Cystadlaethau llenyddol rhyngwladol ar gyfer mis Mehefin

Cystadlaethau llenyddol rhyngwladol ar gyfer mis Mehefin

Os ddoe fe wnaethon ni gyflwyno rhai cystadlaethau llenyddol cenedlaethol i chi y gallwch chi gymryd rhan ynddynt o hyn ymlaen, heddiw rydyn ni'n dod gyda'r cystadlaethau llenyddol rhyngwladol ar gyfer mis Mehefin. Cyflwynwch y gwaith hwnnw rydych chi wedi'i anghofio mewn drôr, llwchwch yr adnodau hynny y gwnaethoch chi eu creu unwaith er cariad eich bywyd, a chymryd rhan yn y cystadlaethau llenyddol hyn.

Os na cheisiwch eich lwc, ni fyddwch byth yn gwybod a allech fod wedi ennill ... Peidiwch â meddwl?

Gwobr Dolores Castro 2016 (Mecsico)

 • Genre: Nofel, barddoniaeth a thraethawd
 • Gwobr: 35 mil pesos a rhifyn
 • Yn agored i: menywod a anwyd ym Mecsico
 • Gwys: Cyngor Dinas Cyfansoddiadol Dinesig Aguascalientes
 • Gwlad yr endid ymgynnull: Mecsico
 • Dyddiad cau: 03/06/2016

Canolfannau

 • Byddant yn gallu cymryd rhan yn yr alwad hon pob merch a anwyd ym Mecsico ac sy'n gwneud ysgrifennu yn fodd o fynegiant.
 • Rhaid i'r cyfranogwyr gyflwyno testunau nas cyhoeddwyd, o unrhyw bwnc sy'n cyfateb i'r genres naratif, barddoniaeth a thraethawd.
 • Rhaid i'r gweithiau yn y lle cyntaf, waeth beth yw'r genre y maent wedi'u cofrestru ynddo a'r pwnc, fodloni meini prawf testunau llenyddol, hynny yw, o leiaf fod yn dystiolaeth o'r defnydd o iaith mewn ffordd briodol a chreadigol.
 • Y gweithiau rhaid ei ddanfon yn driphlyg, pob un wedi'i osod yn unigol. Rhaid adnabod y dudalen deitl â theitl y testun a'r ffugenw a ddefnyddir, yn ffont Times New Roman, maint 12 pwynt, gyda gofod dwbl. Yn achos naratif, yr isafswm hyd fydd 50 tudalen ac uchafswm o 100; tra ar gyfer barddoniaeth a thraethodau yr isafswm fydd 30 tudalen ac uchafswm o 50.
 • Waeth beth fo'r engargolados, rhaid integreiddio amlen wedi'i labelu â ffugenw ei hawdur, rhaid iddi gynnwys escrow gyda'r data adnabod canlynol: a) Teitl y gwaith, b) Enw llawn yr awdur, c) Cyfeiriad, ch ) E-bost ac e) Rhif llinell dir a ffôn symudol. Yn ychwanegol, rhaid cynnwys CD gyda chopi o'r testun dan sylw, wedi'i labelu â'r ffugenw.
 • Rhaid i'r ffugenwau beidio â bod yn gysylltiedig â'r enw go iawn, bydd unrhyw gyfeiriad at y cyfenw, llythrennau cyntaf, llysenwau sydd eisoes yn hysbys i'r awdur, neu unrhyw elfen arall sy'n cyfeirio at ei hunaniaeth, yn sail dros anghymhwyso.
 • Y gweithiau yn cael ei ddanfon neu ei anfon i swyddfeydd cyffredinol Sefydliad Bwrdeistrefol Aguascalientes dros Ddiwylliant, IMAC, a leolir yn Calle Antonio Acevedo Escobedo Rhif 131, Zona Centro, CP 20000, yn Ninas Aguascalientes, rhwng 9:00 a 15:00 p.m.
 • Bydd gweithiau sy'n cymryd rhan neu a ddyfarnwyd o'r blaen mewn cystadleuaeth leol, genedlaethol neu ryngwladol arall, yn ogystal â'r rhai sydd wrthi'n cael eu cyhoeddi, yn cael eu gwahardd ar unwaith.
 • La dyddiad cau bydd derbyn y gwaith ddydd Gwener, Mehefin 3, 2016 am 14:00 p.m., ni dderbynnir unrhyw waith ar ôl y dyddiad a’r amser hwn. Yn achos gwaith a anfonir trwy'r post, bydd y marc post ar yr un dyddiad yn cael ei ystyried.
 • Bydd y rheithgor cymwys yn cynnwys arbenigwyr ym maes ymchwil a / neu greu llenyddol yn lleol ac yn genedlaethol, bydd ei benderfyniad yn derfynol.
 • Ar ôl i hyn gael ei gyhoeddi, ar Awst 12, 2016, bydd y tendrau cyfatebol yn cael eu hagor gerbron Notari Cyhoeddus a bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu ar unwaith; Ar yr un diwrnod, bydd y canlyniadau'n cael eu lledaenu trwy wefan Dinesig Aguascalientes http://www.ags.gob.mx ac ar dudalen facebook https://www.facebook.com/imacags.
 • Yn cael ei ddyfarnu tair gwobr o 35 mil pesos, un ar gyfer pob un o'r categorïau. Os yw'r rheithgor yn ei ystyried yn berthnasol, rhoddir sôn anrhydeddus am bob rhyw.
 • Mae enillwyr y lle cyntaf yn rhoi perchnogaeth o'u hawliau yn unig ar gyfer rhifyn cyntaf eu gwaith, a fydd yn gyfrifoldeb golygyddol Cydlynu Addysg Artistig ac Argraffiadau, maent hefyd yn cytuno i gymryd rhan mewn gweithgareddau lledaenu eu gwaith a gynigir gan y IMAC. Os na fyddant yn byw yn Aguascalientes, bydd yr IMAC yn cynnig rhywfaint o gefnogaeth ar gyfer cludo a fesul diem.
 • Bydd y gweithiau buddugol yn cael eu cyflwyno i'r profion ymchwil cyfreithlondeb, os oes angen.

