Dadl The Satanic Verses o Salman Rushdie

Penillion Satanic.

Penillion Satanic.

Penillion Satanic yn nofel epig o realaeth hudol a ysgrifennwyd gan yr awdur Indiaidd gwladoledig Prydeinig, Salman Rushdie. Ar ôl ei gyhoeddi ym 1988, daeth yn un o'r llyfrau mwyaf dadleuol yn hanes diweddar oherwydd ei ddefnydd anghysbell o Islam. A dweud y gwir, ceisiodd yr awdur wneud rhyngosodiad o'r Qur'an yn agored ym mywgraffiad y proffwyd Muhammad wedi'i ymhelaethu gan Hunayn Ibn Isḥāq (809 - 873).

Am yr awdur, Salman Rushdie

Ganwyd Ahmed Salman Rushdie i deulu cyfoethog Kashmiri yn Bombay, India, ar 19 Mehefin, 1947. Ar ôl troi’n 13 oed fe’i hanfonwyd i’r DU i astudio yn ysgol breswyl fawreddog yr Ysgol Rygbi. Yn 1968 enillodd radd meistr (yn arbenigo mewn pynciau Islamaidd) mewn hanes yng Ngholeg y Brenin, Prifysgol Caergrawnt.

Cyn troi at ysgrifennu, bu Rushdie yn gweithio ym maes hysbysebu. Ei nofel gyntaf, Grimus (1975), yn nodi dechrau gyrfa mor wych ag yr oedd yn ddadleuol. Ei ail nofel, Plant hanner nos (1980) ei ddal i lwyddiant llenyddol ac ennill gwobrau amlwg iddo. Hyd yn hyn, mae Rushdie wedi cyhoeddi un ar ddeg o nofelau, dau lyfr i blant, a stori a phedwar testun ffeithiol.

Ffynhonnell Penillion Satanic

Mae Miguel Vila Dios (2016) yn esbonio yn Yr Adnodau Satanic a stori'r tair duwies a grybwyllir yn y Qurʾān, tarddiad y teitl. "Bathwyd y term gan William Muir yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg i ddynodi dau bennill a gynhwyswyd yn ôl pob sôn gan Muhammad yn y sura 53 i Y defnydd… Ond, a ddisodlwyd yn ddiweddarach gan y Proffwyd cyn cerydd Gabriel, Angel y Datguddiad ”.

Gelwir y digwyddiad hwn yn Nhraddodiad Islamaidd fel qiṣṣat al-garānīq, a'i gyfieithiad mwyaf derbyniol yw "stori'r craeniau". Mae Vila yn ei ailddiffinio fel "stori'r seirenau", oherwydd mae gan yr adar bennau menywod. Mae'r mwyafrif o haneswyr yn tynnu sylw at Ibn Hišām (bu farw 799) ac Al-Tabarī (839 - 923) fel y prif ffynonellau ar gyfer Ibn Isḥāq yn ei gyfrif o fewn cofiant y Proffwyd Muhammad.

Dadl tynnu sylw'r digwyddiad

Dim ond ar lafar y trosglwyddwyd cofiant y Proffwyd Muhammad gan Ibn Isḥāq, gan na chadwyd unrhyw lawysgrif. Felly, mae cyflwr llafar ei basio o un genhedlaeth i'r llall yn cynyddu'r anhawster i ymchwilwyr olrhain cywirdeb y cyfrif. Faint sydd wedi'i newid o'r naratif gwreiddiol? Mae bron yn amhosibl penderfynu.

Gwrthodwyd y digwyddiad gan bron pob ysgolhaig Mwslimaidd rhwng y XNUMXedd a'r XNUMXeg ganrif; swydd a ddaliwyd hyd heddiw. Y ddadl amlaf mewn tynwyr yw'r egwyddor Fwslimaidd uniongred o anffaeledigrwydd portreadau Beiblaidd wrth drosglwyddo Datguddiad Dwyfol. O ganlyniad, roedd y digwyddiad wedi diflannu bron yn llwyr nes i Rushdie ailgynnau'r cyfyng-gyngor gyda'i nofel.

