Concursos literarios internacionais en febreiro

Concursos literarios internacionais

Se onte lle trouxemos o artigo facendo referencia a algúns dos certames literarios que se pecharon durante este mes de febreiro en España, hoxe traémoslles outros que tamén pechan este mes pero que teñen un carácter internacional.

Se queres saber cales son algúns destes certames literarios internacionais, segue lendo este artigo. En cada unha delas atoparás as bases especificadas.

CONCURSO "A ESTRATEXIA DOS CIEMPIÉS" (Ecuador)

 • Xénero: Historia
 • Premio: Edición (antoloxía)
 • Aberto a: a partir dos 18 anos
 • Entidade organizadora: Colectivo Quilago
 • País da entidade convocante: Ecuador
 • Data de peche: 13/02/2016

Bases

 • La tema da historia Debe tratarse de discapacidades físicas ou intelectuais ou interculturalidade, do seguinte xeito: a) Situacións asociadas a personaxes que padecen algunha discapacidade física ou intelectual e / ou os seus problemas para ser incluídos na vida diaria, comprensión, escola, traballo, vida afectiva, vida social, mobilidade, etc.
  b) Situacións que denotan a interculturalidade e os seus problemas, entendendo por interculturalidade as interrelacións, sinerxias e problemas asociados á convivencia de varias culturas, pobos e nacionalidades nun mesmo espazo.
 • Recibiranse textos de autores dende os 18 anos en diante.
 • Terán preferencia os textos que se poidan ler no sistema educativo habitual; é dicir, público lector novo, lectores de doce anos ou máis.
 • Os textos deben ter un extensión máxima de dez páxinas en formato tradicional (documento de Word, fonte nova romana, tamaño 12 ata espazo e medio). Tamén se terán en conta os microrrelatos.
 • cada autor pode enviar ata dous textos  da súa autoría (con título), inédita ou publicada previamente. Neste último caso, os autores asumen a responsabilidade das molestias que poidan derivarse dos dereitos de reprodución e dos dereitos de autor asignados en publicacións anteriores.
 • El prazo máximo de entrega dos textos serán o 13 de febreiro de 2016 ao enderezo electrónico que se indica a continuación.
 • Colectivo Quilago resérvase o dereito de seleccionar textos, deseño e corrixir se é necesario. Informarase a cada autor do resolto.
 • Os traballos debe enviarse por correo do colectivo: collectivequilago@gmail.com Xuntarase un documento de Word cos datos do autor que se publicarán xunto co texto. As obras que non se teñan en conta para a súa publicación serán destruídas.
 • Os autores que responden a esta convocatoria autorízanos a facer uso dos textos enviados, sen prexuízo de que posteriormente poidan publicalos noutros espazos ou envialos a concursos.
 • Os autores seleccionados para a antoloxía recibirán dous exemplares do libro unha vez que se publique.
 • Os autores seleccionados terán a opción de formar parte das actividades de promoción de libros na cidade de Quito.

CONCURSO ANUAL DE BIBLIOTECA COMÚN DE LUGAR (Venezuela)

 • Xénero: Poesía
 • Premio: un millón douscentos mil bolívares (1.200000,00 Bs) e edición
 • Aberto a: residentes no país, que naceron a partir dos anos sesenta
 • Entidade organizadora: Embaixada da República de Italia e Biblioteca Común
 • País da entidade convocante: Venezuela
 • Data de peche: 14/02/2016

Bases

A Embaixada da República de Italia e a Common Place Library promoven a convocatoria do Common Place Library Poestry Contest para difundir poesía escrita en Venezuela dentro e fóra do país.

