10 dyfynbris byr gan Walt Whitman

10 dyfynbris byr gan Walt Whitman

Ganwyd Walt Whitman, bardd Americanaidd, ym 1819 a bu farw ym 1892. Trwy gydol ei oes, yn ogystal â gadael inni weithiau mor odidog â O, Capten! Fy capten! "," Hyd a lled fy nghorff "," Llafnau o laswellt " o "Cân fy hun", wedi gadael ymadroddion di-rif y gallem ddod o hyd i fywyd byr yn eu haddysgu ym mhob un ohonynt.

Roedd yna lawer o feirdd a gafodd eu dylanwadu gan ei farddoniaeth fodern, gan gynnwys mawrion fel Ruben Dario, Wallace Stevens, DH Lawrence, Fernando Pessoa, Federico Garcia Lorca, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Ac ati

Yna rydyn ni'n eich gadael chi gyda 10 dyfynbris byr gan Walt Whitman mae hynny'n dweud llawer wrthym amdano, ei gymeriad, ei ddyneiddiaeth ...

Ymadroddion byr a dyfyniadau

10 dyfynbris byr gan Walt Whitman -

 • “Pan fyddaf yn cwrdd â rhywun nid wyf yn poeni a ydyn nhw'n wyn, du, Iddewig neu Fwslim. Mae'n ddigon imi wybod ei fod yn fod dynol.
 • «Mae'r sawl sy'n cerdded munud heb gariad, yn cerdded yn gysgodol tuag at ei angladd ei hun».
 • "Os byddaf yn cyrraedd fy nghyrchfan ar hyn o bryd, byddaf yn falch o'i dderbyn, ac os na fyddaf yn cyrraedd nes bod deng miliwn o flynyddoedd wedi mynd heibio, arhosaf yn hapus hefyd."
 • «Cymerwch y rhosod tra gallwch chi
  amser yn hedfan yn gyflym.
  Yr un blodyn rydych chi'n ei edmygu heddiw,
  yfory bydd hi'n farw ... ».
 • «Fy mod yn gwrth-ddweud fy hun? Wel ie, rwy'n gwrth-ddweud fy hun. A hynny? (Rwy'n aruthrol, rwy'n cynnwys torfeydd).
 • "I mi, bob awr o'r dydd a'r nos, yn wyrth annisgrifiadwy a pherffaith."
 • "Edrychwch cyn belled ag y gallwch, mae yna le diderfyn yno, cyfrifwch gymaint o oriau ag y gallwch, mae amser diderfyn cyn ac ar ôl."
 • "Peidiwch â digalonni os na ddewch o hyd i mi yn fuan. Os nad ydw i mewn lle, edrychwch amdanaf mewn man arall. Rhywle byddaf yn aros amdanoch.
 • «Roedden ni gyda'n gilydd, wedi hynny rydw i wedi anghofio».
 • «Rwyf wedi dysgu bod bod gyda'r hyn rwy'n ei hoffi yn ddigon».

Rhaglen ddogfen gydag is-deitlau am Walt Whitman

Ac fel y gwyddoch eisoes am erthyglau diweddar eraill gennyf, mae'n rhaid i mi edrych amdanynt yn y platfform YouTube, fideos neu raglenni dogfen godidog sy'n siarad am yr awdur yr ydym yn delio ag ef. Yma, rwy'n cyflwyno un da iawn yr wyf wedi'i ddarganfod am Walt Whitman, mae wedi'i isdeitlo.

Mwynhewch!

Chwilfrydedd Walt Whitman

Roedd 2019 yn nodi 200 mlynedd ers sefydlu Walt Whitman, un o'r beirdd a ystyriwyd yn un o'r Gorau America yn ail hanner y XNUMXeg ganrif. Fodd bynnag, fel unrhyw berson, mae yna rai nodweddion sy'n ei gwneud hi'n unigryw, neu sy'n denu ein sylw.

Rydym am gasglu rhai o chwilfrydedd mwyaf trawiadol yr awdur hwn. A bydd rhai ohonyn nhw'n eich synnu chi dipyn.

Tad Walt Whitman

Roedd Walt Whitman yn byw rhwng 1819 a 1892. Dywedir ei fod yn "dad" barddoniaeth fodern yn America ac yn ddyn a drawsnewidiodd farddoniaeth. Fodd bynnag, rhywbeth y gellir ei gymryd o'i gerddi, yn enwedig yr hunangofiannol "Roedd yna fachgen a aeth ymlaen" yw nad oedd ei berthynas â'i dad yn eilun.

