും സമചിത്തതയും കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, അന്റോണിയോ എസ്കോഹോറ്റാഡോ ഏതാണ്ട് ടൈറ്റാനിക് ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു: തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം എഴുതുക. തുടക്കത്തിൽ, അവരുടെ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് ആരാണ്, എന്തുകൊണ്ട്, എന്ത് ഫലങ്ങളോടെയാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന വാചകം കൊണ്ട് വന്നത്: "സ്വകാര്യ സ്വത്ത് മോഷണമാണെന്നും വ്യാപാരം അതിന്റെ ഉപകരണമാണെന്നും അവർ നിലനിർത്തി."

വ്യാപാരത്തിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ സംഗ്രഹം

കമ്യൂണുകളുടെ മനുഷ്യന്റെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങേണ്ടത് നിലവിലുള്ള ആവശ്യമാണ്

അന്റോണിയോ എസ്‌കോഹോറ്റാഡോ ഈ വിഷയത്തിൽ പഠനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പുതിയ പുസ്തകത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്, തനിക്ക് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പ്ലേറ്റോയുടെയും സ്പാർട്ടയുടെയും കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്, അവൻ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനും ഈ വിഷയത്തിൽ വിശാലമായ വീക്ഷണം നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. അതുപോലെ, ആറാമത്തെ ബൈബിൾ കൽപ്പനയെ "നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യരുത്" എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച എസ്സെൻ ജൂത വിഭാഗങ്ങളുടെയും എബിയോണിസ്റ്റ് വിശ്വാസത്തിന്റെയും അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നിർത്തി.

സമാനമായി, ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. അടിമ സമൂഹത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങളിൽ ഒരു സാന്ദർഭിക വിശകലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അതാകട്ടെ, ഈ ചിന്തയിലാണ് അവിടെയാണ് മിശിഹൈക നേതാക്കളുടെ ജനനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, ലോകത്തിലെ തിന്മകളെ കഴുകിക്കളയാനും കേന്ദ്രീകൃത അധികാരത്തിന്റെ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ഉന്നതാധികാരത്തിനെതിരായ പ്രതികാരമോ പ്രതികാരമോ നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള "ഉന്നതമായ ധാർമ്മികതയുടെ" ഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ചാണ്.

ആദ്യ വാല്യം (2008)

En കാലങ്ങൾ പുരാതന ഗ്രീസിൽ, സാമൂഹിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾ ഇതിനകം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.. പിന്നീട്, ജർമ്മൻ തത്ത്വചിന്തകനായ കാൾ മാർക്സ് ഇത് വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള നിയമമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറുവശത്ത് - പ്രതിഫലനത്തിന്റെ അതേ പാത പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിവിധ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ വെറുക്കപ്പെട്ടതും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങളെ രചയിതാവ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കുള്ളിൽ യഥാക്രമം കർഷകയുദ്ധങ്ങൾ, നവോത്ഥാനം, നവീകരണം, പ്രതി-നവീകരണം എന്നിവ കണ്ടെത്താനാകും.

ഈ ആദർശങ്ങളെല്ലാം എബിയോണിസ്റ്റ് ചിന്തയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഒത്തുചേരൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് ദാരിദ്ര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുകയും മാന്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും പിന്നീട് കർഷകർക്കും സമ്പന്നരും ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരുമായി മാറാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ആന്റണി എസ്കോഹോറ്റാഡോ മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെയും പരാമർശിക്കുന്നു മാൻഡെവിൽ തേനീച്ചകളുടെ കെട്ടുകഥ, മഹത്തായ വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ചും സമത്വത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയും.

രണ്ടാം വാല്യം (2013)

ട്രൈലോജിയുടെ രണ്ടാം വാല്യം വായിക്കുമ്പോൾ ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസവും മെസിയാനിക് സോഷ്യലിസവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്. XNUMX-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലും അതിനുശേഷവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്റോണിയോ എസ്‌കൊഹോറ്റാഡോ, അഹമ്മദിനെജാദ്, ഷാവേസ് തുടങ്ങിയ വിവാദ ഭരണാധികാരികൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച മാതൃകകൾ പരിശോധിക്കുന്നു.

വ്യത്യസ്‌തമായ ആശയങ്ങൾ കാണുമ്പോഴെല്ലാം മനസ്സ് മാറ്റാൻ തന്റെ ഗവേഷണം തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ലേഖകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ വസ്‌തുത അദ്ദേഹത്തെ മുൻവിധിയിൽ നിന്ന് വിധിയിലേക്ക് നയിച്ചു. അങ്ങനെ, അത് അനുമാനിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമായിരിക്കും കച്ചവടത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിഷ്പക്ഷതയിൽ നിന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു വാചകമാണിത്, ഒന്നോ അതിലധികമോ നിർണ്ണയിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സ്വഭാവത്തെ ബാധിച്ച സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഗണന സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ, ചുരുക്കത്തിൽ, ഒത്തുചേരുകയും, പല വശങ്ങളിലേക്ക് വിഭജിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. .

