Concursos e certames literarios nacionais de xaneiro

IMG_20151202_010018

Primeiro de todo, Feliz aninovo! Queremos comezar este mes / ano ofrecendo aos nosos lectores aqueles artigos que máis che gusten e tamén os que máis che serven. Por suposto, entre eles, os que se refiren a certames literarios non poden faltar. Como sempre, hoxe publicamos este sobre "Concursos e certames literarios nacionais en xaneiro" e mañá iremos cos internacionais.

Estás listo? Listo! Quen non ten entre os seus propósitos anuais participar en máis certames deste tipo e probar sorte?

Certame de Poesía «Lobón» 2015

 • Xénero: Poesía
 • Recompensa: 70 €
 • Aberto a: a partir dos 9 anos
 • Entidade organizadora: Centro de Lecer Lobón
 • País da entidade convocante: España
 • Data límite: 8 / 01 / 2016

Bases

 1. Quen pode participar? Pode participar calquera escritor a partir de 9 anos que presente obras orixinais e inéditas en español.
 2. Que tipo de poesía pode participar? Deben ser orixinais e inéditos, o tema é libre ademais de: rima e metro, en castelán.
 3. Presentarán os concursantes un máximo de tres poemas ou composicións poéticas.
 4. La extensión  Haberá unha páxina por un lado (DIN-4) para o ordenador cun tamaño de letra mínimo de 12 e tipo de letra 'Arial ' ou 'Times New Roman '.
 5. Prazos: O prazo para a presentación de poemas está aberto e rematará o 8 de xaneiro de 2016.
 6. Onde presentalos? Os traballos entregaranse no centro de lecer Lobón, C / Derecha, 23, CP 06498-Lobón (Badaxoz) ou enviaranse a: concursoscentrodeociolobon@gmail.com.
 7. Como presentar a poesía? Os poemas asinaranse cun pseudónimo, acompañado dun sobre con datos persoais, nome e apelidos, idade, teléfono de contacto e DNI
 8. Premios: A entrega de premios celebrarase o 27 de xaneiro, ás 18:30 horas na Biblioteca Pública Municipal de Lobón.
 • Categoría A de 9 a 11 anos: 30 €
 • Categoría B de 12 a 17 anos: 50 €
 • Categoría C a partir de 18 anos: 70 €

Premio Internacional de Xornalismo Cidade de Cáceres

 • Xénero:  Xornalismo
 • Recompensa:  15.000 euros e placa conmemorativa
 • Aberto a: xornalistas da Unión Europea
 • Entidade organizadora: Mercedes Calles e Fundación Carlos Ballestero
 • País da entidade convocante: España
 • Data límite: 09 / 01 / 2016

Bases

 1. Poderán participar todos os xornalistas, comunicadores e escritores que envíen un artigo ou reportaxe que se publicou do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2015 en medios impresos, publicados en calquera parte da Unión Europea.
 2. O Premio outorgarase á obra de mellor calidade presentada que contribúa a difundir calquera aspecto ou tema relacionado coa cidade de Cáceres, que poña de manifesto calquera dos seus valores sociais, humanos, culturais, artísticos ou monumentais.
 3. Establece un premio único de 15.000 euros, suxeito á normativa tributaria e á placa conmemorativa, que será entregada ao autor da obra seleccionada nun acto público.
 4. Os traballos deberán ser presentados polo seu propio autor ou por calquera persoa ou entidade que acredite o seu consentimento e deberán enviarse o orixinal e seis copias das páxinas completas do xornal ou revista que as publicou, nas que se poida ver a data dos mesmos. Ademais, o título, o nome do soporte e a data de publicación especificaranse por separado. Cada autor pode enviar un máximo de dous artigos ou informes. As obras poderán estar escritas ou narradas en calquera dos idiomas oficiais da Unión Europea e deberán ir acompañadas dunha tradución ao castelán se esta non é a empregada no orixinal.
 5. As obras deben ser asinado polo seu autor ou pseudónimo. No caso deste segundo caso, a personalidade do autor deberá acreditarse cun certificado do soporte que o publicou.
 6. El límites de prazo para a presentación dos traballos será o 9 xaneiro 2016, enviándoas ao presidente da Fundación Mercedes Calles e a Carlos Ballestero, con enderezo na praza de San Jorge número 2, 10003 Cáceres.
 7. O Xurado, presidido polo presidente da Fundación ou unha persoa delegada, estará composto polo presidente da Asociación de Xornalistas de Cáceres e personalidades relevantes do xornalismo, a comunicación, a cultura e a sociedade. O xurado estará asistido nas súas deliberacións por un secretario da Fundación con voz e sen voto.
 8. El O xurado emitirá a sentenza na segunda quincena de xaneiro de 2016 e o premio entregarase durante un evento que se celebrará en Cáceres na primeira quincena de febreiro de 2016. A concesión do premio será persoal e intransferible e se non se cumpre este requisito persoalmente, entenderase a súa renuncia, agás forza maior a criterio do xurado. O gañador comprometerase a ser membro do xurado na próxima edición do premio se a súa organización o esixe.
 9. A Fundación MCCB resérvase o dereito de reproducir os traballos presentados.
 10. A participación no concurso implica a aceptación destas bases.

