Llyfrau Lucinda Riley

Lucinda riley

Lucinda riley

Roedd Lucinda Riley yn awdur pwysig o Brydain a safodd allan yn y maes llenyddol am ei nofelau llwyddiannus. Ers cyhoeddi Cyfrinach y tegeirian, gorchfygodd yr awdur ddarllenwyr dirifedi ledled y byd. Yn ystod bron i 30 mlynedd o hanes, mae gweithiau Riley wedi’u cyhoeddi mewn dwsinau o wledydd ac mae mwy na 30 miliwn o gopïau wedi’u gwerthu.

Daeth un o'i lwyddiannau mwyaf yn 2014, gyda lansiad y gyfres biliwnydd: Y saith chwaer. Mae pob un o'r nofelau yn y gyfres hon wedi mwynhau derbyniad rhagorol gan ei dilynwyr. Yn 2021 dangosodd yr awdur am y tro cyntaf: Y chwaer goll, seithfed rhandaliad y casgliad. Mae'r cyhoeddiad olaf hwn wedi meddiannu'r lleoedd gwerthu cyntaf ledled y byd ers wythnosau.

Llyfrau gorau gan yr awdur

Cyfrinach y tegeirian (2010)

Julia Forrest —A pianydd enwog— mynd trwy ddigwyddiad trasig mae hynny wedi dileu hanfod ei fywyd. Wedi torri ei chalon, mae hi'n mynd ymlaen yn ceisio cysur wrth ymyl ei chwaer Major, Alice. Mae ychydig fisoedd yn mynd heibio, a mae'r ddau ohonyn nhw'n mynd ar daith i blasty Wharton Park (lle treulion nhw ran o’u plentyndod a’u glasoed), ar ôl dysgu ei fod ar werth.

Daw atgofion o’i blentyndod i’r meddwl, pan rannodd yn hapus yn y tŷ gwydr gyda’i ddiweddar dad-cu Bill - garddwr y plasty aristocrataidd hwnnw. Ar ôl cyrraedd, mae'n cwrdd â ffrind o'i ieuenctid, Kit Crawford, etifedd olaf y teulu hwnnw. Mae wedi penderfynu gwerthu'r eiddo adfeiliedig nad yw wedi derbyn cynhaliaeth mewn blynyddoedd.

Er mwyn cyflawni ei bwrpas, mae'r dyn ifanc yn cynnal ocsiwn yn y plasty; Mae Julia yn mynychu'r digwyddiad. Yno, mae hi'n dod o hyd i gynfas gyda thegeirian rhyfedd sy'n frodorol o Wlad Thai, yn union fel y blodau egsotig y tyfodd ei thaid. citHefyd, yn rhoi dyddiadur iddo, a allai, yn ei farn ef, fod yn perthyn i'r diweddar Bill. Yn ddiddorol, mae Julia yn mynd i gartref ei mam-gu Elsie, heb fod yn ymwybodol y bydd yr ymweliad hwn yn datgelu cyfrinachau dwfn o'r gorffennol.

Gwerthu Cyfrinach ...
Cyfrinach ...
Dim adolygiadau

Gwreiddiau'r angel (2014)

Nid yw Greta wedi ymweld â’i hen gartref, Marchmont Hall, yng nghefn gwlad Sir Fynwy ers mwy na thri degawd. Mae ei ffrind ffyddlon, David, y mae hi'n ei alw'n Taffy yn annwyl, wedi ei gwahodd i ddychwelyd yno i dreulio'r Nadolig gyda'i gilydd, cynnig y mae'n ei dderbyn heb betruso. Nid yw Greta yn cofio dim, nac o'r lle hwnnw, nac o'r amser y bu yn byw yno, oherwydd damwain ddifrifol pan gollodd ei gof.

Ar ôl ei hamgylchynu gan yr amgylchedd hwnnw - sydd, er ei bod hi'n oer, yn glyd—, mae hi'n mynd ar daith a darganfod —Gwelwch griw o ganghennau— bedd. Mae'r garreg fedd yn nodi bod plentyn wedi'i gladdu yno. O'r eiliad honno ymlaen, ym meddwl Greta mae atgofion yn dechrau cyrraedd a gollwyd ar ôl y digwyddiad a ddioddefodd; Mae Taffy yn ei helpu i'w deall.

A dyma sut mae'r ddadl yn datblygu, rhwng dau gyfnod: y XNUMXau (y gorffennol), a'r XNUMXau (naratif presennol). O'r cof i'r cof Mae Greta yn aildrefnu y canfyddiad oedd ganddo o Ei fyd, gan gynnwys yr o ei ferch Cheska, cymeriad tywyll a phendant yn y plot, ac y mae ei weithredoedd yn briodol i feddwl deranged ...