 • Todo Poetas venezolanos, así como os doutras latitudes, residentes no país, que naceron a partir dos anos sesenta.
 • As obras deben ser orixinais e inéditas e enviado por correo electrónico ao seguinte enderezo: libreria.lugarcomun@gmail.com. O nome do concurso debe especificarse no "asunto" do correo electrónico.
 • Cada correo electrónico, enviado polo seu autor, conterá dous ficheiros presentado en formato Word (Microsoft Office). O primeiro incluirá a obra que se propón ao Concurso anual de poesía da biblioteca en común, identificado co seu respectivo título e pseudónimo. O segundo arquivo identificarase co nome "PLICA" e baixo este título con maiúscula escribirase o pseudónimo que identifica ao autor; Nela consignaranse os seguintes materiais: fotocopia do documento de identidade, declaración breve e asinada onde o autor acredite que a obra é orixinal e inédita, o seu enderezo físico e electrónico e o número de teléfono ou teléfono móbil.
 • Os autores poden competir cun máximo de dous libros inéditos.
 • As obras non deberán estar asinadas co nome do seu autor, segundo se establece no punto número tres destas bases.
 • Os traballos presentarán as seguintes características editoriais: terán un mínimo de catrocentos (400) versos, escritos en familia tipográfico Garamond, preferentemente dous espazos ou 1,5 espazamentos.
 • El premio en diñeiro Consta dun millón douscentos mil bolívares (1.200000,00 Bs) e a publicación bilingüe italiano-español da obra gañadora na editorial El Estilete. A publicación será efectiva no segundo semestre de 2016 e distribuirase tanto en Venezuela como en Italia.
 • Non se concederán mencións de ningún tipo e o premio poderá declararse deserto se o xurado non atopa os méritos suficientes para decidir o premio por maioría simple.
 • O veredicto motivado conterá o título dunha única obra gañadora e farase público polo menos unha semana antes da data fixada para a entrega de premios.
 • O premio outorgarase durante o mes de abril de 2016, no contexto do Festival de Lectura de Chacao, nun evento especial organizado pola Embaixada da República de Italia e a Libraría Espacio Común.
 • O xurado deste premio, esta vez, estará composto polos poetas Silvio Mignano, Gina Saraceni, Arturo Gutiérrez Plaza e Alfredo Herrera.
 • A recepción de orixinais estará aberta a partir da data de publicación destas bases e pecharase o 14 de febreiro de 2016.

XXI PREMIO BARCO A VAPOR 2016 (México)

 • Xénero: nenos e mozos
 • Premio: $ 150,000.00 (cento cincuenta mil pesos MN) e edición
 • Aberto a: adultos residentes en México
 • Entidade organizadora: Fundación SM
 • País da entidade convocante: México
 • Data de peche: 19/02/2016

Bases

 • Participantes: Poden participar todos os escritores maiores de idade residentes en México. Deberán presentar textos narrativos dirixidos a nenos, orixinais, inéditos, escritos en lingua española e que non fosen premiados previamente en ningún concurso. Os traballadores da Fundación SM, do Grupo SM ou da Dirección Xeral de Publicacións de Conaculta non poderán presentarse ao premio. Tampouco os gañadores de ningunha edición anterior deste premio nin os que compitan ao mesmo tempo polo premio Gran Angular.
 • Presentación dos traballos: Cada participante pode competir cun só orixinal. A obra debe estar asinada cun pseudónimo. Durante a vixencia desta convocatoria, a obra non pode estar en opinión editorial nin en ningún concurso literario. A extensión do traballo será dun mínimo de 40 páxinas e un máximo de 250. O tipo de letra Times New Roman empregarase en 12 puntos con espaciado de 1.5 liñas. Cinco exemplares impresos (con boa impresión ou calidade de copia) e encadernados, deberán enviarse ao seguinte enderezo: PREMIO EL BARCO DE VAPOR / SM FUNDACIÓN
  Magdalena 211, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, CP 03100, México, DF
  Tel.: (01-55) 1087-8400 ext. 3626 e 3397. Horario de recepción: de 9:00 a 19:00 de luns a venres.

  Os traballos deberán incluír na primeira páxina o nome do premio, o título da obra e o pseudónimo do autor. Deberase entregar por separado un sobre pechado, etiquetado co pseudónimo do autor, o nome do premio e o nome da obra, que conteña:

  I. Nome, apelidos, idade, enderezo, teléfono, correo electrónico e un breve perfil do autor.

  II. Declaración escrita na que se indica expresamente:
  • que o traballo presentado é orixinal e inédito;
  • que non foi premiada en ningún concurso;
  • que non está pendente de pronunciarse sobre outros premios ou opinión editorial;
  • que o autor ten a plena dispoñibilidade dos dereitos de explotación e, polo tanto, nada impide a transferencia directa e exclusiva dos dereitos de explotación a favor de Edicións SM;
  • que o autor acepta todos os termos do premio El Barco de Vapor;
  • data e sinatura orixinal.