XIV Certame nacional de relatos curtos San Juan Bosco

 • Xénero: Historia
 • Recompensa: 450 €
 • Aberto a:  Dende 8 anos
 • Entidade organizadora: AA.AA. de Don Bosco de Pozoblanco
 • País da entidade convocante: España
 • Data límite: 11 / 01 / 2016

Bases

 1. Establecerse tres categorías: neno, de 8 a 12 anos. Xuvenil, de 13 a 17 anos. Adultos, a partir de 18 anos.
 2. As obras deben ser orixinal e inédito, sen premiar, escrito en castelán, en formato folio (Din A-4), a dobre espazo e a unha cara. Extensión: nenos, un máximo de 8 páxinas. Xuvenil, un mínimo de 5 páxinas e un máximo de 15 páxinas. Adultos, un mínimo de 5 páxinas e un máximo de 15 páxinas, por triplicado.
 3. tema libre.
 4. Os traballos Presentaranse por triplicado e sen ningunha identificación. Nun sobre pechado e separado aparecerá o nome, apelidos, enderezo, número de teléfono e DNI do autor, indicando no exterior o título da obra. Os traballos entregaranse nos corredores da AA.AA. Don Bosco ata as 22:11 horas do 2016 de xaneiro de XNUMX.
 5. Non serán elixibles para o primeiro premio os que fosen premiados con anterioridade, na mesma modalidade, nas dúas últimas edicións nalgunha das tres categorías.
 6. Establécense os seguintes Premios: O premio será recollido polo autor o 29 de xaneiro de 2016, ao remate do triduo nos Salóns da AA.AA. 'Don Eusebio Andújar'.
 • Categoría Infantil:
  Primeiro premio: 220 €, a metade en material escolar ou libros, a metade en metálico.
  Segundo premio: 150 €, a metade en material escolar ou libros, a metade en metálico.
 • Categoría xuvenil:
  Primeiro premio: 270 €. A metade en metálico, a metade en material escolar ou libros.
  Segundo premio: 180 €. A metade en metálico, a metade en material escolar ou libros.
 •    Categoría adulta:
  Primeiro premio: 450 € en metálico.
  Segundo premio: 300 € en metálico.

