Môr Aísa Mighty. Cyfweliad ag awdur Who Has Seen a Mermaid?

Ffotograffiaeth: trwy garedigrwydd Mar Aísa Poderoso.

Môr Aísa Mighty Mae hi'n dod o Zaragoza, athro gyda gradd mewn Hanes ac awdur. Ei nofel ddiweddaraf yw ¿Pwy sydd wedi gweld môr-forwyn? Yn hyn o cyfweliad Mae'n dweud wrthym amdani, ei gyrfa, ei diddordebau a'i phrosiectau. Diolch yn fawr am eich caredigrwydd a'ch amser.

Mar Aísa Poderoso - Cyfweliad 

 • LLENYDDIAETH HEDDIW: Teitl eich nofel newydd yw ¿Pwy sydd wedi gweld môr-forwyn? Beth ydych chi'n ei ddweud wrthym amdano ac o ble y daeth y syniad?

AÍSA MÔR MIGHTY: Mae'n ail achos o'r brodyr Cárdenas, y gellir ei ddarllen yn annibynnol ar y cyntaf, Dostoevsky yn y glaswellt. Nofelau trosedd noir ydyn nhw, wedi'u gosod yn bennaf yn Logroño, y ddinas rydw i wedi byw ynddi am chwe blynedd ar hugain, ac yn serennu Diego Cárdenas, dirprwy arolygydd heddlu a'i chwaer, Lucía, cyfieithydd. Mae'r ddau mewn cyfnod anodd, wedi'u dadrithio â bywyd. Yn union bydd eu cyd-gefnogaeth a'u cymhlethdod wrth ddatrys achosion yn eu harwain i gael eu hunain, ychydig ar ôl ychydig.

Mae yna hefyd wahanol ficrocosmau gyda cymeriadau uwchradd sydd wedi ennill hoffter darllenwyr fel y crwner, cyd-heddweision Diego, neu Lucía yn yr asiantaeth gyfieithu. Dechreuais ysgrifennu'r ail achos hwn, hyd yn oed cyn cyhoeddi'r nofel gyntaf, oherwydd roeddwn i'n argyhoeddedig bod y cymeriadau hyn wedi cael mwy o daith; Roeddwn i fy hun eisiau gwybod pa gyfarwyddiadau yr oeddent am eu cymryd. 

Mae dechrau fy nofelau fel arfer yn dod ataf gyda delwedd, fflach. Yn yr achos hwn, morforwyn fach oedd hi ar ffasâd Gothig San Bartolomé, eglwys hardd wedi'i lleoli yng nghanol Logroño. Reit mae'r nofel yn dechrau. Roedd yn wynebu'r her o gynnal hanfod y cyntaf, ond rhoi newydd-deb iddo.

Yn yr achos hwn, mae Diego yn wynebu ymddangosiad cwpl oedrannus marw yn ei gartref, yn yr hyn sy'n ymddangos fel achos clir o drais ar sail rhyw. Bydd darganfod rhai hen lythyrau sydd wedi'u cuddio mewn bwrdd gwisgo, ynghyd ag agenda lle mae rhai apwyntiadau rhyfedd gyda rhifwr ffortiwn yn ymddangos, yn arwain at dro i'r ymchwiliad. Mae gosodiadau'r nofel hefyd yn mynd â ni i lefydd fel Paris neu Zaragoza, fy nhref enedigol, lle mae golygfa bob amser yn datblygu. 

Mae darllenwyr eisoes yn anfon eu hargraffiadau ataf; maent wrth eu boddau ac yn gwerthfawrogi'r cydbwysedd rhwng plot cyfareddol, cymeriadau y maent yn teimlo'n gyffyrddus â hwy ac eisiau cwrdd â'r awyrgylch a'r emosiynau. Mae'n ymddangos yn bwysig i mi, yn ychwanegol at y plot, y gall y darllenydd arogli a dod o hyd i agweddau eraill sy'n parhau i atseinio pan fydd wedi gorffen. Unigrwydd arall yw'r cyfeiriadau at gelf, hanes neu sinema glasurol, wedi'i wreiddio yn y stori ei hun. 

Rwyf wrth fy modd eu bod yn dweud wrthyf eu bod am ei gorffen i ddarganfod y dirgelwch, ond eu bod, ar yr un pryd, yn teimlo'n flin drostynt oherwydd eu bod yn teimlo'n gyffyrddus iawn y tu mewn i'r nofel. Ni fyddaf yn datgelu llawer mwy, mae'n well bod y darllenwyr eu hunain yn ei ddarganfod drostyn nhw eu hunain.

