Yr ynys o dan y môr gan Isabel Allende

Yr ynys o dan y môr.

Yr ynys o dan y môr.

Cyhoeddwyd yn 2009, Yr ynys o dan y môr yn nofel gan Awdur Chile-Americanaidd Isabel Allende. Mae'n adrodd y frwydr dros ryddid y caethwas Zarité - a elwir yn Teté - yn Haiti yn y 1810fed ganrif. Mae'r llyfr yn rhychwantu deugain mlynedd o'i greulondeb a'i blentyndod llawn ofn hyd XNUMX, amser ei ddial olaf yn New Orleans.

Mae ewyllys haearn yn cael ei ffugio gyda chefnogaeth caethweision eraill i rythm drymiau a fwdw Affrica. Felly yn codi menyw sy'n benderfynol o ollwng beichiau'r gorffennol a dod o hyd i gariad er gwaethaf dioddefaint. Yn ôl K. Samaikya (2015) o Brifysgol Acharya Nagarjuna (India), “Yr ynys o dan y môr mae'n un o straeon mwyaf dramatig yr ail ganrif ar bymtheg. A dyma’r naratif am yr unig wrthryfel caethweision llwyddiannus yn y byd i gyd ”.

Am Isabel Allende

Genedigaeth a theulu

Ganwyd Isabel Allende Llona yn Lima, Periw, ar Awst 2, 1942. Hi yw'r hynaf o dri brodyr a chwiorydd. o'r briodas rhwng Tomás Allende (cefnder cyntaf Salvador Allende, llywydd Chile rhwng 1970 a 1973) a Francisca Llona. Roedd ei dad yn gweithio fel ysgrifennydd llysgenhadaeth Chile yn Lima adeg ei eni. Ar ôl ysgariad y cwpl ym 1945, dychwelodd Llona i Chile gyda'i thri phlentyn.

astudiaethau

Byddai ei fam yn ailbriodi Ramón Huidobro Rodríguez ym 1953, diplomydd a neilltuwyd i Bolifia ers y flwyddyn honno. Yno, astudiodd yr Isabel ifanc mewn ysgol Americanaidd yn La Paz. Yn ddiweddarach, cwblhaodd ei astudiaethau mewn sefydliad preifat ym Mhrydain yn Libanus. Ar ôl dychwelyd i Chile ym 1959 priododd â Miguel Frías, y bu iddi ddau o blant gyda nhw yn ystod eu 25 mlynedd o undeb, Paula (1963-1992) a Nicolás (1967).

Cyhoeddiadau cyntaf

Rhwng 1959-1965, roedd Isabel Allende yn rhan o Sefydliad Bwyd ac Amaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO). O 1967 ysgrifennodd erthyglau ar gyfer y cylchgrawn Paula. En 1974 gwnaeth ei gyhoeddiad cyntaf yn y cylchgrawn plant mampato, Nain Panchita. Yr un flwyddyn lansiodd hefyd Lauchas a lauchones, llygod mawr a llygod (Straeon plant).

Alltud yn Venezuela

Yn 1975, gorfodwyd Isabel Allende i alltudiaeth gyda'i theulu yn Venezuela oherwydd caledi unbennaeth Pinochet. Yn Caracas bu’n gweithio i’r papur newydd El Nacional ac mewn ysgol uwchradd, hyd nes cyhoeddi ei nofel gyntaf Tŷ'r Gwirodydd (1982). Man cychwyn chwedl olygyddol a'i daliodd fel yr awdur byw a ddarllenwyd fwyaf eang ymhlith siaradwyr Sbaeneg hyd yn hyn.

Awdur poblogaidd nid heb feirniadaeth anffafriol

Hyd yma, Mae Isabel Allende wedi gwerthu mwy na 71 miliwn o lyfrau, yn cael ei gyfieithu i 42 iaith. Er gwaethaf ei lwyddiannau masnachol niferus - yn enwedig yn yr Unol Daleithiau -, Bu llawer o dynnu sylw at ei arddull lenyddol. Yr ynys o dan y môr wedi bod yn eithriad. Am, Cyhoeddwyr Wythnosol (2009) yn beirniadu’r nofel, oherwydd “… mae’n datgelu awdur a astudiodd bentwr swmpus o ffeithiau heb ddysgu un gwirionedd”.

hefyd, Janis Elizabeth (Deiliad Llyfr, 2020) yn diswyddo fel "tan-goginio" ac "wedi trosysgrifo" golygfeydd rhywiol niferus Yr ynys o dan y môr. Mae hefyd yn honni bod Allende "yn ymwrthod â'r cymedroldeb a'r empathi sy'n hanfodol i fater o'r fath" (caethwasiaeth). Serch hynny, Rhestr Lyfrau a ragwelwyd yn ei lansiad: "Bydd y galw am y nofel ryfeddol a throchi hon am ddewrder dynion a menywod sy'n peryglu popeth am ryddid yn uchel."

