Yn siarad â Javier Alonso García-Pozuelo, awdur La cajita de snuff

Heddiw, dwi'n siarad â Javier Alonso García-Pozuelo, Awdur o Madrid yr wyf yn rhannu gwreiddiau gyda La Mancha. Ei nofel gyntaf, Y blwch snisin, a gyhoeddwyd y llynedd, wedi bod yn llwyddiant yma a thramor ers cryn amser. Fe'i darllenais ar y pryd ac roeddwn i'n hoffi'r gymysgedd o nofel hanesyddol wedi'i ddogfennu'n dda iawn a'i osod ym Madrid y XNUMXeg ganrif a'i cynllwyn heddlu yn ei serennu Arolygydd José María Benítez, math o Sherlock Holmes neu Vidocq traddodiadol. Yn feddyg wrth ei alwedigaeth, mae García-Pozuelo yn garedig iawn yn ateb rhai cwestiynau i mi ac oddi yma Diolch.

Pwy yw Javier Alonso García-Pozuelo

Meddyg, athro ac ysgrifennwr o Madrid, yw graddio mewn meddygaeth a llawfeddygaeth gan Brifysgol Ymreolaethol Madrid, a Diploma mewn Cydweithrediad Rhyngwladol gan y Brifysgol Complutense. Mae wedi ymarfer am fwy na degawd fel Athro Biostatistics ac Iechyd y Cyhoedd ar wahân i weithio fel awdur, prawfddarllenydd a golygydd testunau gwyddonol.

Ar hyn o bryd mae'n cyfuno ei swydd fel cyfarwyddwr academaidd a golygyddol America Ladin o'r ysgol hyfforddiant meddygol AMIR gyda'i weithgaredd lenyddol. Am ychydig flynyddoedd mae wedi cyfarwyddo a golygu Penodiad yn y Glorieta, blog hanes a llenyddiaeth cydweithredol, ac yn cyfarwyddo'r Wythnos Ddu yn y Glorieta, gŵyl lenyddol sy'n ymroddedig i'r genre du a'r heddlu.

Cyfweliad

Beth mae llenyddiaeth yn ei olygu i chi? Beth mae'n ei roi i chi a pham ydych chi'n meddwl ei fod mor angenrheidiol?

Mae darllen yr un mor hanfodol yn fy mywyd â chyfeillgarwch, cariad, coginio da neu gerddoriaeth. Fi yw pwy rydw i'n diolch, i raddau helaeth, i'r hyn rydw i wedi'i ddarllen. Mae llyfrau yn rhan hanfodol o fy nyddiau. Rwy'n gweithio gyda llyfrau ac yn fy amser rhydd, rwy'n aml yn parhau gyda nhw. Rwy'n gymdeithasol iawn ac rwy'n hoff iawn o fynd allan gyda ffrindiau am ddiod a sgwrs (nid bob amser am lyfrau, ar gyfer y record), ond mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod i hefyd yn mwynhau bod ar fy mhen fy hun, gyda choffi stemio ar y bwrdd a llyfr da rhwng dwylo.

Rydych chi wedi astudio meddygaeth, rydych chi wedi ymroi eich hun i gydweithrediad rhyngwladol. Ers pryd mae llenyddiaeth?

Rhaid cael pymtheg neu un ar bymtheg oed pan ysgrifennais dudalennau cyntaf yr hyn a oedd i fod i fod yn nofel. Wrth gwrs, wnes i ddim mynd heibio'r bennod gyntaf. Ychydig cyn neu'n fuan wedi hynny, nid wyf yn cofio, ysgrifennais cân yr oedd ei thema, y ​​wraig tŷ anhapus oherwydd gŵr hunanol, macho ac ansensitif, yr un fath â thema'r nofel.

Yn y gân mae yna ddyn ifanc sydd mewn cariad â'r fenyw honno. Rwyf wedi ei recordio ar gasét. Marilú fe'i galwyd. Y gân, dwi'n golygu, nid y fenyw y cefais fy ysbrydoli ohoni wrth ei hysgrifennu. Pa atgofion! Ers hynny nid wyf wedi stopio ysgrifennu. Caneuon, straeon, nofelau, ac erthyglau. Yr hyn a newidiodd ychydig flynyddoedd yn ôl yw fy mod wedi dechrau treulio mwy o amser yn ysgrifennu ac fe wnes i hynny gyda'r nod o gyhoeddi.

