Samuel Beckett

Tirwedd Iwerddon.

Tirwedd Iwerddon.

Roedd Samuel Barclay Beckett (1906-1989) yn awdur Gwyddelig enwog. Roedd yn rhagori mewn amryw o genres llenyddol, megis barddoniaeth, nofelau a dramaturgy. Yn ei berfformiad yn y gangen olaf hon, ei waith Aros am Godot cafodd lwyddiant ysgubol, a heddiw mae'n feincnod o fewn theatr yr hurt. Enillodd yr ymdrech ryfeddol yn ei yrfa hir - a wahaniaethwyd gan wreiddioldeb a dyfnder ei destunau - y Wobr Llenyddiaeth Nobel iddo ym 1969.

Nodweddwyd Becket trwy bortreadu realiti dyn mewn ffordd amrwd, dywyll a chryno, gan bwysleisio afresymol eu bodolaeth. Felly, roedd llawer o feirniaid yn ei fframio o fewn nihiliaeth. Er bod ei destunau'n fyr, llwyddodd yr awdur i roi dyfnder aruthrol trwy ddefnyddio adnoddau llenyddol amrywiol, lle roedd y delweddau'n sefyll allan yn anad dim arall. Efallai fod ei gyfraniad mwyaf arwyddocaol i lenyddiaeth yn torri gyda llawer o'r praeseptau a sefydlwyd nes iddo gyrraedd.

Manylion bywgraffyddol yr awdur, Samuel Beckett

Ganwyd Samuel Barclay Beckett ddydd Gwener Ebrill 13, 1906 ym maestref Dulyn Foxrock, Iwerddon. Ef oedd ail blentyn y briodas rhwng William Beckett a May Roe - syrfëwr a nyrs, yn y drefn honno. O'i fam, roedd yr awdur bob amser yn cofio'r ymroddiad i'w broffesiwn a'i ddefosiwn crefyddol amlwg.

Plentyndod ac astudiaethau

O'i blentyndod, ychydig o brofiadau dymunol a drysorodd Beckett. Ac y mae, yn groes i'w frawd Frank, roedd yr ysgrifennwr yn denau iawn ac yn arfer mynd yn sâl yn barhaus. O ran yr amser hwnnw, dywedodd unwaith: "Doedd gen i fawr o dalent am hapusrwydd."

Wrth fynychu addysg gychwynnol roedd ganddo agwedd fer gyda hyfforddiant cerddorol. Digwyddodd ei gyfarwyddyd cynradd yn Ysgol Earlsford House nes ei fod yn 13 oed; wedi hynny wedi ymrestru yn Ysgol Frenhinol Portora. Ar y wefan hon cyfarfu â Frank, ei frawd hŷn. Hyd heddiw, mae'r ysgol olaf hon yn mwynhau llawer o fri, ers hynny gwelodd yr enwog Oscar Wilde ddosbarthiadau yn ei ystafelloedd dosbarth hefyd.

Beckett, y polymath

Y cam nesaf yn ffurfiad Beckett oedd yng Ngholeg y Drindod, Dulyn. Yno, daeth ei agweddau niferus i'r amlwg, roedd ei angerdd am ieithoedd yn un ohonynt. O ran yr hobi hwn, mae angen pwysleisio bod yr awdur hyfforddwyd mewn Saesneg, Ffrangeg ac Eidaleg. Gwnaeth yn benodol rhwng 1923 a 1927, ac yn ddiweddarach graddiodd mewn Athroniaeth Fodern.

Dau o'i diwtoriaid iaith oedd AA Luce a Thomas B. Rudmose-Brown; Yr olaf oedd yr un a agorodd ddrysau llenyddiaeth Ffrangeg iddo a hefyd ei gyflwyno i waith Dante Alighieri. Mynegodd y ddau athro eu syndod o ragoriaeth Beckett yn y dosbarth, yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol.

