Straeon byrion enwog

Mae straeon meicro Juan José Millás yn hedfan

Straeon byrion: ychydig eiriau ar gyfer straeon gwych.

Ydych chi'n chwilio amdano enghreifftiau o ficro-straeon? Mae amseroedd y Rhyngrwyd wedi caniatáu i lenyddiaeth fer neu ficro fod wedi dod yn bwysicach ymhlith y darllenwyr carlam hynny y mae cadw dadl un llinell nid yn unig yn ysgogiad chwilfrydig, ond hefyd yn gyfle i greu eich fersiwn eich hun o'r stori gudd honno. " Rhwng y llinellau "neu, yn yr achos hwn, geiriau.

Dyma'r micro-stori, genre naratif sydd efallai'n cael ei danbrisio rhywfaint gan y llu sy'n cwmpasu hanes hir wedi'i smentio gan awduron fel Cortázar neu Augusto Monterroso, conglfaen olaf y genre diolch i'w ficro The Dinosaur, un o'r rhai sy'n cael ei ystyried yn straeon byrion gorau erioed.

Ond cyn i ni eu gweld, yr holl rai a ddewiswyd, rydyn ni'n mynd i ateb cyfres o gwestiynau nodweddiadol ac aml pan rydyn ni'n cyfeirio at ficro-straeon. Os oes gennych ddiddordeb yn y pwnc, peidiwch ag oedi cyn parhau i ddarllen.

A wnewch chi fynd gyda mi yn y siwrnai lenyddol fer hon (ac ar yr un pryd yn ddwys) trwy'r canlynol 16 micro-stori i gariadon y brîff?

Beth yw micro-stori? Nodweddion cyffredin

Ysgrifennu stori fer

Mae'r RAE yn diffinio'r gair microstory fel a ganlyn:

Stori fer: O ficro- a stori. 1. m. Stori fer iawn.

Ac mor fyr yw hi! Dyma brif nodwedd y genre naratif hwn, sydd ond yn cynnwys ychydig linellau lle mae'n rhaid i'r awdur fynegi popeth y mae ei eisiau a gadael y darllenydd yn gyffrous, yn feddylgar neu'n syml gyda'r teimlad o fod wedi darllen rhywbeth da yn ogystal â briff. Ar gyfer hyn mae a dywediad poblogaidd sy'n dod i fynegi'r un peth: "Y da, os yw'n gryno, ddwywaith yn dda"

Ac er, fel y dywedasom o'r blaen, ei fod yn genre eithaf tanbrisio, mae'r realiti yn dra gwahanol. Mae'n anodd iawn ysgrifennu a "dweud" ar yr un pryd mewn ychydig linellau. Tra gyda'r nofel neu'r straeon mae gennym dudalennau a thudalennau i nodweddu cymeriad neu sawl un, i greu amgylchedd, i ddatblygu'r stori ei hun, yn y micro-stori mae'n rhaid i ni ddweud mewn ychydig linellau, a chyflawni'r anoddaf ohoni popeth: ei fod yn trosglwyddo rhywbeth i'r rhai sy'n ein darllen.

Mae'n ymddangos fel tasg hawdd, ond rydw i fy hun yn dweud wrthych nad yw o gwbl. Mae'n cymryd llawer o dechneg ac o amser hir o ymroddiad i wneud micro-stori dda fel pawb y byddwn yn eu gweld nesaf. Ond yn gyntaf, byddwn yn dweud wrthych sut i wneud micro-stori, beth i edrych arno, pa eiriau neu ymadroddion i'w hosgoi a sut y gallwn ddechrau gydag un.

Sut i wneud micro-stori?

Fel rheol gyffredinol, bydd gan ficro-stori Rhwng geiriau 5 a 250, er y gallwn bob amser ddod o hyd i eithriadau, ond nid ydynt yn amrywio llawer.

I ysgrifennu micro-stori mae'n rhaid i ni anghofio gwneud paragraff i egluro rhywbeth penodol, felly byddwn yn amlwg yn dileu beth fyddai datblygiad cyfan nofel, er enghraifft. Byddem yn mynd i pwynt allweddol neu uchafbwynt o'n naratif, lle byddai tro annisgwyl sy'n syndod i'r darllenydd. Yn y modd hwn, bydd yn rhaid i ni anghofio disgrifio'n ormodol wrth gwrs. Bydd y ffordd hon o ysgrifennu yn ein helpu i ddod o hyd i'r gair iawn, yn yr achos hwn yr ansoddeiriau disgrifiadol delfrydol, i ddweud llawer heb fawr ddim.

