Marianela

Marianela.

Marianela.

Marianela (1878) yw un o weithiau pwysicaf yr awdur Sbaenaidd Benito Pérez Galdós (1843 - 1920). Mae'r darn yn sefyll allan am allu'r ysgrifennwr hwn i greu cymeriadau benywaidd, nodwedd a ganmolir gan haneswyr ac academyddion sydd wedi ymroi i'w astudio. Mae dyfnder seicolegol prif gymeriad y llyfr yn sgrechian ansawdd yr ysgrifennwr hwn. Roedd y teitl hwn yn un o'i nofelau traethawd ymchwil olaf, rhagflaenwyr cylch cyfoes yr awdur o Sbaen.

Bob amser yn uniongyrchol, yn realistig, yn eironig, yn feddylgar a gyda deialogau wedi'u hysbrydoli'n glasurol, Marianela mae'n adlewyrchu holl linellau nodweddiadol awdur ag etifeddiaeth anfesuradwy. Ddim yn ofer, roedd Galdós yn aelod o'r Academi Frenhinol er 1898 ac yn ymgeisydd am y Wobr Llenyddiaeth Nobel ym 1912. Ar hyn o bryd, mae'n cael ei gydnabod fel yr awdur mwyaf yn yr iaith Sbaeneg, ar ôl Cervantes.

Yr awdur

Fe'i bedyddiwyd o dan yr enw Benito María de los Dolores Pérez Galdós, ganwyd ef ar Fai 10, 1843, yn Las Palmas de Gran Canaria, Sbaen. Er iddo sefyll allan ar wahanol gyfnodau yn ei fywyd fel gwleidydd, dramodydd a chroniclydd, ysgrifennu oedd yr agwedd yr oedd ganddo arwyddocâd ynddo mewn gwirionedd. Daeth ei waith yn arwyddlun o'r nofel realaidd Sbaenaidd o'r XNUMXeg ganrif.

Plentyndod a glasoed

Roedd Benito yn rhan o deulu mawr iawn. Ef oedd degfed plentyn y briodas rhwng y Cyrnol Sebastián Pérez Macías a Dolores Galdós Medina. O oedran ifanc gwnaeth ei dad ef yn hoff o straeon hanesyddol ac adroddodd anecdotau milwrol diddiwedd yr oedd ef ei hun wedi ymladd ynddynt.

Astudiodd astudiaethau sylfaenol yn y Colegio San Agustín yn ei dref enedigol, sefydliad ag addysgeg arloesol yn ei amser. Yn ystod ei lencyndod cydweithiodd (trwy draethodau, cerddi dychanol a straeon) gyda'r papur newydd lleol, Y bws. Yn 1862 graddiodd gyda Baglor yn y Celfyddydau yn Sefydliad La Laguna yn Tenerife.

Dylanwadau llenyddol, cyhoeddiadau cyntaf

Ym mis Medi 1862 symudodd i Madrid ac ymrestru yn y brifysgol i astudio'r gyfraith. Er, yng ngeiriau Galdós ei hun yn Atgofion am anghofus (1915), yn fyfyriwr gwasgaredig, yn dueddol o absenoldeb. Yn y brifddinas Roedd yn rheolaidd yn y "crynhoad Canaraidd" ac yn y darlithoedd yn yr Athenaeum, lle cyfarfu â'i ffrind longtime, Leopoldo Alas, Clarín.

hefyd, yng nghaffis Fornos a Suizo mae'r Galdós ifanc cyfnewidiodd syniadau â deallusion ac artistiaid yr amser hwnnw. Yn eu plith, Francisco Giner de los Ríos - Anogodd Sefydliad yr Institución de Libre Enseñanza— ef i ysgrifennu a'i gyflwyno i Krausism, tuedd a oedd yn bresennol yn ei gyhoeddiadau dilynol.

Gweithiau newyddiadurol, teithiau dramor a chyhoeddiadau cyntaf

O 1865 dechreuodd ysgrifennu ar gyfer cyfryngau fel La Nación, Y ddadl y Cylchgrawn Mudiad Deallusol Ewrop. Ddwy flynedd yn ddiweddarach gwnaeth ei daith gyntaf i Baris fel gohebydd yn Ffair y Byd. Ar ôl dychwelyd, archwiliodd weithiau gan Balzac a Dickens, o'r olaf a gyfieithodd Papurau ar ôl marwolaeth y Clwb Pinwick (cyhoeddwyd yn La Nación).

Benito Perez Galdos.

Benito Perez Galdos.