Crynodeb o'r ynys o dan y môr

Mae dechrau'r stori ar Ynys Saint - Domingue (Hispaniola) yn y 1770au. Yno, dangosir Zarite bach a denau iawn (a elwir yn Tete). Mae hi'n ferch i gaethwas o Affrica na chyfarfu hi erioed ac yn un o'r morwyr gwyn a ddaeth â'i mam i'r byd newydd. Trwy blentyndod garw sy'n llawn ofnau, mae'n dod o hyd i ryddhad yng nghanol synau drymiau a fwdw Loa ymarfer gan gaethweision eraill.

Mae Tete yn cael ei brynu gan Violette - cwrteisi mulatto uchelgeisiol - ar ran Toulouse Valmorain, etifedd Ffrengig ugain oed i blanhigfa siwgr. Daw tirfeddiannwr yn ddibynnol ar y caethwas, er mai ei bwrpas gwreiddiol oedd ei phrynu i'w gariad, Eugenia García del Solar. Ar ôl y briodas, mae iechyd Eugenia yn dechrau dirywio ac mae hi'n dioddef sawl camesgoriad olynol sy'n mynd â hi i fin gwallgofrwydd.

Creulondeb a gobaith

Ychydig flynyddoedd cyn marw, mae Eugenia yn llwyddo i roi genedigaeth i blentyn byw, Maurice, a ymddiriedwyd i Zarite am ei fagwraeth. Ar y pwynt hwn, mae'r Tete, a oedd unwaith yn simsan, wedi trawsnewid yn ei arddegau voluptuous, a ddymunir yn chwantus gan Valmorain. Mae'r meistr ymosodol yn y diwedd yn treisio ei gaethwas waeth beth fo'r berthynas serchog rhwng mam a mab wedi datblygu gyda'i cyntafanedig. Mae Tete yn beichiogi gyda phlentyn a fydd yn cael ei gymryd oddi wrthi adeg ei eni.

Isabel Allende.

Isabel Allende.

Mae Valmorain yn rhoi'r babi i Violette, sy'n briod ar y pwynt hwn â'r Capten Étienne Relais. Mae Tete yn dod o hyd i gysur a chariad mewn caethwas sydd newydd gyrraedd y blanhigfa, Gambo. Ond mae trais rhywiol Toulouse yn parhau, felly pan mae Gambo yn dianc i ymuno â'r caethweision gwrthryfelgar, ni all ei ddilyn oherwydd ei bod yn feichiog eto. Er, y tro hwn fe wnaethant adael iddo aros gyda'r ferch, o'r enw Rosette.

Y chwyldro caethweision a'r rhyfel cartref

Mae Rosette yn derbyn addysg morwyn ac yn dod yn anwahanadwy oddi wrth Maurice, hyd yn oed pan nad yw Valmorain yn cymeradwyo. Ar ôl i'r gwrthryfel caethweision dan arweiniad Toussaint Louverture dorri allan, mae Gambo yn rhybuddio ei annwyl Zarite bod planhigfa Valmorain yn mynd i gael ei llosgi. Ond mae hi'n gwrthod cefnu ar Maurice, yn hytrach yn rhybuddio tirfeddiannwr Ffrainc yn gyfnewid am ei rhyddid hi a rhyddid ei merch.

Mae teulu Valmorain yn symud yn gyfan gwbl i Le Cap, gan gynnwys Zarite a Rosette. Ar ôl ei osod, mae Tete yn dechrau derbyn cyfarwyddyd ffurfiol gan Zacharie, bwtler sedd y llywodraeth. Yn ddiweddarach, gorfodir y Valmorains i alltudiaeth eto ar ôl dechrau'r rhyfel a fydd yn gorffen gyda ffurfio Gweriniaeth Ddu Haiti.

New Orleans

Yn Louisiana, mae Valmorain yn sefydlu planhigfa newydd ac yn priodi Hortense Guizot, dynes ddirmygus a barus. Nid yw'r cyflogwr newydd yn cymryd yn hir i wrthdaro â Maurice, Zarite a Rosette, felly, nid yw'n oedi cyn cam-drin ei gweision du. Y broblem fwyaf yw bod Tete a'i merch yn dal i gael eu hystyried yn gaethweision.

