ម៉ារីយ៉ា Ibanez

ខ្ញុំបានកើតក្នុងថ្ងៃតែមួយជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ហិនរីនៃប្រទេសអង់គ្លេស។ គាត់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយខ្ញុំជាបណ្ណារក្ស។ សូមអរគុណកម្មផល។ (ដោយគ្មានអក្សរកាត់) ។

ម៉ារីយ៉ាIbáñezបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៦ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៤