Gadewch i ni fynd i'ch plentyndod am eiliad. Ydych chi'n dod o ddarllen gwreiddiau? Beth wnaethoch chi ei ddefnyddio i ddarllen? Beth wnaethoch chi ofyn i'r Tri Dyn Doeth?

Mewn un teulu dosbarth gweithiol Gyda thad sy'n goleuo'r lleuad o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a mam â thri o blant i'w magu, nid yw'n hawdd i'ch rhieni ddod o hyd i amser rhydd i ddarllen, er gartref roedd yna lawer o lyfrau bob amser. Er gwaethaf cael llyfrau o'm cwmpas, nid oeddwn yn ddarllenydd rhagrithiol iawn ac, wrth gwrs, nid wyf yn cofio erioed gofyn i'r Three Wise Men am lyfr.

Fodd bynnag, roedd darlleniad plentyndod a oedd yn fy nodi’n ddwfn. Ni allwn egluro beth achosodd ei darllen i mi fel plentyn, ond Y Tywysog bachgan Antoine de Saint-ExupéryMae'n un o'r llyfrau sydd wedi gadael y marc mwyaf ar fy nychymyg. Pryd bynnag mae fy mywyd yn orlawn o ffigurau a phryderon oedolion, rwy'n ei ddarllen eto.

I'r rhai nad ydynt wedi ei ddarllen eto, sut ydych chi'n ystyried Y blwch snisin? Nofel hanesyddol gyda chynllwyn ditectif neu nofel dditectif â chefndir hanesyddol?

Mae Creo yn cynnwys elfennau o Y ddau genreEr, o fy safbwynt i, mae'n cyd-fynd yn fwy â chynllun nofel dditectif nag â chynllun un hanesyddol. Wrth ei ysgrifennu, cymerais gonfensiynau'r genre noir yn eithaf rhydd a thalais lawer o bwys i'r dimensiwn hanesyddol, ond echel y nofel yw datrys trosedd a'i phrif gymeriad, ymchwilydd.

Gweithiais gyda gosodiad y cyfnod a'r cyd-destun gwleidyddol mor drwyadl â'r plot a'r ddogfennaeth o weithredoedd yr heddlu, felly, labeli o’r neilltu, hoffwn feddwl nad yw darllenwyr nofel hanesyddol na chefnogwyr ditectif nofel yn mynd i weld eu disgwyliadau’n siomedig wrth ei ddarllen. Gobeithio bod y mwyafrif o ddarllenwyr yn cytuno â mi.

A beth ydych chi'n meddwl sydd ganddyn nhw ein bod ni'n hoffi cymaint o nofelau lle mae'n rhaid i arolygydd carismatig ddatrys trosedd?

Mae pob llenyddiaeth, nid yr heddlu yn unig neu lenyddiaeth ddirgel, yn bwydo ein hawydd i wybod. Rydym yn fodau chwilfrydig a hoffai allu gwybod, fel y diafol ceiliog hwnnw o Vélez de Guevara, beth sy'n digwydd o dan doeau tai ein cymdogion. Mae llenyddiaeth yn dweud wrthym agosatrwydd cymeriadau y gallwn uniaethu â nhw neu â phwy y gallwn eu twyllo, ond sydd am ryw reswm yn ennyn ein diddordeb.

Mae'r nofel dditectif hefyd yn caniatáu inni chwarae wrth ddyfalu'r agosatrwydd hynny ar yr un pryd ag y mae'r ymchwilydd yn ei wneud. Ac mae'n rhaid i'r cymeriad hwnnw fod yn garismatig. Dyna un o heriau mawr awdur ditectif nofel heddiw: cael eich darllenwyr i deimlo fel mynd gyda’ch un chi yn eu hymchwiliadau ar ôl cannoedd o ymchwilwyr disglair yn hanes y genre du.

Yn y nofel drosedd mae carisma'r prif gymeriad, o leiaf, mor bwysig â'r plot. Y dyddiau rydyn ni'n darllen y nofel rydyn ni'n treulio llawer o oriau wrth ei ochr. Mae gennym rywbeth i'w wneud â'r heddwas, ditectif, barnwr neu gyfreithiwr i gysegru ein hamser iddo.