Y Saith Chwiorydd: Stori Maia (2016)

Mae Maia D'Aplièse yn dychwelyd gyda'i chwiorydd iau i'r man lle cawsant eu magu. Y rheswm: la druenus marwolaeth Pa Salt, a fabwysiadodd, ers amser maith, ac a gysegrodd i'w gofal. Gan ragweld ei farwolaeth, gadawodd y cymeriad enigmatig ddogfen gyda chliwiau i bob un o'i ferched a fydd yn caniatáu iddynt wybod o ble maen nhw'n dod.

Maya - Ar ôl dadansoddi'r wybodaeth a gawsoch yn eich llythyr— mae'n mynd i Rio de Janeiro. Ar ôl cyrraedd y lle a nodwyd, mae'r prif gymeriad yn canfod bod hen dŷ wedi'i ddinistrio'n llwyr. Mae ei ymholiadau yn ei arwain i ddarganfod stori sy'n mynd yn ôl i'r 20au, pan oedd y Crist y Gwaredwr yn cael ei adeiladu.

Bryd hynny mae edau naratif newydd yn cychwyn sy'n cynnwys Izabela Bonifacio, merch ifanc angerddol. Mae hi'n gofyn i'w thad adael iddi fynd i Baris cyn priodi. Unwaith yn Ninas y Goleuni, mae'r fenyw yn taro i mewn i Laurent Brouilly... ac mae hyn yn troi allan i fod cyfarfyddiad tyngedfennol bydd hynny'n ateb llawer o bethau anhysbys Maia.

Yr ystafell pili pala (2019)

Yn nhŷ Admiral, plasty mawreddog yng nghefn gwlad Suffolk yn Lloegr, oes o Posy Montague. Eisoes yn agosáu at ei phen-blwydd yn saith deg oed, y ddynes cofiwch eiliadau dymunol eich plentyndod ym mha hi a'i thad fe wnaethant ddal gloÿnnod byw dim ond i edmygu eu harddwch ac yna eu rhyddhau. Mae'r fenyw sydd bellach yn oedrannus hefyd yn cofio eiliadau tywyll a nododd hi trwy gydol ei bodolaeth.

Posy roedd yn rhaid iddo fod yn weddw gynnar, felly roedd yn rhaid iddi fagu ei dau blentyn ar ei phen ei hun: Nick y Sam. Mae ei sefyllfa bresennol wedi ei harwain i wneud y penderfyniad rhoi cartref y teulu ar werth —Mae hyn er gwaethaf ei gariad at yr eiddo, ac yn arbennig at yr ardd odidog y mae wedi cysegru iddi fwy na 25 mlynedd. Y rheswm: Mae tŷ Admiral yn dirywio'n gyflym, ac ni all Montague, bron i saith degawd oed, fforddio'r atgyweiriadau.

Yn ychwanegol at yr uchod a ddisgrifiwyd, bydd yn rhaid i'r matriarch ddelio â anawsterau eraill sy'n ei amgylchynu. Plentyn â phroblemau alcohol, hen gariad sy'n ailymddangos i ddatgelu cyfrinach, a gorffennol nad yw'n ei wybod, sydd wedi'i guddio yn muriau'r plasty.

Mae'r naratif yn mynd a dod rhwng 1943 a 2006, ynddo dangosir hanes yn y gorffennol sy'n llawn penderfyniadau anghywir sy'n cael effaith enfawr ar y presennol a mai dim ond gwir gariad all faddau.

Gwerthu Ystafell y ...
Ystafell y ...
Dim adolygiadau

Bywgraffiad Lucinda Riley

Ganwyd Lucinda Edmonds ddydd Gwener Chwefror 16, 1968 yn Lisburn, Iwerddon. Bu'n byw hyd at chwe blynedd ym mhentref Drumbeg. Yna symudodd gyda'i deulu i Loegr, lle cyfunodd ei astudiaethau cyntaf â dosbarthiadau bale. Yn blentyn, roedd gan yr awdur ddychymyg gwych, yn ei amser hamdden roedd yn hoffi darllen ac ysgrifennu straeon yna llwyfannodd hi wedyn gan ddefnyddio ffrogiau ei mam.

astudiaethau

O oedran ifanc, roedd cariad Lucinda at y celfyddydau perfformio yn drech. Yn 14 oed teithiodd i Lundain, lle cofrestrodd mewn academi ddawns a drama. Ar ôl tair blynedd o baratoi, glaniodd brif rôl y gyfres Stori'r Ceiswyr Trysor, ar y rhwydwaith teledu BBC. Wedi hynny, bu’n gweithio am saith mlynedd yn olynol ar lefel broffesiynol yn theatr, teledu a sinema.