Ar ôl dychwelyd o'i ail daith dramor ym 1868, gweithiodd ar groniclau addysgiadol am sefydlu'r Cyfansoddiad newydd ar ôl dymchwel Elizabeth II. Ei nofel gyntaf, Y Ffynnon Aur (1870), fyddai'r rhaglith i Trafalgar (1873) llyfr cyntaf Episodau Cenedlaethol. Gyda'r gyfres hon, aeth i lawr yn hanes llythyrau Sbaeneg fel "croniclydd Sbaen."

Erthygl gysylltiedig:
Ble mae Benito Pérez Galdós?

Gwaith Galdós

Mae Galdós yn un o'r awduron mwyaf toreithiog mewn hanes yn yr iaith Sbaeneg. Dim ond y Episodau Cenedlaethol (1873 - 1912) yn ymdrin â 46 o ddanfoniadau, wedi'i gyhoeddi mewn pum cyfres o ddeg cyfrol yr un. Yn gyfan gwbl, cwblhaodd y dealluswr Canaraidd bron i gant o nofelau, rhagori ar ugain drama, yn ogystal â thraethodau, straeon ac amrywiol weithiau.

Trwy gydol ei daflwybr esblygodd trwy wahanol gylchoedd neu is-genres llenyddol (ym mhob un ohonynt gadawodd deitlau gwych), mae'n ymwneud â:

  • Nofelau traethawd ymchwil (1870 - 1878). 7 nofel; ymhlith y rhai enwocaf mae Arglwyddes Berffaith (1876) a Marianela.
  • Nofelau cyfoes - cylch mater (1881 - 1889). 11 nofel; sefyll allan yn eu plith Meddyg Centeno y Fortunata a Jacinta (1886-87).
  • Nofelau cyfoes - cylch ysbrydolwr (1890 - 1905). 11 nofel; bod Trugaredd (1987) y mwyaf clodwiw ymhlith y rheini.
  • Nofelau mytholegol (1909 a 1915). 2 nofel.

nodweddion

Yng ngwaith Galdós, mae'r ystumiau esthetig realistig sy'n deillio o arddull uniongyrchol a naturiol yn amlwg, yn y bôn yn y dialogau o ysbrydoliaeth glasurol. Yn yr un modd, mae ei iaith lafar (yn bennaf) yn cyfaddef rhai darnau gydag ymadroddion diwylliedig, yng nghanol naratifau sy'n gadael lle i hiwmor ac eironi.

Ar ben hynny, ymddengys bod y safbwynt cadarn yn erbyn y clerigwyr i raddau mwy neu lai yn ysgrifau Galdós. Mewn gwirionedd, enillodd y trywydd meddwl hwn elyniaeth y sectorau Catholig ceidwadol iddo, a lwyddodd i ddifetha ei enwebiad ar gyfer y Wobr Nobel yn llwyddiannus.

Marianela  a dyfnder y cymeriadau

Mae'r adroddwr trydydd person yn dwysáu'r diddordeb seicolegol o amgylch pob un o aelodau'r gwaith. Yn benodol, Mae menywod Galdós yn adlewyrchu harddwch a chymhlethdod y byd, mewn cyd-destunau sydd bob amser yn rhoi uniondeb a gonestrwydd pob person ar brawf. Yn hyn o beth, mae prif gymeriad Marianela yn ymgorffori cariad a naturiaeth (mewn merch anneniadol ond calon fawr).

Yn ogystal â hyn, mae'r gohebydd gwrthrychol yn ddelfrydol i gyfleu meddwl yr ysgrifennwr am y gwahaniaethau rhwng dosbarthiadau cymdeithasol ac ymddygiadau derbyniol yr oes. Yn yr un modd, mae cyflenwad perffaith rhwng rhinweddau ei gymeriadau gyda chynrychiolaeth fanwl o amgylcheddau a thirweddau.

Dadansoddiad o Marianela

Gallwch brynu'r nofel yma: Marianela

Mae'r nofel yn cynnwys 22 o benodau, y mae eu teitlau'n dynodi arddull picaresque Galdós (a wnaeth ei straeon yn boblogaidd iawn). Er enghraifft, "VII: Mwy o nonsens"; "VII: Mae'r nonsens yn parhau" ... Gyda'i gilydd, rhennir strwythur cyffredinol y testun yn gyflwyniad, canol, cydraniad ac epilog.

Crynodeb

Mae'r nofel yn dechrau gyda disgrifiad o'r tirweddau ar y ffordd i gloddiadau Socrates, ger Aldercoba, yng ngogledd Sbaen. Yno, Aeth Teodoro Golfín - meddyg sy'n arbenigo mewn llygaid - ar daith o amgylch y lle i chwilio am ei frawd Carlos, yng ngofal y pyllau glo. Cyrhaeddodd heb fynd ar goll diolch i Pablo, tywysydd a ddisgrifiodd y dirwedd yn fanwl, er ei fod yn ddall.

Dyfyniad gan Benito Pérez Galdós.