Yn y campws hwn o astudiaethau, sylwyd yn gryf ar ei roddion chwaraeon hefyd Roedd Beckett yn rhagori mewn gwyddbwyll, rygbi, tenis, ac - uwchlaw iawn - criced. Roedd ei berfformiad yn y gamp o ystlumod a phêl yn gymaint fel bod ei enw yn ymddangos ar y Almanack Cricedwyr Wisden.

Yn ychwanegol at yr uchod, nid oedd yr awdur ychwaith yn estron i'r celfyddydau a diwylliant yn gyffredinol. Ynglŷn â hyn, yng ngweithiau James Knowlson - un o fywgraffwyr mwyaf adnabyddus yr awdur - mae polymathi Samuel yn agored iawn. Ac mae amlddisgyblaeth Beckett yn enwog, yn enwedig am y ffordd wych yr ymdriniodd ag ef ym mhob crefft yr oedd yn ymarfer.

Beckett, y theatr a'i chysylltiad agos â James Joyce

Yng Ngholeg y Drindod, Dulyn, digwyddodd rhywbeth a oedd yn bendant ym mywyd Beckett: ei gyfarfyddiad â gweithiau theatrig Aberystwyth Luigi Pirandello. Yr awdur hwn Roedd yn ddarn allweddol yn natblygiad diweddarach Samuel fel dramodydd.

Yn ddiweddarach, Gwnaeth Beckett ei gyswllt cyntaf â James Joyce. Fe ddigwyddodd yn ystod un o’r nifer o gynulliadau bohemaidd yn y ddinas, diolch i ymyrraeth Thomas MacGreevy —Samuel ffrind - a'u cyflwynodd. Roedd y cemeg rhyngddynt ar unwaith, ac roedd hynny'n normal, gan eu bod ill dau yn caru gwaith Dante ac yn ieithegwyr angerddol.

Roedd y cyfarfyddiad â Joyce yn allweddol i waith a bywyd Beckett. Daeth yr awdur yn gynorthwyydd i'r awdur arobryn, ac yn berson yn agos at ei deulu. O ganlyniad i'r nexus, roedd gan Samuel hyd yn oed fath penodol o berthynas â Lucia Joyce - merch Jame.Do - ond ni ddaeth i ben yn dda iawn - mewn gwirionedd, fe ddioddefodd sgitsoffrenia yn y diwedd.

Ar unwaith, o ganlyniad i'r "diffyg cariad" hwnnw, bu dieithrwch rhwng y ddau awdur; fodd bynnag, ar ôl blwyddyn gwnaethant y pasiau. O'r cyfeillgarwch hwn, roedd y gwerthfawrogiad a'r gwastatir y daeth Joyce i'w wneud yn enwog. ynghylch perfformiad deallusol Beckett.

Becket ac ysgrifennu

Dante… Bruno. Vico … Joyce hwn oedd y testun cyntaf a gyhoeddwyd yn ffurfiol gan Beckett. Daeth i’r amlwg ym 1929 ac roedd yn draethawd beirniadol gan yr awdur a fyddai’n dod yn rhan o linellau’r llyfr Mae ein Exagmination Rownd Ei Ffaithiad ar gyfer Archwilio Gwaith ar Waith - Testun am astudio gwaith James Joyce. Ysgrifennodd awduron amlwg eraill y teitl hwnnw hefyd, gan gynnwys Thomas MacGreevy a William Carlos Williams.

Yng nghanol y flwyddyn honno, daeth i’r amlwg Stori fer gyntaf Beckett: Rhagdybiaeth. Y cylchgrawn pontio oedd y platfform a gynhaliodd y testun. Roedd y gofod llenyddol avant-garde hwn yn bendant wrth ddatblygu a chydgrynhoi gwaith y Gwyddel.

