Concursos literarios nacionais do mes de xuño

Concursos literarios nacionais do mes de xuño

Seguindo as suxestións de gran parte dos nosos lectores-escritores, cambiamos as datas nas que publicaremos estes artigos mensuais sobre concursos literarios, tanto as referidas ao ámbito nacional como internacional. Ata hoxe estivemos publicándoos no mesmo mes no que se pechou o prazo de inscrición nestes concursos, de xeito que os lectores que atoparon os nosos artigos poucos días despois da súa publicación xa non tiveron tempo suficiente para participar nalgúns ou moitos deles. Por iso, por que será a mediados de cada mes (coma hoxe) cando se publiquen os concursos referidos ao mes seguinte.

Deste xeito, hoxe 14 de maio presentamos os certames literarios nacionais do mes de xuño. E como sempre dicimos, moita sorte se finalmente participas nelas!

XII Premio de Novela Histórica «Cidade de Valeria»

 • Xénero: Novela
 • Premio: 300 euros e edición
 • Aberto a: sen restricións
 • Convocatoria: Concello de Valeria e Asociación Cultural "La Gruda"
 • País da entidade convocante: España
 • Data de peche: 01/06/2016

Bases

 • Poden asistir todos os escritores que o desexen, de calquera nacionalidade, con un novela temática histórica que nalgún momento cita ou fai referencia á antiga cidade romana de Valeria ou, se a novela se sitúa na época baixomedieval, a 'Valera de Suso'.
 • As obras, que serán orixinal, inédito e non premiado noutros certames literarios Terán unha extensión mínima de 125 páxinas e máxima de 200, escritas en castelán en formato DIN-A4, letra Times New Roman, tamaño 13 e espazo 1,5.
 • Presentaranse por cuadruplicado, sen sinatura nin ningún detalle que poida identificar ao autor, baixo un lema que tamén se consignará nun sobre pechado no que se detallarán o nome e apelidos, enderezo, teléfono e un breve currículo do autor. O sobre incluirá o premio de novela histórica “Ciudad de Valeria”.
 • El premio terá un importe económico de 300 euros máis un agasallo relacionado con Valeria e a época romana.
 • El prazo de presentación dos traballos concluirán o 1 de xuño de 2016 á media noite. Os traballos enviaranse ao seguinte enderezo: Concello de Valeria. C / Castrum Altum nº 2 CP: 16216 Valeria (Cuenca)
 • O premio outorgarase mediante a votación dos membros dun xurado designado polo Concello de Valeria e a Asociación Cultural "La Gruda" e a súa decisión farase pública durante a última semana de xuño de 2016, para ser publicada e presentada en os XV Días Romanos.

XV Certame poético "Victoria Kent"

 • Xénero: Poesía
 • Premio: 100 €
 • Aberto a: sen restricións
 • Convocatoria: Grupo Socialista de Rincón da Victoria
 • País da entidade convocante: España
 • Fdata de peche: 03/06/2016

Bases

 • Participación: Poderán participar todos os poetas que o desexen, a excepción dos que participaron en anos anteriores e recibiron o primeiro premio. O o tema versará sobre Mulleres.
 • Xogadas: As obras, escritas en Lingua españolaNon poderán ser inferiores a 14 versos nin superiores a 70. Os orixinais presentaranse por triplicado en formato DIN A-4, mecanografados ou mecanografados por un lado e a dobre espazo. Enviaranse ao seguinte enderezo: Casa del Pueblo (PSOE), C / Ronda, nº10, Bajo, 29730 Rincón de la Victoria (Málaga). Para os que usen Internet, poderán presentar os traballos por correo electrónico: rincondelavictoria@psoemalaga.es. Nestes casos, o seu enderezo de correo electrónico non levará o seu nome e debe anexar un ficheiro cos seus datos persoais.
 • lema: Os textos deben estar asinados cun lema e acompañados dun sobre pechado no exterior do cal aparecerá o lema e dentro da identidade do autor, especificarase o enderezo e o número de teléfono.
 • Premios: Outorgarase un único premio con 100 euros e dous accésits, cada un dotado con 50 euros.
 • Prazo de admisión: O prazo para a admisión de orixinais rematará o 03 de xuño de 2.016.
 • O xurado estará composto por personalidades literarias e a súa decisión será inapelable. A entrega de premios será o 17 de xuño ás 20:00 horas nun lugar que determinará a organización.
 • A presenza dos autores premiados, que tamén deberán ler os seus poemas premiados, será unha condición esencial para a obtención do premio. En caso de non poder asistir persoalmente, deberán delegar noutra persoa, en caso contrario declararase deserto o premio.
 • Os poemas gañadores poderán ser publicados pola organización en edicións especiais, reservándose o dereito ao PSOE Rincón da Victoria.
 • A participación no premio de poesía "Victoria Kent" implica a plena aceptación destas bases.