VIII Certame de Novela "Cidade de Almería"

 • Xénero:  novela
 • Recompensa:  3.000 (75% en efectivo e o resto destinado á edición de 300 exemplares para distribución ou entrega ao gañador)
 • Aberto a:  sen restricións
 • Entidade organizadora: Editorial Aldevara e a Asociación Cultural Balbín Paris
 • País da entidade convocante: España
 • Data límite: 12 / 01 / 2016

Bases

 1. Calquera escritor pode participar neste concurso, sempre que as obras presentadas sexan textos escritos en Idioma español e orixinais inéditos que non fosen premiados previamente en ningún outro concurso.
 2. Os traballos presentaranse mediante o procedemento de depósito en garantía, sen sinatura nin datos que poida identificar ao autor na novela e nun sobre pechado e separado, incluirase o enderezo cos datos persoais, breve currículo do autor e fotocopia do DNI ou NIE. O pseudónimo empregado e o título da obra faranse constar na portada da novela e no exterior do depósito. Os orixinais presentaranse impresos en papel e debidamente encadernados (unha copia), así como unha copia en soporte informático (imprescindible). As obras terán unha extensión non inferior a 180 páxinas nin superior a 500, escrito nun espazo e medio por un lado, en papel tamaño DIN A-4, tamaño carta 12, coa referencia "VIII Certame de Novela Cidade de Almería". Deberían enviarse a Juan Jesús Gilabert, C / San José Obrero 53, código postal 04005 Almería (España).
  Para poder avaliar todas as obras no seu contexto, é recomendable envialas o antes posible para cumprir os prazos de lectura e avaliación. Cada autor pode enviar un máximo de dúas novelas  empregando diferentes pseudónimos.
 3. O premio de novela "Cidade de Almería" consistirá en dous premios: Gañador e finalista. A dotación do premio para o gañador será de 3000 € (75% en metálico e o resto destinado á edición de 300 exemplares para a súa distribución ou entrega ao gañador) e para o finalista 1000 €, (50% en metálico e o resto destinado á edición de 150 exemplares para a súa distribución ou entrega ao finalista). Os premios pagaranse como anticipo polos dereitos de autor que podería xerar a explotación da novela.
 4. A publicación dos traballos farase en edición continua e a súa venda realizarase tanto nas canles de distribución tradicionais como en liña a través da páxina web de Aldevara Editorial, así como das tendas en liña como El Corte Inglés, Amazón, etc., coa conseguinte marxe de beneficio para os autores do 10%, de acordo co contrato que deben asinar coa Editorial Aldevara.
 5. A Editorial Aldevara e a Asociación Cultural Balbín Paris reservan a posibilidade de publicar os orixinais que, ao non acadar o Premio, consideren de interese, previa acordo cos autores.
 6. El prazo de admisión de orixinais comezará o 9 de novembro do ano en curso e rematará o 12 de xaneiro de 2016. O premio outorgarase en maio-xuño de 2016, notificándoo persoalmente ao gañador e finalista, así como o lanzamento do resto das novelas para a súa presentación. a outros concursos. Máis tarde publicarase na web e nos medios de comunicación. O entrega de premios Celebrarase nun acto social que se celebrará na cidade de Almería no verán de 2016, reservándose os organizadores o dereito de modificar estas datas por axustes do calendario. Os premios entregaranse aos autores galardoados, que deberán recibilo persoalmente.
 7. Os orixinais Presentaranse acompañados dunha certificación manuscrita do autor., garantindo que os dereitos da obra non están comprometidos e non supoñen plaxio, así como que non foi sometido a outro concurso pendente de resolución. No caso de obras presentadas baixo un pseudónimo, a devandita certificación deberá asinarse con ela e nunca se incluirá no sobre do depósito. Se a obra é a gañadora, a Asociación Cultural París Francisco Javier Balbín revelará os nomes e apelidos do autor en calquera número de actuacións derivadas desta condición.
 8. A obra gañadora permanecerá en propiedade da Asociación Cultural Balbín París e da Editorial Aldevara que procederá á súa publicación afirmando que é a “VIII Premio de Novela Cidade de Almería”.
 9. El O tema de fondo da novela incluirá calquera xénero literario, valorando dun xeito especial a narrativa, a trama e a lectura amena. As obras que induzan violencia, xenofobia, maltrato animal e outros usos contrarios aos dereitos humanos serán descualificadas automaticamente.
 10. Esta edición do certame está dedicada á memoria de Francisco Calvache.