Trwy gael y geiriau wedi'u cyfrif yn wych, yr hyn y byddwn yn ceisio yw rhoi pwys mawr ar y dewis teitl. Ni all fod yn unrhyw deitl yn unig, ond byddwn yn ceisio sicrhau bod y geiriau hynny yn y teitl yn helpu i gwblhau ein micro-stori a'i gwneud hyd yn oed yn fwy ystyrlon os yn bosibl.

Ac wrth gwrs, os oes llai o eiriau yn y micro-stori, byddwn hefyd yn ceisio chwarae gyda y distawrwydd y marciau atalnodi. Er enghraifft, rhai elipsau yn dibynnu ar ba ran o'r testun rydyn ni'n ei osod, maen nhw'n gallu dweud llawer mwy na brawddeg gyflawn.

Fel y dywedasom o'r blaen, mae gwneud micro-stori dda yn fater o gaffael y dechneg wrth iddi gael ei gwneud drosodd a throsodd. Am y rheswm hwn, ac oherwydd nad yw geirfa'r rhai bach wedi'i datblygu'n llawn eto, mae'n gyffredin gweld mewn llyfrau elfennol yn gofyn i blant ysgrifennu barddoniaeth fer neu ficro-stori am rywbeth. Gyda'r dechneg hon rydyn ni'n ceisio cael y rhai bach i ddisgrifio rhywbeth (gwrthrych, digwyddiad, ac ati), gyda'r ychydig eiriau maen nhw'n dal i'w gwybod heb orfod dweud llawer.

Erthygl gysylltiedig:
5 awgrym ar gyfer ysgrifennu stori fer

10 stori fer i gariadon llenyddiaeth fer

Y deinosor

Y deinosorgan Augusto Monterroso

Pan ddeffrodd, roedd y deinosor yn dal i fod yno.

Ansawdd a Meintiau, gan Alejandro Jodorowsky

Ni syrthiodd mewn cariad â hi, ond gyda'i chysgod. Roedd yn mynd i ymweld â hi ar doriad y wawr, pan oedd ei anwylyd hiraf

Breuddwyd, gan Jorge Luis Borges

Mewn rhan anghyfannedd o Iran mae twr carreg tal iawn, heb ddrws na ffenestr. Yn yr unig ystafell (y mae ei llawr yn faw ac wedi'i siapio fel cylch) mae bwrdd pren a mainc. Yn y gell gylchol honno, mae dyn sy'n edrych fel fi yn ysgrifennu mewn cymeriadau nad wyf yn deall cerdd hir am ddyn sydd mewn cell gylchol arall yn ysgrifennu cerdd am ddyn sydd mewn cell gylchol arall ... Nid oes diwedd i'r broses a ni fydd unrhyw un yn gallu darllen yr hyn y mae'r carcharorion yn ei ysgrifennu.

Cariad 77, gan Julio Cortázar

Ac ar ôl gwneud popeth maen nhw'n ei wneud, maen nhw'n codi, ymdrochi, tynhau, persawr, gwisgo, ac felly maen nhw'n mynd yn ôl yn raddol i fod yr hyn nad ydyn nhw.

Y llythyr, gan Luis Mateo Díez

Bob bore dwi'n dod i'r swyddfa, eistedd i lawr, troi'r lamp ymlaen, agor y cwpwrdd dillad a, chyn dechrau ar y dasg ddyddiol, rydw i'n ysgrifennu llinell yn y llythyr hir lle rydw i, ers pedair blynedd ar ddeg, wedi esbonio'r rhesymau dros fy hunanladdiad yn drylwyr. .

Cyrffyw, gan Omar Lara

"Arhoswch, dywedais wrtho."

    A chyffyrddais â hi.

Bwced a rhaw, gan Carmela Greciet

MARCA-AGUA-SZ-POSTS-1_edited-1

Gyda haul diwedd mis Mawrth, anogwyd Mam i ostwng ei chêsys gyda dillad haf o'r atigau. Cymerodd grysau-t, capiau, byrddau byr, sandalau ..., a gafael yn ei fwced a'i rhaw, cymerodd hefyd fy mrawd bach, Jaime, a oedd wedi ein hanghofio.

