Dadansoddwn yn fyr y gwaith «Romancero gitano» gan FG Lorca

Federico García Lorca, y bardd clasurol o Sbaen

Ymchwilio i fywyd a gwaith yr awdur a anwyd yn Granada Federico Garcia Lorca Mae'n rhyfeddod go iawn, oherwydd mae rhywbeth newydd bob amser yn cael ei ddarganfod. Heddiw, rydyn ni wedi dod i wneud yn union hynny: ymchwilio, ymchwilio ychydig yn ddyfnach i un o'i weithiau mwyaf adnabyddus. Rydym yn dadansoddi'r gwaith yn fyr "Rhamant sipsiwn" o FG Lorca, a wnewch chi aros gyda ni?

"Rhamant sipsiwn"

Y gwaith barddonol "Rhamant sipsiwn" ysgrifennwyd a cyhoeddwyd gan y bardd Federico García Lorca yn y blwyddyn 1928 ac mae'n gyfansoddiad o gyfanswm o 18 rhamant, y mae eu themâu yn troi o amgylch byd chwedlonol sipsiwn, gan ddelio â themâu mor gyffredinol â'r tynged drasig sy'n cyd-fynd â ni i gyd ar adeg yn ein bywydau, rhwystredigaeth y pethau a ddymunir ond na chawsant eu sicrhau. , euogrwydd am deimlo a gwneud rhai pethau, ac ati.

Mae'r mynegiant barddonol yn y gwaith hwn yn adlewyrchu syncretiaeth y genhedlaeth enwog o '27, lle cymysgwyd gweithdrefnau a chymhellion personol â throsiadau avant-garde, gan gynnwys fel rhywbeth nad oedd mor nodweddiadol o'r bardd Granada, fel eu rhai eu hunain. symbolau bydysawd lorca.

Ac os ydych chi am ddarllen y gwaith godidog hwn yn fuan, rydym yn argymell na ddylech barhau i ddarllen am y tro. Nid ydym am ddatgelu unrhyw beth i chi! Dewch yn ôl yma pan fyddwch chi'n gorffen darllen. Fodd bynnag, os ydych eisoes wedi'i ddarllen ac eisiau parhau i'w ddadansoddi gyda ni, daliwch ati i ddarllen.

Marwolaeth Antoñito, el Camborio

Yn y gwaith enwog hwn, mae'r sipsiwn yn caffael dimensiwn chwedlonol: maen nhw'n cynrychioli'r greddf rhyddid Ymladd yn erbyn normau a thynged sefydledig. Lorca, yn crynhoi'r holl rinweddau dynol mwyaf ynddynt (uchelwyr, cryfder, ac ati) i wrthryfela ac felly wynebu'r tynged drasig mae hynny ar y gweill iddo, sy'n dal i drechu ac yn gorchfygu marwolaeth anochel.

Ar y pwynt hwn, byddwn yn gweld cymeriad Antoñito, y Camborio fel archdeip y sipsi purebred.

«Rhamant y gosb ddu»

O'r gwrthdaro rhwng yr awydd am ryddid a marwolaeth, mae rhwystredigaeth ddofn yn codi y mae'r sipsiwn yn ei galw "Y gosb ddu". Mae'r dadansoddiad a'r disgrifiad hwn o deimlad y sipsiwn am y "gosb ddu" yn cael ei deimlo yn ei llyfr gan Soledad Montoya penodol, a gallwn ei theimlo'n dioddef yn yr adnodau canlynol a roddwn isod:

… _Soledad: golchwch eich corff

â dŵr larll,

a gadewch eich calon

mewn heddwch, Soledad Montoya.

I lawr o dan yr afon yn canu: 

taflen o awyr a dail.

Gyda blodau pwmpen

mae'r golau newydd yn cael ei goroni.

O gywilydd ar Sipsiwn!

Cosb lân a bob amser ar ei phen ei hun.

O, galar cudd afon

a gwawr anghysbell!

Y themâu y mae'r Sipsiwn Ballads yn delio â nhw

Er gwaethaf y ffaith bod y Gypsy Ballads yn adnabyddus am siarad am bwnc na ddefnyddir fawr fel byd y sipsiwn, y gwir yw Nid hwn yw'r unig bwnc y mae'r awdur, Federico García Lorca, yn gwneud. Mewn gwirionedd, trwy gydol y 18 rhamant sy'n ffurfio'r Romancero gallwn ddod o hyd i wahanol bynciau a ddylai fod yn hysbys.