Dadl Penillion Satanic

Mae Patricia Bauer, Carola Campbell a Gabrielle Mander, yn disgrifio yn eu herthygl (Britannica, 2015) dilyniant y digwyddiadau a ryddhawyd ar ôl cyhoeddi'r nofel. Oherwydd bod y naratif dychanol a ddatgelwyd gan Rushdie wedi gwylltio miliynau o Fwslimiaid ledled y byd, a alwodd y gwaith yn gableddus. I'r fath raddau nes i Ayatollah Ruhollah Khomeini o Iran annog ei ddilynwyr i ladd yr awdur a'i gydweithwyr golygyddol.

Ymosodiadau terfysgol a chwalu cysylltiadau diplomyddol

Cafwyd gwrthdystiadau treisgar mewn gwledydd fel Pacistan. Llosgwyd copïau o'r nofel mewn llawer o wledydd Islamaidd - gan gynnwys y Deyrnas Unedig - a gwaharddwyd y gwaith mewn sawl gwlad. Cafwyd ymosodiadau terfysgol hyd yn oed yn erbyn siopau llyfrau, cyhoeddwyr a chyfieithwyr mewn gwledydd fel Japan, Lloegr, yr Unol Daleithiau, yr Eidal, Twrci a Norwy.

O ganlyniad, tynnodd llysgenhadon Cymuned Economaidd Ewrop eu llysgenhadon yn ôl o Iran (ac i'r gwrthwyneb). Dim ond ym 1998 y lleihaodd y tensiwn ar ôl i Iran atal y fatwa yng nghanol proses o normaleiddio cysylltiadau diplomyddol â'r Deyrnas Unedig. Er gwaethaf hyn, hyd yma mae Rushdie wedi osgoi teithio i wledydd lle cafodd ei lyfr ei wahardd ac nad yw ei sefyllfa bersonol erioed wedi normaleiddio'n llawn.

Salman Rushdie.

Salman Rushdie.

Safle Salman Rushdie yng nghanol y storm

Mewn cyfweliad gyda'r New York Times (cyhoeddwyd 28 Rhagfyr, 1990), nododd yr awdur o India:

“Am y ddwy flynedd ddiwethaf rwyf wedi bod yn ceisio egluro bod rôl Penillion Satanic nid oedd erioed yn sarhaus. Mae stori Gabriel yn gyfochrog â sut y gellir dinistrio dyn trwy golli ffydd.

Ychwanega Rushdie,

"... y breuddwydion y mae'r mor selog < > maent yn digwydd, maent yn bortreadau o'u dadelfennu. Cyfeirir atynt yn benodol yn y nofel fel cosbau a gwobrau. A bod y ffigurau breuddwydion sy'n poenydio'r prif gymeriad â'u hymosodiadau ar grefyddau yn gynrychioliadol o'i broses gychwyn. Nid ydynt yn gynrychiolaethau o safbwynt yr awdur ”.

Y drafodaeth a gynhyrchwyd gan Penillion Satanic, A oes modd ei gyfiawnhau?

Mae'n anodd iawn dod ar draws honiadau cwbl wrthrychol mewn ymchwil sydd â chefndir crefyddol. Yn eich erthygl Beth sy'n cynhyrfu Mwslimiaid am Yr Adnodau Satanaidd, Mae Waqas Khwaja (2004) yn disgrifio amwysedd a chymhlethdod y pwnc. Yn ôl Khwaja, “… mae’n bwysig gofyn pam nad yw’r mwyafrif o Fwslimiaid yn gallu gweld Penillion Satanic fel gwaith ffuglen wyddonol yn unig ”.