Yn 1930 cyhoeddodd y gerdd Whorosgop, enillodd y testun bach hwn glod lleol iddo. Y flwyddyn ganlynol dychwelodd i Goleg y Drindod, ond bellach fel athro. Byrhoedlog oedd y profiad dysgu, wrth iddo roi'r gorau i'r flwyddyn ac ymroi i deithio o amgylch Ewrop. O ganlyniad i'r egwyl honno, ysgrifennodd y gerdd gnome, a gyhoeddwyd yn ffurfiol dair blynedd yn ddiweddarach yn y Cylchgrawn Dulyn. Y flwyddyn ganlynol cyhoeddwyd y nofel gyntaf, Rwy'n breuddwydio am ferched nad ydyn nhw'n fu nac yn fa (1932).

Marwolaeth ei dad

Yn 1933 digwyddodd digwyddiad a ysgydwodd fodolaeth Beckett: marwolaeth ei dad. Nid oedd yr awdur yn gwybod sut i drin y digwyddiad yn dda ac roedd yn rhaid iddo weld seicolegydd - Dr. Wilfred Bion.. Mae rhai traethodau a ysgrifennwyd gan yr awdur hefyd yn hysbys o'r cyfnod hwnnw. Ymhlith y rhain, mae yna un yn benodol sy'n sefyll allan: Tawelwch Dyneiddiol (1934), y gwnaeth ddadansoddiad beirniadol o gasgliad o gerddi gan Thomas MacGreevy yn ei linellau.

Treial "Sinclair v. Gogarty" a hunan-alltudiaeth Beckett

Roedd y digwyddiad hwn yn golygu newid enfawr ym mywyd yr awdur, gan iddo ei arwain at fath o hunan-alltudiaeth. Roedd yn ddadl rhwng Henry Sinclair - ewythr Samuel - ac Oliver St. John Gogarty. Fe wnaeth y cyntaf athrodo'r olaf, gan ei gyhuddo o ddefnyddiwr, ac roedd Beckett yn dyst yn yr achos ... camgymeriad dybryd.

Defnyddiodd cyfreithiwr Gogarty strategaeth gref iawn yn erbyn yr ysgrifennwr i'w ddifrïo a dinistrio ei honiad. Ymhlith yr anfanteision a amlygwyd, mae anffyddiaeth Beckett a'i debauchery rhywiol yn sefyll allan. Cafodd y weithred hon effaith enfawr ar fywyd cymdeithasol a phersonol yr awdur, felly penderfynodd fynd i Baris., bron yn bendant.

Paris: rhamantau gwyllt, cyswllt â marwolaeth a chyfarfyddiad â chariad

Twr Eiffel

Twr Eiffel

Rhywbeth a nodweddai Beckett pan gamodd i'w dridegau, yn ychwanegol at ei allbwn llenyddol enfawr, oedd ei addfedrwydd. Iddo ef, Paris oedd y lle perffaith i ryddhau ei swyn gyda menywod. Cododd un o'r anecdotau mwyaf adnabyddus yn hyn o beth rhwng diwedd 1937 a dechrau 1938, yng nghanol y dathliadau cyn ac ar ôl diwedd y flwyddyn.

O'r cyfnod hwnnw mae'n hysbys bod gan Beckett faterion cariad ar yr un pryd â thair menyw. O'r rhain, mae un yn arbennig yn sefyll allan, oherwydd, yn ogystal â bod yn gariad, roedd hi'n noddwr i'r awdur: Peggy Guggenheim.

Digwyddiad lled-drasig arall a ddigwyddodd pan oeddwn yn newydd-ddyfodiad ym Mharis roedd yn ddioddefwr trywanu (1938). Roedd y clwyf yn ddwfn ac wedi cyffwrdd yn ysgafn â chalon Beckett, a achubwyd yn wyrthiol. Dyn o’r enw Prudent oedd yr ymosodwr, pimp lleol a honnodd yn ddiweddarach yn y llys - ac a wynebodd yr ysgrifennwr - nad oedd yn gwybod beth ddigwyddodd iddo ar y foment honno, a’i fod yn ddrwg iawn ganddo.