Gwobr Fwrdeistrefol ar gyfer Llenyddiaeth Paraguay

 • Genre: barddoniaeth, naratif, traethawd, theatr, gwaith cyhoeddedig
 • Gwobr: G. 36 miliwn (yn gyfan gwbl)
 • Yn agored i: Paraguayiaid neu dramorwyr sy'n byw yn y wlad
 • Gwys: Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Diwylliant a Thwristiaeth
 • Gwlad yr endid ymgynnull: Paraguay
 • Dyddiad cau: 06/06/2016

Canolfannau

 • Trefnir yr ornest gan y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Diwylliant a Thwristiaeth. Rhaid i'r rhai sy'n dymuno cymryd rhan fod yn Paraguayiaid neu'n dramorwyr sydd ag o leiaf bum mlynedd o breswylio yn y wlad. Gellir cyflwyno gweithiau yn y genres barddoniaeth, naratif, traethawd a theatr gydag isafswm o saith deg tudalen wedi'u hargraffu mewn maint llythyren 8.
 • Pedwar copi o'r llyfr a fydd yn cystadlu, yn ychwanegol at curriculum vitae yr awdur, rhaid ei gyflwyno yn y Gyfarwyddiaeth Llyfrgell Ddinesig, sydd wedi'i lleoli yn Ayolas 129 a Benjamín Constant.
 • Bydd yr uned yn eu derbyn o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8:00 a 17:00 p.m. Y rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 442-448.
 • La y dyddiad cau yw Mehefin 6, 2016 a bydd y canlyniadau'n cael eu cymryd gan dair rheithgor, sy'n cael eu hystyried yn ysgrifenwyr cydnabyddedig ac wedi'u grymuso i gymhwyso. Ni fydd eu henwau'n hysbys nes bydd y dyfarniad yn hysbys, a fydd yn digwydd cyn Awst 15 ac a fydd yn derfynol.
 • Mae gan y rheithgorau’r pŵer i ddatgan bod unrhyw un o’r dyfarniadau yn ddi-rym neu i roi cyfeiriadau anrhydeddus os oes gweithiau sy’n haeddu hynny.
 • Yn achos y Gwobrau, cyhoeddodd y Gyfarwyddiaeth y bydd swm o ddim llai na G. 36 miliwn yn cael ei ddosbarthu rhwng y lle cyntaf a'r ail, mewn cyfran o 70% a 30%, yn y drefn honno.
 • Bydd seremoni wobrwyo Gwobr Dinesig 2016 ar gyfer Llenyddiaeth yn cael ei chynnal ym mis Medi 2016.