 • AL: A allwch chi gofio’r llyfr cyntaf hwnnw a ddarllenwyd gennych? A'r stori gyntaf i chi ei hysgrifennu?

MAP: Rwy'n ysgrifennu oherwydd fy mod i'n ddarllenydd. Darllenydd sydd wedi bod ac yn hapus iawn yn darllen ers pan oedd hi'n blentyn. Cyn dysgu darllen, rwy'n cofio'r straeon a ddywedodd fy nain wrthyf cyn mynd i gysgu. Yna daeth y chwedlau Ferrándiz wedi'u torri'n farw. Yn ddiweddarach Enid Blyton, Victoria Holt… Ac, yn olaf, y naid i'r cannoedd o lyfrau oedd gan fy nhad yn y siop lyfrau. Heb os, Agatha Christie Roedd yn ddarganfyddiad gwych. Yn ddiweddarach daeth awduron eraill fel Pearl S. Buck, Leon Uris, Mika Waltari, Colette, ac ati. O gynnar iawn, deuthum i arfer â mynd gyda fy nhad bob dydd Gwener i siop lyfrau a phrynu dau lyfr am yr wythnos. Felly dechreuais ffurfio fy llyfrgell fy hun hefyd. Rwy'n ei gofio fel hapusrwydd pur. 

Ysgrifennais fy stori gyntaf pan oeddwn yn saith oed, yn ail o EGB. Rwy'n cofio oherwydd i'r cwrs hwnnw roddodd fy athro i mi ddarllen gartref ei chopi ei hun o Y Tywysog Bach; Roeddwn i'n teimlo fel y ferch hapusaf ar y ddaear. Fe wnaeth hyn fy annog i ysgrifennu fy straeon fy hun mewn llyfr nodiadau yr oedd fy mam yn ei leinio â phapur gwyrdd a glas.

Yn ystod y glasoed, mewn rhai dosbarthiadau lle'r oedd yn anodd inni gadw ein sylw, ysgrifennodd Straeon rhamantus i'm cymdeithion, wedi'u lleoli mewn gwlad a ddewiswyd ganddynt, roedd y gweddill i fyny i'm dychymyg. Yn rhyfedd ddigon, mae'n genre nad wyf wedi cyffwrdd ag ef eto.

Yn ôl i mewn 2001 Penderfynais ysgrifennu fy nofel gyntaf. Ar gyfer fy hyfforddiant o BA mewn Hanes Cefais fy nenu at y genre hanesyddol. Fe wnes i ei chyflwyno i wobr fawreddog, na wnes i ennill, wrth gwrs. Fodd bynnag, mwynheais y daith honno i Madrid yn fawr i gyflwyno'r llawysgrif i'r cyhoeddwr ei hun. Roedd yn brofiad hwyliog a bythgofiadwy iawn.

 • AL: Prif ysgrifennwr? Gallwch ddewis mwy nag un ac o bob cyfnod. 

MAP: Ni allwn ddewis un; Rwyf wedi mwynhau llawer o awduron, yr wyf wedi darllen eu llyfrau ar wahanol gyfnodau ac eiliadau yn fy mywyd.

Rwyf wrth fy modd â llenyddiaeth yr XIX a hanner cyntaf y XX: Jane Austen, Y Brönte, Flaubert, Stendhal, Balzac, Oscar Wilde, Tolstoy, Dostoevsky, Emilia Pardo Bazán, Clarin, Wilkie Collins, Edith Wharton, Scott Fitzgerald, Forster, Evelyn Waugh, Agatha Christie neu Némirovsky.

Yn agosach mewn amser, gallwn ddyfynnu llawer o rai eraill: Isabel Allende, Carmen Martín Gaite, Paul Auster, Donna Leon, Pierre Lemaitre, Fred Vargas a llawer o rai eraill. Mae gan bob un ohonyn nhw yn gyffredin eu bod nhw wedi gwneud i mi fwynhau, myfyrio neu wedi fy symud. Mae pob un ohonyn nhw wedi gadael argraffnod arna i; Rydw i wedi dysgu gan bob un ohonyn nhw. Yn y diwedd, mae arddull awdur wedi'i adeiladu o'i bersonoliaeth, ei brofiadau ac, wrth gwrs, ei ddarlleniadau.

 • AL: Pa gymeriad mewn llyfr fyddech chi wedi hoffi cwrdd ag ef a'i greu?