Mae'n debyg ei bod yn amhosibl i Fwslimiaid weld y llinell rhwng naratif dychanol Rushdie a'r cam-drin. Beth bynnag, mae cwestiynau'n codi y mae eu hatebion yn amrywio yn ôl ffurf addysgol a / neu ysbrydol y darllenydd. Ar gyfer pwy mae'r llyfr? A yw gwahaniaeth diwylliannol yn achos canfyddiad comig a dychanol mewn un grŵp o ddarllenwyr, tra ei fod yn hurt ac yn hereticaidd i eraill?

Ymatebion amrywiol mewn cymdeithas amlddiwylliannol

Erthygl Darllen derbyniad cymysg: achos The Satanic Verses gan Alan Durant a Laura Izarra (2001) yn tynnu sylw at bwyntiau allweddol yr achos. Dadl ysgolheigion: “… gwrthdaro cymdeithasol dros ystyr sy’n codi o ganlyniad i ymatebion dargyfeiriol a wneir gan wahanol grwpiau diwylliannol mewn cymdeithas amlddiwylliannol. Neu gan amrywiol arferion darllen yng nghyd-destun cyfryngau cynyddol fyd-eang ”.

Efallai bod strategaethau marchnata'r llyfr hefyd wedi helpu i danio'r anghydfod yn ei gylch Penillion Satanic. Ar gyfer tai cyhoeddi, ceisiwch leoli eu cynhyrchion yn rhyngwladol fel rhan o gylchrediad byd-eang o nwyddau diwylliannol. Fodd bynnag, bydd gan ffuglen wyddonol bob amser arwyddocâd gwahanol i ddarllenwyr yn ôl eu hamgylchiadau cymdeithasol, yn ogystal â gosodiadau a gwerthoedd dilynol.

Crynodeb a dadansoddiad o Penillion Satanic

Mae'r plot cymhleth a haenog yn canolbwyntio ar ddau brif gymeriad Indiaidd Mwslimaidd sy'n byw yn Llundain, Gibreel Farishta a Saladin Chamcha. Mae Gibrieel yn actor ffilm llwyddiannus sydd wedi dioddef ymosodiad diweddar o salwch meddwl ac sydd mewn cariad ag Alleluia Cone, dringwr o Loegr. Mae Saladin yn actor radio o'r enw "y dyn â mil o leisiau", gyda pherthynas gythryblus gyda'i dad.

Mae Farishta a Chamcha yn cwrdd yn ystod hediad Bombay - Llundain. Ond mae’r awyren yn cael ei saethu i lawr gan ymosodiad gan derfysgwyr Sikhaidd. Yn ddiweddarach, darganfyddir bod y terfysgwyr wedi tanio'r bom a waddododd yr awyren yn ddamweiniol. Ar ddechrau'r llyfr, mae Gibreel a Saladin yn ymddangos fel yr unig rai sydd wedi goroesi o'r ddamwain awyren yng nghanol y Sianel.

Dau lwybr gwahanol

Mae Gibreel a Saladin yn cyrraedd glannau Lloegr. Yna maent yn gwahanu pan gymerir yr ail i'r ddalfa (er ei fod yn honni ei fod yn ddinesydd o Loegr ac wedi goroesi’r hediad), wedi ei gyhuddo o fod yn fewnfudwr anghyfreithlon. Tyfodd Chamcha druan lympiau grotesg ar ei dalcen ac mae'n destun esboniadau gan y swyddogion. Mae'n cael ei ystyried yn apparition o ddrwg ac yn cael ei drin fel llysnafedd.

Mewn cyferbyniad, nid yw Gibreel - wedi'i orchuddio â naws angylaidd - hyd yn oed wedi'i gwestiynu. Nid yw Saladin yn anghofio na wnaeth Gibreel ymyrryd ar ei gyfer, yna mae'n cymryd y cyfle i ddianc tra roedd yn yr ysbyty. Yn anffodus, mae'n ymddangos bod ffortiwn ddrwg yn ei aflonyddu, gan ei fod yn cael ei danio o'i swydd. Mae'n ymddangos bod popeth yn mynd yn ofnadwy o anghywir nes bod ymyrraeth Gibreel yn adfer ei ffurf ddynol yn llawn.