Benítez yw'r plismon da a gostyngedig hwnnw sy'n ymladd yn erbyn drygioni, dyn â gwerthoedd. A yw'n seiliedig ar gymeriad hanesyddol a'ch ysbrydolodd? A beth ydych chi'n ceisio ei ddweud wrthym gydag ef?

Benítez nid yw'n cael ei ysbrydoli gan unrhyw ffigwr hanesyddol yn benodol, ond mae llwybr ei yrfa yn debyg i lwybr rhai plismyn o Madrid o 1861, blwyddyn y datblygir y nofel. Ac er gwaethaf ei ddiffygion niferus, mae ganddo rinwedd sef yr un y byddwn yn tynnu sylw mwyaf ato am y cymeriad: yr uniondeb.

Rwy'n edmygu pobl nad ydyn nhw'n rhoi eu hegwyddorion moesol o'r neilltu gan fod yr amgylchiadau yn anffafriol, er enghraifft, pan fydd eich swydd mewn perygl. Mae'n debyg mai dyna roeddwn i eisiau ei gael gyda'r cymeriad hwn, bod yna bobl sy'n ymladd dros achos cyfiawn hyd yn oed os ydyn nhw'n peryglu eu statws a hyd yn oed eu diogelwch personol.

A all fod ail ran neu saga gyda'r Arolygydd Benítez?

Mae llawer o fy darllenwyr yn gofyn imi ac mae wedi cael ei awgrymu gan fy golygydd, felly, er bod gen i sawl prosiect llenyddol mewn golwg, rwy'n credu y bydd yn rhaid i mi eu rhoi o'r neilltu am y foment a blaenoriaethu'r nofel nesaf yr Arolygydd Benítez.

A pha awduron neu lyfrau sydd ymhlith eich ffefrynnau neu a ydych chi'n ystyried eu bod wedi gallu dylanwadu ar eich gyrfa?

Bu llawer o awduron y rhai sy'n nodi cam o'ch bywyd â thân. Dewch i'r meddwl Stendhal, Dostoevski, Baroja, Carmen Laforet, Vázquez Montalbán, Kundera, Philip Roth. Byddai'n anodd iawn imi ddewis awdur. Dewiswch lyfr sengl, amhosib.

Beth ydych chi'n ei feddwl am ddatblygiad y nofel dditectif yn Sbaen a ledled y byd? Pwy yw eich hoff awduron o'r genre?

Credaf fod esboniad syml yn llwyddiant cyfredol y nofel dditectif a'r nofel hanesyddol: mae pobl yn hoffi difyrru eu hunain trwy ddarllen ac mae gan y ddau genres hyn elfen chwareus ar unwaith. Nid yw'r adloniant yn groes i'r nofel o ansawdd llenyddol gwych. Yn dod i'r meddwl Delwedd deiliad lle Eduardo Mendoza, gwobr ddiwethaf Cervantes, er bod yna lawer o enghreifftiau.

Mae'n anodd iawn siarad am hoff awduron. Ni allaf siarad am awduron godidog nofelau trosedd cyfredol oherwydd, ni waeth faint y soniais amdano, byddai'n gadael mwy na hanner y rhai rwy'n eu hedmygu. Ydw, hoffwn sôn, oherwydd nhw yw'r rhai rydw i wedi eu hailddarllen fwyaf yn ystod y blynyddoedd diwethaf, tri awdur sydd wedi marw: Hammett, Simenon y Vazquez Montalban.

Gyda llwyddiant y nofel gyntaf hon, sut ydych chi'n ystyried eich dyfodol fel awdur?

Mae gan y byd llenyddol, yn Sbaen o leiaf, fwy o quicksand na thir solet. Gwell peidio â gosod disgwyliadau. Beth bynnag fydd yn swnio. Am y foment, yr unig beth sy'n bwysig i mi yw bod ail achos yr Arolygydd Benítez yn cael derbyniad cystal â'r un hwn. Rwyf wedi cymryd rhan mewn sawl clwb darllen rhyngwladol ac mae wedi bod yn syndod pleserus iawn gweld bod pobl o wledydd eraill yn gysylltiedig â nofel sydd, o leiaf o ran gosodiad, mor lleol, mor Madrilenian.

Ac yn olaf, sPe bai'n rhaid i chi aros gyda dim ond un o'ch nwydau, beth fyddai hynny?

Y gair. Peidiwch â gofyn imi roi corset arni, os gwelwch yn dda.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.