I Tomás Vargas Gwobr Farddoniaeth Osorio (Colombia)

 • Genre: Barddoniaeth
 • Gwobr: 3.500.000 pesos Colombia a rhifyn
 • Yn agored i: awduron cenedligrwydd Colombia neu dramorwyr preswyl sy'n gallu profi, o leiaf, bum mlynedd o fyw yn y wlad.
 • Gwys: Corfforaeth Apalabrar
 • Gwlad yr endid ymgynnull: Colombia
 • Dyddiad cau: 10/06/2016

Canolfannau

 • Byddant yn gallu cymryd rhan awduron o genedligrwydd Colombia neu dramorwyr preswyl sy'n gallu profi, o leiaf, bum mlynedd o fyw yn y wlad.
 • Y gweithiau Rhaid iddynt fod wedi'u hysgrifennu yn Sbaeneg, rhaid iddynt fod yn wreiddiol ac heb eu cyhoeddi, (ni allant fod wedi cael eu cyhoeddi, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, mewn unrhyw gyfrwng corfforol neu electronig). Efallai na ddyfarnwyd y gweithiau mewn cystadlaethau eraill, nac ychwaith yn aros am benderfyniad neu gyhoeddiad rheithgor.
 • Gall pob cyfranogwr gystadlu trwy gyflwyno a cyfres o gerddi (thematig am ddim) cael o leiaf 20 tudalen (tudalennau) a sut uchafswm o 30. Dylid defnyddio'r manylebau canlynol: Ffont Arial, 12 pwynt, gyda 1,5 bylchau. Rhaid i'r ffeil fod ar ffurf PDF.
 • Gwreiddiolion y gweithiau yn cael ei gyflwyno ar ffurf ddigidol yn unig. Gallant anfon eu gwaith i'r nesaf bost: cptomasvargasosorio@gmail.com (Mewn ffeil atodedig byddwch yn anfon y gweithiau wedi'u llofnodi â ffugenw ac mewn ffeil arall, yn yr un e-bost, eich data personol: enwau a chyfenwau, ffugenw, cyfeiriad, rhif ffôn, e-bost, ailddechrau byr a dogfen adnabod wedi'i sganio).
 • El Bydd y dyddiad cau ar gyfer derbyn y gwaith yn cau ar 10 Mehefin 2016. Mae cyflwyniad syml y gweithiau yn awgrymu bod y cyfranogwyr yn derbyn telerau ac amodau'r alwad hon.
 • I unrhyw amheuaeth neu ymholiad O ran dehongli'r rheolau, dylai'r cyfranogwyr ysgrifennu at yr e-bost canlynol: greengos@gmail.com, neu ffoniwch y ffonau: 3172765601 neu 3017205153.
 • Yn cael ei ddyfarnu tri gwaith buddugol, mae'r cymhellion fel a ganlyn:
  a) Lle cyntaf: 3.500.000 (tair miliwn pum can mil) pesos Colombia.
  b) Ail le: 2.000.000 (dwy filiwn) pesos Colombia.
  c) Trydydd safle: 1.000.000 (miliwn) pesos Colombia.
  Dyfernir Cyfeiriadau Anrhydeddus, fel y bernir yn briodol gan y rheithgor, ond ni chânt eu cymeradwyo gan arian parod.
 • Bydd trefniadaeth yr ornest yn symud ymlaen i'r rhifyn o'r gweithiau a ddyfarnwyd a hefyd y rhai sy'n cael eu hargymell gan y rheithgor mewn fformat corfforol a digidol.
 • Mae'r sefydliad yn cadw'r hawl i gyhoeddi'r gweithiau arobryn neu'r rhai a argymhellir gan y rheithgor yn yr argraffiad cyntaf fwy neu lai yn gorfforol gyda nifer y copïau y mae'n eu hystyried yn briodol a heb i'r cyhoeddiad gronni unrhyw hawliau o blaid yr awdur.
 • Bydd pob awdur yn derbyn copïau o'r llyfr am ddim.
 • Bydd rheithgor yn cynnwys awduron cenedlaethol a rhyngwladol o fri cydnabyddedig yn y genre a elwir gan y Gystadleuaeth.
 • Wrth ddyfarnu'r wobr, bydd y rheithgor yn ystyried gwerthoedd artistig, gwreiddioldeb a chreadigrwydd barddoniaeth.
 • Bydd penderfyniad y rheithgor yn derfynol a bydd yn cael ei gyhoeddi trwy'r cyfryngau torfol ac ar dudalen swyddogol y Gystadleuaeth: http://cptomasvargasosorio.wix.com/concursodepoesia ar Orffennaf 1 eleni.
 • La gwobr Bydd yn cael ei gynnal yn ystod Cyfarfod Barddoniaeth Ryngwladol IV Bucaramanga, a gynhelir rhwng Gorffennaf 27 a 30, 2016. Ni fydd trefniadaeth yr ornest yn talu costau presenoldeb yr enillwyr priodol.