Bu'n bwrw glaw trwy fis Ebrill a mis Mai i gyd.

Fantasma, gan Patricia Esteban Erlés

Mae'r dyn roeddwn i'n ei garu wedi troi'n ysbryd. Rwy'n hoffi rhoi llawer o feddalydd ffabrig arno, ei stemio, a'i ddefnyddio fel dalen waelod ar nosweithiau mae gen i ddyddiad addawol.

Hapusrwydd byw, gan Leopoldo Lugones

Ychydig cyn y weddi yn yr ardd, roedd dyn trist iawn a oedd wedi mynd i weld Iesu yn siarad â Philip, tra bod y Meistr wedi gorffen gweddïo.

"Myfi yw atgyfodiad Naim," meddai'r dyn. Cyn fy marwolaeth, roeddwn yn llawenhau mewn gwin, yn hongian allan gyda menywod, yn partio gyda fy ffrindiau, yn gemwaith moethus, ac yn chwarae cerddoriaeth. Unig blentyn, fy ffortiwn i oedd ffortiwn fy mam weddw. Nawr dim o hynny y gallaf; mae fy mywyd yn dir diffaith. Beth ddylwn i ei briodoli iddo?

"Mae hyn oherwydd pan fydd y Meistr yn atgyfodi rhywun, mae'n cymryd yn ganiataol eu holl bechodau," atebodd yr Apostol. Mae fel petai'r un hwnnw wedi'i eni eto ym mhurdeb y baban ...

- Roeddwn i'n meddwl hynny a dyna pam rydw i'n dod.

- Beth allech chi ofyn iddo, ar ôl rhoi eich bywyd yn ôl?

"Rho i mi yn ôl fy mhechodau," ochneidiodd y dyn.

Cymeraf y sefyllfa olaf i rannu un o fy straeon byrion cyntaf, oherwydd er fy mod yn gydnaws â'r briff, nid oedd ei straeon a'i straeon ar adeg ysgrifennu wedi fy rhoi gyda'r genre hwn eto. Gobeithio eich bod chi'n ei hoffi:

Straeon byrion enwog eraill

Nesaf, rydyn ni'n rhoi mwy o ficro-straeon i chi sydd wedi'u dyfarnu neu'n hysbys ar y pryd a rhai o awduron nad ydyn nhw mor adnabyddus. Gobeithio eich bod chi'n eu hoffi:

Wedi siarad a siarad, gan Max-Aub

Siaradodd, a siaradodd, a siaradodd, a siaradodd, a siaradodd, a siaradodd, a siaradodd. A dewch i siarad. Rwy'n fenyw yn fy nhŷ. Ond ni wnaeth y forwyn dew honno ddim ond siarad, a siarad, a siarad. Lle bynnag yr oeddwn, byddwn yn dod i ddechrau siarad. Siaradodd am bopeth ac unrhyw beth, nid oedd ots iddo. Tân hi am hynny? Byddai wedi gorfod talu tri mis. Heblaw, byddai wedi bod yn alluog iawn i roi'r llygad drwg i mi. Hyd yn oed yn yr ystafell ymolchi: beth os yw hyn, beth os hynny, beth os y tu hwnt i hynny. Rwy'n rhoi'r tywel yn ei geg i'w wneud yn cau i fyny. Ni fu farw ohono, ond o beidio â siarad: mae'r geiriau'n byrstio y tu mewn iddo.

Llythyr gan y cariad, gan Juan José Millás

Mae yna nofelau na all, hyd yn oed heb fod yn hir, ddechrau tan dudalen 50 neu 60. Mae'r un peth yn digwydd i rai bywydau. Dyna pam nad wyf wedi lladd fy hun o'r blaen, Eich Anrhydedd.

Yr afal, gan Ana María Shua

Mae'r saeth a daniwyd gan fwa croes bwa William Tell yn hollti'r afal sydd ar fin cwympo ar ben Newton yn ddwy. Mae Eve yn cymryd un hanner ac yn cynnig y llall i'w chonsort er mawr foddhad i'r sarff. Dyma sut nad yw deddf disgyrchiant byth yn cael ei llunio.

Bygythiadau, gan William Ospina

"Byddaf yn eich difa," meddai'r panther.

"Rhy ddrwg i chi," meddai'r cleddyf.