Gweithiau llenyddol cynnar

Gyda 23 mlynedd ac ar ôl pyliau o flinder a thwymyn, Riley cafodd ddiagnosis o'r firws Epstein-Barr. Fe wnaeth y salwch hwn ei chadw yn y gwely am amser hir. Yn ystod y cyfnod hwn, ysgrifennodd ei lyfr cyntaf, Cariadon a Chwaraewyr (1992). Er na chafodd effaith fawr, roedd y gwaith yn gymhelliant. O'r eiliad honno ymlaen, fe gysonodd y Wyddel ei bywyd teuluol â'i bywyd llenyddol, ac aeth ymlaen i gynhyrchu wyth nofel arall.

Oherwydd ei broblemau gyda LMT (anafiadau cynnig ailadroddus) a gorfywiogrwydd, penderfynais brynu dictaffôn er mwyn peidio â threulio cymaint o amser yn eistedd o flaen y cyfrifiadur. Hwylusodd hyn eu perfformiad yn fawr.

Nofelau llwyddiannus

Am y 18 mlynedd nesaf, canolbwyntiodd yr ysgrifennwr ar greu math o nofel nad oedd yn fasnacholOnd rhywbeth yr bydd hi'n hoffi ei ddarllen ei hun. At ei naratif hefyd ychwanegodd fanylion hanesyddol a oedd yn caniatáu i'r lleiniau dreiddio mwy yn y darllenwyr.

Mae'r uchod yn hollol gyfun o wybod hynny nododd yr un awdur: "Am byth Rwyf wedi cael fy nenu yn reddfol i'r gorffennol ac wedi darllen erioed nofelau hanesyddol.  Fy hoff gyfnod yw’r 1920au / 30au a’r awduron rhyfeddol fel F. Scott Fitzgerald ac Evelyn Waugh ”.

Roedd fel hyn Yn 2010 cyhoeddodd beth fyddai'r gwaith a fyddai'n ei dal i enwogrwydd rhyngwladol: Cyfrinach y tegeirian. Daliodd y naratif hwn y prif werthiannau am amser hir. Roedd y fformiwla mor boblogaidd nes i bedwar gwaith nesaf Riley ddod hefyd gwerthwyr gorau.

En Rhagfyr o 2012, penderfynwyd dechrau gyda saga deuluol roedd hynny'n troi o amgylch rhai menywod ifanc a'u tad enigmatig, a enwodd: Y saith chwaer. O'r dechrau, y cyhoeddiad arweiniodd at lwyddiant llwyr. Felly, yn 2014 dechreuodd gyhoeddi llyfr yn y gyfres hon flwyddyn ar ôl blwyddyn, y bu saith rhandaliad ohono hyd yn hyn.

Roedd disgwyl y en el 2022 yn cael ei gyhoeddi Atlas: Stori Pa Salt, fel cyd-fynd â'r saga. Serch hynny, marwolaeth annisgwyl o'r awdur cymerodd dro trasig i'r cynlluniau. Fodd bynnag, ei fab, Harry Whittaker, Dywedodd y bydd yn cydymffurfio gyda dymuniadau ei fam a bydd yn gyfrifol am gymryd yr wythfed rhandaliad en gwanwyn 2023.

Yn hyn o beth, Dywedodd Whittaker: “Mae Mam wedi dweud wrthyf gyfrinachau’r gyfres a byddaf yn cadw fy addewid i’w rhannu gyda’i darllenwyr selog.”. Bydd y dyn ifanc yn gyd-awdur y gwaith.

Marwolaeth

Lucinda riley bu farw Mehefin 11, 2021, yn 53 mlwydd oed. Cyhoeddodd ei berthnasau ei farwolaeth trwy ddatganiad, ar ôl ymladd am bedair blynedd yn erbyn canser ofnadwy.

Llyfrau Lucinda Riley

 • Cyfrinach y tegeirian (2010)
 • Y ferch ar y clogwyn (2011)
 • Y golau y tu ôl i'r ffenestr (2012)
 • Cododd hanner nos (2013)
 • Gwreiddiau'r angel (2014)
 • Cyfrinach Helena (2016)
 • Y llythyr anghofiedig (2018)
 • Yr ystafell pili pala (2019)
 • Saga Y saith chwaer
 • Y Saith Chwiorydd: Stori Maia (2014)
 • Storm Chwaer: Stori Ally (2015)
 • The Shadow Sister: Stori Seren (2016)
 • Chwaer Pearl: Stori CeCe (2017)
 • Chwaer Lleuad: Stori Tiggy (2018)
 • Chwaer Haul: Stori Electra (2019)
 • Y Chwaer Goll: Stori Merope (2021)

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.