Gwobr Naratif a Chronicle Francisco Coloane «Dewch yn ôl i'r môr» (Chile)

 • Rhyw: naratif a chronicl
 • Gwobr: $ 3.000.000 (tair miliwn pesos); medal Francisco Coloane, er anrhydedd i'r awdur a anwyd yn Quemchi; ac arhosiad tridiau fel gwestai ar gyfer gweithgareddau allgymorth mewn cymunedau yn yr ardal
 • Yn agored i: Awduron Chile
 • Gwys: Dinesig Quemchi a Chanolfan Ddiwylliannol Artistig a Llyfr DALCA
 • Gwlad yr endid ymgynnull: Chile
 • Dyddiad cau: 19/06/2016

Canolfannau

 • El Gwobr Naratif a Chronicle Genedlaethol "Francisco Coloane" yn wobr flynyddol a sefydlir gan Fwrdeistref Quemchi a Chanolfan Ddiwylliannol Artistig a Llyfr DALCA a ddyfernir ym moddolion straeon byrion, nofelau a chroniclau, i awdur o Chile sydd wedi cyhoeddi llyfr o deilyngdod llenyddol uchel yn y flwyddyn cyn ei ddyfarniad neu sydd â gwaith anghyhoeddedig heb ei gyhoeddi.
 • El Gwobr Mae'n cynnwys a dyraniad economaidd sy'n cyfateb i $ 3.000.000 (tair miliwn pesos); medal Francisco Coloane, er anrhydedd i'r awdur a anwyd yn Quemchi; ac arhosiad tridiau fel gwestai ar gyfer gweithgareddau allgymorth mewn cymunedau yn yr ardal.
 • Ar gyfer dyfarnu'r wobr, bydd pwyllgor yn cael ei sefydlu a fydd yn cynnwys tri pherson, yn ogystal â chynrychiolydd o'r trefnwyr a fydd yn gweithredu fel cydlynydd cyffredinol y gweithgareddau ac yn ysgrifennydd yr un peth. Bydd y trefnwyr yn penodi'r cydlynydd cyffredinol ac aelodau'r pwyllgor gan ystyried meini prawf addasrwydd ac amrywiaeth broffesiynol a generig er mwyn gwarantu bri y dyfarniad yn unol â'r egwyddorion sy'n ei gynnal.
 • Ymgeiswyr Rhaid iddynt anfon tri chopi o'u llyfr neu lawysgrif i Lyfrgell Ddinesig Quemchi o fewn y dyddiadau cau a sefydlwyd yn y seiliau hyn ac yna ei ddosbarthu i aelodau'r Pwyllgor Gwobrwyo.
 • Bydd y teitlau ar y rhestr fer yn dod yn rhan o Lyfrgell Naratif a Chronicle Francisco Coloane, wedi'i chysegru'n benodol i naratif cyfoes Chile, mewn gofod a sefydlwyd yn arbennig yn Llyfrgell Ddinesig Quemchi.
 • Dyfernir y wobr mewn seremoni swyddogol a gynhelir yn ninas Quemchi ar Awst 4 bob blwyddyn, y dyddiad y mae sefydlu Quemchi yn cael ei goffáu.

Fuente: ysgrifenwyr.org


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

2 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Jose Antonio Vilela Medina meddai

  Bore da Carmen, manteisiaf ar y cyfle i'ch cyfarch ac ar yr un pryd roeddwn i eisiau gwybod, mae cystadlaethau llenyddol rhyngwladol hefyd yn dod i Peru.

  Diolch yn fawr iawn.

 2.   Yr Athro José Hernández meddai

  Bore da: Rwy'n anghytuno â'r cystadlaethau rhyngwladol. Mae'r rhain wedi'u hanelu at breswylwyr a thramorwyr ac maent ar gau i unrhyw awdur ledled y byd. Mae'n drueni