Mewn gwirionedd, mae'n dweud wrtho ei fod yn a dyn cryf, awdurdodaidd, drygionus, anghyfiawn a blin. Hynny yw, person a allai droi yn dreisgar pe na bai'n gwneud yr hyn yr oedd ei eisiau. Nawr, rydyn ni'n siarad am gyfnod pan oedd yr agwedd hon yn gyffredin mewn llawer o deuluoedd a rhieni.

Wedi arsylwi ar adolygu ei waith

I Whitman, roedd perffeithrwydd yn bwysig iawn. Yn gymaint felly nes iddo hyd yn oed wneud hynny gyda'i weithiau ei hun. Roeddwn i bob amser yn newid rhywbeth oherwydd roeddwn i'n meddwl y gallwn ei wella. Dyna pam y cafodd drafferth hefyd i gael ei ysgrifau i'r amlwg.

Daliodd i'w cywiro, eu newid, addasu pethau. Mewn gwirionedd, roedd ei waith "Leaves of Grass" yn cynnwys 12 cerdd a thrwy gydol ei oes roedd yn eu newid yn gyson oherwydd nad oedd yn fodlon â nhw.

Daeth yn hunan-hyrwyddiad o'i waith ei hun

Pan fydd awdur yn siarad am ei lyfr, mae'n arferol iddo wneud hynny yn y person cyntaf a chanmol yr hyn y mae wedi'i wneud. Ond aeth Whitman ychydig ymhellach. Ac a yw hynny, o weld iddo gael llawer o adolygiadau negyddol, yn rhesymol os cymerwn i ystyriaeth nad oedd ei farddoniaeth o fewn yr "normal" bryd hynny, fe weithredodd.

Beth wnaeth? Wel manteisio ar ei waith mewn papurau newydd i ysgrifennu adolygiadau, o dan enwau eraill, gan ganmol y gwaith a dadlau ei fod yn dda ond nad oeddent yn ei adnabod ac nad oeddent yn gwybod beth yr oedd ar goll. Ac roedd yr holl hunanfeirniadau hyn yn rhan o'r rhifynnau a oedd yn dod allan o'i lyfr.

Gadawodd yr awgrymiadau ffitrwydd Walt Whitman ar ôl

Wel ie, nid yw'n rhywbeth rydyn ni wedi'i ddyfeisio. A dweud y gwir, ysgrifennodd y bardd hwn y "Canllaw i Iechyd a Ffitrwydd Dynion." Mewn gwirionedd, roedd y rhain yn erthyglau a gyhoeddodd yr awdur yn Atlas Efrog Newydd, yn benodol yn ei adran ffitrwydd.

Fe wnaeth e o dan y ffugenw Mose Velsor, un o'r rhai yr arferai weithio fel newyddiadurwr pan oedd ganddo broblemau ariannol. Ac mae ei gyngor yn drawiadol. Er enghraifft, bwyta tri phryd y dydd (brecwast, cinio a swper). Ond ni stopiodd yno. Dywedodd wrthych beth oedd yn rhaid i chi ei fwyta ym mhob un: cig ffres gyda thatws wedi'u coginio; cig ffres; a ffrwythau neu gompost. Dyna oedd ei ddeiet.

Roedd awr o ymarfer corff yn y bore i ymarfer y corff cyfan, peidio â threulio llawer o amser gyda menywod ond gyda ffrindiau, neu dyfu barf a gwisgo sanau yn awgrymiadau eraill a adawodd y bardd a adlewyrchir yn yr erthyglau hynny.

Cafodd ymennydd Walt Whitman ei daflu yn y sbwriel

Er mwyn cwrdd â dyn, roedd Whitman o'r farn bod yn rhaid i chi fynd i'w ymennydd. Efallai mai dyna pam, pan fu farw, anfonwyd ei ymennydd i Gymdeithas Anthropometrig America. Yno, fe wnaethant ddelio â phwyso a mesur yr organ honno i sefydlu perthnasoedd am fywyd yr unigolyn hwnnw.

Y broblem yw bod yr ymennydd wedi cwympo i'r llawr a'i chwalu, gan gael ei thaflu yn y pen draw. Canlyniad na ddylai unrhyw un fynd drwyddo.

Dyfyniadau adnabyddus eraill gan Walt Whitman

Walt Whitman

Mae Walt Whitman wedi gadael llawer o ymadroddion sy'n hysbys, fel y rhai blaenorol rydyn ni wedi'u cyflwyno i chi. Fodd bynnag, mae yna rai eraill sydd, ynddynt eu hunain, yn bwysig ac a oedd ar lafar neu wedi'i ysgrifennu ar adegau pwysig yn eich bywyd.

Yn gymaint felly, fel ein bod am lunio rhai o'r rheini a all, pan fyddwch chi'n eu darllen, actifadu mecanwaith ynoch chi. Ydych chi eisiau gwybod pa rai yw'r rhai a ddewiswyd gennym?