Arbedwyd Beckett diolch i weithred brydlon James Joyce. Symudodd yr awdur arobryn ei ddylanwadau a sicrhau ystafell ar unwaith i'w ffrind mewn ysbyty preifat. Yno, fe adferodd Samuel yn raddol.

Suzanne Dechevaux-Dumesnil — Cerddor ac athletwr cydnabyddedig— yn gwybod beth ddigwyddoddWel, mewn cyfnod byr, daeth y digwyddiad yn hysbys ym mron Paris i gyd. Hi gwneud brasamcan i Beckett byddai hynny'n ddiffiniol, felly ni wnaethant wahanu byth eto.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, ym 1940, cyfarfu Beckett am y tro olaf -nid yn gwybod- gyda y dyn a achubodd ei bywyd, ei ffrind annwyl a'i mentor James Joyce. Bu farw'r awdur Gwyddelig arobryn yn fuan wedi hynny, yn gynnar yn 1941.

Beckett a'r Ail Ryfel Byd

Nid oedd Beckett yn ddieithr i'r gwrthdaro rhyfel hwn. Cyn gynted ag y meddiannodd yr Almaenwyr Ffrainc ym 1940, ymunodd yr awdur â'r Resistance. Roedd ei rôl yn sylfaenol: cario'r negesydd; Fodd bynnag, er ei fod yn swydd syml, roedd yn dal yn beryglus. Mewn gwirionedd, wrth wneud y swydd hon, cyfaddefodd Samuel ei fod ar fin cael ei gipio gan y Gestapo ar sawl achlysur.

Ar ôl i'r uned yr oedd ynghlwm wrthi gael ei dinoethi, rhaid bod yr ysgrifennwr wedi dianc yn gyflym gyda Suzanne. Aethant i'r de, yn fwy penodol i'r fila de Roussillon. Roedd hi'n haf 1942.

Am y ddwy flynedd nesaf, esgusodd y ddau - Beckett a Dechevaux - eu bod yn drigolion y gymuned. Serch hynny, mewn ffordd lechwraidd iawn fe wnaethant ymroi i guddio arfau i gynnal eu cydweithrediad â'r Gwrthsafiad; Ar ben hynny, helpodd Samuel y guerrillas mewn gweithgareddau eraill.

Ni phasiodd ei weithred ddewr yn ofer yng ngolwg llywodraeth Ffrainc, felly Beckett Yn ddiweddarach dyfarnwyd iddo Croix de Guerre 1939-1945 a'r Médaille de la Résistance. Er gwaethaf y ffaith mai dim ond 80 o’i 30 cydymaith a adawyd yn fyw, ac ar ôl bod mewn perygl marwolaeth ar sawl achlysur, Nid oedd Beckett yn ystyried ei hun yn deilwng o ganmoliaeth o'r fath.. Disgrifiodd ei hun ei weithredoedd fel "pethau o sgowt bachgen".

Dyfyniad Samuel Beckett

Dyfyniad Samuel Beckett

Yn y cyfnod hwn - rhwng 1941-1945 - ysgrifennodd Beckett wat, nofel a gyhoeddwyd 8 mlynedd yn ddiweddarach (1953). Yn ddiweddarach dychwelodd yn fyr i Ddulyn, lle - rhwng ei waith gyda'r Groes Goch a'r aduniad â pherthnasau- ysgrifennodd un arall o'i weithiau drwg-enwog, y ddrama theatrig Tâp Olaf Krapp. Dywed llawer o arbenigwyr ei fod yn destun hunangofiannol.

Y 40au a'r 50au a gorfoledd llenyddol Beckett

Pe bai rhywbeth yn nodweddu gwaith llenyddol y Gwyddelod yn y XNUMXau a'r XNUMXau yn y drefn honno, dyna oedd eu cynhyrchiant. Cyhoeddodd nifer sylweddol o destunau mewn gwahanol genres - straeon, nofelau, traethodau, dramâu. O'r amser hwn, i enwi ychydig o ddarnau, sefyll allan ei stori "Suite", y nofel Mercier et Camier, a'r ddrama Aros am Godot.

