Dramâu Calderón de la Barca

Dramâu Calderón de la Barca.

Dramâu Calderón de la Barca.

Mae'r dramâu gan Calderón de la Barca (1600 - 1681) yn eicon o'r tablau ledled y byd. Mae'r awdur yn cael ei ystyried yn un o awduron theatr mwyaf Oes Aur Sbaen. Rhennir y fath wahaniaeth ag amlygiadau o statws Miguel de Cervantes, Lope de Vega a Tirso Molina. Creodd y pedair drama fyd-enwog, yn ogystal â math llai eang o berfformiad llwyfan, ond o ansawdd artistig aruchel: autos sacramentales.

Roedd Calderón de la Barca hefyd yn gwahaniaethu ei hun gan agweddau bywgraffyddol eraill; mae llawer ohonynt yn cael eu hadlewyrchu yn ei greadigaethau theatraidd. Ymhlith y rhai y gallwn eu crybwyll: tyst bonheddig, milwrol, deallusol, bardd, eglwysig ac eithriadol o brif ddigwyddiadau gwleidyddol a chymdeithasol yr ail ganrif ar bymtheg. Cyfrannodd amlochredd o'r fath yn sylweddol at ddyfnder eu straeon, eu ymadroddion a'u cymeriadau.

Plentyndod ac ieuenctid Pedro Calderón de la Barca

Genedigaeth, plentyndod ac astudiaethau cynnar

Ganwyd Pedro Calderón de la Barca a Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Riaño ar Ionawr 17, 1600, ym Madrid. Ef oedd y trydydd o chwech o blant y briodas rhwng Diego Calderón ac Ana María de Henao, y ddau o darddiad bonheddig. Gyda phum mlynedd yn unig dechreuodd fynd i'r ysgol yn Valladolid dan ddartelage ei nain Inés de Riaño. Yn 1608 aeth i Goleg Imperial y Jeswitiaid ym Madrid.

Yn 1610 bu farw ei fam oherwydd genedigaeth. Yn 1614, ailbriododd Diego Calderón Juana Freyle Caldera, o deulu o fri, er gyda phroblemau ariannol. Yr un flwyddyn yn ei arddegau Derbyniwyd Pedro i Brifysgol Alcalá, ond darfu ar ei astudiaethau ar ôl i'w dad farw'n sydyn yn ystod 1615. Bryd hynny, cododd anghydfod cyfreithiol ynghylch telerau'r etifeddiaeth rhwng y llysfam a'r plant.

Prifysgol Salamanca a gyrfa filwrol

Pan ailbriododd Doña Juana yn 1616, gadawyd y brodyr Calderón dan ofal eu hewythr, Andrés González de Henao. Yn y cyfamser, cofrestrodd y Pedro Calderón de la Barca ifanc ym Mhrifysgol Salamanca. Yn ystod 1619 graddiodd fel baglor mewn cyfraith canon a sifil.

Fodd bynnag, ni ordeiniwyd ef yn offeiriad (fel y byddai ei dad awdurdodaidd wedi dymuno) ac o 1922 dewisodd ymuno â'r fyddin. Roedd yn gyfnod anodd, wrth iddo ef a'i frodyr gael eu gorfodi i werthu eu hasedau etifeddol er mwyn goroesi. Yn ystod y blynyddoedd canlynol, aeth Pedro Calderón ar daith o amgylch Fflandrys a gogledd yr Eidal yn ystod nifer o ymgyrchoedd rhyfel yng ngwasanaeth XNUMXeg Gwnstabl Castile.

Gweithiau theatrig cyntaf

Ar Fehefin 29, 1623, dangoswyd ei gomedi gyntaf yn hysbys am y tro cyntaf, Cariad, anrhydedd a grym, ar achlysur ymweliad Charles, Tywysog Cymru. Ar ôl cwblhau ei deithiau milwrol ym 1626, llwyddodd Pedro Calderón de la Barca i ymroi yn llawn i'w greadigaethau llenyddol. Fodd bynnag, roedd eisoes wedi rhyddhau Judas Maccabeus a llawer o weithiau theatrig eraill gyda chwmni Juan Acacio Bernal.

Nodweddion gweithiau theatrig Calderón de la Barca

Gwaith o wrthgyferbyniadau eang, anodd ei drefnu

Mae gan waith Calderón de la Barca nodweddion gwych o luosogrwydd a chyferbyniad. Meistroli'r ffurf a'r olygfa o fewn perfformiad ystod hir wedi'i nodweddu gan gymhlethdod meddwl. Yn ôl José María Díez Borque, "Os yw synthesis a mynegiant y celfyddydau yn un o egwyddorion sylfaenol estheteg Baróc, yn Calderón (hefyd yn gasglwr ac yn ddamcaniaethwr paentio) fe'i cymerir at ei ganlyniadau eithaf."