Y prif un wrth gwrs yw gormes, camdriniaeth a bywyd sipsiwn, pobl sydd bob amser wedi bod ar gyrion cymdeithas ac sydd wedi ei israddio a'i chymhwyso gydag ansoddeiriau drwg neu negyddol am eu ffordd o fyw.

Am y rheswm hwn, mae Lorca yn gweithio ar themâu amrywiol yn ei gerddi, gan eu cysylltu â hwy, megis ffaith a brwydro cyson gydag awdurdod gormesol, gwrthdaro, cymdeithas adwerthu, ac ati. Canolbwyntiodd hyn i gyd ar roi bywyd a llais i gymdeithas ychydig yn hysbys ac anfri fel y sipsiwn. Y gwir yw bod yr awdur ei hun yn siarad am sut mae enwau gwych mewn celf sy'n perthyn i'r grŵp ethnig sipsiwn.

Fodd bynnag, rhywbeth nad oes fawr ddim yn ei wneud fel arfer yw bod Lorca, yn ogystal â mater sipsiwn Mae hefyd yn gwneud lle i ferched yn ei waith. Y cymeriad sy'n ei chynrychioli yn yr achos hwn yw Soledad Montoya, a elwir hefyd yn «lleian y sipsiwn», a hi yw'r hyn y gellid ei ddisgrifio fel y «fenyw go iawn» ar gyfer y sipsiwn.

Wrth gwrs, trwy gydol y rhamantau, mae yna lawer o brif themâu, fel cariad, marwolaeth, gwahaniaethau ... Mae hyn i gyd yn cael ei lywodraethu gan sipsiwn, ond mewn gwirionedd mae'r awdur yn gallu ei allosod i gymdeithasau eraill.

Rhannu rhamantau: dwy thema wahanol iawn

Roedd El Romancero Gitano yn un o lyfrau Lorca y dechreuodd ei ysgrifennu ym 1924 ac a gyhoeddwyd ym 1928. Gallwn siarad amdano fel un o weithiau pwysicaf yr awdur, gydag iaith wedi'i seilio'n fawr ar drosiadau, symbolaeth a straeon. Wrth gwrs, mae'n sefyll allan i wneud y diwylliant sipsiwn ac Andalusaidd yn hysbys, heb esgeuluso materion eraill.

Lorca yn gweithio yn ei faledi sipsiwn yn dilyn y canllawiau'r rhamant draddodiadol, hynny yw, defnyddio deialogau heb gyflwyno berfau na dweud pwy sy'n siarad. Yn ogystal, nid oes rhaglith yn y stori sy'n cael ei hadrodd, mae'n rhywbeth sy'n cychwyn yn sydyn ac a all greu naws o ddirgelwch o amgylch y stori. Felly, nodweddir holl ramantau Lorca trwy ddefnyddio fformiwlâu naratif cyffredin, anaphora, ailadroddiadau a hefyd y symbolaeth y mae'r bardd yn ei hoffi cymaint.

Fel y dywedasom o'r blaen, mae'n cynnwys 18 rhamant. Ond nid yw'r rhain i gyd yn troi o gwmpas y byd sipsiwn yn llwyr, ond yn hytrach gellir dod o hyd i ddau fath o ramantau wedi'u gwahaniaethu gan yr hyn yr oedd Lorca eisiau ei ddweud amdanynt.

Felly, mae gennych chi:

Rhamant 1 i 15

Mae rhain yn canolbwyntio'n uniongyrchol ar sipsiwn. Ond ynddynt mae yna is-bopics pwysig eraill hefyd fel marwolaeth, menywod, ac ati. Mewn gwirionedd, mae pump o'r grŵp hwn o gerddi wedi'u canoli ar fenywod. Rydyn ni'n siarad am: Gwerthfawr a'r awyr; Rhamant Cerdded Cwsg, Lleian y Sipsiwn; y tŷ anffyddlon; a Rhamant y gosb ddu. Mae pob un ohonynt yn cynnig gweledigaeth pwnc fel cariad, angerdd, rhwystredigaeth neu alar.

Ar yr un pryd, mae rhamantau eraill y mae eu hanes yn hanes sipsiwn sydd â diwedd trasig, fel Marwolaeth Antoñito el Camborio; Brawl; o Rhamant Gwarchodlu Sifil Sbaen.

Yn olaf, fe welwch dair rhamant a gysegrodd yr awdur i dair dinas Andalusaidd. Y rhain yw: Granada (gyda San Miguel); Seville (gyda San Gabriel); a Córdoba (gyda San Rafael).