Cyhoeddi Aros am Godot

Daw'r darn hwn ddau ddegawd ar ôl i'w "ddeffroad llenyddol" ddechrau yn y cylchgrawn trosglwyddo. Aros am Godot (1952) — Un o gyfeiriadau sylfaenol y theatr hurt a'r hyn a oedd yn nodi cyn ac ar ôl yn ei yrfa—, wedi ei ysgrifennu o dan ddylanwad nodedig cyffiniau rhyfel, colled drom ei dad o hyd ac anghytundebau eraill mewn bywyd ei hun.

Beckett: y dynol ffaeledig

Yn ôl pob tebyg, mae gormodedd ac ymddygiadau sy'n mynd y tu hwnt i'r normau sefydledig yn nodi pob athrylith. Ni ddihangodd Beckett o hyn. Roedd ei alcoholiaeth a'i addfedrwydd yn hysbys. Yn wir uun o'i berthnasau rhamantus mwyaf adnabyddus Roedd la y cadw gyda Barbara Bray. Bryd hynny roedd hi'n gweithio i'r BBC yn Llundain. Roedd hi'n fenyw hardd o lythyrau yn ymroddedig i olygu a chyfieithu.

Gellid dweud, oherwydd agweddau'r ddau, fod eu hatyniad yn syth ac yn ddi-rwystr. O ran y berthynas hon, Ysgrifennodd James Knowlson: “Mae’n ymddangos bod Beckett wedi’i ddenu ati ar unwaith, yr un peth â hi iddo ef. Roedd eu cyfarfod yn arwyddocaol iawn i’r ddau ohonyn nhw, gan ei fod yn ddechrau perthynas ochr yn ochr â chyfarfod Suzanne, a fyddai’n para oes ”.

Ac yn wir, er gwaethaf bodolaeth Suzanne, roedd Beckett a Bray bob amser yn cynnal bond. Fodd bynnag, nid oedd pwysigrwydd Suzanne ym mywyd Beckett yn hynod - datganodd yr un ysgrifennwr hynny ar fwy nag un achlysur—; Hyd yn oed yn fuan wedi hynny, ym 1961, priododd y cwpl. Roedd eu hundeb bron i'r gasp olaf dri degawd yn ddiweddarach.

Mae "dyled i mi i Suzanne," i'w gweld yn ei bywgraffiad; Dywedwyd yr ymadrodd grymus hwn pan oedd ei farwolaeth yn agos.

Samuel Beckett a Suzanne Dechevaux

Samuel Beckett a Suzanne Dechevaux

Yr Nobel, teithio, cydnabod ac ymadael

Treuliwyd yr amser sy'n weddill o fywyd Beckett ar ôl ei briodas rhwng teithio a chydnabod. Ymhlith ei holl waith helaeth, fel y dywedwyd,Chwilio am Godot oedd yr un cynrychioli mwyafrif ei holl anrhydeddau, gan gynnwys y Wobr Llenyddiaeth Nobel ym 1969. Rhywbeth nad oedd mor rhyfedd o fewn personoliaeth yr awdur oedd ei ymateb ar ôl dysgu ei fod wedi ennill gwobr mor wych: gwahanodd ei hun oddi wrth y byd a pheidio â gadael iddynt wybod dim amdano. Gadewch i ni ddweud bod Beckett yn anghyson â'r mathau hynny o gonfensiynau.

Ar ôl 28 mlynedd o briodas, cyflawnwyd y rhagosodiad cyn iddynt gytuno i ymuno mewn priodas: "Hyd at farwolaeth ydych chi'n rhan." Suzanne hi oedd y cyntaf i farw. Digwyddodd y farwolaeth bu farw ddydd Llun, Gorffennaf 17, 1989. Beckett, yn y cyfamser, gadawodd ar ddiwedd dyr un flwyddyn, Dydd Gwener, Rhagfyr 22. Roedd yr awdur yn 83 oed.

