Concursos literarios internacionais do mes de maio

Concursos literarios internacionais do mes de maio

E como non hai artigo de certames literarios nacionais sen outro correspondente aos internacionais, aquí acompañámolo: Concursos literarios internacionais do mes de maio. Le ben as bases e participa en todas as que poidas ... Nunca sabemos onde se esconde a sorte.

VIII Premio de Novela Curta Cámara Peruana do Libro 2016 (Perú)

 • Xénero: Novela
 • Premio: 10,000.00 (dez mil soles novos) e edición
 • Aberto a: nacionalidade peruana, maior de idade, residentes no Perú ou no estranxeiro
 • Entidade convocante: Cámara do libro peruana
 • País da entidade convocante: Perú
 • Data de peche: 13/05/2016

Bases

 • Participantes: Poderán participar todos os escritores de nacionalidade peruana, maiores de idade, residentes no Perú ou no estranxeiro.
 • Cada participante poderá enviar só un traballo, que será tema libre, e debe ser orixinal e inédito, escrito en castelán e non ter sido premiado nin participar simultaneamente noutros concursos nin ter sido publicado parcial ou totalmente, xa sexa en formato impreso ou electrónico.
 • A obra que se presente a este concurso non debe comprometer os dereitos de publicación con terceiros. Non poderán participar traballadores ou membros do Consello de Administración da Cámara do Libro peruana nin dos seus órganos consultivos. Tampouco poden participar autores que gañaron algunha das edicións anteriores do Premio peruano de Cámara do libro de novela curta.
 • Para ser admitido a este concurso hai que presentar o traballo en forma manuscrita coas seguintes características: o texto debe imprimirse nunha única páxina en papel A-4. O contido será diagramado cunha fonte Times New Roman de 12 puntos, con dobre espazo entre liñas e con páxinas numeradas. Admitiranse a este concurso os manuscritos que teñan unha extensión de polo menos 90 (noventa) páxinas e un máximo de 150 (cento cincuenta) páxinas, co formato e a disposición previamente indicados. Para ser admitida, a obra debe ter un título e debe estar asinada cun pseudónimo.
 • Obras cuxo contido pertence ao xénero literario coñecido como novela curta. Polo tanto, exclúense as obras que escapan ás características do xénero literario mencionado.
 • Os traballos que cumpran os seguintes serán admitidos ao concurso requisitos de envío de manuscritos: Nun sobre A-3 selado, entregaranse catro (427) copias impresas e aneladas do manuscrito ás oficinas administrativas da Cámara do Libro peruana (Av. Cuba 11, Jesús María, Lima 4, Perú). e unha copia dixital do mesmo, que se gravará en formato Word nun CD. Nunha das caras externas do sobre que conterá as copias manuscritas, deberá etiquetarse a seguinte información:
  - VIII Premio de Novela Curta Cámara Peruana do Libro-2016.
  - Atención: Cámara do libro peruana, Av. Cuba 427, Jesús María Lima 11, Perú
  - O título da obra.
  - O pseudónimo escollido polo autor.
 • No dentro do sobre, o participante tamén debe incluír o depósito en garantía, que consistirá nun sobre de tamaño A-5 pechado e perfectamente selado con goma, que conterá unha folla na que se rexistrarán os seguintes datos do autor do traballo:
  - Título da obra.
  - Nomes e apelidos do autor.
  - Pseudónimo elixido para participar no concurso.
  - Idade.
  - Número de identificación.
  - Enderezo.
  - Número de teléfono e teléfono móbil.
  - Correo electrónico O fideicomiso só o abrirá o xurado cualificador unha vez ditada a decisión.
 • La recepción de obras participantes No VIII Premio de novela curta Cámara peruana do libro 2016 entregarase nas oficinas administrativas da Cámara peruana do libro os días laborables, en horario de oficina dende o martes 1 de decembro de 2015 ata o luns 13 de maio de 2016 Os traballos enviados por correo postal recibirase no mesmo enderezo sempre que se rexistre no selo postal unha data que non exceda do último día do prazo establecido nestas bases.
 • El Xurado, cuxa composición se anunciará no seu momento, contará con persoas relacionadas co mundo das letras e a cultura do noso contorno. O xurado cualificador elixirá unha única obra gañadora, que recibirá unha premio de S /. 10,000.00 (dez mil soles novos), que pagará a Cámara do Libro peruana como anticipo de dereitos de autor e a publicación da obra. Á Cámara do Libro peruana concederáselle os dereitos exclusivos para publicar a obra gañadora por un período de cinco anos a partir da data en que o xurado cualificador emita a súa decisión.
 • O anuncio da decisión do xurado cualificador e a concesión do premio ao autor da obra gañadora terá lugar nunha cerimonia que se celebrará no marco das actividades culturais da 21a Feira Internacional do Libro de Lima, FIL-Lima 2016 A publicación do libro gañador do VIII Premio peruano de novela curta Cámara do libro-2016 presentarase durante a 37a Feira do Libro Ricardo Palma, en novembro de 2016.