Rhamant 16 i 18

Nid yw tair rhamant olaf y Baledi Sipsiwn mor gysylltiedig â'r sipsiwn, ond yn hytrach Maen nhw'n siarad am ffigurau hanesyddol. Er enghraifft, bywyd Martirio de Santa Olalla, mae'n siarad am Andalusia Rhufeinig, ac yn delio â bywyd Santa Eulalia de Mérida.

O'i ran, mae Ffug Don Pedro ar gefn ceffyl, yn mynd â ni'n ôl i'r Oesoedd Canol, lle mae'n siarad am gariad, ei absenoldeb, a marchogion sydd wedi anghofio.

Yn olaf, mae Thamar ac Amnon yn ymwneud â stori Feiblaidd a chariad ac angerdd llosgach dau frawd.

Gellid dweud, er eu bod yn delio â themâu a welwyd mewn rhamantau blaenorol, mae'n wahanol iawn i'r hyn yr ymdriniwyd ag ef yn llyfr Lorca Ac mae fel pe bawn i'n rhoi tair rhamant nad oedd, mewn ffordd, lawer i'w wneud â'r uchod (er eu bod, fel y dywedwn, yn delio â'r un materion).

Symboleg yn y Baledi Sipsiwn

I orffen, rydyn ni'n eich gadael chi yma beth yw'r symbolaeth rydych chi'n ei ddarganfod yn y Baips Gypsy yn ogystal â'r ystyr mae'r bardd yn ei roi i'r symbolau hynny. Defnyddir rhai ohonyn nhw mewn gweithiau eraill, ond mae yna rai eraill sy'n unigryw i'r un hwn.

Yn eu plith mae:

Y Sipsiwn

Gall ffigur y sipsiwn fod dehongli fel ffordd o fyw, a sut mae'n gwrthdaro â chymdeithas "normal" ac arferol. Er gwaethaf ymdrechion i addasu i'r gymdeithas honno a byw mewn heddwch â nhw, mae'n methu ac yn achosi i'w dynged ddod i ben yn wael.

Y lleuad

I Lorca, mae gan y lleuad sawl ystyr, ond y gwir yw mai'r peth mwyaf nodweddiadol yn yr achos hwn yw ei fod yn a symbol marwolaeth.

Y tarw

Er bod y tarw yn symbol o bŵer, cryfder, dewrder. Nod eithaf hyn yw marwolaeth ac nid un arferol, ond mae'n rhaid iddo ymladd i fyw, yn olaf, beth bynnag y mae'n ei wneud, i farw.

Felly, i Lorca, mae ganddo a symbolaeth drasig. Mae fel petai bywyd y tarw wedi ei dynnu i ffwrdd. A dyma sut mae'n ei gynrychioli yn ei ramant.

Ceffyl

Roedd y ceffyl yn bresennol mewn llawer o weithiau gan Federico García Lorca

Mae'r ceffyl yn un o'r symbolau a ddefnyddir fwyaf gan Federico García Lorca mewn llawer o'i weithiau. Ac yn yr achos hwn mae'n siarad am y ceffyl o safbwynt gwrywaidd, ffyrnig, cryf, yn llawn angerdd.

Dyma sut mae'n ei gynrychioli, ond hefyd bod angerdd bob amser yn arwain at farwolaeth, i ddiwedd trychinebus sy'n dod i ben heb gyflawni'r hyn y mae'n dyheu amdano.

Y gyllell, y dagrau, y cyllyll

Trwy gydol y Baledi Sipsiwn, dyfynnir rhai metelau fel cyllyll, dagrau, ac ati. Mae pob un ohonynt yn wrthrychau sy'n symbol o farwolaeth i'r awdur. Cadwch mewn cof ein bod yn siarad am wrthrych sy'n achosi poen ac y gall hyn fod yn angheuol.

Fodd bynnag, mae yna rai eraill hefyd metelau fel arian neu aur, yn ogystal ag efydd neu gopr. Mae'r ddau gyntaf yn symbolau cadarnhaol ar gyfer Lorca; ar y llaw arall, mae'r ddau arall, yn rhoi ystyr hollol wahanol iddynt, gan ei fod yn eu defnyddio i awgrymu'r math o groen sydd gan berson (neu grŵp).

Os ydych chi am ddarllen rhywbeth da am García Lorca, rydym yn argymell yn fawr eich bod yn darllen y «Romancero Gitano» hwn, un o'r goreuon gan yr awdur a anwyd yn Granada.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)