Nid yw Valmorain yn cadw ei air o hyd er iddo arwyddo rhyddid ei weision du. Mae Maurice yn gwrthwynebu'r sefyllfa ddiraddiol ac yn cael ei anfon i astudio mewn ysgol breswyl yn Boston, lle mae'n ymuno â'r achos diddymu. Ar ôl ychydig flynyddoedd, mae Zarite yn llwyddo i wneud y rhyddid hir-ddisgwyliedig ganddi hi a'i merch yn effeithiol gyda chymorth offeiriad.

Aduniadau hapus Zarite

Mae Tete yn cael ei aduno yn New Orleans gyda Violette a Jean Relais, yr olaf mewn gwirionedd yw ei mab cyntaf a ddieithriwyd gan Valmorain. Yn yr un modd, dechreuodd weithio fel menyw rydd yn siop Violette (yn briod bryd hynny â Sancho García del Solar). Mae hapusrwydd Zarite yn cynyddu hyd yn oed yn fwy pan gaiff ei gyflawni gyda Zacharie. Mae'r ddau yn cwympo mewn cariad ac o ganlyniad i'r angerdd hwnnw maen nhw'n ennyn merch.

Dychweliad Maurice

Cyn gynted ag y bydd Maurice yn dychwelyd i New Orleans, mae'n cyfleu i'w dad (sâl) ei fwriad i briodi Rosette. Mae Valmorain yn ddig ac yn ofer yn gwrthwynebu'r briodas rhwng yr hanner brodyr a chwiorydd, wrth i Zarite a Zacharie gynllwynio i wneud y briodas yn bosibl. Buan iawn y beichiogodd Rosette, fodd bynnag, cafodd ei charcharu "am slapio dynes wen" (Hortense Guizot) yn gyhoeddus.

Mae iechyd Rosette yn dirywio'n gyflym yn y carchar. Mae hi'n cael ei rhyddhau yn y pen draw diolch i gyfryngu Valmorain marw ac yn awyddus i gymodi â'i fab. Yn olaf, mae Rosette yn marw gan roi genedigaeth i fabi o'r enw Justin. Mae Maurice, wedi torri ei galon, yn penderfynu mynd o amgylch y byd. Cyn gadael, mae'n ymddiried yn magu ei fab i Zarite a Zacharie, sy'n edrych i'r dyfodol gyda gobaith a theulu newydd.

Yr ynys o dan y môr

Mae'r adolygiad o Adolygiad Llyfr New York Times yn atalnodi nofel ddifyr iawn, "Wedi'i osod o fewn fframwaith genesis gweriniaeth ddu gyntaf y byd." Mae'r adolygiadau hyn hefyd yn siarad am "realaeth hudol coeth", wedi'i nodi i'r eithaf, yn gaethiwus i'r darllenydd. At y diben hwn, defnyddiodd Isabel Allende adroddwr hollalluog bron bob amser yn y trydydd person, gyda rhai segmentau person cyntaf o'r prif gymeriad.

O ganlyniad, gall y disgrifiadau seremonïol o orau annynol caethwasiaeth a gyhoeddwyd gan y prif gymeriad ei hun fod yn annifyr i ddarllenwyr tueddol. Fodd bynnag, mae rhai darnau yn ymestyn iyn ddiangen y testun oherwydd nad ydyn nhw'n trosgynnu canlyniad y plot nid ydynt ychwaith yn cyfrannu at ddyfnder y cymeriadau.

Dyfyniad gan Isabel Allende.

A yw'n Yr ynys o dan y môr nofel hanesyddol?

Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn canfod brawddegau a thynwyr positif mewn cyfrannau tebyg, sefyllfa nodweddiadol o'r rhan fwyaf o weithiau Isabel Allende. Mae'r adolygiad o Dyddiadur Llyfrgell (2009) yn sôn am “… stori yn llawn anturiaethau, cymeriadau byw a disgrifiadau cyfoethog a manwl iawn o fywyd yn y Caribî bryd hynny”. Ar y llaw arall, y porth Gan grynhoi (2020) yn esbonio:

“Os yw stori go iawn Allende yn anghyflawn ac yn drwsgl, mae ei stori ffuglennol yn cael ei llwytho nid yn unig â manylder cyfnod gormodol, ond hefyd gyda chywirdeb gwleidyddol didactig ac anacronistig, torri rheol gardinal y nofelydd y dylai rhywun ei ddangos yn hytrach na dweud ”. Beth bynnag, daw'r un cyfrwng i'r casgliad: "Yr ynys o dan y môr mae'n cain, yn symud ac yn treiddio gyda gwir ymdeimlad o golled ”.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Luciano cymaint meddai

  … 'Beth yw môr yr aleydd isabel? slds.

 2.   blodau meddai

  pam y'i gelwir yn ynys o dan y môr?

bool (gwir)