 • Rwy'n bodoli fel yr wyf, mae hynny'n ddigon, os nad oes unrhyw un arall yn y byd yn sylwi arno, rwy'n teimlo'n hapus, ac os yw pawb a phawb yn ei sylweddoli, rwy'n teimlo'n hapus.

 • Pa mor rhyfedd, os ydych chi'n dod i gwrdd â mi ac eisiau siarad â mi, pam na wnewch chi siarad â mi? A pham na ddylwn i siarad â chi?

 • Rwy'n cwrdd â Walt Whitmans's newydd bob dydd. Mae yna ddwsin ohonyn nhw ar droed. Nid wyf yn gwybod pwy ydw i.

 • Y llyfr mwyaf budr oll yw'r llyfr sydd wedi'i ddiarddel.

 • Gorffwyswch gyda mi ar y gwair, gadewch i ni fynd o ben eich gwddf; Nid yr hyn yr wyf ei eisiau yw geiriau, na cherddoriaeth neu odl, nac arferion neu ddarlithoedd, nid hyd yn oed y gorau; Dim ond y pwyll yr wyf yn ei hoffi, hum eich llais gwerthfawr.

 • Stopiwch gyda mi ddydd a nos a byddwch yn meddu ar darddiad pob cerdd, byddwch yn meddu ar ddaioni’r ddaear a’r haul ... mae miliynau o haul ar ôl, ni fyddwch yn cymryd pethau ail neu drydydd llaw mwyach ... ac ni fyddwch yn edrych trwy lygaid y meirw ... ac ni fyddwch yn bwydo ar y bwgan yn y llyfrau, ac ni fyddwch yn edrych trwy fy llygaid, ac ni fyddwch yn cymryd pethau oddi wrthyf, yn gwrando ym mhobman a'u hidlo oddi wrthych eich hun.

 • Nid yw'r dyfodol yn fwy ansicr na'r presennol.

 • Y grefft o gelf, gogoniant mynegiant a golau haul llythrennau yw symlrwydd

 • Mae'r ddeilen leiaf o laswellt yn ein dysgu nad yw marwolaeth yn bodoli; pe bai'n bodoli erioed, dim ond cynhyrchu bywyd ydoedd.

 • Mae'r arwyr anhysbys anfeidrol werth cymaint â'r arwyr mwyaf mewn hanes.

 • Rwy'n dathlu ac yn canu i mi fy hun. A beth rydw i'n ei ddweud amdanaf fy hun nawr, rwy'n dweud amdanoch chi, oherwydd yr hyn sydd gen i yw eich un chi, ac mae pob atom yn fy nghorff yn eiddo i chi hefyd.

 • Collir brwydrau yn yr un ysbryd ag y cânt eu hennill ynddynt.

 • Ac mae'r anweledig yn cael ei brofi gan y gweladwy, nes bod y gweladwy yn dod yn anweledig ac yn cael ei brofi yn ei dro.

 • A ydych chi wedi dysgu'r gwersi yn unig gan y rhai oedd yn eich edmygu, yn dyner gyda chi, a'ch gwthio o'r neilltu? Onid ydych chi wedi dysgu gwersi gwych gan y rhai a baratôdd yn eich erbyn ac yn dadlau ynghylch darnau gyda chi?

 • Cyfrinach popeth yw ysgrifennu yn y foment, curiad y galon, llifogydd y foment, gadael pethau heb ystyriaeth, heb boeni am eich steil, heb aros am eiliad neu le addas. Roeddwn i bob amser yn gweithio felly. Cymerais y darn cyntaf o bapur, y drws cyntaf, y ddesg gyntaf, ac ysgrifennais, ysgrifennais, ysgrifennais ... Trwy ysgrifennu ar unwaith, mae curiad calon bywyd yn cael ei ddal.

 • Mae'r llwybr at ddoethineb wedi'i balmantu â gormodedd. Marc gwir awdur yw ei allu i gyfrin y cyfarwydd a chyfarwyddo'r rhyfedd.

 • Ni all awdur wneud dim dros ddynion heblaw am ddatgelu iddynt yn unig bosibilrwydd anfeidrol eu heneidiau eu hunain.

 • Rwy'n bodoli fel yr wyf, mae hynny'n ddigon, os nad oes unrhyw un arall yn y byd yn sylwi arno, rwy'n teimlo'n hapus, ac os yw pawb a phawb yn ei sylweddoli, rwy'n teimlo'n hapus.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Victor rivera pasco meddai

  Mae'r pennill y mae mwy neu lai yn ei ddarllen fel hyn ar goll:

  Arhoswch gyda mi un diwrnod ac un noson
  a byddwch yn gwybod tarddiad yr holl gerddi ... »