Genre naratif: Elfennau naratif

Mae'r genre naratif yn un o'r rhai hynaf

Rhaid i bwy sy'n ysgrifennu testunau mewn rhyddiaith wybod yn iawn beth yw'r genre naratif y pa elfennau sy'n ei ffurfio. Er hynny, yn enwedig mewn awduron cychwynnol ac ifanc iawn mae'n gyffredin gweld diffygion yn y naratif. Os ydych chi am i'ch gwaith nesaf gael ei nodweddu gan gael naratif da, arhoswch a darllenwch yr erthygl hon rydyn ni'n ei chynnig i chi heddiw a gwybod beth yw'r elfennau sylfaenol sy'n rhan o unrhyw naratif.

Tarddiad y genre naratif

Mae sawl elfen bwysig i'r naratif

Nawr eich bod chi'n gwybod ychydig mwy am y genre naratif, dylech chi wybod bod ganddo darddiad. Rydym yn siarad am y Canol oesoedd, ac yn benodol o Ewrop, cyfandir lle y dechreuwyd ei ddefnyddio mewn rhai lleoedd gyda'r nod o gofio digwyddiadau hanesyddol, traddodiadau, cymeriadau a oedd wedi bod yn arwyr, yn gapteiniaid gwych a'u hanturiaethau arwrol ...

Fodd bynnag, mae'n hysbys, yng Ngwlad Groeg, Homer oedd yr un a arweiniodd at y genre naratif hwn, Er ei fod yn gymeriad a oedd yn gwybod sut i gymysgu sawl genre (drama, telyneg, naratif…) yn yr un testun, rhywbeth y mae ychydig iawn o awduron yn ei gyflawni ar lefel arbenigol.

Y peth da am hyn yw, pan ddechreuodd y gweithiau naratif ymddangos, arweiniodd at gynnydd yn y bobl ifanc a oedd am lansio i ysgrifennu'r genre hwnnw; a hefyd i fyrdd o ddarllenwyr yn frwd drosto, ac felly mae wedi cael ei ddatblygu iddo fel rydyn ni'n ei wybod nawr.

Nodweddion y genre naratif

Yn y gweithiau naratif, mae adroddwr yn cyflwyno gweithred neu olyniaeth o ddigwyddiadau lle mae cyfres o gymeriadau sydd wedi'u lleoli mewn gofod penodol ac yn ystod amser sydd wedi'i sefydlu ymlaen llaw yn cymryd rhan. Daw'r holl gydrannau hyn yn elfennau o'r naratif (y byddwn yn eu gweld yn fanylach isod).

Nodir naratif llenyddol trwy ail-greu byd ffuglennol, er eu bod mewn rhai achosion ffeithiau wedi'u hysbrydoli gan realiti. Er hynny, mae'n naratif ffuglennol o hyd oherwydd bod yr awdur bob amser yn cyfrannu penodau newydd a ddyfeisiwyd neu'n cyhuddo realiti â naws goddrychol ac felly'n peidio â bod yn 100% go iawn.

Nodwedd arall o'r math hwn o destun yw bod y trydydd person yn cael ei ddefnyddio fel arfer, er bod y person cyntaf hefyd yn aml pan mai prif gymeriad y naratif yw adroddwr y llyfr.

Er ei bod yn gyffredin dod o hyd i benillion yn y gorffennol yn y genre naratif, heddiw y mwyaf cyffredin yw bod y naratif wedi'i ysgrifennu'n gyfan gwbl mewn rhyddiaith.

Elfennau naratif

Yr elfennau sy'n ffurfio naratif yw'r canlynol:

 • Yr adroddwr: Gall fod yn allanol i'r weithred, os yw'n cysylltu'r digwyddiadau yn y trydydd person heb gymryd rhan ynddynt, neu'n fewnol, pan fydd yn cysylltu'r digwyddiadau yn y person cyntaf fel prif gymeriad neu dyst y digwyddiadau. Mae'r adroddwr allanol fel arfer yn adroddwr hollalluog sy'n gwybod ac yn gwybod popeth am yr holl gymeriadau sy'n ffurfio'r gwaith, gan gynnwys eu meddyliau a'u agosatrwydd.
 • Cymeriadau: Nhw yw'r rhai sy'n sbarduno'r gwahanol ddigwyddiadau rydyn ni'n eu gweld yn cael eu naratif yn y ddrama. Mae ei nodweddion yn cael eu cyfleu trwy ei weithredoedd, ei ddeialogau a'i ddisgrifiadau. Ymhlith y cymeriadau, mae'r prif gymeriad bob amser yn sefyll allan, pwy yw'r un sy'n cario pwysau'r weithred a'r antagonydd sy'n ei wrthwynebu. Hefyd, yn dibynnu ar y gwaith, gallwn ddod o hyd i fwy neu lai o gymeriadau eilaidd.
 • Y plot naratif neu'r weithred Dyma'r set o ddigwyddiadau sy'n digwydd yn y naratif. Mae'r digwyddiadau neu'r digwyddiadau hyn wedi'u lleoli mewn amser ac mewn gofod, ac fe'u trefnir yn ôl strwythur syml fel mewn straeon neu straeon, neu'n fwy cymhleth, fel mewn nofelau.

