Llyfrau Offreds

Llyfrau Offreds.

Llyfrau Offreds.

Mae llyfrau Offreds wedi marchnata mwy na 350.000 o gopïau hyd yma. Mae hyn yn tystio i'w lwyddiant golygyddol. Mae José Ángel Gómez Iglesias (Pontevedra, 1984) yn awdur Sbaenaidd y mae ei yrfa lenyddol yn gymharol ddiweddar. Daeth yn hysbys trwy rwydweithiau cymdeithasol (Twitter, yn bennaf) nes iddo gyrraedd trylediad masnachol trawiadol.

Llofnod o dan y ffugenw “Offreds”, a gododd yn achlysurol yn ystod gêm o lythyrau gyda'i frawd. Adlewyrchir ei ostyngeiddrwydd yn ei ysgrifau, a nodweddir gan ryddiaith farddonol uniongyrchol iawn, wedi'i llwytho â theimladau. Yn yr un modd, mae ei arddull chwareus ar y cyd â strwythur syml wedi ei gwneud hi'n haws i lawer o ddarllenwyr uniaethu â'i lyfrau.

Daeth awdur i'r amlwg yn y cyfryngau digidol

Ar ei wefan, mae Defreds yn esbonio - gyda'r symlrwydd sy'n ei nodweddu - sut y dechreuodd ei yrfa lenyddol. Yn hyn o beth, mae'n mynegi:

“Noson eithaf llawn unigrwydd a gyda llawer o law oedd y tro cyntaf i mi ysgrifennu brawddeg am rywbeth a oedd yn digwydd i mi bryd hynny. Ar twitter. Amcana dyna lle cychwynnodd y cyfan. Mae pobl yn fy darllen, fwy a mwy. Pobl a oedd yn teimlo fy mod wedi uniaethu â mi.

“Allwn i ddim credu bod rhywun wedi darllen fy meddyliau gyda brwdfrydedd. Bron yn ddamweiniol. Bron heb edrych amdano. Offreds, estyniad José. Mae fy llyfrau wedi cyrraedd. Ni allwch ddychmygu'r rhith y mae'n ei wneud, mynd i mewn i siop lyfrau a gweld llyfr o'ch un chi ar silff, yno. A phobl yn ei brynu gyda gwên. Ni ellir talu am hynny gydag arian. Peidio ag egluro mewn geiriau… ”.

Awduron wedi'u “geni” mewn rhwydweithiau cymdeithasol, ydyn nhw'n ffenomen neu'n duedd?

Yn achos Offreds, mae'n cwmpasu'r ddau ddiffiniad. Lansiad a llwyddiant masnachol ysblennydd ei lyfr cyntaf Bron yn ddamweiniol, wedi bod yn ffenomen olygyddol oherwydd ei genesis ar Twitter. Ar wahân - wrth gwrs - o'r niferoedd gwerthu trawiadol. Ar yr un pryd, mae Offreds yn duedd ym myd llenyddol heddiw. Wel, mae'n rhan o grŵp cynyddol o awduron sy'n defnyddio cyfryngau digidol i wneud eu hunain yn hysbys.

Felly, maen nhw'n awduron nad ydyn nhw'n dibynnu ar gyhoeddi tai, nac ar unrhyw fath o gyfryngwyr ar adeg lansio eu gweithiau cyntaf. Mae'n cynrychioli modd lle mae'r strategaeth farchnata (os yw'n bodoli, wedi'i dylunio felly) yn cynnwys cydran glyweledol bwysig. Yn hyn o beth, gellir ymgynghori â sawl cyhoeddiad wedi'i fynegeio mewn gwahanol wledydd ar y rhyngrwyd sy'n cadarnhau'r ymddygiad hwn.

Ymhlith yr ymchwiliadau hyn, mae'r canlynol yn sefyll allan:

 • Ysgrifennu llenyddol mewn rhwydweithiau cymdeithasol. Awdur: Milagros Lagneaux (2017); Sbaen.
 • Barddoniaeth Instagram: Sut mae'r cyfryngau cymdeithasol yn adfywio ffurf ar gelf hynafol. Awdur: Jessica Myers (2019); UDA.
 • Llwybrau Beirdd Ifanc yr Eidal. Dadansoddiad Rhwydwaith Cymdeithasol o'r Maes Poetig Cyfoes. Awduron: Sabrina Pedrini a Cristiano Felaco (2020); Yr Eidal.