MAP: Dewisaf ddau: Ana Karenina, y byddai'n cael sgwrs â hi am fywyd a chariad. Byddwn i wrth fy modd yn cerdded gyda hi trwy strydoedd St Petersburg, er fy mod i'n meddwl, ar ôl i ni gael te, y gallai'r Tolstoy gwych fod wedi cynhyrfu ar y diwedd.

Cymeriad arall y byddwn i wrth fy modd yn mwynhau noson yw gyda'r gwych Gatsby. Ni fyddai ots gennyf fynd ar daith i Efrog Newydd yn eich cwmni. Maent yn ymddangos i mi yn gymeriadau hynod ddiddorol, yn llawn goleuadau a chysgodion, o gilfachau a chorneli, o naws.

 • AL: A oes gennych unrhyw arferion neu arferion arbennig o ran ysgrifennu neu ddarllen?

MAP: Rwy'n ei hoffi, os gall fod, ysgrifennu ar eich pen eich hun ac mewn distawrwydd, ond dwi'n addasu. Fel hanesyn, dywedaf hynny wrthych Pwy sydd wedi gweld môr-forwyn? Fe wnes i ei orffen yn Zaragoza, yn eistedd ar soffa, wedi'i garcharu y tu ôl i fatres mewn ystafell orlawn, tra bod fy ngŵr a'm plant yn paentio ac yn ymgynnull dodrefn. Weithiau ni allwch ddewis. 

I ddarllen dim ond llyfr da sydd ei angen arnaf, mae'r gweddill yn ddifater tuag ataf.

 • AL: A'ch lle a'ch amser dewisol i'w wneud?

MAP: Mae yna lefydd lle dwi'n canolbwyntio'n well. Yn fy nhŷ Logroño Mae gen i ychydig escritorio o flaen ffenestr lle gwelaf goed yn siglo a phobl yn mynd a dod; Mae'n lle sy'n rhoi llonyddwch i mi a lle rydw i'n gyffyrddus iawn. Yn yr hafRwy'n mwynhau ysgrifennu yn fawr yn fy nhŷ ym Medrano lle mae gen i rai hardd Mountain View. Yno y dechreuais Pwy sydd wedi gweld môr-forwyn? Fodd bynnag,, Dostoevsky yn y glaswellt Cododd yn ystod gwyliau yn Vinarós. Mae'r môr mae hefyd yn ysbrydoledig iawn. 

O ran yr amser o'r dydd, mae'n well gen i ysgrifennu yn boreau cynnar, pan fydd pawb yn dal i gysgu a'r tŷ'n dawel. Amser arall rydw i fel arfer yn manteisio arno yw yn y prynhawn. Peidiwch byth gyda'r nos, yna mae'n well gen i darllen. Yn fy achos i, mae darllen yn fy maethu i barhau i ysgrifennu. Mae'n weithred bob dydd.

Rwy'n athro ac mae'n rhaid i mi gysoni fy ngwaith a fy mywyd teuluol, ond Rwy'n ceisio ysgrifennu bob dydd, hyd yn oed os mai dim ond ychydig eiriau ydyw. Credaf, heb amheuaeth, y gallwch chi bob amser wneud amser ar gyfer yr hyn rydych chi'n poeni amdano ac yn angerddol amdano.

 • AL: A oes genres eraill yr ydych yn eu hoffi?

MAP: Fel darllenydd rwyf wrth fy modd â'r naratif ac rwyf hefyd yn mwynhau'r nofel hanesyddol. Nid wyf yn diystyru lansio fy hun un diwrnod fel ysgrifennwr gyda'r genres hyn.

 • AL: Beth ydych chi'n ei ddarllen nawr? Ac ysgrifennu?

MAP:Rwy'n darllen Greddf, gan Ashley Audrain. Mae'n nofel hynod ddiddorol, gwreiddiol iawn. Nid yw ffilm gyffro seicolegol sy'n siarad am famolaeth ac sy'n camu ymlaen, yn gadael yn ddifater. O safbwynt naratif, mae'r defnydd o'r adroddwr yn y person cyntaf a'r ail yn ddiddorol iawn, yn ogystal â'r neidiau amser. Rwy'n ei argymell, heb amheuaeth.

Rydw i gyda thrydydd achos o'r brodyr Cárdenas, wedi'i leoli yn y gwanwyn. Dostoevsky yn y glaswellt yn datblygu yn yr hydref a Pwy sydd wedi gweld môr-forwyn? yn y gaeaf. Fodd bynnag, mae gen i syniadau newydd yn byrlymu yn fy mhen. I awdur mae yna foment gyffrous: pan feddyliwch y gallwch fod yn agos at stori dda.