Yn ychwanegol at yr elfennau a welsom, mae yna rai eraill sydd hefyd yn bwysig yn yr arddull lenyddol hon, ac a ddefnyddir yn gyffredin i ddiffinio, nid yn unig wrth ddarllen, ond hefyd wrth ysgrifennu. Mae rhain yn:

Yr amgylchiad

Mae'r lleoliad yn gysylltiedig â'r lle, y foment, y sefyllfa ... lle mae'r plot yn mynd i ddigwydd. Hynny yw, rydych chi'n rhoi'r darllenydd mewn sefyllfa o ran lle mae'r plot yn digwydd, ym mha flwyddyn y mae'n digwydd, pa gyd-destun gwleidyddol a chymdeithasol sydd yna, a sut mae'r cymeriadau'n byw.

Weithiau, mae ysgrifenwyr yn anwybyddu'r elfen hon, ond maen nhw'n gadael strôc brwsh bod y darllenydd, wrth iddyn nhw ddarllen, yn ffurfio'r syniad o'r sefyllfa. Cynifer o weithiau mae'n dod yn fwy o ddewis affeithiwr nag y mae'n rhaid ei gael.

Fodd bynnag, mae'n bwysig iawn rhoi mwy o gadernid i'r plot gan ei fod yn darparu naws sy'n helpu i ddatblygu'r holl elfennau yn well.

Yr arddull

Yr arddull yw'r ffordd y mae'r awdur yn datblygu yn y genre naratif. Mewn geiriau eraill, rydym yn siarad am stamp yr awdur, ei ffordd o ddefnyddio'r iaith, yr adnoddau llenyddol ... Yn fyr, ei ysgrifennu.

Mae pob awdur yn fyd, ac mae gan bob un un ffordd neu'r llall o ysgrifennu. Dyna pam, wrth ddarllen, efallai yr hoffech chi neu ddadrithio nofel, ac eto os cymerwch un arall o'r un arddull, efallai bod gennych chi deimladau eraill amdani.

Er enghraifft, mae yna awduron y mae eu harddull llofnod i fynegi llawer o deimladau gyda geiriau; tra nad yw eraill yn gallu gwneud hynny ac yn gyfyngedig i fod yn ddisgrifiadol iawn fel bod gan y darllenydd yr holl ddata ac yn ail-greu yn ei feddwl yr hyn y mae'n ei ddarllen fel ei fod yn profi'r hyn y gallai'r cymeriadau ei deimlo.

Y thema

Yn olaf, yr olaf o elfennau'r genre naratif yw'r thema. Dyma yn gysylltiedig â chynllwyn a chynllwyn, Mewn geiriau eraill, bydd yn cael ei ddiffinio gan hanes ei hun. Ac yn dibynnu ar yr achos, bydd yn gallu ymrwymo i nofel ramantus, hanesyddol, ditectif (neu nofel drosedd), ffuglen wyddonol, thema arswyd ...

Mae hyn i gyd yn bwysig gwybod ers hynny, hyd yn oed os yw stori hanner ffordd rhwng dwy thema, mae bob amser yn dda gwybod ble i'w fframio, fel bod darllenwyr yr arddull hon yn dod o hyd iddi, ac fel y gallwch fynd at wahanol gyhoeddwyr neu gyhoeddi iddo a dewis y rhai categorïau addas.

Yr adroddwr a'r cymeriadau: dau ffigur pwysicaf y genre naratif

Mae'r adroddwr a'r cymeriadau yn sylfaenol mewn naratif

Er ein bod o'r blaen wedi siarad â chi am yr adroddwr a'r cymeriadau, dwy o elfennau pwysicaf y genre naratif, hoffem ymchwilio ychydig mwy iddynt. Ac maen nhw yn bwysicach neu'n bwysicach na'r plot naratif ei hun. Mewn gwirionedd, er bod yr olaf yn wreiddiol iawn ac wedi'i ystyried yn ofalus, os nad yw'r adroddwr yn gallu lleoli'r darllenydd, ac nad yw'r cymeriadau'n cael eu datblygu'n realistig, gall y stori gyfan limpio a cholli stêm.