Dyfyniad gan Benito Pérez Galdós.

Roedd Pablo yn adnabod y lle mor dda diolch i'w dywysydd, Nela, plentyn amddifad 16 oed Gydag ymddangosiad plentynnaidd o gymeriad caredig iawn. Roedd hi wedi cael bywyd diflas iawn ac wedi cael ei fwydo'n wael yn y gorffennol. Bryd hynny cafodd ei chymryd i mewn gan deulu Centeno. Er hynny, yn ystod y misoedd diwethaf roedd hi'n hapus iawn gyda'i hannwyl Pablo, y byddai'n mynd ar daith gyda'r cae bob prynhawn gyda hi.

Datblygu

Penáguilas Don Francisco, Mae tad Pablo bob amser wedi ceisio cysuron a'r addysg orau i'w fab, a oedd yn ddwyochrog â theimladau Marianela (Nela). Er gwaethaf hyn, roedd hi'n ofni pan ddysgodd am y gobaith (pell) y gallai llygaid Pablo wella ar ôl ymyrraeth gan Dr. Golfín. Yna, dywedodd Francisco wrtho’r newyddion wrth ei frawd Don Manuel Penáguilas.

Addawodd yr olaf, pe bai'r llawdriniaeth yn llwyddiannus, y byddai'n priodi ei ferch Florentyna i'w nai. Ar yr un pryd, Gwnaeth chwilfrydedd deallusol Pablo iddo obsesiwn â'r cysyniad o harddwch. Roedd yn argyhoeddedig mai Nela oedd ymgorfforiad harddwch, yn groes i ganfyddiad y gweddill. Wel, doedd neb yn amau ​​calon dda Nela, ond roedden nhw'n amau ​​ei hymddangosiad gwan a carpiog.

Galar Nela

Ychydig cyn y llawdriniaeth, cyrhaeddodd Don Manuel a'i ferch Florentina, merch hardd a charedig iawn, y dref. Beth bynnag, Mynnodd Pablo fod eisiau priodi Nela. Fodd bynnag, roedd y pellter rhyngddynt yn anochel oherwydd ar ôl y llawdriniaeth, teulu Don Francisco oedd â gofal am ofalu am Pablo.

Aeth dyddiau heibio, soniodd pawb yn y dref am lwyddiant y llawdriniaeth. Roedd Pablo yn gallu gweld a'i obsesiwn mwyaf oedd gwahaniaethu harddwch Nela. Ond roedd y ferch dlawd yn ofni cael ei gwrthod a gadael y dref gyda Celipín, mab ieuengaf teulu Centeno. Fodd bynnag, cynigiodd Florentina gartref go iawn i Nela gyda theulu Penánguilas a chyfleu dymuniadau Pablo iddi.

Canlyniad

Gwrthododd Nela gynnig caredig Florentyna. Yn isel ei hysbryd, dechreuodd y fenyw ifanc dreulio ei dyddiau yn y goedwig nes i Teodoro ddod o hyd iddi mewn cyflwr gwael iawn a'i gorfodi i ddweud ei stori gyfan wrtho. Ar ôl ychydig ddyddiau, roedd Florentina yn gofalu am Nela gwan a dryslyd yng nghartref y Penánguilas.

Prynhawn, Daeth Pablo yn annisgwyl i ymweld tra roedd Florentina yn gwnïo ffrog i Nela. Rhyfeddodd y dyn ifanc at harddwch ei gefnder a dechreuodd ei chanmol. Dywedodd hyd yn oed Pablo - gan anwybyddu presenoldeb y meddyg a "merch arall" yn yr ystafell - ei fod wedi ymddiswyddo o'i deimladau o gariad tuag at Nela a'i fod bellach yn gyffrous am briodas yn y dyfodol gyda Florentina.

Cau

Wedi'i bwyta gan boen, bywyd ansicr a dadrithiad, diflannodd Nela mewn ychydig funudau nes iddi farw. Ychydig o'r blaen, roedd Pablo yn gallu ei hadnabod pryd y gallai fynd â hi â llaw ac edrych i mewn i'w llygaid. "Bu farw o gariad," meddai'r meddyg. Yn y diwedd, penderfynodd Florentina roi'r angladd harddaf iddi i fynegi ei diolch bythol i Nela.

Dywedodd rhai pentrefwyr hyd yn oed, "mae hi'n edrych yn fwy coeth nawr" (ei bod hi'n farw). Beth bynnag, ychydig fisoedd yn ddiweddarach, roedd pawb yn y lle wedi anghofio am Marianela. Dim ond cwpl tramor oedrannus a ddaeth yn gofyn am feddrod dynes fonheddig a hardd, Doña Mariquita Manuela Téllez (Nela).


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

  1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
  2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
  3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
  4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
  5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
  6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

bool (gwir)