The Truth About Sancho Panza, gan Franz Kafka

Llwyddodd Sancho Panza, nad oedd fel arall byth yn ffrwydro amdano, trwy gyfansoddi nifer o nofelau sifalric a bandit, yn y cyfnos ac yn y nos, i wahanu i'r fath bwynt o Ie i'w gythraul, y rhoddodd y ddiweddarach iddo enw Don Quixote, iddo lansio ei hun yn anadferadwy i'r anturiaethau gwylltaf, a wnaeth, serch hynny, am ddiffyg gwrthrych a bennwyd ymlaen llaw, ac a ddylai fod yn Sancho Panza yn union, ddim niwed i neb.

Dilynodd Sancho Panza, dyn rhydd, Don Quixote yn ddidaro, efallai oherwydd ymdeimlad penodol o gyfrifoldeb, yn ei grwydro, a thrwy hynny gyflawni hamdden gwych a defnyddiol hyd ei ddiwedd.

Y sbectol, gan Matías García Megías

Mae gen i sbectol i weld gwirioneddau. Gan nad ydw i yn yr arfer, dwi byth yn eu defnyddio.

Unwaith yn unig ...

Cysgodd fy ngwraig wrth fy ymyl.

Gan roi'r sbectol ymlaen, edrychais arni.

Y benglog sgerbwd yn gorwedd o dan y cynfasau yn chwyrnu wrth fy ymyl, wrth fy ymyl.

Roedd gan yr asgwrn crwn ar y gobennydd wallt fy ngwraig, gyda chyrwyr fy ngwraig.

Roedd gan y dannedd gaunt a gnawed yn yr awyr gyda phob snore prosthesis platinwm fy ngwraig.

Fe wnes i strôc y gwallt a theimlo'r asgwrn, gan geisio peidio â mynd i mewn i'r socedi llygaid: doedd dim amheuaeth, dyna oedd fy ngwraig.

Rhoddais fy sbectol i lawr, codais, a cherddais o gwmpas nes i gwsg fy rhoi i fyny ac es yn ôl i'r gwely.

Ers hynny, rwy'n meddwl llawer am bethau bywyd a marwolaeth.

Rwy'n caru fy ngwraig, ond pe bawn i'n iau byddwn yn dod yn fynach.

Mae'r rhain yn 16 stori fer i gariadon llenyddiaeth fer maent yn gweithredu fel sylfaen i'r straeon hynny sydd wedi'u cuddio yn aruchel yn y fersiwn lai, ond nid llai, o lenyddiaeth.


Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

30 sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Alberto Diaz meddai

  Helo Alberto.

  Diolch am yr erthygl hon oherwydd fy mod i'n ffan o ficro-straeon. Mewn gwirionedd, diolch i weithdy ysgrifennu creadigol y dechreuais fynd iddo yn 2004 neu 2005 ac a ddilynais am sawl blwyddyn, dechreuais eu hysgrifennu a than heddiw.

  O ran yr un rwy'n ei hoffi fwyaf, mae gen i amheuon ymhlith sawl un. Os bydd yn rhaid i mi ddewis, byddaf yn cymryd "La carta", gan Luis Mateo Díez.

  Cwtsh gan Oviedo a chael penwythnos da.

  1.    Coesau Alberto meddai

   Fel bob amser, diolch am eich barn Alberto. Hugs o Alicante.

 2.   Antonio Julio Rosselló. meddai

  Unwaith eto rwy'n ymhyfrydu yn yr hyn rydych chi'n ei ysgrifennu.

  1.    Coesau Alberto meddai

   Hehehehe, rydych chi'n gwneud yr hyn a allwch 😉 Diolch Antonio! Hugs.

 3.   Carmen Maritza Jimenez Jimenez meddai

  Helo Alberto. Mae'r micro-straeon yn cario'r syniad synthetig o'r hyn y gallai stori hir fod. Roeddwn i eisiau gwybod os nad oes unrhyw reolau i'w ysgrifennu, er enghraifft, estyniad, er nad wyf yn credu hynny, gan fy mod i'n gweld gwahanol estyniadau. Rwy'n hoffi'r math hwn o ysgrifennu, rydw i'n mynd i'w ymarfer.

  Y micro-stori rwy'n ei hoffi fwyaf yw: Amor 77, gan Julio Cortázar.
  Yn gynnes
  Carmen M. Jimenez

 4.   Coesau Alberto meddai

  Helo carmen.