O ganlyniad, mae trefnu a dosbarthu gweithiau theatrig deallusol Madrid yn dasg frawychus, o ystyried ehangder ei chreu. Yn ôl cyfrif a wnaeth ef ei hun fisoedd cyn ei farwolaeth, cynhyrchodd Calderón de la Barca gant a deg o gomedïau, wyth deg sacramenta autos ynghyd â nifer anhysbys o ddramâu byrion eraill.

Fformiwla "lopesca"

Creodd y Lope de Vega enwog fodel theatraidd a ddiffiniodd yr olygfa faróc ar ddiwedd yr 1630eg a dechrau'r XNUMXeg ganrif. Erbyn XNUMX, roedd Lope de Vega eisoes wedi canmol talent Calderón de la Barca am ei sensitifrwydd senograffig a'i integreiddio cerddorol. Arweiniodd y cyfnewid rhwng y cewri at esblygiad "fformiwla lopesca" yn gyfoethocach mewn adnoddau artistig, wedi'u puro o elfennau telynegol nad ydynt yn swyddogaethol iawn a gyda llai o olygfeydd.

Yn yr un modd, mae nifer y cymeriadau yn cael ei leihau, tra bod y plot yn cael ei ddatblygu o amgylch un prif gymeriad. I Calderón, roedd ei gariad at baentio yn cynrychioli elfen o arwyddocâd dramatig sy'n integreiddio trosiadau, rhethreg, a'i ganfyddiad o'r byd. Fel paentio Baróc, mae themâu Beiblaidd, mytholegol, hanesyddol a gwychder natur fel y greadigaeth ddwyfol yn gyffredin yn ei waith.

Pedro Calderon de la Barca.

Pedro Calderon de la Barca.

Yn yr ystyr hwn, gellid dosbarthu gweithiau Pedro Calderón de la Barca fel a ganlyn (enwir rhai enghreifftiau):

 • Dramâu: Meddyg ei anrhydedd; Arlunydd ei warth; Merch yr awyr.
 • Comedi difrifol a chomedi: Breuddwyd yw Bywyd; Maer Zalamea.
 • Comedïau llys: Y bwystfil, y mellt a'r garreg; Echo a Narcissus.
 • Dychanau swash: Y wraig goblin; Nid oes pryfocio mewn cariad.
 • Ceir sacramentaidd: Theatr wych y byd; Protest ffydd.

Adeiladu cymeriad

Mae'r gwirioneddau hanesyddol am y cymeriadau yn nramâu Calderón yn gysonyn bron yn llwyr. I'r un graddau nid oes ganddynt fynegiant dynol naturiol, oherwydd maent yn llawn hyperbole, trosiadau, ac ensyniadau. Buddsoddir ei phrif gymeriadau benywaidd gydag awdurdod rhinweddol, gydag ymarweddiad eithaf gwrywaidd.

Mewn cymhariaeth, mae cymeriadau gwrywaidd Calderón yn arddangos mwy o ddyfnder seicolegol. Rhai, fel Don Gutierre de Meddyg ei anrhydedd, maen nhw'n hollol afresymol oherwydd eu cenfigen. Maent yn cynrychioli ffigurau a ddefnyddir mewn trasiedïau Calderonaidd, yn llawn chwilfrydedd, amheuon a nwydau heb eu rhyddhau. Mae cymeriadau eraill, fel Segismundo neu Don Lope Figueroa, yn rhan o'i repertoire bythgofiadwy.

Gostyngiad polymetreg

Mae Calderón de la Barca yn addasu'r "fformiwla lopesca" tuag at fodel llenyddol sy'n canolbwyntio mwy ar strwythur dramatig. Am y rheswm hwn, mae'n syntheseiddio'r repertoire pennill trwy drawsnewid ei benillion yn octosyllables, hendecasyllables ac, weithiau, yn heptasyllables. Mae'n aml yn defnyddio gwrthsyniadau, trosiadau, a hyperbole er mwyn pwysleisio harddwch iaith.

Culteraniaeth

Mae Calderón yn dangos meistrolaeth feistrolgar ar rethreg sy'n llawn cyfatebiaethau, cymesureddau, gwrthwynebiadau, dadelfeniadau a chasgliadau. Efallai y bydd y cysyniadau yn eich brawddegau yn ymddangos dro ar ôl tro i egluro pa mor gyffredin yw syniad mewn cyd-destun. Yn yr un modd, yn llawer o'i gomedïau mae'n ymddangos bod symbolau o athroniaeth ac adnoddau Neoplatonig fel yr horosgop a'r proffwydoliaethau yn cynhyrchu disgwyliadau (ffug) yn y gynulleidfa.

