Maria Ibanez

ຂ້ອຍເກີດໃນມື້ດຽວກັນກັບເຈົ້າຊາຍ Henry ຂອງອັງກິດ. ລາວເປັນເຈົ້າຊາຍແຫ່ງອັງກິດແລະຂ້ອຍເປັນນັກສະ ໝຸດ. ຂໍຂອບໃຈ Karma. (ໂດຍບໍ່ມີການຫຍໍ້).

MaríaIbáñezຂຽນ 16 ມາດຕານັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