മൂന്നാം വാല്യം (2016)

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്തയെയും പ്രയോഗത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അന്റോണിയോ എസ്കോഹോറ്റാഡോയുടെ ഗവേഷണം മൂന്നാം വാല്യം വരെ നീട്ടി. ഇതിൽ എഴുത്തുകാരൻ മറ്റാരുമില്ലാത്ത തിരച്ചിലിൽ മുഴുകി. ഈ അർത്ഥത്തിൽ, ആദ്യമായി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്ര സംവാദം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സംവാദത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. യൂണിയൻ, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം, വിവിധ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വലിയ സമാന്തര സ്ഥാപനങ്ങളും പുസ്തകം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ നടന്ന ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ പോലുള്ള മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ലെനിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളും അന്റോണിയോ എസ്‌കോഹോറ്റാഡോയുടെ ത്രയത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ തകർന്നിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു, ഒരു ഭൂഖണ്ഡം, കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ദിശകളിലേക്ക് പോകാതെ, സ്പെയിനിലെ പോഡെമോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസിലെ സിറിസ പോലുള്ള പാർട്ടികളുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമാണ്.

രചയിതാവിനെക്കുറിച്ച്, അന്റോണിയോ എസ്‌കോഹോറ്റാഡോ എസ്പിനോസ

അന്റോണിയോ എസ്കോഹോട്ടാഡോ

അന്റോണിയോ എസ്കോഹോട്ടാഡോ

അന്റോണിയോ എസ്‌കോഹോറ്റാഡോ എസ്പിനോസ 1941-ൽ സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡിൽ ജനിച്ചു. രചയിതാവിന് ഒരൊറ്റ കോമ്പസ് ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു: പഠനം. കാര്യങ്ങളും വസ്‌തുതകളും പഠിക്കുന്നതിൽ അഭിനിവേശമുള്ളതിനാൽ, അദ്ദേഹം നിയമത്തിലും തത്ത്വചിന്തയിലും പരിശീലനം നേടി.

ഒർട്ടെഗ വൈ ഗാസെറ്റിന്റേതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലുള്ളത്. അറുപതുകളിൽ ഫ്രോയിഡും ഹെഗലും ഉയർത്തിയ മറ്റ് ദാർശനിക ധാരകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് തന്റെ ഡോക്ടറൽ തീസിസ് നടപ്പിലാക്കാൻ എഴുത്തുകാരന് പ്രചോദനമായി അസന്തുഷ്ടമായ മനസ്സാക്ഷി, 1972-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൗദ്ധികവും സാഹിത്യപരവുമായ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യവും വസ്തുവും (1985). ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണം മെറ്റാഫിസിക്സും ശുദ്ധ യുക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നീട്, ഫ്രാങ്കോയിസത്തിന്റെ അവസാനത്തിനും നല്ല സ്വീകാര്യത ലഭിച്ച ജനാധിപത്യത്തിനും ശേഷം, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു (അതായത്, ശാസ്‌ത്രീയ വിജ്ഞാനത്തോട്‌ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണം).

വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വന്തം സങ്കീർണ്ണതയേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒന്നും പ്രതിനിധീകരിക്കാത്ത മാനുഷിക സത്തകളുടെ വൈവിധ്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും പരിണാമവും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ വസ്തുതയിൽ നിന്നാണ്. എന്ന് വച്ചാൽ അത്, കണക്കാക്കാവുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഒന്നുമില്ല. ആ പ്രവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തത്വശാസ്ത്രം 2021-ൽ മരിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ അദ്ദേഹം നിലനിർത്തിയ ഒന്ന്.

അന്റോണിയോ എസ്കോഹോറ്റാഡോയുടെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ

 • മാർക്കസ്, ഉട്ടോപ്യ, കാരണം (1968);
 • അസന്തുഷ്ടമായ മനസ്സാക്ഷി. ഹെഗലിന്റെ മതദർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (1971);
 • ഫിസിസിൽ നിന്ന് പോളിസിലേക്ക് (1982);
 • യാഥാർത്ഥ്യവും വസ്തുവും (1986);
 • സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രവും രീതിശാസ്ത്രവും (1987);
 • മഹത്വങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഇരകൾ (1987);
 • മരുന്നുകളുടെ പൊതുവായ ചരിത്രം (3 വാല്യങ്ങൾ 1989);
 • വിഷങ്ങളുടെ പുസ്തകം (1990);
 • ഹാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് (1991);
 • മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൽ: ഉപയോഗങ്ങളും ദുരുപയോഗങ്ങളും, മുൻവിധികളും വെല്ലുവിളികളും (1995);
 • വേശ്യകളും ഭാര്യമാരും: ലൈംഗികതയെയും കടമയെയും കുറിച്ചുള്ള നാല് മിഥ്യകൾ (1993);
 • മയക്കുമരുന്ന്: ഇന്നലെ മുതൽ നാളെ വരെ (1994);
 • മരുന്നുകളുടെ പ്രാഥമിക ചരിത്രം (1996);
 • ചവറ്റുകുട്ട പ്രശ്നം: ഹാഷിഷും മരിജുവാനയും സംബന്ധിച്ച ഒരു ക്രിയാത്മക നിർദ്ദേശം (1997);
 • ലിബർട്ടിന്റെ ഛായാചിത്രം (1997);
 • മരുന്നുകളുടെ പൊതുവായ ചരിത്രം ("മരുന്നുകളുടെ പ്രതിഭാസം" എന്ന അനുബന്ധം ഉൾപ്പെടെ (1999);
 • കുഴപ്പവും ക്രമവും (1999);
 • ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ അറുപത് ആഴ്ചകൾ (2003);
 • ഭയം നേരിടുന്നു (2015);
 • എന്റെ സ്വകാര്യ ഐബിസ (2019);
 • അർത്ഥത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലുകൾ (2020);
 • ദി ഫോർജ് ഓഫ് ഗ്ലോറി: ഒരു അമേച്വർ തത്ത്വചിന്തകൻ പറഞ്ഞ റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം (2021).

ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.