Crynodeb byr o "Hanes grisiau" gan Antonio Buero Vallejo

Delwedd deiliad Antonio Buero Vallejo

Yng ngwaith Delwedd deiliad Antonio Buero Vallejo, «Hanes grisiau», mae tair cenhedlaeth sy'n byw yn yr un adeilad yn cael eu llwyfannu i gynrychioli'r rhwystredigaeth gymdeithasol a dirfodol ym mywyd Sbaen yn hanner cyntaf yr XNUMXfed ganrif. Mae'r grisiau, man caeedig a symbolaidd, a threigl amhrisiadwy yn ffafrio strwythur cylchol ac ailadroddus sy'n tanlinellu methiant y cymeriadau.

Act un

Mae'r act gyntaf yn digwydd ar ddiwrnod ym 1919. Mae Carmina a Fernando, dau berson ifanc sy'n byw mewn adeilad cymedrol, yn cwrdd wrth lanio neu "casinillo" y grisiau.

Deddf dau

Mae'r ail act yn digwydd ddeng mlynedd yn ddiweddarach. Mae Urbano yn gofyn i Carmina ei dderbyn fel ei gŵr. Mae Elvira a Fernando wedi priodi.

Deddf tri

Mae'r drydedd act hon yn digwydd ym 1949, y flwyddyn y rhyddhawyd y ddrama. Mae Fernando, mab Elvira a Fernando, a Carmina, merch Urbano a Carmina, mewn cariad, ond mae eu rhieni wedi gwahardd y berthynas hon oherwydd chwerwder a rhwystredigaeth a achoswyd gan eu methiant eu hunain.

Crynodeb o «Stori ysgol»

«Hanes grisiau» yn ddrama (1947 a 1948) gan Antonio Buero Vallejo, y derbyniodd Wobr Lope de Vega amdani. Perfformiodd am y tro cyntaf yn Theatr Sbaen ym Madrid ar Hydref 14, 1949. Ynddi, dadansoddir cymdeithas Sbaen, gyda'i holl gelwyddau, trwy gymdogaeth a ysgol.

Thema ganolog Stori ysgol

Mae stori ysgol yn adrodd hanes sawl person sydd mewn tlodi a thrwy gydol eu cenedlaethau, yn parhau i gynnal y statws hwnnw, er eu bod am fynd allan. Fodd bynnag, nid ydynt yn dod o hyd i ffordd allan o'u sefyllfa a hynny yn achosi drwgdeimlad, cenfigen, celwydd, drwgdeimlad ... rhwng yr holl gymdogion ar risiau. Yn enwedig os oes unrhyw un ohonyn nhw'n sefyll allan.

Felly, Antonio Bueno Vallejo yn dangos i ni pa mor rhwystredigaeth, eisiau sefyll allan oddi wrth eraill, ac ymdrechu yn y dosbarthiadau is heb sicrhau gwobr mae'n tanseilio'r person, gan ei gwneud hi'n chwerw a gwneud i'r holl bethau drwg yn y bod dynol ffynnu.

Mae rhai straeon yn sefyll allan a allai fod yn adlewyrchiad cywir o gymdeithas, fel Fernando, a freuddwydiodd yn ei arddegau y byddai'n bensaer gwych a chyfoethog; ac eto, wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, gwelir ei fod yn parhau i fyw yn y tŷ hwnnw ac yn dal yn dlawd.

Mewn rhyw ffordd, mae'r awdur yn dangos bod addysg a'r ffordd o drin plant yn dylanwadu arnyn nhw i ailadrodd yr un patrwm sy'n eu hatal rhag dod allan o'r tlodi hwnnw.

Y cymeriadau yn Stori ysgol

Fel y gwelir o'r uchod, nid yw Historia de una escala yn canolbwyntio ar un oes yn unig, ond yn hytrach yn rhychwantu tair cenhedlaeth o dri theulu gwahanol a sut maen nhw'n esblygu'n wahanol. Felly, mae yna lawer o gymeriadau, ond mae pob un ohonyn nhw'n cyfateb i genhedlaeth. Yn yr achos hwn, rydym yn siarad am:

Y genhedlaeth gyntaf Stori ysgol

Ynddi yw'r cymeriadau:

 • Don Manuel: Mae'n gymeriad cyfoethog sy'n byw yn y lle hwnnw ond, yn wahanol i eraill, mae eisiau helpu ei gymdogion gyda'r arian sydd ganddo. Ei "lygad dde" yw ei ferch Elvira, y broblem yw bod hon yn ferch alluog nad yw, ar ôl byw mewn cyfoeth, yn sylweddoli beth sy'n wirioneddol bwysig.
 • Doña Bondadosa (Asunción): Mam Fernando yw hi, menyw sy'n gwneud yr hyn a all fel bod ei mab yn cael bywyd dymunol. Mae llawer yn meddwl ei bod hi'n gyfoethog, ond mewn gwirionedd hi yw'r tlotaf yn y lle.
 • Bale: Mae hi'n fam i dri o blant, Trini, Urbano a Rosa. Ei gŵr yw Mr Juan ac mae'n fenyw awdurdodaidd sy'n hoffi cadw rheolaeth ar ei phlant.
 • Gregorio: Roedd yn dad i Carmina a Pepe, ond mae'n marw ac yn gwneud y teulu mewn sefyllfa drist.
 • Yn hael: Mae hi'n wraig i Gregorio, yn wraig weddw ac yn drist oherwydd colli ei gŵr. Er gwaethaf cael dau o blant, ei hoff un yw'r ferch.

Ail genhedlaeth

Yn yr ail genhedlaeth, mae sawl blwyddyn wedi mynd heibio ac mae'r plant a welwyd yn y gyntaf wedi tyfu. Nawr maen nhw'n oedolion ifanc sy'n dechrau cerdded trwy fywyd yn unig. Felly, mae gennym ni:

 • Fernando: Mewn cariad â Carmina. Fodd bynnag, eisiau bod yn rhywun arall, ac yn lle penderfynu am ei galon, mae'n ei wneud am yr arian, felly mae'n priodi Elvira. Mae hynny'n gwneud, ar ôl ychydig, iddo fynd yn frolio, yn ddiog ... ac yn colli'r rhith i fyw. Mae ganddo hefyd ddau o blant, Fernando a Manolín.
 • Carmina: Mae Carmina yn cychwyn allan fel merch swil nad yw am i unrhyw un ymddiried ynddo. Mae hi mewn cariad â Fernando, ond yn y diwedd mae hi'n priodi Urbano. Mae ganddi ferch wedi'i henwi ar ei hôl.
 • Elvira: Magwyd Elvira rhwng mympwyon ac arian, felly nid yw hi erioed wedi bod yn brin o unrhyw beth. Fodd bynnag, mae'n genfigennus o'r hyn sydd gan Carmina.
 • Urbano: Credir ei fod yn iawn ym mhopeth ac y gall fod uwchlaw'r lleill oherwydd ei fod yn gwybod mwy. Mae'n anghwrtais, ond yn gweithio'n galed iawn, yn realistig a phryd bynnag y gall, mae'n ceisio helpu.
 • pupur: Brawd Carmina. Mae'n ddyn sydd, wrth i fywyd fynd heibio, yn dod yn fwy sullen ac yn cael ei fwyta ganddo. Yn olaf, er ei fod yn briod â Rosa, mae'n fenywwraig ac yn alcoholig.
 • Rosa: Mae hi'n chwaer i Urbano. Mae hi'n priodi Pepe ac mae ei phriodas yn ei harwain at fywyd diflas, y maen nhw'n marw mewn bywyd ag ef.
 • Trini: Mae hi'n aros yn sengl er ei bod hi'n bert ac yn braf i eraill.

Trydedd genhedlaeth Stori ysgol

Yn olaf, mae'r drydedd genhedlaeth yn cyflwyno tri chymeriad inni, sydd eisoes yn cael cipolwg yn yr un blaenorol:

 • Fernando: Mab Elvira a Fernando, yn debyg iawn i'w dad o ran atyniad, amwysedd, gigolo, ac ati. Mae wrth ei fodd yn gwneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol a'i wasgfa yw merch Carmina, Carmina.
 • Manolin: Mae'n frawd i Fernando ac mae wedi bod yn beiddgar i'r teulu erioed, felly bob tro mae'n cael cyfle mae'n llanast gyda Fernando.
 • Carmina: Mae hi'n ferch i Carmina a Urbano, gyda ffordd o fod yn debyg iawn i'w mam yn ei hieuenctid. Mae hi hefyd mewn cariad â Fernando, ond nid yw ei theulu eisiau iddi fod yn perthyn iddo.

Strwythur y stori

Grisiau, prif elfen Stori grisiau

Mae gan stori grisiau strwythur tebyg iawn ynddo'i hun i nofel, lle mae gennych chi rhan ragarweiniol, cwlwm, neu wrthdaro; a rhan o'r canlyniad sydd, mewn ffordd, yn ymddangos fel pe bai ganddo ddiweddglo a fydd yn ailadrodd yr un dilyniant drosodd a throsodd ar gyfer y cymeriadau.