Diwylliant

Mae cyfiawnhad cymhellion y prif gymeriadau, boed yn ganmoladwy neu'n dirdro - troseddau allan o genfigen, er enghraifft - yn ymddangos gyda rhesymeg impeccable, ond yn annerbyniol yn foesegol. Ar y llaw arall, yn neialogau Calderón mae gemau metatatatical yn dominyddu i raddau tebyg i agosatrwydd. Hynny yw, mae ailysgrifennu a parodiadau o weithiau gan awduron eraill neu ohono'i hun yn aml mewn ffordd ymwybodol iawn.

Cydran grefyddol

Mae'r gymysgedd rhwng praeseptau cysegredig a digwyddiadau cysefin yn rhan gynhenid ​​o grefyddoldeb y bobl yn ystod y Baróc. Yn ogystal, mae hyfforddiant Jeswit Calderón yn cael ei adlewyrchu yn sloganau San Agustín a Tomás de Aquino, yn ogystal ag yn ei athroniaeth Neoplatonig. Yn theatr Calderón, mae math o ymddiswyddiad yn amlwg yn hytrach nag ymreolaeth a dilysrwydd ymddangosiadol gweithredoedd dynol.

Duw a dyn

Mae ffydd yn Nuw yn fater diamheuol sy'n pennu'r dull o fynd i'r afael â materion dirfodol a rhesymol. Felly, ystyrir dwyfoldeb trwy bedair elfen y byd naturiol ac nid dyna achos dioddefaint daearol dyn. Yng ngweithiau Calderón de la Barca, ymddengys bod anrhydedd, rhyddid a chyfrifoldeb moesol yn wynebu trachwant, cenfigen, cenfigen a gwrthdaro Oedipal.

Dyfodiad digwyddiadau trasig

Yng nghanol y 1640au, digwyddodd cyfres o ddigwyddiadau sy'n ailfeddwl am fywyd Calderón de la Barca. Yn gyntaf, cynhyrchodd marwolaethau’r Frenhines Isabel del Borbón a’r Tywysog Baltasar Carlos ddau archddyfarniad cau (o un a thair blynedd, yn y drefn honno) o’r comedïau corawl. Yn ddiweddarach, fe wnaeth marwolaethau ei frodyr José (1645) a Diego (1647) blymio Calderón i iselder amlwg.

Y ceir sacramentaidd

Yn 1646 ganwyd ei fab biolegol, Pedro José. Bum mlynedd yn ddiweddarach ordeiniwyd ef yn offeiriad ac yn 1653 cafodd gaplaniaeth Brenhinoedd Newydd Toledo. Felly, blaenoriaethodd Calderón ysgrifennu'r sacramentau autos, genre theatrig a nodweddir gan fyfyrdodau diwinyddol a chynildeb gweledol.

Ymadrodd gan Pedro Calderón de la Barca.

Ymadrodd gan Pedro Calderón de la Barca.

Er iddo barhau â chyfansoddiad comedïau, yr autos sacramentales oedd yn tra-arglwyddiaethu ar y rhan fwyaf o'i greadigaethau. hyd ei farwolaeth ar Fai 25, 1681. Mewn gwirionedd, ei greadigaeth olaf oedd yr awto sacramentaidd Oen Eseia, wedi'i gwblhau bum niwrnod cyn ei farwolaeth.

Gweithiau theatrig Datable gan Calderón de la Barca

 • Y jyngl ddryslyd (1622).
 • Cariad, anrhydedd a grym (1623).
 • Schism Lloegr (1627).
 • Tŷ gyda dau ddrws, drwg yw cadw (1629).
 • Y wraig goblin (1629).
 • Y tywysog cyson (1629).
 • Y band a'r blodyn (1632).
 • Swper y Brenin Belsassar (1632).
 • Yr afradlondeb hud (1637).
 • Yr anghenfil mwyaf yn y byd (1637).
 • Meddyg ei anrhydedd (1637).
 • Dau gariad y nefoedd (1640).
 • Y gyfrinach agored (1642).
 • Arlunydd ei warth (1650).
 • Maer Zalamea (1651).
 • Merch yr awyr (1653).
 • Theatr wych y byd (1655).
 • Gochelwch rhag y dŵr llonydd (1657).
 • Echo a Narcissus (1661).
 • Tynged a bathodyn Leonido a Marfisa (1680).

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Jose Manuel Serrano Valero meddai

  Mae'r testun ar Calderón de la Barca yn gyflawn ac yn ddifyr iawn. Mae wedi fy helpu llawer i'w adnabod yn well. Diolch

bool (gwir)