ការស្វាគមន៍ខួបកំណើតដើម Whatsapp

ការស្វាគមន៍ខួបកំណើតដើមសម្រាប់ WhatsApp

មានពេលខ្លះដែលយើងមិនអាចនៅថ្ងៃសំខាន់ៗ ដូចជាថ្ងៃខួបកំណើតជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងនោះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ…

ការផ្លាស់ប្តូរ

The Swifts: Fernando Aramburu

The Swifts គឺជាប្រលោមលោកសហសម័យដែលនិពន្ធដោយសាស្រ្តាចារ្យជនជាតិអេស្ប៉ាញ កវី និងអ្នកតែងនិពន្ធ Fernando Aramburu ។ ការងារនេះត្រូវបានកែសម្រួល ...