V Premio Avelino Hernández de Novela Xove

 • Xénero: nenos e mozos
 • Premio: 6.000 € e edición
 • Aberto a: sen restricións
 • Convocatoria: Concello de Soria
 • País da entidade convocante: España
 • Data de peche: 10/06/2016

Bases

 • As obras estarán compostas por un mínimo de 80 páxinas e máximo de 120 páxinas DIN A4, escrito en letra Arial ou Times New Roman, dunha soa cara, dobre espazo, tamaño de 12 puntos, encadernado e paxinado na marxe superior dereita.
 • Quedan excluídos os membros ou familiares directos de 1o e 2o de primaria do xurado da presente edición.
 • El o tema será gratuíto e dirixido a público novo. Cada autor pode enviar cantos orixinais desexe e non se poderán modificar unha vez enviados.
 • Novela orixinal e inédita en castelán, non premiada noutro concurso. No caso de que entre a presentación e o fracaso a novela fose premiada noutro certame, o autor ou autores están obrigados a notificalo por escrito dentro das 48 horas seguintes ao coñecemento do fallo.
 • Escritores de calquera nacionalidade.
 • Os orixinais Presentaranse por duplicado, encadernados e cunha tapa ríxida, asinado cun pseudónimo.
  Nun sobre separado e pechado, nomeado co mesmo pseudónimo, incluirase a seguinte información:
  Nome, apelidos, enderezo, número de teléfono, NIF e fotocopia do mesmo ou do pasaporte, se procede.
  Copia no soporte informático (CD) da novela idéntica á escrita.
  Indicarase no sobre "para a V edición do premio de novela nova Avelino Hernández".
  O sobre non se abrirá en ningún caso, agás o da novela premiada unha vez fallado o premio.
 • O autor pode solicitar que a novela se publique cun pseudónimo, para iso deberá indicala dentro do sobre, o que implicará a non divulgación dos datos do gañador.
 • A autora presentará unha declaración escrita na que se renuncian aos dereitos para todos e en castelán da primeira edición.
 • El O prazo de presentación rematará o 10 de xuño  do 2.016 e celebrarase nas oficinas do Departamento de Cultura, situadas no Patio de Columnas do Excmo. Concello de Soria, Praza Maior s / n, 42071-SORIA (España), en horario de oficina (de 9:00 a 14:30), coa indicación "V Premio Avelino Hernández de Novela Nova"; onde se entregará un xustificante acreditativo.
 • Os traballos poderán presentarse directamente, nese caso emitirase un recibo ou por correo, entón o xustificante do certificado servirá como proba.
 • Non se aceptarán orixinais enviados por correo electrónico.
 • Os orixinais só se poderán retirar unha vez fallada a adxudicación e nos dous meses posteriores á resolución do concurso. Pasado este período serán destruídos.

XVII Premio de Novela Curta Diputación de Córdoba

 • Xénero: Novela
 • Premio: 12.000 € e edición
 • Aberto a: sen restricións por nacionalidade ou residencia
 • Convocatoria: Diputación de Córdoba
 • País da entidade convocante: España
 • Data de peche: 12/06/2016