XII Premio Nacional de Relato Curto Alhaurín de la Torre

 • Xénero:  Historia
 • Recompensa:  1.800 €
 • Aberto a: sen restricións
 • Entidade organizadora: Concellería de Cultura do Concello de Alhaurín da Torre
 • País da entidade convocante: España
 • Data límite: 15 / 01 / 2016

Bases

 1. O Departamento de Cultura do Concello de Alhaurín da Torre anuncia o "XII Premio Nacional de Relato Curto Alhaurín de la Torre". Poden presentarse, escritores de calquera nacionalidade, sempre que as obras estean escritas en Idioma español, orixinal, inédito e non foron adxudicados previamente ou están pendentes de resolución noutros concursos. Non poderán participar os gañadores de edicións anteriores.
 2. Os relatos que se presenten ao premio deberán achegar un sobre pechado contendo un documento asinado con todos os datos persoais (identificación completa, enderezo, número de teléfono, correo electrónico do concursante e título da historia) e pseudónimo do autor no estranxeiro.
 3. As obras terán unha ex tensión máxima de dez páxinas, a dobre espazo e a unha soa cara, cun tamaño de letra 12 'Times New Roman'; coas súas páxinas numeradas e sen grapar nin encadernar. Só se debe enviar unha copia da historia en papel ao seguinte enderezo: Concello de Alhaurín da Torre, Departamento de Cultura, Praza da Xuventude s / nº. CP 29130. Alhaurín de la Torre (Málaga), coa referencia «Premio Nacional de Relato Curto« Alhaurín de la Torre »XII Edición.
 4. Só podes presentar unha obra por autor.
 5. Este premio terá un único gañador que recibirá a cantidade de 1.800 € e non se pode declarar nulo.
 6. Este premio convócase anualmente. O prazo para enviar orixinais comezará o 16 de novembro de 2015 e rematará o 15 de xaneiro de 2015. A decisión do xurado comunicarase por teléfono ao gañador e darase a coñecer publicamente, en www.culturalh.com e diversos medios, o 18 de abril. , 2016. O premio entregarase dentro dos actos conmemorativos do Mes do Libro en abril-maio ​​de 2015, reservándose á entidade organizadora o dereito de modificar estas datas.
 7. O gañador terá a obriga de asistir persoalmente á cerimonia de entrega. A organización asumirá o custo do aloxamento durante unha noite se o gañador é de fóra da provincia de Málaga.
 8. O xurado estará composto por persoas relevantes do mundo cultural e literario de Alhaurín da Torre, designadas polo departamento de Cultura.
 9. O pagamento do premio implica o coñecemento e aceptación do autor, da cesión dos dereitos de publicación ao Excmo. Concello de Alhaurín da Torre, organizador do Concurso, e estará suxeito á normativa legal vixente.

Fuente: writers.org


O contido do artigo adhírese aos nosos principios de ética editorial. Para informar dun erro faga clic en aquí.

3 comentarios, deixa os teus

Deixa o teu comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados con *

*

*

 1. Responsable dos datos: Miguel Ángel Gatón
 2. Finalidade dos datos: controlar SPAM, xestión de comentarios.
 3. Lexitimación: o seu consentimento
 4. Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros salvo obrigación legal.
 5. Almacenamento de datos: base de datos aloxada por Occentus Networks (UE)
 6. Dereitos: en calquera momento pode limitar, recuperar e eliminar a súa información.

 1.   José Antonio Hernández Milán dixo

  Interesante iniciativa que espero teña a continuidade que merece. Un saúdo dende Uruguai

  1.    Carmen Guillen dixo

   Ola Jose Antonio!

   Isto para amosarche algúns dos certames literarios que se celebraron tanto en España como a nivel internacional, levámolo facendo dende o ano pasado. E seguimos con el! 🙂

   Se participas nunha, deséxoche toda a sorte do mundo ...

   Saúdos!

 2.   vautrin81 dixo

  Ola! Grazas. Aínda que son pesimista das competicións literarias, aínda que teña algunhas historias, non me atrevo.