Breuddwydion Gibreel

Wrth i Gibreel ddisgyn, mae'n cael ei drawsnewid yn angel Gabriel ac mae ganddo gyfres o freuddwydion. Y cyntaf yw hanes adolygiadol o sefydlu Islam; manylion y gylchran hon sydd fwyaf annerbyniol i lawer o Fwslimiaid. Mae un o ddarnau mwyaf histrionig y gweledigaethau yn sôn am bererindod grŵp o addolwyr Mwslimaidd o India i Mecca.

Roedd Gabriel i fod i rannu'r dyfroedd er mwyn i ddefosiwn Allah barhau ar eu ffordd, yn lle hynny, fe wnaethon nhw i gyd foddi. Mewn breuddwyd arall, mae'r cymeriad o'r enw Mahound - wedi'i seilio ar Muhammad - yn ceisio dod o hyd i grefydd monotheistig yng nghanol tref amldduwiol, Jahilia.

Chwedl apocryffaidd Mahound

Mae gan Mahound weledigaeth lle caniateir iddo addoli tair duwies. Ond, ar ôl cadarnhau (ar ôl anghydfod â'r Archangel Gabriel) bod y datguddiad hwn wedi'i anfon gan y diafol, mae'n cofio. Chwarter canrif yn ddiweddarach, mae un o'r disgyblion yn stopio credu yng nghrefydd Mahound.

Dyfyniad gan Salman Rushdie.

Dyfyniad gan Salman Rushdie.

Er, erbyn hyn, mae pobl Jahilia (mewn gwirionedd, mae'n gyfatebiaeth o Mecca) wedi'u trosi'n llwyr. Yn ogystal, mae puteiniaid mewn puteindy yn cymryd enwau gwragedd Mahound cyn cael eu cau. Yn ddiweddarach, pan fydd Mahound yn mynd yn sâl ac yn marw ei weledigaeth olaf yw bod yn un o'r tair duwies. Yn amlwg, mae hon yn adran dramgwyddus arall i Fwslimiaid.

Chwarelau a chymod

Yn y pen draw, mae Gibreel yn ailymuno ag Alleluia. Fodd bynnag, mae angel yn ei orchymyn i adael ei annwyl a phregethu gair Duw yn Llundain. Yna, pan mae Farishta ar fin dechrau ar ei waith, mae car cynhyrchydd ffilm Indiaidd yn ei redeg, sy'n dymuno ei logi ar gyfer rôl serennu fel archangel. Yn ddiweddarach, mae Gibreel a Saladin yn cwrdd eto mewn parti ac yn dechrau cynllwynio gyda'i gilydd.

Datrysir y ffraeo o'r diwedd pan fydd Gibreel, ar ôl cael cyfle i adael iddo farw, yn penderfynu achub Saladin o adeilad sy'n llosgi. Yn gynharach, roedd Saladin hefyd wedi wfftio amryw o gyfleoedd i lofruddio Farishta. Ar ôl yr eilyddion, mae Chamcha yn dychwelyd i Bombay i gymodi gyda'i dad sy'n marw.

Karma?

Mae tad Saladin yn cymynrodd iddo swm enfawr o arian. Felly, mae Chamcha yn penderfynu dod o hyd i'w hen gariad i gymodi â hi. Yn y modd hwn, mae'n cyfnewid ei gylch sbeitlyd am gylch o faddeuant a chariad. Ochr yn ochr, Mae Gibreel ac Alleluia hefyd yn teithio i Bombay. Yno, yng nghanol ffit o genfigen, mae'n ei llofruddio ac yn y pen draw yn cyflawni hunanladdiad.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)