Ffigurau a data ar lyfrau mwyaf adnabyddus Defreds

 • Bron yn ddamweiniol. Lansio, 2015. Golygyddol Mueve tu Lengua. 23 rhifyn; gwerthwyd mwy na 180.000 o gopïau.
 • Pan fyddwch chi'n agor y parasiwt, Golygyddol Symudwch eich Iaith. 12 rhifyn; gwerthwyd mwy na 95.000 o gopïau.
 • 1775 stryd, 2017. Golygyddol Mueve tu Lengua. 3 rhifyn; gwerthwyd mwy na 55.000 o gopïau.
 • Straeon ar ffordd hypochondriac, 2017. Espasa Golygyddol. 11 rhifyn; gwerthwyd mwy na 60.000 o gopïau.
 • Gyda chasét a beiro bic, 2018. Espasa Golygyddol. 2 rhifyn; gwerthwyd mwy na 35.000 o gopïau.
 • Tragwyddol, 2018. Espasa Golygyddol; 2 rifyn; gwerthwyd mwy na 40.000 o gopïau.

Yn ogystal, yn ystod 2019 lansiadau Cofiwch gyfrinair e Diamod, derbyniad da gan y cyhoedd a beirniaid yn gyffredinol.

Strwythur llyfrau Offreds

Mae holl lyfrau Offreds yn agor gyda rhagair gan awdur arall. Mae'r datblygiad yn cynnwys rhyddiaith y gellir cysylltu ei themâu â'i gilydd neu, i'r gwrthwyneb, mewn straeon a gyflwynir mewn dilyniant heb berthynas ymddangosiadol. Yn ôl porth Llyfrgell Rithwir FANDOM (2020), dadl rhai o’i gerddi yw parhad cyhoeddiad blaenorol.

Yn yr ystyr hwn, gall rhywun ystyried "Amores a Distancia 2" o 1775 stryd fel ail ran o "Amores a Distancia" gan Bron yn ddamweiniol. Erbyn olaf, Mae Offreds yn cadw cyfres o ficro-straeon neu ymadroddion ar gyfer cau ei lyfrau. Yn gyffredinol, mae ei epilogau yn cael eu gwneud gan awduron eraill a / neu'n cynnwys eu diolch.

Offreds.

Offreds.

Synthesis a dadansoddiad o rai o'i weithiau

Bron yn ddamweiniol (2015)

Yn y crynhoad hwn o ryddiaith nid oes prif gymeriad, na dechrau na chasgliad nac edefyn cysylltu. Yn ei gyhoeddiad cyntaf, mae Offreds yn ennyn diddordeb ei gynulleidfa trwy gyfres o straeon y gall darllenwyr uniaethu'n hawdd â nhw. Bron yn ddamweiniol yn adlewyrchu cydymdeimlad yr awdur am ei ffrindiau, lleoedd cyfarwydd, tristwch, siom, torcalon ...

Hefyd wedi'u cynnwys yn y llyfr hwn mae rhai cerddi o rywioldeb realistig iawn, bron yn eglur, ynghyd â dehongliad gwreiddiol o stori fyd-eang. Mae'n ymwneud â'r gerdd Straeon wedi'u fersiwnio, lle mae Offreds yn dangos ei weledigaeth benodol o Little Red Riding Hood, Sinderela, y blaidd neu'r Three Little Pigs. Ymadroddion:

"Rwy'n un o'r bobl hynny a osododd y cloc larwm 5 munud ynghynt, o'r rhai sy'n darllen llyfrau papur ar y trên ac sy'n hapus."

"Popeth sy'n gwneud ichi freuddwydio, mae hynny'n troi'ch bore Mawrth yn brynhawn Sadwrn."

1775 stryd (2017)

1775 yw nifer y strydoedd yn Vigo, y ddinas lle cafodd yr awdur ei fagu. Mae'r rhyddiaith yn y llyfr hwn yn grynodeb o feddyliau sy'n gysylltiedig â'r ardal hon. Ymhob rúa, teimlad; ym mhob cornel, profiad. 1775 stryd Mae'n un o'r testunau lle mae Defreds yn fwy gostyngedig a dilys, trwy linellau wedi'u hysgrifennu â chalon agored.

Mae hwn yn waith y mae ei sbectrwm beirniadaeth wedi bod yn ffafriol iawn oherwydd gweledigaeth benodol ei grewr. Yn y rhan fwyaf o'r adolygiadau llenyddol maent yn mynegi eu syndod am farddoniaeth mor amddifad o addurniadau fel y cyhuddir o emosiynau: tristwch, ofnau, hiraeth ... Mae Offreds yn dal ei ddarllenwyr o'r dilysrwydd; "Yr hyn rydw i eisiau ei ddweud siawns mai dim ond dwi'n deall." Segment:

“Weithiau gall cân o bedwar munud a saith eiliad ar hugain roi mwy nag un person i chi. A phobl sydd, trwy edrych arnoch chi, yn gwneud ichi deimlo fel cyngerdd gorau eich bywyd ”.

