អ៊ីនណានអារីកាយ៉ា

អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកនិពន្ធតាំងពីឆ្នាំ ២០០៧។ អ្នកចូលចិត្តសៀវភៅតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨១ ។ តាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំធ្លាប់បានលះបង់សៀវភៅជាច្រើន។ អ្នកដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំថ្វាយបង្គំពួកគេ? Nutcracker និងស្តេចកណ្តុរ។ ឥលូវនេះក្រៅពីធ្វើជាអ្នកអានខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធរឿងរ៉ាវរបស់កុមារយុវវ័យមនោសញ្ចេតនារឿងប្រលោមលោកនិងប្រលោមលោកប្លែកៗ។ អ្នកអាចរកខ្ញុំជាអ៊ីនណានអារីកាយ៉ាឬកាឡាឡឺ។

Encarni Arcoya បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦៥ ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០២០