  Mae'r micro-stori, fel y dywedwch, yn fersiwn synthetig o'r stori, sydd yn ei dro â rheolau ychydig yn wahanol. Nodweddir y micro-stori gan ei hyd byr (nid oes terfynau ond ni ddylai fod yn fwy na pharagraff) a "distawrwydd" y stori gyddwys hon.

  Er yn eich achos chi credaf y bydd ymarfer unrhyw fath o ysgrifennu yn dda, os cewch ficro-stori wych ac os yw'n stori yr un peth.

  O ran camau i ysgrifennu stori, gadawaf ichi'r erthygl hon a gyhoeddwyd ychydig fisoedd yn ôl rhag ofn y bydd yn eich helpu:

  http://www.actualidadliteratura.com/4-consejos-para-escribir-tu-primer-cuento/

  A cyfarch.

 5.   José Antonio Ramírez de León meddai

  Mae stori Patricia Esteban Eriés yn amrywiad ar stori ysblennydd yr awdur Mecsicanaidd Juan José Arreola, «Mae'r fenyw roeddwn i'n ei charu wedi dod yn ysbryd. Fi yw man y apparitions »

  1.    Alberto Diaz meddai

   Helo, José Antonio.
   Doeddwn i ddim yn gwybod mai fersiwn yw micro-stori Patricia Esteban Erlés. Mae Juan José Arreola yn swnio'n gyfarwydd i mi ac nid oeddwn yn gwybod ei stori fer. Rydych chi'n iawn, mae'n dda iawn. Diolch am Rhannu.
   Cyfarchiad llenyddol gan Oviedo.

 6.   Cristina Sacristan meddai

  Helo Alberto. Cyhoeddiad diddorol yr ydych wedi'i wneud.

  Efallai mai Monterroso yw'r mwyaf adnabyddus a'i ddefnyddio fel enghraifft o sut mae micro-stori'n cael ei hadeiladu, ond yn eich dewis chi mae'n well gen i La Carta gan Luis Mateo Díaz, rwy'n credu ei bod hi'n wych. Ac yn ail, rwyf hefyd yn hoff iawn o Ansawdd a Meintiau, gan Alejandro Jodorowsky.

  Kisses o Madrid

  1.    Alberto Diaz meddai

   Helo Cristina.
   Rydych yn cytuno â mi, er y byddwn yn cymryd sawl (pump neu chwech) o'r testunau. Ac yr un yn Monterroso yw'r un enwocaf, heb amheuaeth. Hefyd i mi, mae rhai Jodorowsky yn dda iawn.
   Cyfarchiad llenyddol gan Oviedo.

 7.   Y Graffo meddai

  "Rwy'n gwerthu esgidiau babanod, heb eu defnyddio" - Ernest Hemingway

  1.    Alberto Diaz meddai

   Helo, El Graffo.
   Roeddwn eisoes wedi darllen amser maith yn ôl, nid wyf yn cofio ble, y micro-stori Hemingway honno. Siawns na fyddai llawer o bobl yn synnu o glywed mai'r ffrind Ernest a'i hysgrifennodd (mae pawb yn ei chysylltu â'r nofel).
   Mae'n fy nharo fel micro-stori wych gyda gwefr dyfnder aruthrol. Mae'n amlwg beth sydd y tu hwnt i'r llinell honno.
   A cyfarch.

 8.   Matías Muñoz Carreño meddai

  Cadarn eich bod chi eisiau ysgrifennu Jorge Luis Borges, ond yr awtocorrector.