Yn benodol, yn y stori hon fe welwch y canlynol:

Cyflwyniad

Heb os, dyma'r genhedlaeth gyntaf mewn hanes, ers hynny adroddir gwreiddiau'r cymeriadau, y plant hynny sy'n ymddangos ac sy'n mynd i fod yn brif gymeriadau ar ôl y naid amser.

Noeth

Y cwlwm, neu'r gwrthdaro, yw'r rhan lle rhoddir y sylw mwyaf yn y nofelau oherwydd dyma lle mae holl hanfod y nofel yn digwydd. Ac, yn yr achos hwn, y cwlwm ei hun yw'r ail genhedlaeth gyfan lle rydych chi'n gweld sut maen nhw'n byw, rhwystredigaethau, galar, celwyddau, ac ati.

Canlyniad

Yn olaf, y diwedd, sy'n wirioneddol agored ac sy'n dilyn yr un patrwm fel bod popeth yn cael ei ailadrodd, Dyma'r drydedd genhedlaeth, lle gwelir bod plant yn mynd i wneud yr un camgymeriadau â rhieni. Ac mae hyd yn oed y rhain yn eu hannog i'r hyn maen nhw'n ei wneud.

Ystyr yr ysgol

Un o elfennau allweddol Hanes grisiau yw'r grisiau ei hun. Mae'n ymwneud â elfen anfflamadwy, hynny yw lluosflwydd â threigl y blynyddoedd, a chenhedlaeth, ar ôl cenhedlaeth mae'n parhau i fod yn gyswllt undeb holl gymdogion y lle hwnnw.

Fodd bynnag, mae hefyd yn dangos treigl amser, oherwydd ar y dechrau gwelir grisiau sgleiniog newydd, a chyda threigl amser, ac yn anad dim yn parhau yn y môr hwnnw o dlodi a methu â sefyll allan, mae'n yn cael ei fwyta, mae'n mynd yn fwy hen, yn fwy rhedeg i lawr.

Felly, mae'r ysgol ei hun yn dod yn un cymeriad arall mae hynny'n bresennol ym mhob cenhedlaeth ac yn myfyrio, mud, bywydau'r cymeriadau eraill.

Dyfyniadau gan Antonio Buero Vallejo

 • Os na fyddaf yn brin o'ch cariad, byddaf yn ymgymryd â llawer o bethau.
 • Mae'n braf iawn gweld eich bod chi'n dal i gael eich cofio.
 • Peidiwch â bod ar frys ... Mae cymaint i siarad am hynny ... Mae distawrwydd yn angenrheidiol hefyd.
 • Rwy'n dy garu di gyda'ch tristwch a'ch ing; i ddioddef gyda chi ac i beidio â'ch arwain i ryw deyrnas ffug o lawenydd.
 • Maent wedi caniatáu i'w bywyd gael ei oresgyn. Mae deng mlynedd ar hugain wedi mynd i fyny ac i lawr yr ysgol hon ... gan ddod yn fwy mân a di-chwaeth bob dydd. Ond ni fyddwn yn caniatáu i'r amgylchedd hwn gael ein trechu. Ddim! Oherwydd byddwn yn gadael yma. Byddwn yn cefnogi ein gilydd. Byddwch yn fy helpu i fyny, i adael y tŷ truenus hwn am byth, yr ymladd cyson hyn, y culfor hwn. Byddwch chi'n fy helpu, iawn? Dywedwch wrthyf ie, os gwelwch yn dda. Dywedwch wrthyf! (Ymadrodd o'r llyfr «Hanes grisiau»).

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Sylw, gadewch eich un chi

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*

 1. Yn gyfrifol am y data: Miguel Ángel Gatón
 2. Pwrpas y data: Rheoli SPAM, rheoli sylwadau.
 3. Cyfreithlondeb: Eich caniatâd
 4. Cyfathrebu'r data: Ni fydd y data'n cael ei gyfleu i drydydd partïon ac eithrio trwy rwymedigaeth gyfreithiol.
 5. Storio data: Cronfa ddata wedi'i chynnal gan Occentus Networks (EU)
 6. Hawliau: Ar unrhyw adeg gallwch gyfyngu, adfer a dileu eich gwybodaeth.

 1.   Carlos Alonso Perez meddai

  Ateb Aitami meee