Straeon ar ffordd hypochondriac (2017)

Dyma'r cyhoeddiad cyntaf gan José Ángel Gómez Iglesias a lansiwyd o dan sêl Golygyddol Espasa. Yn y llyfr hwn, mae darllenwyr yn ymgolli mewn sefyllfa sy'n codi dro ar ôl tro yn nheitlau rhagflaenol yr awdur: taith gerdded ysgafn trwy ei feddyliau. Fodd bynnag, mae Offreds yn dangos yn Straeon ar ffordd hypochondriac sut mae ei ryddiaith wedi esblygu ochr yn ochr â'i bersonoliaeth ei hun.

A dweud y gwir, mae'n ymddangos yn amhosibl beichiogi geiriau Offreds heb efelychu amgylchiadau o'u realiti eu hunain. (yr awdur a'r cyhoedd fel ei gilydd). Yn ogystal, gyda'r gwaith hwn llwyddodd yr ysgrifennwr i swyno cynulleidfa sydd ar y cyfan yn anodd iawn gyda'r genre barddonol: pobl ifanc a'r glasoed. Yn yr un modd, mae'r ffotograffau gwych o David Olivas a Cynthia Perie yn cynrychioli'r cyflenwad perffaith i destun sy'n siarad llawer am gariad. Passage:

“Mae Mam yn dweud eich bod chi'n rhoi ychydig o ffwdan iddi gyda chymaint o bendro. Rhaid bod gennych chi lawer o awydd eisoes i lynu'ch pen a phartio allan i'r byd ”.

Gyda chasét a beiro bic (2018)

Mae Offreds yn llwyddo i "beidio ag ailadrodd ei hun" (o'i gymharu â'i deitlau blaenorol) heb golli iota o ddilysrwydd na'i arddull farddonol magnetig. Mae'n golygu teilyngdod enfawr, oherwydd Gyda chasét a beiro bic, oedd pumed llyfr yr awdur a ryddhawyd mewn llai na thair blynedd. Ar yr achlysur hwn, mae'r awdur yn mynd i'r afael â mater treigl amser di-ffael a chariad annirnadwy, er gwaethaf y chwerwder a'r almanac.

Ymadrodd Offreds.

Ymadrodd Offreds.

Yn yr un modd, mae penodau'r llyfr hwn yn alegorïaidd esblygiad fformatau cerddorol: Vinyl, LP, Casét, CD, Mp3 a Spotify. Mewn rhai rhyddiaith, mae Offreds yn talu teyrnged i ddehonglwyr fel Diana Quer, Pablo Ráez neu Gabriel Cruz. Mewn eraill, mae'n disgrifio'n angerddol ansawdd anhepgor cerddoriaeth yn y trac sain o deimladau: cariad, poen, rhith, siom, llawenydd ... Darn:

"Rydw i wrth fy modd yn mwynhau fy amser ar fy mhen fy hun, dod i adnabod fy hun yn well, mwynhau'r distawrwydd, ffilm, y gân honno sy'n swnio'n wahanol pan nad oes unrhyw un gartref."

Tragwyddol (2019)

Dyma'r llyfr sydd â'r nodweddion mwyaf hunangofiannol o fewn y saga hunan-bendant a gyhoeddwyd gan Offreds, hyd yn hyn. Mewn gwirionedd, mae ei chwe phennod yn cynnig y dilyniant canlynol: Ganed, Tyfu i Fyny, Gwenu, Cry, Byw, Breuddwydio a Marw. Fel bob amser, nid yw'r awdur yn rhoi'r gorau i fynd i'r afael â phynciau sensitif o ddiddordeb cyffredinol sy'n cynhyrchu bachyn ar unwaith yn y darllenydd. Ymhlith y rheini: yr bwlio, hunan-welliant, cariad diamod neu gam-drin.

Darn:

«Nid ydynt yn gwybod am yr holl ddifrod hwnnw. O'r dagrau sy'n cwympo, pan fydd y nos hefyd yn cwympo.

Nid ydynt yn gwybod ing y daith gerdded o gartref i ddosbarth.

Nid yw'r ddwyfronneg bob amser yn dal.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.