 9.   Carmen Maritza Jimenez Jimenez meddai

  Annwyl Alberto. Roeddwn i'n darllen y straeon argymelledig, a stopiais am ddwy; Mae El Sur gan Borges a La noche yn wynebu i fyny, gan Cortázar. Mae wyneb nos Cortázar, 'heb fy ngadael yn ddifater', yn cael ei ddweud gyda symlrwydd a hefyd gyda dyfnder. Am barth o Cortázar. Ar ôl ei ddarllen, dehonglais ei bod yn frwydr am fywyd cyn marwolaeth gyda chipolwg ar ymwybyddiaeth. Roedd y beiciwr modur yn ymwybodol o realiti ar brydiau. Ond mae plymio i mewn i brofiad bywyd anhysbys, sy'n gysylltiedig â gorffennol pell, yn gwneud inni feddwl bod gan y beiciwr modur wybodaeth am ddiwylliannau Mesoamericanaidd, neu fod ganddo brofiad breuddwyd clairvoyant am y cynnig a wnaeth yr Aztecs i'w duwiau trwy aberthu carcharor yn y Prif deml. Y carcharor hwnnw yw ef, y beiciwr modur sy'n glynu wrth fywyd, gan ymladd yn erbyn iau ormesol marwolaeth. Mae'r daith honno trwy'r twnnel ac yna o dan y sêr ac agosrwydd marwolaeth, a fydd yn cael ei hachosi â chyllell garreg neu obsidian, yn ein gwneud ni'n crynu. Efallai y byddem yn meddwl bod y dinesydd hwn yn émigré ysbrydol. Yn ôl Cortázar, hyd yn oed os yw'n orffennol pell a'n bod ni'n wahanol i rai'r gorffennol hwnnw, fe all fod "y drych hwnnw i edrych ar ein hwynebau ynddo." Mae'n drosiad i'r syncretiaeth ddiwylliannol honno yr ydym ni, dyna sut rydyn ni'n adlewyrchu ein hunain mewn drych.
  Yn gynnes
  Carmen

  1.    Coesau Alberto meddai

   Mae La Noche Boca Arriba yn wych 🙂 Rwy'n falch eich bod wedi hoffi argymhellion Carmen. Pob hwyl.

 10.   Carmen Maritza Jimenez Jimenez meddai

  Cywiriad.
  Mae'n drosiad i'r syncretiaeth ddiwylliannol honno yr ydym ni, dyna sut rydyn ni'n adlewyrchu ein hunain yn ei ddrych.
  diolch

 11.   Debora Lee meddai

  Mor braf darllen rhwng y llinellau a dychmygu beiro'r un a ysgrifennodd.
  Diolch am Rhannu

 12.   Peter meddai

  Wrth ymyl fy nhŷ mae dyn sy'n methu darllen nac ysgrifennu, ond sydd â gwraig hardd. Y dyddiau hyn, yn gyfrinachol gan ei wraig, ac er mawr ofid a phryder imi, penderfynodd ddysgu. Rwy'n ei glywed yn sillafu, fel plentyn mawr, ar rai darnau o bapur yr oeddwn bob amser yn dweud wrthi am eu taflu, ond gadawodd y fenyw wirion iawn eu gwasgaru'n ddiofal mewn unrhyw ran o'r tŷ; a gweddïaf ar Dduw na ddysgaf byth.
  Querales Fart. O'r llyfr «Urban Fables».

 13.   Pedro Querales meddai

  Fy nannedd
  Mae fy nannedd ar y sinc yn canslo'r apwyntiad ac yn rhwygo dagrau sy'n troi'n grio chwerw a darbwyllol. O flaen y drych dwi'n dychmygu chi'n nerfus yn y ganolfan.
  Yn dal yn wlyb, o flaen y ffôn symudol, does dim rhaid i mi aros yn hir. Mae'n swnio, ac mae eich llais fel plentyn yn fy ngalw'n hwyr. "Ni all hyn fod! Dewch o hyd i fachgen eich oedran chi! " Rwy'n dweud wrthych. Rwy'n hongian i fyny ac yn malu fy nannedd a'ch llais glasoed meddal yn erbyn y wal.
  Rwy'n dal i grio, yn wlyb.

  Pedro Querales. O'r llyfr "Ydych chi'n cofio'r cayenne a roddais i chi?"