 • AL: Sut ydych chi'n meddwl yw'r olygfa gyhoeddi? Ydych chi'n meddwl y bydd yn newid neu a yw eisoes wedi gwneud hynny gyda'r fformatau creadigol newydd allan yna?

MAP: Nid oes amheuaeth nad yw'r cyfradd cyhoeddi es fertigaidd. Mae yna gwpl o grwpiau cyhoeddi pwerus iawn sy'n dominyddu'r farchnad a llu o gyhoeddwyr bach a chanolig sy'n gorfod cystadlu ag ansawdd neu gyda chynnig penodol iawn. Fodd bynnag, mae'n wir bod gwahanol ffyrdd y gall awdur anhysbys gyrraedd cyhoeddiad ei lyfrau. Ni fu erioed gymaint o bosibiliadau a chyfleoedd ag yn awr. Ar ôl ei gyhoeddi, mae taith yn cychwyn lle mae'n rhaid i'r awdur fod yn gant y cant. Heb amheuaeth, mae rhwydweithiau cymdeithasol yn gynghreiriad hanfodol i wneud eich hun yn hysbys a hyrwyddo'ch llyfrau. Rydym i gyd yn gwybod nad yw'n hawdd a bod y cynnig yn enfawr, ond i mi, mae pob darllenydd sy'n buddsoddi ei amser a'i arian yn eich llyfr yn wobr fendigedig Mae hynny'n fwy na gwneud iawn am yr ymdrech a fuddsoddwyd. 

Yn fy nghalon fy mreuddwyd oedd cyhoeddi, yn amlwg. Mae awdur yn ysgrifennu oherwydd ei fod yn ei fwynhau, oherwydd ei fod wrth ei fodd â'r foment honno o eistedd i lawr i greu cymeriadau a straeon, oherwydd mae ei angen arno fel anadlu. Ond, yn anad dim, ysgrifennwch fel eu bod yn ei ddarllen, fel y gall eraill fwynhau eu straeon hefyd. 

Mae'n wir bod cyhoeddi yn ymddangos yn anghyraeddadwy i mi. Am amser hir, ymroddais i ysgrifennu mewn ffordd breifat iawn, dim ond fy ngŵr oedd yn gwybod. Ef yw fy darllenydd cyntaf, mae'n feirniadol iawn yn y ffordd orau, a dyna pam rwy'n ymddiried yn ei farn. Weithiau, mae'n rhaid i rywbeth ddigwydd sy'n eich gwthio i gymryd y cam cyntaf. Yn fy achos i, colled dau annwyl iawn oedd hi mewn cyfnod byr iawn. Ar y foment honno roeddwn yn gwbl ymwybodol bod pwynt mewn bywyd heb ddychwelyd. Pan ddaw popeth i ben, dim ond yr hyn rydych chi wedi'i fyw, yr hyn rydych chi wedi'i fwynhau, yr hyn rydych chi wedi'i garu, rydych chi'n ei gymryd. Roeddwn i'n meddwl nad oeddwn i eisiau difaru pan oedd hi'n rhy hwyr ac nad oedd gen i ddim i'w golli trwy geisio.

Mae'n wir bod mae yna lawer o bobl sy'n ysgrifennu ac eisiau cyhoeddi, mae'n rhaid i ni fod yn realwyr. Mae'n ras pellter hir lle mae mae'n rhaid i chi gymryd camau, bod yn barhaus a gweithio'n ddifrifol ynddo. 

 • AL: A yw'r foment o argyfwng yr ydym yn ei chael yn anodd i chi neu a fyddwch yn gallu cadw rhywbeth cadarnhaol ar gyfer straeon yn y dyfodol?

MAP: Rydym mewn eiliad gymhleth, byddwn bron yn dweud hynny mewn newid amser. Fel hanesydd gwn fod argyfyngau'n digwydd, hyd yn oed os yw'n anodd iawn tra byddwch chi'n eu byw, a bod amseroedd gwell wedi hynny bob amser. O leiaf, rwy'n ei ddymuno ar gyfer y cenedlaethau newydd. O ran llenyddiaeth, celf neu gerddoriaeth, efallai mae'r gweithiau mwyaf mawreddog wedi codi yn y cyfnodau tywyllaf. Mae diwylliant yn ysgafn, mae bob amser yn arbed.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.