XII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil e Xuvenil 2016 (México)

 • Xénero: nenos e mozos 
 • Premio: 30,000 USD (trinta mil dólares)
 • Aberto a: sen restricións
 • Entidade organizadora: Fundación SM
 • País da entidade convocante: México
 • Data de peche: 13/05/2016

Bases

 • Autores vivos que teñen publicado un valioso traballo de creación para nenos e mozos narrativa, poesía, dramaturxia ou libro de discos, cuxa importancia é considerada de transcendencia para a esfera iberoamericana e está escrita en español ou portugués. Non se aceptarán libros de texto nin de instrucións.
 • Entre o criterios que o xurado terá en conta para outorgar o premio a un autor son: o recoñecemento que o seu traballo acadou dentro e fóra do seu país de residencia; a orixinalidade, a coherencia e a contribución da devandita obra ao mundo da literatura infantil e xuvenil; así como a influencia que puido exercer noutros autores.
 • As candidaturas Poden ser presentados por calquera institución cultural, educativa, editorial, asociación ou grupo de persoas relacionadas coa literatura infantil e xuvenil.. Unha institución só pode nomear un candidato; Pero, un candidato pode ser nomeado por varias institucións ao mesmo tempo.
 • Non se admitirán candidatos que teñan algún parentesco ou vínculo de sangue con funcionarios das cinco entidades que convocan o premio. Tampouco se aceptarán candidaturas dos autores gañadores en edicións anteriores.
 • As candidaturas debe presentarse do seguinte xeito: a) Encha o formulario de rexistro no sitio www.iberoamericanam-lij.com (É un requisito esencial para completar todos os campos).

  b) Adxuntar unha carta de solicitude na que consten os méritos do autor.

  c) Enviar por correo seis exemplares de cinco títulos publicados, representante da obra do autor postulado (trinta libros en total). As versións en PDF dos libros poden unirse ao rexistro para facilitar a designación de autores cuxos libros xa non existen, están descatalogados ou proceden de países con dificultades para enviar. Se é o caso, deben unirse a un cartafol comprimido en formato .zip.

  Se un candidato é nomeado por máis dunha entidade, a secretaría técnica seleccionará (para enviar aos membros do xurado) cinco traballos do total dos recibidos por dito candidato. O anterior faise para que o xurado teña, para levar a cabo a súa tarefa, o mesmo número de traballos de cada candidato e así garantir a equidade no proceso de avaliación.

  - O paquete debe enviarse nun envío certificado que conteña 6 sobres. Cada un incluirá os cinco títulos do autor.

  - O envío debe realizarse especificando, visiblemente no exterior do paquete, que se trata dun "Mostra sen valor comercial".

  - O envío debe dirixirse a: Mtra. Elisa Bonilla, secretaria técnica do Premio Iberoamericano SM de literatura infantil e xuvenil. Calle Magdalena 211, Colonia del Valle, Delegación de Benito Juárez (entre Luz Saviñón e Torres Adalid), México, DF, 03100.

  Tel: +5255 1087-8400 ext.3626 Correo electrónico: contacto@fundacion-sm.com

 • El sentenza do xurado Será definitivo e anunciarase como moi tarde durante o mes de setembro de 2016, a través dunha rolda de prensa, cando se fará pública a identidade dos membros. O premio non se pode declarar deserto e só haberá un gañador. O xurado poderá outorgar un recoñecemento especial aos autores que considere de destacada carreira.
 • A cantidade de Premio SM iberoamericano de literatura infantil e xuvenil, único e indivisible, é de 30,000 USD (Trinta mil dólares).
 • O premio iberoamericano SM de literatura infantil e xuvenil outorgarase na cidade de Guadalaxara (México), no marco da 30a Feira Internacional do Libro de Guadalaxara.