 14.   Pedro Querales meddai

  Bwlb golau'r cigydd

  Erbyn mai tro Marco oedd hi, roedd tri o’r pump a oedd yn chwarae eisoes wedi mynd heibio. Roedd sŵn y drwm yn troelli - dyna oedd unig reol y gêm: gadewch i bawb ei droelli cyn ei roi ar eu pen - ei atgoffa o gust ei feic pan darodd y pedalau yn ôl. Roedd Marco bob amser wedi hoffi mentro: bach, mawr neu eithafol, ond bob amser mewn perygl. Fe wnaethant roi'r arf iddo - ddim yn drwm nac yn ysgafn, ar y foment honno nad yw'n cael ei weld - ac fe darodd y drwm gyda grym. Fe'i cododd a'i osod ar ei deml dde. Pan gododd ei ben, gwelodd y bwlb golau a oleuodd yr ystafell yn wael gyda'i olau melynaidd, a chofiodd pan ddwynodd y bwlb golau o'r tŷ o'r cigydd. Dyma sut y dechreuodd yr is-risg a pherygl hwn. "Peidiwch â chi ddwyn y bwlb golau o'r cigydd!" dywedodd ei ffrindiau wrtho. "Ie," atebodd Marco. Yn hwyr iawn yn y nos, fe wnaethant ymgynnull o flaen tŷ'r cigydd. Daeth Marco allan o'r cysgodion ac, yn llechwraidd, aeth i gyntedd y tŷ. Cŵn yn cyfarth o'r tu mewn. Stopiodd Marco ac aros. Syrthiodd y cŵn yn dawel. Yn ofalus iawn ac yn araf agorodd Marco y giât haearn fach, ond roedd yn dal i grebachu ar ei cholfachau. Cyfarthodd y cŵn eto. Y tro hwn yn gryfach ac am fwy o amser. Fe wnaeth goleuadau traffig distawrwydd roi'r golau gwyrdd i Marco eto. Stopiodd o flaen y drws pren ac edrych i lawr: "Croeso" meddai'r carped wedi'i oleuo gan y golau a ddaeth trwy grac isaf y drws. Ac roedd yn gallu clywed lleisiau'r cigydd a'i wraig yn cymysgu â'r rhai ar y teledu. Cymerodd anadl ddwfn a chroesi ei hun. Yna cyfarchodd ei fysedd a llacio'r bwlb golau. Wrth iddo fynd allan, cyfarthodd y cŵn eto. Mae rhai hyd yn oed yn udo. Stopiodd ac aros y ffordd honno, wedi rhewi a heb symud fel cerflun byw, am amser hir. Gorffennodd ei dynnu allan a gollwng y bwlb coch-poeth i'r hamog a ffurfiodd o amgylch ei abdomen wrth i ymyl waelod y gwlanen godi. Camodd yn ôl a dod allan ar ei gefn, gyda golau'r bwlb yn ei wên a'r tlws, eisoes yn oer, yn ei ddwylo.
  Drannoeth bu'n rhaid i Marco fynd i'r cigydd i brynu rhai asennau i'w fam. Roedd y cigydd yn gandryll. Pob gwaedlyd yelled a melltithio wrth iddynt gigyddio carcas yn hongian o'r nenfwd. "Os byddaf yn ei ddal byddaf yn ei groen" a phlymio'r gyllell finiog a rhwygo'r cnawd ansensitif. “Rydw i'n mynd i'w hela i lawr! Ydw, rydw i'n mynd i'w hela i lawr! Daw'r un hwnnw'n ôl! Ond rydw i'n mynd i fod yn aros amdano. ”Yna daeth y sefyllfa'n her i Marco: gêm cath a llygoden. Arhosodd Marco amser rhesymol, pymtheg neu ugain diwrnod, ac unwaith eto fe wnaeth ddwyn y bwlb golau o'r cigydd. Drannoeth aeth i siop y cigydd i weld eu hymateb. A dyma hi'n ei glywed yn cynddeiriog: “Damn lleidr! Fe wnaeth ddwyn fy mwlb golau eto! " meddai wrth gwsmer wrth iddo hacio pen mochyn gydag ergyd fwyell. Fe arhoson nhw'r ffordd honno nes i Marco flino ar ddwyn y bwlb golau o'r cigydd. Ac un diwrnod, gyda'r nos, gadawodd nhw i gyd mewn blwch cardbord wrth y drws.
  Edrychodd y pedwar chwaraewr o amgylch y bwrdd ar Marco yn disgwylgar. Gyda'r gasgen yn gorffwys ar ei deml, gwelodd Marco y bwlb golau - a meddwl am loteri Babilon, lle mae'r enillydd yn colli - ac yn sydyn fe aeth allan.

  Pedro Querales. O'r llyfr «Pink Sun»

 15.   Lorena meddai

  Nid oes unrhyw un yma, dim ond briwsion bara ym mhobman. Fe wnes i eu codi'n gyflym er mwyn peidio ag oedi cinio fy mhlant.

 16.   Ricardo VMB meddai

  Llên-ladrad

  Roedd Dr. Benavente, arbenigwr hawlfraint, yn Ewrop ac roedd rhyddfarn ein cleient yn dibynnu ar ei farn bron yn esgobyddol, byddai llythyr a lofnodwyd ganddo yn pwyso ar benderfyniad y beirniaid, ei fyfyrwyr yn y brifysgol, felly cymerais risg a Fe wnes i ffugio llofnod y cyfreithiwr yn yr adroddiad y gwnes i ysgrifennu ag ef y gwnaethon ni ennill yr achos ag ef. Achos o lên-ladrad, wedi'i ennill gyda dogfen ffug, pa beth rydych chi'n ei ddysgu.