Bases

 • Poderán presentarse a este concurso narradores de calquera nacionalidade, sempre que os traballos presentados estean escritos en castelán.
 • Establece un 12.000,00 € de premio.
 • O premio outorgarase a novela de tema libre inédita, e non puido ser publicado total ou parcialmente, nin premiado en ningún outro concurso, certame ou actividade literaria. A obra estará escrita por un ou varios autores e deberá ter unha extensión mínima de 100 páxinas e un máximo de 150 páxinas.
 • Presentaranse cinco orixinais, mecanografado, en papel tamaño DIN A-4, con letra Times New Roman, tamaños 12 e 1,5 e debidamente encadernados.
 • Os traballos entregaranse sen asinar e sen ningunha identificación. Nun sobre pechado detallaranse o nome, apelidos, enderezo, correo electrónico, número de teléfono e unha breve nota biográfica, incluída unha declaración xurada de que os dereitos da obra non están comprometidos e que non está pendente de resolución noutro concurso; e no exterior do sobre indicarase o título da obra e o lema.
 • El lugar de presentación Será o Rexistro Xeral da Diputación de Córdoba (praza de Colón, 15), de luns a venres, de 9.00 a 13.30:10.00 e os sábados de 13.30 a XNUMX:XNUMX. Non se aceptarán envíos por correo electrónico.
 • El prazo de presentación dos traballos concluirán o 12 de xuño de 2016.
 • Ao finalizar o prazo de presentación de solicitudes, publicarase unha lista dos traballos presentados por título e lema durante un período de 10 días, no taboleiro de edictos da Deputación de Córdoba.
 • O xurado estará presidido polo vicepresidente terceiro e subdelegado de cultura da Diputación de Córdoba e a súa composición non se fará pública ata despois do fallo, que será irrevogable. O xefe do departamento da Delegación de Cultura da Diputación de Córdoba actuará como secretario do xurado, con voz e sen voto.
 • A resolución publicarase no Boletín Oficial da Provincia.
 • Os dereitos da obra gañadora quedarán na propiedade da Diputación de Córdoba, e farase constar no preceptivo contrato de publicación, procedendo á súa publicación durante o ano 2017, e facendo constar na publicación que se trata do XVII Premio Novela Curta «Diputación de Córdoba» correspondente ao ano 2016. A devandita publicación poderá realizarse en coedición cunha Editorial especializada.

I Premio de narrativa Carmen Martín Gaite

 • Xénero: Novela
 • Premio: 3.000 euros
 • Aberto a: sen restricións
 • Convocatoria: Concello de El Boalo, Cerceda e Matalpino
 • País da entidade convocante: España
 • Data de peche: 23/06/2016

Bases

 • O premio outorgarase a obra narrativa de ficción, dun mínimo de 30.000 palabras, orixinal, non publicada previamente e escrita en castelán. Poderán participar escritores españois e estranxeiros.
 • As obras serán escrito electrónicamente en tamaño de folio, a dobre espazo, con marxes de 2,5 cm, con letra Arial ou Times e un tamaño de 12 puntos.
 • La extensión mínima será de 90 DIN A4 e 30.000 palabras. As páxinas estarán numeradas.
 • Os orixinais debería enviarse a Edicións Turpial, nunha copia impresa debidamente encadernada e unha copia dixital, antes do 23 de xuño de 2016.
 • Os orixinais non serán asinados polo autor e na portada deberá figurar a seguinte información: título da obra presentada ao concurso e lema ou pseudónimo.
 • A copia impresa deberá ir acompañada dun sobre pechado separado, cuxo exterior aparecerá co mesmo título e o mesmo lema ou pseudónimo que na portada.
 • Dentro do sobre deberán incluírse os datos persoais do autor: nome e apelidos, nacionalidade, enderezo, número de teléfono e nota biográfica.
 • O enderezo postal para o envío de orixinais impresos é Edicións Turpial S. A (Guzmán el Bueno 133, edificio Britannia, 2º, 28003, Madrid).

Fuente: writers.org


O contido do artigo adhírese aos nosos principios de ética editorial. Para informar dun erro faga clic en aquí.

3 comentarios, deixa os teus

Deixa o teu comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados con *

*

*

 1. Responsable dos datos: Miguel Ángel Gatón
 2. Finalidade dos datos: controlar SPAM, xestión de comentarios.
 3. Lexitimación: o seu consentimento
 4. Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros salvo obrigación legal.
 5. Almacenamento de datos: base de datos aloxada por Occentus Networks (UE)
 6. Dereitos: en calquera momento pode limitar, recuperar e eliminar a súa información.

 1.   Eu morrín dixo

  Moitas grazas, polo que hai moito máis alcance especialmente para que teñas tempo para escribir unha nova historia. Sodes uns crack. Unha aperta.

 2.   José Antonio Vilela Medina dixo

  Bos días, boas tardes España, aproveito para saudarte e ao mesmo tempo quería saber se para o XV certame de poesía podes participar doutros países ou é só para España.

  Moitas grazas pola túa atención

 3.   Alberto Díaz dixo

  Ola Carmen.

  Grazas. Tiveches unha boa idea. Sen dúbida, é moito mellor deste xeito.

  Un saúdo literario dende Oviedo.