 • inscrición: Ademais, os interesados ​​deben rexistrarse e achegar o seu manuscrito na sección deste premio, na páxina: www.fundacionsm.org.mx
 • Prazo: Os orixinais recibiranse desde o momento da publicación desta convocatoria (22 de outubro de 2015) e ata as 19:00 horas do 19 de febreiro de 2016. No caso dos traballos enviados por correo, a data do selo postal.
 • Xurado e resolución: A decisión do concurso darase a coñecer a través dunha rolda de prensa a máis tardar o 30 de xuño de 2016. A Fundación SM e a Dirección Xeral de Publicacións do Consello Nacional da Cultura e as Artes nomearán o xurado.
 • Recompensa: Establécese un premio único e indivisible de 150,000.00 dólares (cento cincuenta mil pesos MN) como anticipo a conta de dereitos de autor para a publicación da obra, que se realizará conxuntamente entre Edicións SM (na colección El Barco de Vapor) e o Consello Nacional da Cultura e as Artes, a través da Dirección Xeral de Publicacións. As condicións do contrato e as características editoriais axustaranse ás políticas de copyright de Edicións SM e aos criterios definidos polo editor. A entrega do premio terá lugar como moi tarde en outubro de 2016.

XII PREMIO DR. ENRIQUE PEÑA GUTIERREZ (México)

 • Xénero: Historia e poesía
 • Premio: $ 50,000.00, edición e diploma
 • Aberto a: escritores mexicanos residentes no país
 • Entidade organizadora: FUNDACIÓN DR. ENRIQUE PEÑA GUTIÉRREZ AC
 • País da entidade convocante: México
 • Data de peche: 23/02/2016

Bases

 • Todos poden participar Poetas e escritores mexicanos residentes no país.
 • Participarán no xéneros de relatos e poesía. escrito en castelán.
 • Os participantes enviarán unha historia inédita con extensión mínima 10 e máximo 15 páxinas.
 • En poesía será inédito, extensión e tema libre.
 • Premio único por sexo $ 50,000.00, edición e diploma
 • Os traballos enviarase a: PREMIO DR. ENRIQUE PEÑA GUTIÉRREZ, rúa Francisco I, Madero no 45, Col. Centro Mocorito, Sin. CP 80800. Teléfono móbil: (673) 100-0031 e / ou rúa San Anselmo N0. 37, La Primavera, Culiacán, Sin. CP 80199. Teléfono (667) 721-5980 e teléfono móbil (667) 117-0236.
 • Os traballos presentaranse en orixinal e por triplicado, mecanografados ou por ordenador, de 12 puntos, a dobre espazo, en papel tamaño carta e por unha soa cara. Os traballos en ordenador achegarán CD co contido en Word.
 • Os concursantes asinarán as súas obras cun pseudónimo, datos persoais, incluirán currículum vitae, copia da credencial do INE, fotografía persoal por separado, nun sobre pechado e etiquetado no exterior co mesmo pseudónimo.
 • Os papeis de identificación depositaranse co doutor Rubén Elias Gil Levya Morales, notario, con domicilio na cidade de Culiacán, Sinaloa. O notario só abrirá os que indique o xurado cualificador e destruirá o resto.
 • O concurso está aberto a partir do 23 de outubro de 2015 e pecharase o 23 de febreiro de 2016.
 • O xurado cualificador estará composto por escritores e poetas recoñecidos, que serán nomeados polo Consello de Administración desta Fundación.
 • Unha vez emitido o fallo, darase a coñecer como moi tarde o 23 de abril, avisando inmediatamente aos gañadores, publicándoo na prensa estatal e na páxina web da Fundación. http://www.fundacionenriquepena.com
 • A Fundación publicará os traballos gañadores, reservándose os dereitos da primeira edición.
 • A Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez, AC sufragará os gastos de viaxe e aloxamento dos gañadores na cidade de Mocorito, onde terá lugar a entrega de premios o 22 de maio de 2016.
 • As obras concursantes que non foron premiadas non serán devoltas.
 • Os membros da Fundación non participarán no concurso.
 • Calquera caso non contemplado nas cláusulas desta convocatoria será resolto polo Consello de Administración da Fundación.

Fuente: writers.org


O contido do artigo adhírese aos nosos principios de ética editorial. Para informar dun erro faga clic en aquí.

Sexa o primeiro en opinar sobre

Deixa o teu comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado.

*

*

 1. Responsable dos datos: Miguel Ángel Gatón
 2. Finalidade dos datos: controlar SPAM, xestión de comentarios.
 3. Lexitimación: o seu consentimento
 4. Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros salvo obrigación legal.
 5. Almacenamento de datos: base de datos aloxada por Occentus Networks (UE)
 6. Dereitos: en calquera momento pode limitar, recuperar e eliminar a súa información.