Mae gweddillion y cwpl yn gorffwys ym Mynwent Montparnasse ym Mharis.

Sylwadau ar waith Becket

 • “Dinistriodd Beckett lawer o’r confensiynau y mae ffuglen a theatr gyfoes yn seiliedig arnynt; cysegrwyd, ymhlith pethau eraill, i ddifrïo'r gair fel modd o fynegiant artistig a chreu barddoniaeth o ddelweddau, golygfaol a naratif ”Antonia Rodríguez-Gago.
 • “Mae holl waith Beckett yn portreadu trasigomedy’r cyflwr dynol mewn byd heb Dduw, heb gyfraith a heb ystyr. Dilysrwydd eich gweledigaeth, mae disgleirdeb sobr eu hiaith (yn Ffrangeg a Saesneg) wedi dylanwadu ar awduron ifanc ledled y byd" Gwyddoniadur Llenyddiaeth y Byd yn yr 20fed Ganrif.
 • “Gwrthododd Beckett egwyddor Joycean fod gwybod mwy yn ddull o ddeall a rheoli’r byd yn greadigol. Oddi yno ymlaen Aeth ei waith ymlaen ar hyd llwybr yr elfen, o fethiant, alltudiaeth a cholled; o’r dyn anwybodus a datgysylltiedig ”, James Knowlson.
 • O ran Aros am Godot: “Roedd wedi cyflawni amhosibilrwydd damcaniaethol: drama lle nad oes dim yn digwydd, sydd serch hynny yn cadw’r gwyliwr i gludo i’r gadair. Yn fwy na hynny, gan nad yw'r ail act bron yn ddim mwy na dynwarediad o'r cyntaf, Mae Beckett wedi ysgrifennu drama lle nad oes dim yn digwydd ddwywaith ”, Mercier Vivian.

Gweithiau gan Samuel Beckett

Theater

 • Eleutheria (ysgrifennwyd 1947; cyhoeddwyd 1995)
 • Aros am Godot (1952)
 • Gweithredu heb eiriau (1956)
 • Diwedd y gêm (1957)
 • Y tâp olaf (1958)
 • Garw i Theatr I. (diwedd y 50au)
 • Garw ar gyfer Theatr II (diwedd y 50au)
 • Dyddiau hapus (1960)
 • chwarae (1963)
 • Dod ac mynd (1965)
 • Anadl (rhyddhawyd ym 1969)
 • Nid fi (1972)
 • Y tro hwnnw (1975)
 • Traed Troed (1975)
 • Darn o Monolog (1980)
 • Rockabilly (1981)
 • Impromptu Ohio (1981)
 • trychineb (1982)
 • Beth ble (1983)

Novelas

 • Breuddwyd Ffair i Fenywod Canol (1932; cyhoeddwyd 1992)
 • Murphy (1938)
 • Watt (1945)
 • Mercier a Camier (1946)
 • Molloy (1951)
 • Malone yn marw (1951)
 • Y di-enw (1953)
 • Sut mae (1961)

Nofel fer

 • Y diarddel (1946)
 • Y Calmative (1946)
 • Y Diwedd (1946)
 • Y rhai coll (1971)
 • cwmni (1979)
 • Meddai Ill Ill (1981)
 • Gwaethaf Ho (1984)

Straeon

 • Mwy o Briciau na Chicio (1934)
 • Straeon a Thestunau am Ddim (1954)
 • Cariad cyntaf (1973)
 • fizzles (1976)
 • Stirring Still (1988)

Barddoniaeth

 • Whorosgop (1930)
 • Echo's Bones a Precipitates eraill (1935)
 • Collected Poems yn Saesneg (1961)
 • Cerddi Casglwyd yn Saesneg a Ffrangeg (1977)
 • Beth yw'r gair (1989)

Traethodau, colocwia

 • Proust (1931)
 • Tri Deialog (1958)
 • Anghydfod (1983)

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.