  Ricardo Villanueva Meyer B.

 17.   Jose Constantino Garcia Medina meddai

  Yr hen athro—
  Yn y golau artiffisial oer, roedd pen moel yr athro yn tywynnu fel lleuad aeaf.
  Anwybyddodd y myfyrwyr, a oedd yn fwy sylwgar i esblygiadau chwaraeon hedfan y pryfed, ei esboniadau logarithmig.
  Cwynodd y bwrdd du mewn pryd am olion y sialc a wthiwyd gan hen law'r dyn hwnnw.
  Cwympodd ei siaced, wedi'i staenio â thristwch, mewn cadair mor hen ag yr oedd.
  Pan ganodd y gloch gadawsant heb edrych arno. Croesodd dau ddagrau eu hwynebau yn cymysgu â llwch y dosbarth.

 18.   Javier Olaviaga Wulff meddai

  «Eich llygaid yn chwarae ag ef tra roedd eich gwefusau'n chwarae gyda mi» - Javier OW

 19.   LM Pousa meddai

  Pan ddeffrodd, nid oedd hi yno o hyd.

 20.   Luis Manteiga Pousa meddai

  Roeddwn eisoes wedi clywed, yn ystod y Chwyldro Ffrengig, pan gafodd rhywun ei guillotined, fod y pen, a oedd eisoes ar wahân i'r corff, yn dal i ddweud ychydig eiriau. Ond, yn fy achos i, mae'n ymddangos i mi fy mod i wedi dweud gormod.

 21.   Luis Manteiga Pousa meddai

  - Ay, ay, ay! - meddai rhywun. “Beth sydd yna?” Meddai un arall, gan agosáu. Yna distawrwydd.

 22.   LM Pousa meddai

  Rwy'n hoff iawn o rai Luis Mateo Díez, Cortazar, Lugones, Max Aub, Millás a García Megías.

 23.   Pamela Mendez Ceciliano meddai

  Fy ffefryn oedd Bygythiadau, gan William Ospina, oherwydd gellir addasu hyn i'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi, gan ein bod lawer gwaith eisiau neu wneud yr hyn a all ein niweidio fwyaf, bydd y cleddyf yn lladd y panther cyn gallu ei ddifa.
  Ynglŷn â William Ospina, mae'r awdur hwn yn Colombia ac enillodd wobr Rómulo Gallegos gyda'i nofel "El País de la Cinnamon", sy'n rhan o drioleg am goncwest rhan ogleddol De America. Hefyd, ymhlith ei weithiau mae'r traethodau'n sefyll allan ac mae'r nofel "Blwyddyn yr haf na ddaeth erioed" yn tynnu fy sylw, oherwydd y cyd-destun y mae'n delio ag ef.

 24.   Dany J. Ureña. meddai

  Y stori ficro yr oeddwn yn ei hoffi fwyaf yw La carta, gan Luis Mateo Díez, gan ei bod wedi cymryd peth amser imi geisio ei deall, ac oherwydd ei bod yn gwneud llawer o synnwyr, mae'r ysgrifennwr yn rhoi achos o fywyd sy'n llawn adfydau lle mae person Cyffredin yn teimlo wedi ei lethu ac yn drist, ond fe ddaethoch o hyd i ffordd effeithiol i wrthweithio'r emosiynau hynny i symud ymlaen. Roeddwn i hefyd yn ei hoffi oherwydd fel person ifanc a chyda'r sefyllfa y mae rhywun yn byw, weithiau mae rhywun yn teimlo dan straen ac efallai heb fod eisiau parhau â'r hyn y mae'n ei wneud, ond mae rheswm da bob amser i barhau.

  Mae Luis Mateo Diez yn awdur Sbaenaidd sydd wedi bod yn aelod o Academi Frenhinol Sbaen (RAE) er 2001 gyda'r swydd, neu'r gadair "l". Mae'n adnabyddus am ei nofelau a'i draethodau, ac ymhlith ei weithiau mwyaf nodedig mae The Fountain of Age, The Ruin of Heaven, Fables of Feeling.