Concurso Nacional de Cartas de Amor Biblioteca Sarmiento de Tres Arroyos (Arxentina)

 • Xénero: Carta
 • Premio: 5.000 $ e diploma 
 • Aberto a: residentes no país
 • Entidade organizadora: Biblioteca Sarmiento de Tres Arroyos
 • País da entidade convocante: Arxentina
 • Data de peche: 16/05/2016

Bases

 • Con motivo da Día de San Valentín A Comisión de Apoio á Biblioteca Pública Sarmiento organiza un concurso de cartas de amor no que poden participar os amantes que viven no país
 • El tema é "amor" e o xénero é epistolar, tendo que ser inéditas as obras.
 • A carta terá unha lonxitude máxima de unha folla A4 dunha soa cara. Débese enviar un orixinal e dúas copias, nun sobre dirixido a Cartas de amor, Biblioteca Pública Sarmiento, avenida Moreno 348, (7500) Tres Arroyos, provincia de Bos Aires.
 • Cada traballo debe asinar con pseudónimo. Nun sobre pechado o autor incluirá os seus datos persoais: nome e apelidos, enderezo, número de teléfono, pseudónimo e este sobre incluirase no apartado anterior.
 • Todo amante podes presentar cantas letras necesites para expresar os teus sentimentos á mesma persoa ou a calquera que queiras, cun pseudónimo diferente.
 • A recepción das obras pechará inevitablemente o 16 de maio de 2016.
 • Para as obras recibidas por correo, a data do selo postal será tomada como data de presentación.
 • Entregarase diploma que certifica a paixón escrita e tamén 5.000 dólares en efectivo.
 • O xurado estará composto por membros designados pola Biblioteca Popular Sarmiento e a súa decisión será inapelable.
 • As obras que non cumpran estritamente estas bases serán rexeitadas.

XVI Certame de Poesía dos Xogos Florais "Tallo o meu diamante" 2016 (Cuba)

 • Xénero: Poesía
 • Premio: coleccións de libros, diplomas, ramos de flores e promoción das obras gañadoras
 • Aberto a: residentes en Cuba
 • Entidade organizadora: Centro Provincial do Libro e a Literatura de Guantánamo
 • País da entidade convocante: Cuba
 • Data de peche: 19/05/2016

Bases

 • Poden participar no concurso nenos, mozos, adultos e a poboación en xeral con aptitudes para a creación lírica.
 • Os concursantes entregarán un poema, en orixinal e dúas copias, cuxo tema e estrutura para usar son libres. Os traballos entregaranse acompañados dos datos do autor: nomes e apelidos, DNI, centro de traballo ou estudo e enderezo do domicilio. Aceptanse manuscritos con letra lexible.
 • La recepción de textos Estará no Centro Provincial do Libro e a Literatura, situado no alto Emilio Giró # 951 entre Calixto García e Los Maceo, desde a data de publicación desta convocatoria, ata o 19 de maio de 2016.
  Os concursantes deberán asistir á lectura pública da súa obra, condición esencial, o sábado 21 de maio de 2016, ás 9:00 horas, no Museo Provincial, situado en Martí esq. a Prado.
 • Competirase en tres categorías: infantil (ata 15 anos), mozos (de 16 a 24 anos) e adultos (a partir de 25 anos).
  Para cada categoría, un tribunal analizará as obras e outorgará tres premios e unha mención se o merece. Os premios consistirán en coleccións de libros, diplomas, ramos de flores e a promoción dos traballos gañadores polos diferentes espazos dos medios de comunicación de masas.
 • Para obter máis información, póñase en contacto por teléfono 21 328640 ou 21 327484 ou comuníquese usando o seguinte correo electrónico: promocioncpll@gtmo.cult.cu

Fuente: writers.org


O contido do artigo adhírese aos nosos principios de ética editorial. Para informar dun erro faga clic en aquí.

Sexa o primeiro en opinar sobre

Deixa o teu comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados con *

*

*

 1. Responsable dos datos: Miguel Ángel Gatón
 2. Finalidade dos datos: controlar SPAM, xestión de comentarios.
 3. Lexitimación: o seu consentimento
 4. Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros salvo obrigación legal.
 5. Almacenamento de datos: base de datos aloxada por Occentus Networks (UE)
 6. Dereitos: en calquera momento pode limitar, recuperar e eliminar a súa información.