Yr adroddwr

Er ein bod wedi dweud bod yr adroddwr yn y genre naratif fel arfer wedi'i ysgrifennu yn y trydydd person, neu hyd yn oed yn y person cyntaf (y ddau yn unigol), y gwir yw y gellir ei ysgrifennu yn yr ail berson hefyd. Er mwyn ei gwneud hi'n haws i chi ddeall:

 • Person cyntaf: Yr adroddwr hefyd yw'r prif gymeriad yn y stori, sy'n gwneud i'r gwaith cyfan ganolbwyntio arno'i hun, i ddysgu am y teimladau, y meddyliau a'r gweithredoedd sy'n cael eu gweld.
 • Mae gan hyn broblem hefyd, a hynny yw na allwch ddatblygu’r cymeriadau eraill yn llawn gan fod yn rhaid i chi ganolbwyntio ar yr hyn y mae’r prif gymeriad yn ei feddwl / ei wneud / ei fynegi.
 • Ail berson: Nid yw'n cael ei ddefnyddio mor eang yn y genre hwn, ond rydych chi'n dod o hyd i lyfrau lle mae'n cael ei ddefnyddio ac, mae'n gwneud hynny gan ddefnyddio'r chi fel cyfeiriad, yn gysylltiedig â pherson, gwrthrych neu anifail.
 • Trydydd person: Dyma'r mwyaf a ddefnyddir oherwydd ei fod wir yn caniatáu datblygu'r holl gymeriadau a'r holl ffeithiau. Mae'n ffordd i'r darllenydd nid yn unig ddangos empathi â'r prif gymeriad, ond hefyd gyda phob un o'r cymeriadau. Yn y modd hwn, dim ond gwyliwr yn unig sy'n dod yn adrodd yr hyn sy'n digwydd, medden nhw, mae'r cymeriadau'n ei brofi, yn brif gymeriadau ac yn uwchradd, trydyddol ...

Cymeriadau

Yn achos y cymeriadau, fel y gwyddoch, gall gwaith o genre naratif fod â llawer o gymeriadau. Ond mae yna sawl ffigur i'w dosbarthu. A dyma nhw:

 • Prif gymeriad: Y cymeriad y mae'r stori sy'n cael ei hadrodd yn digwydd iddo. Hynny yw, llais canu’r gwaith ydyw. Mae'r prif gymeriad hwn bron bob amser yn berson, anifail, gwrthrych ... Ond dim ond un. Fodd bynnag, yn hanes llenyddiaeth bu llawer o weithiau lle bu sawl un, yn lle un prif gymeriad.
 • Gwrthwynebydd: Fel maen nhw'n dweud, mae angen dihiryn ar bob arwr. A'r antagonist yw'r "dihiryn" hwnnw, y person sy'n gwrthwynebu'r prif gymeriad ac sydd am iddo beidio ag ennill. Unwaith eto dychwelwn at yr uchod, fel rheol dim ond un "drwg" sydd, ond mae yna lawer o weithiau lle mae mwy nag un.
 • Cymeriad deinamig: Y ffordd hon o'i alw yw pa mor bwysig y byddai cymeriadau eilaidd yn cael eu diffinio. Maen nhw'n gymeriadau sy'n llenwi i roi mwy o gadernid i'r cyfan, ond eu bod, trwy fod yn ddeinamig a mynd gyda'r prif gymeriadau a'r antagonwyr, yn dod yn arf pwerus i gyfeirio camau'r stori tuag at ble rydych chi eisiau.
 • Cymeriadau statig: Gallem ddweud mai nhw yw'r cymeriadau trydyddol, y rhai sy'n cael eu dyfynnu ychydig weithiau ond nad oes ganddyn nhw gyfraniad mawr i'r stori mewn gwirionedd, ond dim ond ffordd o leoli'r plot a'r cymeriadau ydyn nhw, ond heb ddylanwadu arnyn nhw.

Wedi dweud hynny, beth yw'r rhan neu'r elfen anoddaf o naratif i'w hamlinellu? Ydych chi'n un o'r rhai sydd â chynllwyn yn gyntaf ac yna'n ychwanegu cymeriadau neu i'r gwrthwyneb? Dywedwch wrthyf yn fyr sut rydych chi'n mynd at eich gwaith yn ei ddechreuad.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

10 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Delwedd deiliad Fernando Cuestas meddai

  Carmen, ble alla i ysgrifennu atoch chi?

  1.    Corxea Champuru meddai

   Oe, beth sy'n digwydd i chi gyda fy mam mwnci qliao te vai funao ac yn cana pa la grave

 2.   Corxea Champuru meddai

  wenas cabros del yutu Rwy'n corxea champuru tanysgrifio i'm sianel yutu gyda'r holl agwedd

 3.   Corxea Champuru meddai

  oe ci qliao delwedd y ferch dwi'n ei dynnu mwnci ctm etsijo copirai

  1.    brenin wyau bach meddai

   wn loko keate kallao

 4.   likecomerkk meddai

  kabros ktm da

 5.   y charifa meddai

  mwncïod wena

 6.   eliana meddai

  cyfeiriadau llyfryddiaethol os gwelwch yn dda

 7.   ElPepe (Rwy'n amElPepeOriginal) meddai

  Awea chi, roeddwn i'n disgwyl math arall o sylwadau yn eta mahian wes

 8.   ElPepe (Rwy'n amElPepeOriginal) meddai

  ABDUSCAN